█ ಕವಿತಾ ►►►
ವಿಂಚವ್ಣ್
ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ

ರುಕಾಜಮ್ಯಾಕಡೆ ಏಕ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕತಲ್ಯಾಚೊ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಹಾಂತುಂ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಜಾಲಾ. ದಿಶ್ಟಿಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್ತಾ, ತಿಚೆರ್ ತಣ್ ವಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ವಾಪಾರಿನಾತ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಿ. ಕವಿ ಹಿಚ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಯೀ  ಆನ್ಯೆಕೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ವೋಡ್ ಯೀ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ ಯೆತಾನಾ, ಖಂಯ್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಗೀ ತಿಚೆಪಾಸ್ ವಿಂಚಿನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಧೊಸ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹಿ ಧೊಸ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಯೀ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ.

▓ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್ ►

ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್

ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್

ಆಮ್ಚಿ ಇತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಕಿ God Particle-ಲಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. We have not created anything from nothing, we have only discovered what Lord God Created.  ರಚ್ಣಾರಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ - by the sweat of thy brow ....Genesis 3:19 ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್ ವಾರವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಪೋಟ್ ತುಂ ಭರ‍್ತೊಲೊಯ್ (ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೃಂಥ್ 3:19).

 

ಬಾನುಲಿ ಪಯಣ ►
ಮನಸ್ಸು,ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದ ಹೊರಾಂಗಣ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳು

ಮನಸ್ಸು,ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದ ಹೊರಾಂಗಣ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳು

ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಚಯವಾಗುವುದು ಇಂಥ ಹೊರಾಂಗಣ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣದ

 
ಎಡ್ವಿನ್ ವಿಚಾರ್ ►
ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಘಟ್ಟ್ ಜೇವ್

ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಘಟ್ಟ್ ಜೇವ್

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಆತಾಂ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಜಮಾನ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ಮೆಳ್ಟಾತರ್-ಜೆವಣ್ ಜಾಲೆಂ? ಅಳೆ ತಿ ಲಾಯ್ನ್ ಮಟ್ವಿ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ ವಚಾ ಮ್ಹಣ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಕರ‍್ಚೆಪರಿಂ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ...

 
ಖಬರ್ ►
 ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಶನಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಶನಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

Kittall Media Network

ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕಿ ಜೂಡಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚೊ ’ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್" ಆನಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹಾಂಚೊ "ಗರ್ಜೆತೆಕಿದ್ ಗಜಾಲಿ" ಬೂಕ್ ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಶನಾದ್ವಾರಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ.

 

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►
ಅಚಾನಕ್

ಅಚಾನಕ್

ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಆವಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ವೊಚ್‍ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ತೊ ಶಿಡಿ ಚಡುನ್ ತಿಸ್ರೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಕಾಂಪಿಣ್ ಧಾಂಬ್ಲಿ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪರತ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ಧಾಂಬ್ತಾನಾ

 
ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ►
ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್

ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್, ಸರ್ಗಾಕ್ ಯಾ ಯೊಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ’ಸರ್ಗಾಕ್’ ಮಣ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಸರ್ಗಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಕೋಣ್‍ಯಿಂ 

 
ಕವಿತಾ ►
ಬಾಯೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಬಾಯೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಶಿಕಪ್, ಕಾಮ್, ಚಲಿಯಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿಂ - ಅಸಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಯ್ರಾವಿಶಿಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. 

 
Search

█ ► ಉಡಾಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲ(ರಿ) 1995 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್’ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತಸ್ವೀರ್. ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್.


█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್