█ ನ್ಯಾನೊ ದೀಶ್ಟ್ ►►
ನವಿಂ ಪದಾಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವೊಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕೊಣೆಂ ?
ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಯ್ಯಾ ಪದಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ನಾ. ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಕೊಣಾಚಿಂಗಿ ಪದಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾ, ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಕ್ ನೆಮ್ತಾ , ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ತಾ [ ನವೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ], ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಳೆ ಬಸಯ್ತಾ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫೊರಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ತಾ. ಚಾರ್ ಪೊದೊರ್ನಿಂಕ್ ಧರುನ್ , ಗಡ್ದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ತಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ....ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಪುಣೀ ವಾಜಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಸ್ತಾ.

▓ ತಸ್ವಿರೆ - ಲೇಖನ್ ►

ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ’ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್’

ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ’ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್’

ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನರ್ 10 ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಆತಾ ಬೋಯಿಂಗಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್ ನವೆಂಚ್ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಡ್ರೀಮ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ - 10 ವಿಮಾನ್ 224 ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸೊನ್ 330 ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. 

 

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ►
ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಮ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ದೇಕ್

ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಮ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ದೇಕ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಮಟ್ಟಾರ್ ಚ್ ಪಳವ್ನ್,  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಸ್ತಾನಾ 

 
ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಖಬರ್ ►
ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ 61 ವಿ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತಾ

ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ 61 ವಿ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತಾ

Kittall Media Network

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತಾ - 61 - ಚಿಕಾಗೊಚ್ಯಾ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ 

 
ಅಂಕಣ್ ►
ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸೆಪ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸೆಪ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಆನ್ಯೇಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಸೆಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್’. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಸಾಂದೊ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊಯಿ ಸೆಕ್ಸಿ? ಏಕ್ ಈಡಿಯೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಆಸಾ. ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೆಚ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. 

 

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►
ಮೊಗಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್

ಮೊಗಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್

ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ

“ವಿವಾ, ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ರಾವ್ತೆಲೆಂಯ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ ವಿವಾ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂಯ್ ತರ್ ತುವೆಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಚುಕಿ ಥಾವ್ನ್ 

 
ಅಂಕಣ್ ►
ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್

ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್

ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಬಫೆಕ್ ವೊಚೊನ್, ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಕ್ವಾನಾಂಚ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಶಿತಾಬರಿಂ ಆನಿ ಕಡಿಯೆಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ 

 
ಚಿಕಾಗೊ ಪೋಸ್ಟ್ ►
ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್!

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್!

ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾ - ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಟಾ, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಜತ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಾಂಕ್ 

 
Search

█ ► 90 ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್

ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿ' ಸೊಜಾ - ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ [ D.O.B : 09-03-1927 ]


█ ► ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ