ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್


ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೆದಾಳಾ ?

ಅವ್ಘಡಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್, ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗಾಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಜಾಗ್ರತಿ ಯೆವ್ನ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಹಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಿಂ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ಳಿಂ ತರ್ ಮಾತ್, ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

 
█ ► ಉಡಾಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲ(ರಿ) 1995 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್’ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತಸ್ವೀರ್. ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್.

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್