█ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►►►
ಕವಿಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ - ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್
Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ( KWAA ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಪೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೇರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ " ಕವಿಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ಷು‌ಬ್ದ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ" ರೈತಬಂದು ಜೀವನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಆನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

█ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ►►►

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 3

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 3

ಬಾಪ್ ಆನಿ ಪುತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಆನಿ ಪವಿತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ದಳ್ಬಾರ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸಾತ್. 1600 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ಟ್ರೀಯಾಚಾ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ವೆಂಚುರಾ ಸಾಲಿಂಬಿನಿ ಹಾಣೆ ಚಿತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭುಂಯ್‌ಚೊ ಗೋಲ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಗೋಲಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ದೋನ್ ಬಯ್ತಾಡಾಂ (antennae) ಕಸಲಿಂ? ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಪಿಂತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆತಿನ್ಶಿಂ + ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1957 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಶಿಯಾನ್ ಉಬಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅಂತ್ರಳ್‌ಗೃಹಾಚೆಂ ರೂಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಾರೀಕ್ ಲಖ್ಷಾ ಡೆನಿಕೆನಾಚಿ!

 

ವಿಚಾರ್ ►
ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಗಿ ವಾತಿಕಾನಾಚೆ?

ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಗಿ ವಾತಿಕಾನಾಚೆ?

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ವೆಳಾರ್ ಪಾಪಾಲ್ ಬಾವ್ಟೊ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾತಿಕಾನಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಯ್ತಾತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ? ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಆಮಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ 

 
ಕಳವ್ಣಿ ►
ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಆಪೊವ್ಣೆ

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಆಪೊವ್ಣೆ

Kittall Media Network

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ 

 
ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ►
ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾ ಬದ್ದತಾ ?

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾ ಬದ್ದತಾ ?

ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಚೆ ಸರಕಾರ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವ್ನು ಸಾಹಿತಿಂಕ ಕಿತೆಕ ಕರಿನಾ? ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ

 

ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ ►
ಎಕಾ ಇಶ್ಟಿಣಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ

ಎಕಾ ಇಶ್ಟಿಣಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಉಟೊನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ಹಳ್ಟಾರ್ ವಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಊಬ್ ಚರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ರಾತ್ ಭರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ಕಂಕ್ನಾಡಿಚೊ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಂಗ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಫೊಳೊಂಕ್ 

 
ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲ್ ►
ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ - ನಶಾ!

ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ - ನಶಾ!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಳೊ ಧಾಡ್ಲೊ ತರ್, ತೊ ವೊಂಟಾರ್ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಗುಣ್ಗುಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾಂ. ತೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ ಉತ್ರಾಂ 

 
ವಿಶೇಸ್ ►
ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 2

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 2

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಡೆನಿಕೆನಾಚಿಂ ಅವಿರತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂ ಸಕತ್ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂನಿ 3000 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ. ಕೋಣ್ ಹೆ ಮಾಯನ್, ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ?

 
Search

█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ


█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್

Recent Comments