█ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ►►►
ಅಂಕೋಲಾಚಿ ಕೊಗುಳ್ - ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ
ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

80 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯ್‌ ತರೀ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಕ್ ಭಾರೀ ಉಮೆದ್. ಸರಿಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಹಜಾರಾಕೀ  ಮಿಕ್ವೊನ್ ಪದಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ. ಪ್ರಾಯೆನ್‌ ತಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆರ್‌ ಕಿತೆಂಚ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಪದಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ತಿಚಾ ಸಮೂದಾಯಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಯೆತಾತ್‌ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂ ಬರೊವ್ನ್‌ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪದಾಂ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಅಸಾದ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಂಕೋಲಾಚೆ ಕೊಗುಳೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮೂದಾಯಾಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಪಾಳ್ ಹುಮ್ಟೊನ್ ವೆಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ಚಡ್ ಆಸಾ.

█ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಬರ್ ►►►

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಾಹೀರ

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಾಹೀರ

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ 2017 ಖಾತಿರ ಗೊಂಯಚೆ ನಾಮಾನೆಚೆ ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಜೋಗ ಹಾಂಗೆಲೆ 'ಖಾಂದ ಆನಿ ಹೆರ ಕಥಾ' ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾ. ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಖಾತಿರ ಮಂಗಳೂರಚೆ ನಾಮಾನೆಚೆ ಕವಿ, ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್‌ ಹಾಂಚೆ 'ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್' ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾಂ.

 
█ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ►►►

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 6

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 6

ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ...ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ಸರಳ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಾ| ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಬಳಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಹಾತ್ ಬಳಾವೀಣ್ ಸೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ನೆಣಾಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ತಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ! ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್, ರಿಶಾಭಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಾಂವ್ಚಾ ಫುಡೆಂ....‘ಟಂಯ್..ಟಡಂಯ್ ’....ಲೊಂಕ್ಡಾ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳೊ!

 

ಖಬರ್ ►
ದುಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ - ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆಯಾಂ

ದುಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ - ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆಯಾಂ

Kittall Media Network

ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಚಿ ಬಾರಾವಿ ಕೃತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ನಾಟಕಾಂ ಪರಿಂ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್

 
ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ►
ರಫಾಯೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್  ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಿವೃತ್ತ್

ರಫಾಯೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಿವೃತ್ತ್

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಳಾವಳ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಚೊ ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊಳಿಯೆಚೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳೊಕ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ 

 
ಕಳವ್ಣಿ ►
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್  ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ.

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ.

Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್‌ ಅರ್ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್‌ ದಾಯ್ಜಿ - ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 

 

ಖಬರ್ ►
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017 ಜಾಹೀರ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017 ಜಾಹೀರ

Kittall Media Network

ಮಂಗಳೂರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ದಿವಚೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017 (ಕೊಂಕಣಿ ದಾರಲೆ ವಿಭಾಗಂತ) ಸಮಾಜೋನ್ನತಿ ಆನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಮಸ್ತ ವರಸ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲೆಲೆ ಕೇರಳಚೆ 

 
ವಿಚಾರ್ - ವಿಮರ್ಸೊ ►
'ಫುಲ್' ಪಡ್ಲೆಂ, ಬಿಯೆರಿನ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ, ಮೀಡಿಯಾನ್ ’ಮೊಲೆಸ್ಟ್’ ಕೆಲೆಂ!

'ಫುಲ್' ಪಡ್ಲೆಂ, ಬಿಯೆರಿನ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ, ಮೀಡಿಯಾನ್ ’ಮೊಲೆಸ್ಟ್’ ಕೆಲೆಂ!

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದುರಂತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೀ ಉಬ್ಜಾತಾ. ಮೀಡಿಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಯೊ ತರ್, ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಂತಾ ವೆಳಾ, 

 
ವಿಶೇಸ್ ►
ಗಾಂಧಿ, ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಗಾಂಧಿ, ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಗಾಂಧಿ ಜಲ್ಮಾನ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ತಶೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ತೊ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚೊರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲೊ. ಭಿಂಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ 'ರಾಮ' ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ 

 
Search

█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ


█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್