█ ಖಬರ್ ►
ಫ್ರಿವಿಟಾ ಆನಿ ನಿವಿಟಾಕ್ 'ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಆನಿ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ 'ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ'
Kittall Media Network

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‌ಶೆತ್, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ 'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು', (ನಬಾಜೆ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ೨೦೧೭ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ 'ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ದೊಗಾಂ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ನಬಾಜೆ ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್ 'ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ೨೦೧೭', ಫ್ರೀವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಆನಿ 'ಖೆಳಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ೨೦೧೭', ನಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಗೊಡ್ವಿನ್-ಸುಷ್ಮಾ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಘರಾಣೆಂ ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ - ೨೦೧೭' ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್, ಪರಿಸರ್‌ವಾದಿ, ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹೆ ತೀನ್‌ಯೀ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ ೩ ವೆರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ೯ವ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾ ಹಾತಾಂತರ್ ಜಾತಲೊ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. ೨೦,೦೦೦ ನಗದ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ವರ್ಸಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. ೩೦,೦೦೦ ನಗದ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. 

█ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ►►

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 7

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 7

ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್, ರಿಶಭಾಕ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆ ವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಣಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ,ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ...‘ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಆಧಾರ್ಲೊ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್, ಆತಾಂ ಪರತ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾಂ....ತೊ... ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ, ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

 
█ ವಿಶೇಸ್ ►►

ಅಂಕೋಲಾಚಿ ಕೊಗುಳ್ - ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ

ಅಂಕೋಲಾಚಿ ಕೊಗುಳ್ - ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ

80 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯ್‌ ತರೀ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಕ್ ಭಾರೀ ಉಮೆದ್. ಸರಿಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಹಜಾರಾಕೀ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಪದಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ. ಪ್ರಾಯೆನ್‌ ತಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆರ್‌ ಕಿತೆಂಚ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. 

 

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►
ತುಟ್‌ಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್

ತುಟ್‌ಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಯ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?" "ಆನಿ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಮಸ್ಕತ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಥಂಯ್ಚೊ ಮೆನೇಜರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಭುಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತೊ ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ 

 
ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಖಬರ್ ►
 ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಹಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಹಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Kittall Media Network

ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಚೊ ಕಳೊ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಂಕಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ 

 
ವಿಚಾರ್ ►
ಕಮಲಾದೆ ಪೊಪನಾದೆ ಇಂಗೊಜಿ ಶಾಲೆಗ್?

ಕಮಲಾದೆ ಪೊಪನಾದೆ ಇಂಗೊಜಿ ಶಾಲೆಗ್?

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಪರಿವರ್ತನಾಕ್ ಸದಾಂ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ತರಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಗಜಾಲ್. ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್ ವಿಣ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ತಾಣಿಂ ರುಕಾಚೆ ಕೊಲೆ ನ್ಹೆಸ್ತಾನಾಂ ಕಾಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಸುರ್ವೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ 

 

ಕವಿತಾ ►
ಸೊಭಾಯ್

ಸೊಭಾಯ್

ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಸಮಾಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಶಪಾತಿ. ಗೊರೆಂ, ತಾಂಬ್ಡೆಂ, ಧವೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ರಂಗಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪಕ್ಶೆಕ್ ವೊಂದಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

 
ಅಂಕಣ್ ►
ಖಬ್ರಾಂಚೆ ಪಾಗೊರ್

ಖಬ್ರಾಂಚೆ ಪಾಗೊರ್

ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮಣ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಡ್ ಪಾತಕ್! ತಸಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ದೇವ್ ಚ್ಚ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. 

 
ವಿಶೇಸ್ ►
ಗ್ರೇಸ್ತಾರುಪಾರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ : ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್

ಗ್ರೇಸ್ತಾರುಪಾರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ : ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆವಿನಾಶ್ ಕಾಮತ್, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತೀಶ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಗುರುರಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ’ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೊಶಿಯಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ 

 
Search

█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ


█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ