█ ವಿಶೇಸ್
ಚಿಯರ್ಸ್... ದೇಬ್ರೇರೆಂ ಕರುಂ!
ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಸೊರೊ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಪಪ್ಪಾ ಕಸಲೊಗಿ ವಾಯರ್‌ಲೆಸ್ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಉಟೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ರೂಪಾನ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರುಂಕ್, ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ potency ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಭರ್ನ್ ಗಟ್ಟ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಗುಡ್ದಿ ಚೆಪುಂಕ್. ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ potency ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾಕ್ ಆಮಿ ಕೌತುಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸೊರ‍್ಯಾಂತ್ ಬೋಟ್ ಬುಡವ್ನ್ ಪಪ್ಪಾ ತೆಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಧರ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಬಣಾನ್ ಜಳ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಬೋಟ್ ಜಳಾನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಪ್ಪಾ ಡಿಸೈಡ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಹಾಲವ್ನ್ ತಾಂತು ಆಮಿಂ ಜಳ್ಚಿ ಕಾಡಿ ಘಾಲ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಗ್ಗ್ ಕರ್ನ್ ಪೆಟ್ಚಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್.

2
▓ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್

ತೀನ್ ಭುಂಯ್ ಖಂಡಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ 'ಬೆಥನಿ'

ತೀನ್ ಭುಂಯ್ ಖಂಡಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ 'ಬೆಥನಿ'

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ದೇಶೀಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೇಳ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಚ್ಯಾ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಮೇಳ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರೊಯ್ಲೆಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಝಡ್ ಆಜ್ ವಾಡೊನ್ ತಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾತ್. 2016 ಜುಲೈ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಚೊ 95 ವೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್. 

  4
▓ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ರೆಬೆಕ್ಕಾ

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ರೆಬೆಕ್ಕಾ

'ಮಾನೇಸ್ತಾ, ರಾವಾ ರಾವಾ, ಥಾಂಬಾ!’ ತೆಂ ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ‘ಹೆಂ ಖಾಣ್ ತುಮಿ ವ್ಹರಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಚಿ ಖಾತರ್‌ ದಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲಿ ಪುಣಿ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತೆಲಿ.’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಪೊತಿ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಿ. ‘ಧನ್ಯವಾದ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ, ಧನ್ಯವಾದ್!’ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ಗಳ್ಗಳೀತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಭಾಗ್ವೊನ್ ತಾಣೆ ರೆಬೆಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ - ತಾಳ್ವೆಂಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

  6
▓ ಅಂಕಣ್

ರೀಣ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್

ರೀಣ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಹಿಂಗಿ, ರಿಟಾಬಾಯೆನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್, ತಿಚಾ ಭಾವಾಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್? ಆಪ್ಣಾಪ್ರಾಸ್ ಗರೀಬ್ ಭಯ್ಣಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಮರ್ಜಿ - ಸೌಲತ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್, ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ತಿಕಾ ಮರಣ್, ಘೊವಾಕ್ ಜೈಲ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್‌ ಚ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊ ನಹಿಂಗಿ ತ್ಯಾ ಭಾವಾನ್? 

  3
Search
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►

ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ

ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ, ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್, ತೆಂ ಸಾಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಮನೋಹರಾನ್ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಕೆಲಿ. ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅಕರ್ಷಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮನೋಹರ ಥಂಯ್ ಆಶಾ ಜಿವಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅಪುಣ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್? ಹಂಕಾರ್ ಜಿಡೆಂ ಫಲಯ್ತಾನಾ, ಆಶಾ ಲಿಪೊನ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. 

  2
ಕವಿತಾ ►

ವಾಟೇವಯಲೆ ರಗತ

ವಾಟೇವಯಲೆ ರಗತ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ರಗ್ತಾಚಿಂ ದೋನ್ ರುಪಾಂ ದೆಕ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಏಕ್ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂ ರಗ್ತಾ ವಾಳ್ ಸ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ; ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ತರೀ. ತಶೆಂ ವಾಳ್ಚೆಂ ರಗತ್ ವಾ ವಾಳಂವ್ಚೆಂ ರಗತ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಛ್ಛಾಣೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಖುನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಗತ್ ವಾಳಯಿಲ್ಲೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್. ಟಿ. ಐ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ! 

  3
ಚಿಕಾಗೊ ಪೋಸ್ಟ್ ►

ಟರ್ಕಿ ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ಸೂತ್ರ್‌ದಾರ್ ಪೆಥುಲ್ಲಾ ?

ಟರ್ಕಿ ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ಸೂತ್ರ್‌ದಾರ್ ಪೆಥುಲ್ಲಾ ?

ಟರ್ಕಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎರ್ಡೊವಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಆತಾಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕೀ, "ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಹೊ ಫೆಥುಲ್ಲಾ ಗುಲನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ; ಹೊಚ್ ಕಾರಣ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಟರ್ಕಿಂತ್ ಸಲ್ವಣೆಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲಂವ್ಕ್, ಫೆಥುಲ್ಲಾಕ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಬಂಧಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ವ ತಾಕಾ ಟರ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಅಧೀನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್"

  0
ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►

"ಆಮಿ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸ್ಚಿಂ ಆರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾವಂವ್ಕ್..." - ನಿ| ಮೈಕಲ್ ಎಫ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

"ಆಮಿ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸ್ಚಿಂ ಆರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾವಂವ್ಕ್..." - ನಿ| ಮೈಕಲ್ ಎಫ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೀಫ್ ನಿರ್ಯಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಭಾರತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸೊನೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಚ್ ಏಕ್ ’ಭೀಫ್ ಫಾರ್ಮ್’ ನಾ. ಹೆರ್ ದೆಶಾಂನಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಮಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸ್ತಾತ್. 

  2
ವಿಚಾರ್ ►

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೆದಾಳಾ ?

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೆದಾಳಾ ?

ಅವ್ಘಡಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್, ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗಾಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಜಾಗ್ರತಿ ಯೆವ್ನ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಹಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಿಂ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ಳಿಂ ತರ್ ಮಾತ್, ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

  5
PHOTO NEWS ►

ಅತ್ತೂರಾಂತ್ ಮೈನರ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ

0
VIDEO ►
0