█ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೊ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಅಬುದಾಬಿ
Kittall Media Network

"ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆಜ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್, ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೆ ಸಯ್ತ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಲೆ. ಬೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಯ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮುಂದರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಜ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ತಶೆಂ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೊರ್ಡಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಕಿಟಾಳಾದ್ವಾರಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾತ್, ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಒಳ್ಕತಾತ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್  ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್, ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೊರ್ಡಾಚೆ ವಾವುರ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ, ಆಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ - ಕಿಟಾಳಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಐವಜ್ ಆನಿ ಖರ್ಚಾಚೊ ಥೊಡೊ ತರೀ ವಾಂಟೊ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. 

0
▓ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ

ಜರ್ ಹಾಂವ್....ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್....!

ಜರ್ ಹಾಂವ್....ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್....!

ಆನಿ ತೆಂ ....ಕ್ಲೋಡಿಯಾ .....ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ. ತೆಂಯೀ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಲೆಜ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆ ಮೊಗಾಳ್ ಫಾಮಾದ್ ಚಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. 

  0
▓ ಖಬರ್

ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ : ಪಯ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವ್ಧೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ : ಪಯ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವ್ಧೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ನಳಂದಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಟ್ ಹಿಕಾ ಪೂರ್ಣ್ ಆವ್ಧೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಪೂರ್ಣ್ ಆವ್ಧೆಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಲಂದಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

  0
▓ ಸುಟ್ಕೆ ವಿಶೇಸ್

ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್

ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್

ತೆ ಕಠಿಣ್ ದೀಸ್. ಹರ್ಯೆಕ್‌ಕಡೆ ಅರಾಜಕತಾ, ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ರಾಜ್, ಆನಿ ಹೆ ಅರಾಜಕೆತಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಥಾವ್ನ್‌ ಜಲ್ಮಲಿಂ ದೋನ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. 

  0
Search
ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಖಬರ್ ►

ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಅಕ್ಕ ಸಂಮೇಳಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ

ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಅಕ್ಕ ಸಂಮೇಳಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಯ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೊ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ರೋನ್ಸ್ , ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಕಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2, 3 ಆನಿ 4  ವೆರ್ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಚ್ಯಾ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಿಟಿಂತ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಿಟಿ ಕನ್ವೆಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 9  ವ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಮೇಳನಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾನಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ.

  0
ವಿಚಾರ್ ►

ದೊರ‍್ಯಾ‌ಭಿತರ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ದೊರ‍್ಯಾ‌ಭಿತರ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ದೇಶ್ ಭಕ್ತ್, ಶಿಸ್ತ್, ವಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾನ್, ತಾಲೆಂತಾಚೊ ಜೊಕ್ತೊ ಉಪೇಗ್, ಸಗ್ಳೆ ದೇಶ್ ವಾಸಿ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜೆನ್ನಾ ರೊಂಬೊನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ನಾ, ಫಕತ್ ದೇಶಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬವ್ನ್, ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟವ್ನ್ ಸುಟ್ಕೆದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಗೊರಾಭಿತರ್ ವಾ ದೊರ‍್ಯಾಭಿತರ್ಲೆಂ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಚರಣ್ ಕಶೆಂ ಲೆಕ್ತಾಂ.

  0
ಕವಿತಾ ►

ದಾಂಡೆ - ತೊಣ್ಕೆ

ದಾಂಡೆ - ತೊಣ್ಕೆ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದಾಂಡೆ - ತೊಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಸಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೀ ನಾ. ಜಾತಿಕಾತಿ ನಿಬಾನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿಬಾನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಲುಟ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳಯ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂವ್ ವಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂವ್. 

  1
ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ►

ಅಸಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ

ಅಸಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನವೆ ರೆಡೆ ಹಾಡುಂಕ್ ವೆಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸೆರೆಮನಿಚ್. ಆಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಪ್ಪ, ಬಾಪ್ಪು, ಆಮ್ಗೆರ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಆರ್ಚಿ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ‘ರೆಡೆ ಎಕ್ಸಪರ್ಟ್’ ಚಾರ್ಲಿಯಾಬ್ ನವೆ ರೆಡೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ಸಾಧಾರಣ್ ಆತಾಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಚ್. ವ್ಹಯ್ ತವಳ್ ರೆಡೆ ಹಾಡ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಏಕ್ ಸುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಪರಿಂಚ್. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾನ್ವಾಜೆ ನೆಂ? ಹಾಂಡ್ಕುರೆ ಜಾತಿತ್ ತರ್?

  6
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►

ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ

ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ, ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್, ತೆಂ ಸಾಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಮನೋಹರಾನ್ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಕೆಲಿ. ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅಕರ್ಷಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮನೋಹರ ಥಂಯ್ ಆಶಾ ಜಿವಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅಪುಣ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್? ಹಂಕಾರ್ ಜಿಡೆಂ ಫಲಯ್ತಾನಾ, ಆಶಾ ಲಿಪೊನ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. 

  2
PHOTO NEWS ►

ಕಲಾಂಗಣ್ : ವಿವಿಧತೆಂತ್ ಏಕತೆಚೊ ದೊರೊ

0
VIDEO ►
0