█ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ►►►
ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 3
ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಬಾಪ್ ಆನಿ ಪುತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಆನಿ ಪವಿತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ದಳ್ಬಾರ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸಾತ್. 1600 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ಟ್ರೀಯಾಚಾ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ವೆಂಚುರಾ ಸಾಲಿಂಬಿನಿ ಹಾಣೆ ಚಿತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭುಂಯ್‌ಚೊ ಗೋಲ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಗೋಲಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ದೋನ್ ಬಯ್ತಾಡಾಂ (antennae) ಕಸಲಿಂ? ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಪಿಂತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆತಿನ್ಶಿಂ + ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1957 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಶಿಯಾನ್ ಉಬಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅಂತ್ರಳ್‌ಗೃಹಾಚೆಂ ರೂಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಾರೀಕ್ ಲಖ್ಷಾ ಡೆನಿಕೆನಾಚಿ!

█ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►►

ಯುವಪಿಳ್ಗೆನ್ ನವ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕಥಾ - ಕಾದಂಬರಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ವಾವುರ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉದೆಲಾ - ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಯುವಪಿಳ್ಗೆನ್ ನವ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕಥಾ - ಕಾದಂಬರಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ವಾವುರ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉದೆಲಾ - ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚಾ ಅಶೀರ್ ಧೊರಾಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ, ವಿಕ್ಟರಾಚೆಂ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಝರಾನಾಸ್ತಾಂ, ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ಅಗಾದ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ದುಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಕಾತ್ರಪ್ ಆನಿ ಸಭ್ದಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಲುನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೊ ತಶೆಂ ಲೇಖನಾಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಅಸ್ಕತ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ಗುಂಡಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಜಾವ್ನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ನಿರಾಸ್ ಆನಿ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ನಾಮಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉಟಯ್ತ್ ಆಸಾ.

 

ಕಳವ್ಣಿ ►
ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಆಪೊವ್ಣೆ

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಆಪೊವ್ಣೆ

Kittall Media Network

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ 

 
ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ►
ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾ ಬದ್ದತಾ ?

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾ ಬದ್ದತಾ ?

ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಚೆ ಸರಕಾರ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವ್ನು ಸಾಹಿತಿಂಕ ಕಿತೆಕ ಕರಿನಾ? ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ

 
ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ ►
ಎಕಾ ಇಶ್ಟಿಣಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ

ಎಕಾ ಇಶ್ಟಿಣಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಉಟೊನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ಹಳ್ಟಾರ್ ವಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಊಬ್ ಚರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ರಾತ್ ಭರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ಕಂಕ್ನಾಡಿಚೊ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಂಗ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಫೊಳೊಂಕ್ 

 

ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲ್ ►
ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ - ನಶಾ!

ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ - ನಶಾ!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಳೊ ಧಾಡ್ಲೊ ತರ್, ತೊ ವೊಂಟಾರ್ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಗುಣ್ಗುಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾಂ. ತೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ ಉತ್ರಾಂ 

 
ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ►
ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಬರೆಂ ಆಸಜೆ ತರ್, ಬರಿ ಬಜೆಟ್ ಯೀ ಗರ್ಜೆಚಿ - ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್

ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಬರೆಂ ಆಸಜೆ ತರ್, ಬರಿ ಬಜೆಟ್ ಯೀ ಗರ್ಜೆಚಿ - ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್

Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ತಾಲೆತಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇಜೆ. ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಆನಿಕೀ ಊಂಚ್ ಆಸಜೆ ತರ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಬಜೆಟ್ ಯೀ

 
ವಿಶೇಸ್ ►
ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 2

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 2

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಡೆನಿಕೆನಾಚಿಂ ಅವಿರತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂ ಸಕತ್ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂನಿ 3000 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ. ಕೋಣ್ ಹೆ ಮಾಯನ್, ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ?

 
Search

█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ


█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್