█ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಬರ್ ►►►
ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೊಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸನ್ಮಾನ್, 'ಬರೊ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್' ಬಿರುದ್
Kittall Media Network

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಏಕ್ ದಿಶಾ ದಿಲ್ಲೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಮುಕೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೊ ಹಾಂಕಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಆನಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ್ ( philanthropy ) ಶ್ರೇಣಿಂತ್ಲೊ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಾಟಿಥಳಾರ್, ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ್ ಆನಿ ಎಕುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ’ಬರೊ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ.

█ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ►►

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 4

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 4

ರಿಶಭ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲೆ ತಾರ್ಕೆರ್....ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡಾಯಾನಾಕ್ ‘ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ ’ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಜಾಗ್ವೊಣಿ ದೀವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೊಲೊ. ಪೂಣ್ ನಾಸ್ಟ್ಯಾವೆಳಾ...ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಲ್ವೊನ್, ‘ಆಜ್ ನೈಂತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೈರಣೆನ್ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಫಟವ್ನ್, ಸಮಧಾನ್ ಸೈರಣೆನ್, ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಲೊ.

 
█ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►

ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ’ಸಮಾಜ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್

ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ’ಸಮಾಜ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್

"ಸಮಾಜೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೀಚ್ ದೆಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್, ಧನಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ನೀಜ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಮಾಜೆಚಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್  ರತ್ನಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ರತ್ನಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಣಿ ಸಾಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದೆಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಒಳ್ಕುನ್, ತಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪೂನ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊ| ಸುಧೀರ್ ಪೈ. ಕೆ. ಎಲ್.  ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್, ಸಂಶೋಧಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್  ’ಸಮಾಜ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. 

 

ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್ವಾಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಜೆ - ಸಾಂಕ್ತಿಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್ವಾಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಜೆ - ಸಾಂಕ್ತಿಸ್

Kittall Media Network

" ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗಾಂವಾರ್ ’ಮ್ಹಿನತಿ ಲೋಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುನ್,  ರೆಂವೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಯಾಂಚೆಂ  ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್

 
ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ►
ಅಗೋಸ್ತ್ 20 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ದಿವೊ ಸಹಮಿಲನ್'

ಅಗೋಸ್ತ್ 20 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ದಿವೊ ಸಹಮಿಲನ್'

Kittall Media Network

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಚಿತ್ರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ್ ಪತ್ರ್ ’ದಿವೊ’ ಹಾಣಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಅಗೊಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಷೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳೊನ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ 

 
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ►
ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್

ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

'ಒಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೊಲ್ಡ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ 

 

ನವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ►
ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ - ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ - ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

Kittall Media Network

`ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್' ಹಾಚೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 20 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ `ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ' ಅಗೊಸ್ತ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಥಳೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ 

 
ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ ►
ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

ರೊನೆಟಾಚೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಬ್ರಾಯನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಧರ್ಣಿಂತ್ ಇರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನುಭವ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ! ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ತೊ ಕರ್ತಲೊ? ಕಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಎಕಾ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲ್' ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ 

 
ಕವಿತಾ ►
ವೇಳ್

ವೇಳ್

ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಉರಯಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕುಟ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ವೇಳ್ ಮುಕಾರ್ ಚ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ವೇಳ್ ಸಂಪ್ ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ದಿತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ವೇಳ್ ಜಾಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ 

 
Search

█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ


█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್