ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್


'ಕುಲ್ಲ್ಯಾರ್ದ ಅಜ್ಜೆರ್' ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಅಜಾಪಾಂ

ಐತಪ್ಪ ಬೈದ್ಯ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಸಾಗ್ವಳೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಎಣೆಲ್ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಕೀಡ್ ಪಡ್ಲಿ. ನೇಜಿಚಿ ಪಾಲ್ವಿ ಸಗ್ಳಿ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಡಿಯೊ - ಬೊಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯೊ. 

 

ತೀನ್ ಭುಂಯ್ ಖಂಡಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ 'ಬೆಥನಿ'

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರೊಯ್ಲೆಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಝಡ್ ಆಜ್ ವಾಡೊನ್ ತಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾತ್. 2016 ಜುಲೈ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಚೊ 95 ವೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಥನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್. 

 

ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ದೆಣ್ಗಿ : ಬೆಥನಿ

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣಿಂ ಫುಲೊನ್ ಫಳಾಭರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಬಾವುನ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಮೆಳಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ ದಾಂಪ್ಚೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಧಾರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿ ಪಯ್ಸಾದೀಷ್ಟ್ ದವರ್ನ್ 1921 ಜುಲೈ 16 ವೆರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೇಳ್ ಆಜ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ವರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್  ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಮಿಲಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್