█ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್
 ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ಸುರ್ಯೊ - ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ
ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಫಿದೆಲಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆಜ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಶೋಷಿತ್ ವರ್ಗಾಚಾ ಪಕ್ಶೆನ್ ತಾಳೊ ಉಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತೊ ಜಿವೊ ಆಸಾ. ಅಂತಿಮ್ ಜಯ್ತ್ ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾತ್ ಅನಿ ಧರ್ಮ್ ಶೋಷಣಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಈಟ್ ವೊತ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಅಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫಿದೆಲಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೆ, ತತ್ವಾಂಚೆ ಪ್ರಸರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಜರ್ ಹೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಎಕಾ ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್… ಅನಾಚಾರ್, ಅನೈತಿಕತಾ, ಅಧರ್ಮ್, ಅನೀತ್ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಕಠೀಣ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲಾಂ. ಅಪ್ಣಾಕ್ ಘಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಹೆರಾಂಚೆ ಘಾಯ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತ್  ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

▓ ತಸ್ವಿರೆ ವರ್ದಿ

ಸೋಫಿಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮುಹೂರ್ತ್

ಸೋಫಿಯಾ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮುಹೂರ್ತ್

ಸೋಫಿಯಾ - ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ , ನವ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫಲಿಮಾರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಪ್ರಾಯಂತ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ, ನವೆಂಬ್ರಾಚೆ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಹಾಣಿ ಮಟ್ವಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಚಾಲ್ಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಫಲಕ್ ದಾಖವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

 
█ ಖಬರ್

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಯುವಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಟೊಪ್ 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಯುವಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಟೊಪ್ 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್

ರೂಪಿತ್‌ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ವಾರ್‍ಯಾದಳಾಚೊ ಕೆಡೆಟ್‌ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಅಥ್ಲಿಟ್ ಆನಿ ಉತ್ತೀಮ್‌ ಎಲೆಕ್ತ್ರೋನಿಕ್‌ ಗಿಟಾರ್ ವಾಜಾವ್ಪಿಯ್ ವ್ಹಯ್. ನಿಹಾಲ್‌ತಾವ್ರೊ, ಎದೊಳ್ ಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ನವಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾರ್. ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಆಸಾತ್. ರುಬೆನ್ ಪಿರ್ಲುಕ್ ವಾಜಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್‌ ದೇಶ್ -ವಿದೇಶಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಚೊ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್.

 

ವಿಶೇಸ್ ಚಿಕಾಗೊ ಪೋಸ್ಟ್ ►
ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ - ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ

ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ - ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ

ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ರಾವುಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಖಾಲ್ ಲೋಕಾಕ್ ಸೆಲ್ಲ್ ಫೊನಾಂ ತಸೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ವಾಪರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.  ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರತ್ ...

 
ಕವಿತಾ ►
ದುಡು ದುಡು ದುಡು

ದುಡು ದುಡು ದುಡು

ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊಟಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದುಡ್ವಾಚಿ. ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು...

 
ಆತ್ಮ್ ಕಥಾ ►
ನವ್ಕರೆಚಿ ಶಿಕಾರಿ

ನವ್ಕರೆಚಿ ಶಿಕಾರಿ

ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ತೊ ದೀಸ್ ಸೊಮಾರ್ ನವೆಂಬರ್ ನೋವ್ ತಾರೀಕ್. ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜವಾಬಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ವೆಸ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ. 

 

ಬಾನುಲಿ ಪಯಣ ►
ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದೀ ಮಾಯೆ

ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದೀ ಮಾಯೆ

ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೀಕರ ಅನುಭವಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರ ನಡೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ...

 
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►
ಸಾಂಕಳ್

ಸಾಂಕಳ್

ಜಾನ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಯೆತಾತ್, ಕಾಟೇಜಿಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ನಿದ್ತಾನಾ, ಮದೆಂ ರಾತ್‌ಭರ್ ಕಾಟೇಜಿಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೊ ಖಾಟ್ಲ್ಯಾಚೊ...

 
ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ►
ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್...!

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್...!

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸರಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್.... ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. 

 
Search

ಕಳವ್ಣಿ ►

ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಸ್ಪರ್ದೊ 2016