█ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►►►
ಅಚಾನಕ್
ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಆವಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ವೊಚ್‍ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ತೊ ಶಿಡಿ ಚಡುನ್ ತಿಸ್ರೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಕಾಂಪಿಣ್ ಧಾಂಬ್ಲಿ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪರತ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ಧಾಂಬ್ತಾನಾ ಹೆರಿನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಬೆಜ್ಮಿ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಹೆರಿ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಬೆಜ್ಮಿ ತಕ್ಷಣ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಹೆಲೆನ್ ತೊಂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಸಾಸ್ಪೊಂಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಬೆಜ್ಮಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ನೆಣಾಸ್ಲೆಬರಿ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, “ಮಾಸ್ ರಾಂದುನ್ ಜಾಲೆಂಗಿ?... 

▓ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್ ►

ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್

ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್

ಆಮ್ಚಿ ಇತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಕಿ God Particle-ಲಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. We have not created anything from nothing, we have only discovered what Lord God Created.  ರಚ್ಣಾರಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ - by the sweat of thy brow ....Genesis 3:19 ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್ ವಾರವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಪೋಟ್ ತುಂ ಭರ‍್ತೊಲೊಯ್ (ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೃಂಥ್ 3:19).

 

ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ►
ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್

ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್, ಸರ್ಗಾಕ್ ಯಾ ಯೊಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ’ಸರ್ಗಾಕ್’ ಮಣ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಸರ್ಗಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಕೋಣ್‍ಯಿಂ 

 
ಎಡ್ವಿನ್ ವಿಚಾರ್ ►
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

“ಕಿತ್ಯಾಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂಯಿ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಚಾಲುಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೊ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಮಿಂ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲಿ ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾತಾ..

 
ಕವಿತಾ ►
ಬಾಯೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಬಾಯೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಶಿಕಪ್, ಕಾಮ್, ಚಲಿಯಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿಂ - ಅಸಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಯ್ರಾವಿಶಿಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. 

 

ಬಾನುಲಿ ಪಯಣ ►
ಫೋನ್- ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಎದೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ

ಫೋನ್- ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಎದೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ

ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನಗುತ್ತಾ, ನಗಿಸುತ್ತಾ, ಮಾತಾಡುತ್ತ, ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು 

 
ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ►
ಅಸಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಆಯ್ಕುನ್ ವೊಗೆಂ ಕಶೆಂ ಬಸುಂ?

ಅಸಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಆಯ್ಕುನ್ ವೊಗೆಂ ಕಶೆಂ ಬಸುಂ?

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಜೆರಿಕ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ, ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ತಾಕಾ ವರ್ತೆಂ, ಪೂಣ್ ಧಾ ಜನ್ಮಾಂನೀ ಧಾ ಜೆರಿಂನಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವನಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕವನ್ ಸಂರಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ!  

 
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►
ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ

ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ

"ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಯ್ ತರ್ ... ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಭಗ್ಸಿನಾಂಯ್ ತರ್ ತುಂ ಖರೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣಿ ಜಿಯೆನಾಂಯ್..." "ಮ್ಹಾಕಾ ’ಹಾಂವೆಂ’ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ... 

 
Search

█ ► ಉಡಾಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲ(ರಿ) 1995 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್’ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತಸ್ವೀರ್. ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್.


█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್