ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್


ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೆದಾಳಾ ?

ಅವ್ಘಡಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್, ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗಾಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಜಾಗ್ರತಿ ಯೆವ್ನ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಹಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಿಂ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ಳಿಂ ತರ್ ಮಾತ್, ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ