█ ಸ್ಮರಣ್ ►►►
ಅಮರ್ ಫ್ರಾದ್ - ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ
ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೊರ್ಡೆಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ ಬೊಂದೆಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಚೆಪೆಂ ಕಾಕೆಕ್ ಮಾರುನ್ ತರೀ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ (ಪ್ರಾಚಿತಾ ಖಾತಿರ್) ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ದಿಸಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ಲಾಂಬ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಮಿಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮೊರ್ನಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಆಖೈರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ವೋತ್ ವ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಝಳಕ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ನಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ಭಂವಾರಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಾರೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಆತ್ತಾಂ-ಘಡಿಯೆ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೇ ಬರಿ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ದಾಟ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಮೊರ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಮೊಳಾಬ್ ನಿತಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ವೋತ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್, ಫೊಂಡಾ ಭಂವಾರಿಂ ಆನಿ ಗಾಂವಾರ್ ಫಾಂಕ್ಲೆಂ.

█ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಬರ್ ►►►

ಜೊಮೆಲ್, ರೋಶು, ಜೋನ್ - ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವಿಜೇತ್

ಜೊಮೆಲ್, ರೋಶು, ಜೋನ್ - ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವಿಜೇತ್

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್’ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ – 2017 ಹಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಜೊಮೆಲ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮರ್ತಲ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕವಿತೆಕ್ ರುಪಯ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚ್ಯಾ ತೀಂತ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಕವಿತೆಕ್ ರುಪಯ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಜೋನ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾತಪಾಸ್ಣಿ ಕವಿತೆನ್ ರುಪಯ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.

 
█ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ►►

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 7

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 7

ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್, ರಿಶಭಾಕ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆ ವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಣಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ,ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ...‘ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಆಧಾರ್ಲೊ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್, ಆತಾಂ ಪರತ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾಂ....ತೊ... ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ, ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

 

ವಿಶೇಸ್ ►
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ.

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ.

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಜಾ. ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಚೆರ್ ಯಾ ಆಜಿಯೆ ವಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಲ್ಪನಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಎಕೆ ರಿತಿಚೊ ಆನಂದ್. 

 
ಖಬರ್ ►
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ.

Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ

 
ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ►
"ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ..."  -  ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ.

"ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ..." - ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ.

Kittall Media Network

"ಸಮಾಜೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಲೋಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ದರಬಸ್ತ್ ದುಡು ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾ ಹುದ್ದೊ ಆಸೊಂಕ್ ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆಂ 

 

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►
ತುಟ್‌ಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್

ತುಟ್‌ಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಯ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?" "ಆನಿ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಮಸ್ಕತ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಥಂಯ್ಚೊ ಮೆನೇಜರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಭುಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತೊ ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ 

 
ವರ್ದಿ ►
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್

Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ರಯಾರಿ ದಿ. 20-11-2017 ವೆರ್ ಮಂಗಳೂರು ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂಧ್ರ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸುವಾಳೊ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಲೆ. 

 
ವಿಚಾರ್ ►
ಕಮಲಾದೆ ಪೊಪನಾದೆ ಇಂಗೊಜಿ ಶಾಲೆಗ್?

ಕಮಲಾದೆ ಪೊಪನಾದೆ ಇಂಗೊಜಿ ಶಾಲೆಗ್?

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಪರಿವರ್ತನಾಕ್ ಸದಾಂ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ತರಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಗಜಾಲ್. ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್ ವಿಣ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ತಾಣಿಂ ರುಕಾಚೆ ಕೊಲೆ ನ್ಹೆಸ್ತಾನಾಂ ಕಾಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಸುರ್ವೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ 

 
Search

█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ


█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ