█ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಬರ್ ►►►
ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೊಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸನ್ಮಾನ್, 'ಬರೊ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್' ಬಿರುದ್
Kittall Media Network

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಏಕ್ ದಿಶಾ ದಿಲ್ಲೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಮುಕೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೊ ಹಾಂಕಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಆನಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ್ ( philanthropy ) ಶ್ರೇಣಿಂತ್ಲೊ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಾಟಿಥಳಾರ್, ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ್ ಆನಿ ಎಕುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ’ಬರೊ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ.

█ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ►►

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 4

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 4

ರಿಶಭ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲೆ ತಾರ್ಕೆರ್....ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡಾಯಾನಾಕ್ ‘ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ ’ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಜಾಗ್ವೊಣಿ ದೀವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೊಲೊ. ಪೂಣ್ ನಾಸ್ಟ್ಯಾವೆಳಾ...ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಲ್ವೊನ್, ‘ಆಜ್ ನೈಂತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೈರಣೆನ್ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಫಟವ್ನ್, ಸಮಧಾನ್ ಸೈರಣೆನ್, ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಲೊ.

 
█ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►

ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ’ಸಮಾಜ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್

ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ’ಸಮಾಜ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್

"ಸಮಾಜೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೀಚ್ ದೆಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್, ಧನಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ನೀಜ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಮಾಜೆಚಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್  ರತ್ನಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ರತ್ನಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಣಿ ಸಾಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದೆಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಒಳ್ಕುನ್, ತಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪೂನ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊ| ಸುಧೀರ್ ಪೈ. ಕೆ. ಎಲ್.  ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್, ಸಂಶೋಧಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್  ’ಸಮಾಜ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. 

 

ಕಳವ್ಣಿ ►
ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ : ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದವಿಕಾ ಶಿಕಪ್

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ : ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದವಿಕಾ ಶಿಕಪ್

Kittall Media Network

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ, ಕೊ೦ಕಣಿ ಸ೦ಸ್ಥೊ, ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ್, ಮ೦ಗ್ಳುರ್, ಹಾಣಿ ಟಪ್ಪಾಲಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ೦ತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. 

 
ಆಪವ್ಣೆಂ ►
ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿ.ವಿ.: ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿನಾಚರಣ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿ.ವಿ.: ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿನಾಚರಣ್

Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್,

 
ಕಳವ್ಣಿ ►
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ್ ವಾಂಟಪ್

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ್ ವಾಂಟಪ್

Kittall Media Network

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ್ ನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಾಚೊ ಐವಜ್ 

 

ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ►
ಅಗೋಸ್ತ್ 20 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ದಿವೊ ಸಹಮಿಲನ್'

ಅಗೋಸ್ತ್ 20 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ದಿವೊ ಸಹಮಿಲನ್'

Kittall Media Network

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಚಿತ್ರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ್ ಪತ್ರ್ ’ದಿವೊ’ ಹಾಣಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಅಗೊಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಷೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳೊನ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ 

 
ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್ವಾಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಜೆ - ಸಾಂಕ್ತಿಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್ವಾಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಜೆ - ಸಾಂಕ್ತಿಸ್

Kittall Media Network

" ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗಾಂವಾರ್ ’ಮ್ಹಿನತಿ ಲೋಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುನ್,  ರೆಂವೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಯಾಂಚೆಂ  ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್

 
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ►
ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್

ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

'ಒಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೊಲ್ಡ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ 

 
Search

█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ


█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್