█ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್
ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್
ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ಘರಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದು ಲೊಕಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಫುಲ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾಂಕ್ ಲಾಬಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಫುಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯೆ ದಿಸಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ದವ್ಲತೆನ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಫುಲಾಂ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಫುಲಾಂಕ್ ಪೂಜಾ - ಆರತಿ ಕರ್ತಾತ್.

▓ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ಝಿಕಾ ?

ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ಝಿಕಾ ?

ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್‌ಯೀ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಮಾನಾಂ 3 - 4  ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾತುಂ ಜಳಾರಿಯ್ ಯೆತಿತ್. ವಿಮಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪ್ರೇ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಗೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕರ್ನಾಂತ್ ಆನಿ  ಹಾಂತು ಜಿವ್ಯೊ ಜಳಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಯಾ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ಹೆ ವೈರಸಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಝಿಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

 
▓ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್...! ಅವಸ್ವರ್ : 2

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್...! ಅವಸ್ವರ್ : 2

ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸರಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್.... ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್ ಉಟೊವ್ನ್.... ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್,..... ‘ಆಜ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ತಾರೀಕ್ !’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗೊವ್ಣಿ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ !! ಆನಿ…. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ರಿಶಬಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಣಿ ವಿಶಿಂ...

 
█ ವಿಶೇಸ್

ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಏಕ್ ಭುಮಿವೈಂಕುಟ್ - ಸಲಾಲ

ಮರುಭುಂಯ್ತ್  ಏಕ್  ಭುಮಿವೈಂಕುಟ್  -  ಸಲಾಲ

ಹ್ಯಾ ಸೂಖ್ ಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್. ಎಕಾ ಕುಶಿಥಾವ್ನ್ ಮಿಕ್ಕ್ಯಾಮಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೀನಾಬಾಯೆಚಿ. ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ಎಂಕಪ್ಪಾಚಿ, ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ನಾಯ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಲ್. 

 
Search
ಕಳವ್ಣಿ ►

2017 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್‌ ಉಮೇದ್ವಾರ್‌ ಆಮಂತ್ರಣ್

2017 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್‌ ಉಮೇದ್ವಾರ್‌ ಆಮಂತ್ರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್‌ ಅರ್‍ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್‌ ದಾಯ್ಜಿ-ದುಬಯ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಸತ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್‌ ಉಮೇದ್ವಾರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಅರ್‍ಜ್ಯೊ 2016  ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್‌ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.  

 
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಚಾನಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ನಗ್ ಸೊಭೊಂಕ್‍ ಲಾಗ್ಲೆ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಟೊನ್ ಕಿಚಡ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕೊಬು ಸಾರ್ಕೆ ವಾಡ್ಲೆನಾಂತ್. ಚೊರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಚ್ಯಾ ರೊಸಾಳ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ನಾಣ್ಯೆಚೆಂ ಉದಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಘಾಣ್ ಉಟ್ಲಿ. 

 
ವಿಚಾರ್ ►

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ

ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾಶೆಚಿ ಸೆವಾ, ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ? ಜಾಂವ್ ಏಕ್ ಕೊವ್ಳೆಚಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್, ಏಕಾ ಬೂಕಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್, ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಬ್ಯಾರ್‍ಯಾಂಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ "ಪಾಟಿಂಬೊ" ದೀವ್ನ್ ಮರೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಉಲೊ. 

 
ಕವಿತಾ ►

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ದೀಂವ್ ಕಣ್ಸಿ?

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ದೀಂವ್ ಕಣ್ಸಿ?

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪೊಸ್ತೆಲೊ ರಯ್ತ್ ಚ್ ಆಜ್ ಉಪಾಶಿಂ ನಿದ್ ಲ್ಲೆಂ ಬೀಕರ್ ವಾಸ್ತವ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮೊಡಿಂ ತರೀ ವರುಂಕ್ ಯೆಯಾ. ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ, ತೀಯ್ ನಿತಳಾಯೆಚಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೀ ಕಶ್ಟ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಮ್ನ್ಯಾಚೆ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂನಿ ಶೆತಾಮಾತಿಯೆಕೀ ವೀಕ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾಂ!

 
ಚಿಕಾಗೊ ಪೋಸ್ಟ್ ►

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಖುನ್ಯೆ ಘರ್ - ಚಿಕಾಗೊ

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಖುನ್ಯೆ ಘರ್ - ಚಿಕಾಗೊ

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೀ - ಹ್ಯೊ ಮೆಶಿನ್ ಗನ್ಸ್ ತಯಾರಾಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಸೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಗನ್ಸಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂಧಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.  ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ತರೀ ಕೋಣ್?  ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಕುರ್ಡೆ, ಕೆಪ್ಪೆ ಆನಿ ಸತಾಕ್ ಜೀಬ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ ತಸ್ಲೆ.  

 
PHOTO NEWS ►

ಮಿಲಾರಾಂತ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚಿ ಇಮಾಜ್

Mother Teresa - A Tribute ►