█ ಚಿಕಾಗೊ ಪೋಸ್ಟ್ ►►►
'ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ' ಥಾವ್ನ್ 'ನೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ' ಕ್ - ಡೊನಾಲ್ಡಾಚೆಂ ’ಟ್ರಂಪ್’
ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಏಕಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಚುನಾವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚುನಾವೆ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಉಲವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕಾಂಟೊ ಕಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ಕಸೋಯ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ 45 ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಬಳೀಷ್ಠ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಚೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸಾತ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಸಭಾರ್. ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ಕಾ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ರಶ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವ್ಲಾಡಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಿಂತ್ರಾಳ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಯೇನಾಸ್ಚೆಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಉಭಾರಾಯೆಚೊ ದೊರೊ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸಾ.

ಉತ್ರಾಂ - ನಮಾನ್ ►

ಜೂಡಿಬಾಯೆಚೆಂ ಮರಣ್: ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ

ಜೂಡಿಬಾಯೆಚೆಂ ಮರಣ್: ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ

ಜೂಡಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಸಾತ್ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಥಕಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್, ಮನಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಥಾಕಾಯ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾವಿಶಿಂ ಮನ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಫುಲ್ತಾ.

 
ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್ ►

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆತಾಂ ಅಕಾದೆಮಿನೀ ವಿಂಚ್ಲೊ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆತಾಂ ಅಕಾದೆಮಿನೀ ವಿಂಚ್ಲೊ

ಎಡ್ವಿನಾಚಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಂಟೊ ತಸಲಿ ಅಂಕಣಾಂ, ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್, ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಬ್ಲೊಂಡಿ, ತಾಚೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಆನಿ ಉಡಂವ್ಚೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್, ತಾಚೆಂ Sense of humour, ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ, ತಾಚ್ಯೊ ಬಣ್ಣಕಡ್ಡ್ಯೊ, ತಾಚಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ತೊ ಬೆಜ್ಮಿ, ಜ್ಯೋ, ಇಮೆಲ್ಡಾ, ಭಾಟ್ ಮಿಂಗೆಲ್, ಸಾಯ್ಮನ್, ಎಡಿ, ಭಟ್ಟು , ಆರನ್ ಆನಿ ಇಜ್ಜಾಕಯ್ ಹಾಣಿ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾ.

 

ಬಾನುಲಿ ಪಯಣ ►
ಸಂಗೀತಜ್ಞಾನಮು ಭಕ್ತಿ ವಿನಾ

ಸಂಗೀತಜ್ಞಾನಮು ಭಕ್ತಿ ವಿನಾ

ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಈಗಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಘೋಷಕರಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪೋ ಒಪ್ಪೋ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತವೆಂದರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ...

 
ಅಬಿಮಾನಾಚಿ ಖಬರ್ ►
ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಥಿಕ್ ಕು| ನಿಶೆಲ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ.

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಥಿಕ್ ಕು| ನಿಶೆಲ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ.

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾಕ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಚಮ್ಕಾತಾನಾ, ತಾಚೆಪರಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಮೇಲ್‌ಫಾಂಕ್ತ್  ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

 
ಆರ್ಸೊ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ►
ಸೊಭಾಣಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್

ಸೊಭಾಣಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಥೊಡೆಕಡೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಚೆವೆಳಾ, 'ಅಡ್ಕುಲೊ ಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ತೆಲಾತುಪಾಚೊ, ಬಾಯೆಗೆರ್ ಬಾಬು ಜಾಲಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ರುಪಾಚೊ' ಪದ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹೆಂ ನಿಜಾಕೀ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ...

 

ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್ ►
ಕೊಣ್ ಯೀ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಬೊಗ್!

ಕೊಣ್ ಯೀ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಬೊಗ್!

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೆಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪುಣ್ ದುಕಾಭರಿತ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂದೀಪ್ (ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಸುಮಾರ್ 55 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಿತ್. ತೊ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಲಾ. 

 
ವಿಚಾರ್ ►
ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಧರ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಅನುಗುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂವ್.

 
ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್ ►
ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ : ಸರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ : ಸರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ 'ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವೊಳ್ಕಾತೆಲೆ ನಾಂತ್' ಮ್ಹಣ್ ? ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ

 
Search

█ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ ►►

ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್ಬೆಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ...


ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಳ್ ►