ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್


ಪಾಂಚ್ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್

ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಬಫೆಕ್ ವೊಚೊನ್, ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಕ್ವಾನಾಂಚ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಶಿತಾಬರಿಂ ಆನಿ ಕಡಿಯೆಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ 

 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆತಾಂ ಅಕಾದೆಮಿನೀ ವಿಂಚ್ಲೊ

ಎಡ್ವಿನಾಚಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಂಟೊ ತಸಲಿ ಅಂಕಣಾಂ, ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್, ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಬ್ಲೊಂಡಿ, ತಾಚೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಆನಿ ಉಡಂವ್ಚೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್, ತಾಚೆಂ Sense of humour, ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ, ತಾಚ್ಯೊ ಬಣ್ಣಕಡ್ಡ್ಯೊ, ತಾಚಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ತೊ ಬೆಜ್ಮಿ, ಜ್ಯೋ, ಇಮೆಲ್ಡಾ, ಭಾಟ್ ಮಿಂಗೆಲ್, ಸಾಯ್ಮನ್, ಎಡಿ, ಭಟ್ಟು , ಆರನ್ ಆನಿ ಇಜ್ಜಾಕಯ್ ಹಾಣಿ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾ.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ

ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾಶೆಚಿ ಸೆವಾ, ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ? ಜಾಂವ್ ಏಕ್ ಕೊವ್ಳೆಚಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್, ಏಕಾ ಬೂಕಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್, ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಬ್ಯಾರ್‍ಯಾಂಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ "ಪಾಟಿಂಬೊ" ದೀವ್ನ್ ಮರೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಉಲೊ. 

 

ಕೊಕ್ರೋಚ್ ! ಶಿ ಗೊ ದೇರ್ !!

ರಜೆರ್ ವೊಚೊನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಹುಶ್ಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೊ ತಡೊವ್ ಕರ್ನ್  ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿ೦ ಜರ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ಯ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ , ಜಾಪ್ ತಯಾರ್. "ವಾತ್ ತು ತೆಲ್ ಯಾ ಹಬೀಬಿ?  ಯು ನೊ ಗೂದ್, ಯುವರ್ ವಾಯ್ಫ್ ನೊ ಗೂದ್" ತು೦ ತಕ್ಲಿ ಧಾಡಾಯ್ತಾಯ್. ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಜಾ೦ತ್  G ,  ಗ ಆನಿ ಜ ಹ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯ್ ಉಚ್ಛಾರಾ೦ಕ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾತ್. ತಶೆ೦ಚ್ ಹಾ೦ಗಾಚಾ ಭಾಶೆ೦ತ್ "ಜಿ೦" ವಾಪಾರು೦ಕ್ ಜಾತಾ.

 

ಶಾರ್ಕ್, ಡೊಲ್ಫಿನ್ ಆನಿ ಸಬ್‌ಮೆರೀನ್

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿ೦ ಎಕ್ಲೊ ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಾತ್‌ಫಾಳಿ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮಿ೦ ದೋಗ್‌ಯ್ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾ೦ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾ೦ಯ್‌ಭಾಶೆಚೆ೦ ದಿಸಾಳೆ೦ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆ೦ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಕಿತೆ೦ಗೀ ತೆ೦ ತಾಕಾ ರುಚ್ಲೆ೦ ದೆಕುನ್ ತೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಸ೦ಗಿ ವಾ೦ಟುನ್ ಘೇ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಯು ನೊ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಥಿ೦ಗ್, ಗೊಯಿ೦ಗ್ ಇನ್ ದ ಸಿ, ಲಾಯ್ಕ್‌ದಿಸ್..?"

 

ವನ್ ಬೀಪಲ್...

ದರ್ಯಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ  ಹಜಾರ್ ರಾಟಾವಳಿ, ಖ೦ತ್ ಮತಿ೦ತ್ ದವರುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ದೆ೦ವ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಕ್ ಏಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ದೆಕುನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ದೇಡ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಸ೦ಪ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸುಟಿಯೆರ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾ೦ಕ್ ಸುಟಿಯೆರ್ ವಚೊನ್ ಕುಟ್ಮಾಸ೦ಗಿ / ಮೊಗಾಚ್ಯಾ೦ಸವೆ೦ ಖರ್ಚುನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ಪಾಸತ್. ತಶೆ೦ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ಅಶಿ ಸುಟಿ ಮೆಳಾನಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಕೊ೦ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ೦ಪನಿ೦ತ್, ಕೇಟರಿ೦ಗಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾ೦ಕ್, ಹೆಲ್ಪರ‍್ಸಾ೦ಕ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ೦ಕ್ ಯಾ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ೦ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸುಟಿ ಮೆಳ್ತಾ.

 

ಬಿಗ್ ಬಿ ದೋಟ್ ಬಿಗ್ ಎಸ್ ದೋಟ್...

ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ದಕ್ತುರ್/ಪ್ರೊಫೆಸೋರ್, ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ದಕ್ತುರ್/ಪ್ರೊಫೆಸೋರ್, ಮ್ಹಜೊ ಪಾಗುರ‍್ಮಾ೦ವ್ ದಕ್ತುರ್/ಪ್ರೊಫೆಸೋರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸುಮಾ೦ಯ್ ಲೆಗೂನ್ ದಕ್ತುರ್/ಪ್ರೊಫೆಸೋರ್." ಮಲ್ಯಾಳಿನ್ ದಾಯ್ ಘಾಲಿ "ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ? ತೀಯ್ ದಕ್ತುರ್/ಪ್ರೊಫೆಸೋರ್?" ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಚಿಡ್ಲೊ "ಹಾ೦ವೆ ತುಕಾ ಹ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಪಾವ್ಟಿ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦ , ತಿ ಏಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್." ಮಲ್ಯಾಳಿನ್ ತಿ ಏಕ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕೆಲ್ಲಿ ಯಾ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ದಾಕ್ತೇರ್ನ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦.

 

ಕಾಳ್ಯಾಭಾ೦ಗಾರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್...

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾ೦ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾ೦ತ್ ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾ೦. ದರ್ಯಾಪ೦ದ್ಲ್ಯಾ ಭೂ೦ಯ್ಥಾವ್ನ್ ತೇಲ್ ಆನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ‘ರಿಗ್ಗಾರ್’ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಒಳ್ಕಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹಾ೦ವೆ ಆಸ್ಚೆ೦ ರಿಗ್ಗಾರ್ ನ೦ಯ್. ಹೆ೦ ಎಕಾಚ್‌ಕಡೆ೦ ದರ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ 40 ಫೀಟ್ ಉದ್ಕಾ ಪ೦ದ್ಲ್ಯಾ ಧರ‍್ಣಿರ್ ಸ್ಟೀಲಾ೦ತ್ ಬಾ೦ಧುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೊರ್ಮ್. ಹರ‍್ಯೆಕಾ 28 ದೀಸಾ೦ಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿ೦ 28 ದೀಸ್ ಸುಟಿ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾ೦ವಾ೦ಕ್/ಘರಾ ಪಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅತ್ರೇಗಾ೦ಸವೆ೦ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಫಾಯ್ದೇಯ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ , ದರ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ, ತಾಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಶ್ಟ್‌ಯ್ ಆಸಾತ್.

 

ಪಿಯುಸಿ ಆನಿ ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಿ

ಹಾ೦ವೆ೦ ಕೆನ್ನಾ೦ಯ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಫಲಾಣೊ ಹಾ೦ಗಾಚೊ ದೆಕುನ್ ತೊ ಅಸೊ, ಫಲಾಣೊ ಥ೦ಯ್ಚೊ ದೆಕುನ್ ತೊ ತಸೊ...  ಮಲ್ಬಾರಿ ಸಗ್ಳೆ ಏಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೆ. ತಮ್ಳಾ೦ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಚ್. ಅಶೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ. ಏಕ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸ೦ಯ್ಭಾಚೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾ೦ವ್ಚೊ/ದೆಶಾಚೊ ತಿತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾನಾ. ತೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಅಸೊ ತರ್, ತಾಕಾ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಸ್ವತಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳೆಚಾ ವರ‍್ಸಾನಿ೦  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭ೦ವ್ತಣಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಗ್ತಿಸವೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ  interaction ದ್ವಾರಿ೦ ತಾಣೆ೦ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕತಾ ಮಾತ್ ಕಾರಣ್.

 

ಬ್ಲೊಸಮ್ ಶವರ್ಸ್

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿರೂಪಣಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಗರ್ಜೆವೀಣ್ ಕುಶೆಲಾಯೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಭಾಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಥಾಪ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಭೊಗಾನಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ: ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚಿ ಇಜಾ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ತೆನ್ಕಾ ಕರಾವಳಿರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್, ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೋಂಟ್, ಸುಟ್ಕೆ ನಂತರ್ ಅಚಾನಕ್ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡ್ಲೆಲೆ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾವ್ಕಾರ್, ಹಾರಿ ಹಾರಿನಿಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಗಲ್ಪ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತಾಂತರ್,

 

ದಗಡೂ ಪರಬಾಚೊ ಅಶ್ವಮೇಧ

ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಲುಂಡ್, ಲಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೊ, ಒಕ್ಟ್ರೊಯ್ ನಾಕೊ ಆನಿ ಘೊಡೊ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್. ಮುಲುಂಡ್ ಆನಿ ಕಲ್ವಾ ಮಧೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಚೊ ಅಂತರ್. ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಮುಲುಂಡಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮುಲುಂಡ್, ಕಲ್ವಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ಕವಿ. ಜೆನ್ನಾ ಏಕ್ ಕವಿ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ತಾ, ತೊ ಕಾಣಿಯೆ ಭಿತರ್ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಬೋಗ್‌ಯಿ ಬಾಂದುನ್ ದಿತಾ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ