█ ವಿಚಾರ್
ಧರ್ಮ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ; ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ತಾಂಚೊ ದೇವ್ : ಏಕ್ ವಿಚಾರ್
ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

ವಿಶಯ್ ಅಸೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ತಾತ್ವಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಚೊ ಫರಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ ಅಸಲಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿಂ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಬರೆಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ತೆಂಯೀ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಸಹಜ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಕ್ತಾರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್ ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಸ್ತು ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿಂನಿ ತಶೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ತಾಣಿಂ ಆಶೆಂವ್ಚಿ ವಾರಸ್ ದಾರಿ (legitimacy) ಆಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾ. ತೆಂಚ್ ಜರ್ ಹಿಂದೂ ದಿಂವ್ಳಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಂನಿ ಯಾ ಮಠಾದಿಪತಿಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಥಂಯ್ ವೆಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ಂಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ.

▓ ಕಳವ್ಣಿ

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್‌ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್‌ ಅರ್‍ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್‌ ದಾಯ್ಜಿ-ದುಬಯ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಸತ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್‌ ಉಮೇದ್ವಾರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಅರ್‍ಜ್ಯೊ 2016  ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್‌ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.  

 
▓ ವಿಶೇಸ್

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್

ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ಘರಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದು ಲೊಕಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಫುಲ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾಂಕ್ ಲಾಬಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಫುಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯೆ ದಿಸಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. 

 


ಕಳವ್ಣಿ ►

ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -  ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ
Kittall Media Network

ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ 18 - 30 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ.ಅರ್ಜಿ ಪಾವೊಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ - ನವೆಂಬರ್ 15.

 
ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ►

ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್

ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್
ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ

ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಹೊರಬ್ ದೊಂಗ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಖರ್‍ಯಾ ದೆವಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾ ಉಪದೆಸ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ತೊ ಫೊಳ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪೂಜಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ.

 
ವಿನೋದ್ ►

ಪಟ್ ಪಟ್ ಬುಲೆಟ್

ಪಟ್ ಪಟ್ ಬುಲೆಟ್
ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹ್ಯಾಲಿಕೊಪ್ಟಾರಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಮೋದಿ ಆಯ್ಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾಬ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯೊ ಗೊಣಿಯೊ ಸಾಗ್ಸಿತಾಲೊ, ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಣ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. 

 

█ ಕವಿತಾ

ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾ೦ತ್

ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾ೦ತ್
ಚಿಕ್ಕ ಪಾ೦ಗ್ಳಾ

ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಥರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಕೇಸ್, ವೊಂಣ್ತಿಕ್ ಶಾಂತಿ ದಿಂವ್ಚಿ, ಶಿಸಾಂನಿ ಆಂಗಡ್ ಉಘಡ್ಚಿ- ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಹನ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಕ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ಅತ್ಮ್ಯಾವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ.   

 
█ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು
ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಚಾನಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ನಗ್ ಸೊಭೊಂಕ್‍ ಲಾಗ್ಲೆ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಟೊನ್ ಕಿಚಡ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕೊಬು ಸಾರ್ಕೆ ವಾಡ್ಲೆನಾಂತ್. ಚೊರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಚ್ಯಾ ರೊಸಾಳ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ನಾಣ್ಯೆಚೆಂ ಉದಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಘಾಣ್ ಉಟ್ಲಿ. 

 
█ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್...!

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್...!
ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸರಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್.... ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್ ಉಟೊವ್ನ್.... ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್,..... ‘ಆಜ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ತಾರೀಕ್ !’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗೊವ್ಣಿ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ !! ಆನಿ…. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ರಿಶಬಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಣಿ ವಿಶಿಂ...

 
Search

ಕಳವ್ಣಿ ►

ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಸ್ಪರ್ದೊ 2016


Mother Teresa - A Tribute ►