█ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನ್ ►►►
9 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್
ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ರೇಡಿಯೊ. ಸಮಾಜೆಚಿಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನಾಂ ಕಳೊಂಕ್, ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಮನಾರಂಜನೆಕ್- ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ ಚ್ ಆಧಾರ್ ರೇಡಿಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿ.ವಿ. ಆಯ್ಲಿ. ತವಳ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಕಿ ರೇಡಿಯೊಚೊ ಭರ್ಮ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್. ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಆತಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಬೋವ್ ವೆಗಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಮನಾರಂಜನೆಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಮದೆಂ ರೇಡಿಯೊ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡನಾಶೆಂ ಉರ್ಲಾ, ತಾಚೊ ಮಾನ್ ಆಜೂನ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೊಯ್ ಕಾಳಾಸವೆಂ ಬದ್ಲತೇ ಆಯ್ಲಾ.

█ ತಸ್ವಿರೆ ವರ್ದಿ ►►►

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಗಾರಾಂನಿ ವಿಮಿರೆತಾಂತ್ ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಗಾರಾಂನಿ ವಿಮಿರೆತಾಂತ್ ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ

ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 15 ವೆರ್, ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾರ್ಕೂರ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಅಬುದಾಬಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಖಾಡಿಯೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಡುಣೆ 55 ವಯ್ರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಗಾರ್, ಉಮೆದಿನ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆ. 

 
█ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ►►►

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ...ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 5

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ...ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 5

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ, ರಿಶಭಾಚೊ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾವೆಳಾ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಬೂತಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊಂಚಾ ಉದ್ವೇಗಾರ್ ತೊ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಚಾ ಅಮ್ಸರಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿಂ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್, ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಚಾ ದರ್ವಡ್ಯಾಂ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ...ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ....

 

ಕಳವ್ಣಿ ►
ಎನ್’ಬಿಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಎನ್’ಬಿಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

Kittall Media Network

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿಂ 9 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ, ’ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕಾಶ್’ ಪಂಗ್ಡಾಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂಭಿತರ್ಲ್ಯಾ

 
ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಖಬರ್ ►
’ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

’ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Kittall Media Network

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜಾನಿ, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಕ್ 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೊ ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 

 
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ►
ಏಕ್ ಪಾವ್ಸಾಳಿ ರಾತ್

ಏಕ್ ಪಾವ್ಸಾಳಿ ರಾತ್

ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ಚೆಂ ಉಪನಗರ್ ಬೊರಿವ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಚರಂಡಿಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತೆಂ 

 

ಖಬರ್ ►
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ - ದರ್ಶನ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ - ದರ್ಶನ

Kittall Media Network

ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಂಯಚೆ ಉಗಮ, ಹೊಳಚೆ ಆನಿ ಆರತಾಂಚೆ ಸೆಟ್‌ಲೈಟ್ ತಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಖಲ ಜಾಲೆಲೆ ಭುಂಯಚೆ ಮುಳಾಕ ನಂಯ ಹೊಳಚೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಬದ್ದಲ

 
ಕಳವ್ಣಿ ►
ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ

Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗಡ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ಮ್ಯಾಂಗಲೊರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೈಂಡರ್.ಕೊಮ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

 
ಕವಿತಾ ►
ಏಕ್ ಫುಲ್, ರಾಸ್ ಖೊಲೆ

ಏಕ್ ಫುಲ್, ರಾಸ್ ಖೊಲೆ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ರಚ್ಣೆಚಿ ಮಹಿಮಾ ಪಳಯಾ. ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಭವ್ನ್, ಧರ್ತೆಗರ್ಭಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಚಿಂವೊನ್, ಏಕ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಾತಾ, ತೆಂ ವಾಡೊನ್ ರೊಂಪಿ - ರೂಕ್ ವಾ ಝಾಡ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತು ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತಾತ್, ಫಳಾಂ ಜಾತಾತ್. ಸುಕ್ಣ್ಯಾ - ಸಾವ್ಜಾಂಕ್, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್

 
Search
ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ ►

ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್

ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಫರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ವೋಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ. ಆನಿ ಹಿ ಕಲಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ’ಜಿಣಿ - ಧನ್’ ಕರುಂಕ್ ಫಕತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಮಾತ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಸಮಾಲೋಚಕ್, ಪ್ರಸಂಗ್‌ದಾರ್, ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂ ಕವಿ ಸಿ. ವಿ. ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್. ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

 

█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ


█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್