█ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ►►►
ರಫಾಯೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್  ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಿವೃತ್ತ್
ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಳಾವಳ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಚೊ ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊಳಿಯೆಚೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳೊಕ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಭೊವ್ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರಾಚಿ ಮೆಳೊನ್ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ ಪುಡೆಂ. ಡಾ| ಎ.ವಿ.ಬಾಳಿಗಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್.

█ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಬರ್ ►►►

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಾಹೀರ

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಾಹೀರ

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ 2017 ಖಾತಿರ ಗೊಂಯಚೆ ನಾಮಾನೆಚೆ ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಜೋಗ ಹಾಂಗೆಲೆ 'ಖಾಂದ ಆನಿ ಹೆರ ಕಥಾ' ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾ. ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಖಾತಿರ ಮಂಗಳೂರಚೆ ನಾಮಾನೆಚೆ ಕವಿ, ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್‌ ಹಾಂಚೆ 'ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್' ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾಂ.

 
█ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ►►►

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 6

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 6

ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ...ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ಸರಳ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಾ| ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಬಳಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಹಾತ್ ಬಳಾವೀಣ್ ಸೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ನೆಣಾಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ತಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ! ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್, ರಿಶಾಭಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಾಂವ್ಚಾ ಫುಡೆಂ....‘ಟಂಯ್..ಟಡಂಯ್ ’....ಲೊಂಕ್ಡಾ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳೊ!

 

ಖಬರ್ ►
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ - ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ - ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರನ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳ್ಳೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ 'ದುಸರೆ ಪಂಗಡಾಚೆ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ' 

 
ಸಮೀಕ್ಷಾ ►
ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆರ್ಸೆ ಘೆವ್ನ್

ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆರ್ಸೆ ಘೆವ್ನ್

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಘಾಟಾಂ ಮಧೆಂ ಸುರಕ್ಷೆನ್ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ರಾಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸಾಗೊಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಸುರಕ್ಷೆನ್ ನಿರಂತರ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರಿಜೆ, ವ್ಯಾರ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ತಕಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ದಂಧೊ ಚಲಯ್ಜೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಶಾಭಿತ್ ಚಲಾಜೆ ತರ್ 

 
ವಿಶೇಸ್ ►
ಗಾಂಧಿ, ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಗಾಂಧಿ, ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಗಾಂಧಿ ಜಲ್ಮಾನ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ತಶೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ತೊ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚೊರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲೊ. ಭಿಂಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ 'ರಾಮ' ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ 

 

ಬಾನುಲಿ ಪಯಣ ►
ಬಾನುಲಿ ಪಯಣವನ್ನು ಸಹ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಬಾಳ ಪಯಣಿಗರು

ಬಾನುಲಿ ಪಯಣವನ್ನು ಸಹ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಬಾಳ ಪಯಣಿಗರು

ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ಮಗ ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಇವರೀರ್ವರು ನೀಡಿದ ಮನೋಬಲ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ.

 
ಕವಿತಾ ►
ಮ್ಹಜೆ ದೇವ್

ಮ್ಹಜೆ ದೇವ್

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ದೆವಳಾಭಿತರ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ವಾ ದೋನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಮದ್ಲ್ಯಾ ಗವ್ರವಾಥಂಯ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಯೀ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳೆಪಣಾಂಕ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂ ತ್ ಯೀ ಮಾಗ್ಚಿ ರೀತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ 

 
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►
ಏಕ್ ಪಾವ್ಸಾಳಿ ರಾತ್

ಏಕ್ ಪಾವ್ಸಾಳಿ ರಾತ್

ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ಚೆಂ ಉಪನಗರ್ ಬೊರಿವ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಚರಂಡಿಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತೆಂ 

 
Search

█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ


█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್