ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ


ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್, ಸರ್ಗಾಕ್ ಯಾ ಯೊಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ’ಸರ್ಗಾಕ್’ ಮಣ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಸರ್ಗಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಕೋಣ್‍ಯಿಂ 

 

ಫೇಸ್-ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸೆಪ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಆನ್ಯೇಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಸೆಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್’. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಸಾಂದೊ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊಯಿ ಸೆಕ್ಸಿ? ಏಕ್ ಈಡಿಯೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಆಸಾ. ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೆಚ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. 

 

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ  ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಚಾನಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ನಗ್ ಸೊಭೊಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೆ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಟೊನ್ ಕಿಚಡ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕೊಬು ಸಾರ‍್ಕೆ ವಾಡ್ಲೆನಾಂತ್. ಚೊರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಚಾ ರೊಸಾಳ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ನಾಣ್ಯೆಚೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಘಾಣ್ ಉಟ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾವಿತ್ರಿಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಘೊವಾಕ್ ಜೋರಾನ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹರಿಕಥೆ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಪೊಜ್ಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

 

ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ

ವಾಯೆಗ್ರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗರ‍್ಮಿ ವೊಡ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಮಣ್ತಾ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೇಕಕ್ ಮಿತ್ರ್. ತಾಣೆಂ ಬಹುಶಾ ದೋನ್‍ಯಿ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ವೊಡ್ಕಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕಂಟ್ರ‍ೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮಣ್ತಾ ತೊ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಕಕ್ ಮಿತ್ರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ’ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಗುರು ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್: ದೋಗ್‍ಯಿ ಸಕತ್ತ್ hot ಕಾಸ್ತಾಚೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಜಾಲೊ.

 

ಆಬಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ

"ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ನರ್ಸಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್‍ಭರ್ ಹೊಟ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ಆನಿ ಏಕ್ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಗುಳಿ ದಿಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್‍ದಮ್ ಫ್ರೆಶ್." ಹೊಟ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ವಾಯೆಗ್ರಾ? ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ. ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾ ನರ್ಸಾ ಸಂಗಿಂ ಅಬಾನ್ ರಾತಿಂ ಕಿತಾಫತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ದುಬಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ತಾಪ್ಲಿ. "ತುಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ರಾತಿಂ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಗುಳಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್?" ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ನರ್ಸಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

 

ಹಾತ್, ಸಾಳಕ್, ಸಾರೊಣ್ . . .

ಸಾಳಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚಾ ಭಂವ್ತಿಂ 2002 ವರ‍್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕಿಚಡ್ ಮಾತಿ ಸುಕೊನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಜಿ ಸಲಹಾ ಇತ್ಲಿಚ್. ಬಿಜೆಪಿನ್ ತುರ‍್ತಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಸಾಳಕ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಕೇತ್ ’ಬೇತ್’ (ದಂಡಾ ಯಾ ಲಾಟಿ) ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಜಾಯ್! ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಮ್ - ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಚೊರಿ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆರ್ ’Patent Theft’ ಚೊ ಆರೋಪ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಬಳ್ ಆಸಾ.

 

ಏಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪ್ರಕರಣ್

"ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಣಾಚಿ ಈಷ್ಟಾಗತ್ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾಂತ್ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಛಾಟ್ ಕರ‍್ತಾಯ್? ಲಜ್ ದಿಸಾನಾ ತುಕಾ? ಫಿಲಿಪ್ಪಿನೊ, ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾಚಾ ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ತಾಯ್? ಅಶ್ಲೀಲ್ ವ್ಹೆವಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಯ್? ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂತಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತುಂ ಪೊಣ್ಣುಮಾರ‍್ಲಾ ಮಣೊನ್. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ತುಂ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾಯ್.

 

ರೂಪಾಂತರ್

ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ದುಬೈಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೊ ಸದಾಂಚೊ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ದಾಟ್ ಕೇಸಾಂಚೆರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಕಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್, ಉಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ತಾಳೊ ಪರಿಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಮಾಕಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿನಾ.  ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊ. "ಕೋಣ್ ಹೊ ನವೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್? ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಆದಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಭೆಟ್ಲಾಂ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾ." ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ಕಳಾನಾಂಗಿ ಡ್ಯಾಡ್ ತುಕಾ?"

 

ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ

ಟ್ರೊಫಿ ಆನಿ ಸರ‍್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಮೆಳಾನಾ ತರ್ ಪರ‍್ವಾ ನಾ ಇನಾಮಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮಣ್ ಹಾಂವೆ ತವಳ್ಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಕೆಟ್ ಮನಿ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಘರಾ ತರೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತರ್ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಮ್, ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಚಾ ಖರ‍್ಚಾಕ್ ಕಿತೆಂ ವಾಟ್? ಶಿಕ್ತಾನಾ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ?

 

ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಜೈ ಹೋ . . .

ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್  ಕರ್ನ್ ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚಾ ಪಾರ‍್ಕಿಂಗಾಂತ್ ಕಾರ್ ಥಾಂಬ್ತಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮೊಬಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಜಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಫೋನ್. ವಿಮಾನಾ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಫೋನ್ ಕಾನಾಚೆರ್ ದವರ‍್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಸವಾಲ್  "ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್? ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸಾನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ದುಬಯ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

 

ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್

"ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆಯ್ಕ್...." ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. "ಕಿತೆಂ ಮಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ ತುಕಾಚ್? ತುಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಬಹುಶಾ ಹಾಂವೆ ಚುಕೊನ್ ಏಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪಯ್ಲಾಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ದರ್ಜ್ ಕರ‍್ತಾಂ." "ಪೋಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್?" "ತುಂ ಸಲಿಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನಾಂ ಕರ್ನ್  ಸತಾವ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್?"

 

ಕಪಟಿ ಬರಯ್ಣಾರ್

"ತುಜೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಉಲೊನ್ ಆಸಾಂ." ತಿಣೆ ಅಪ್ಲೆಂ ಪಿರ್ಪಿರಿಸಾಂವ್ ರಾವಯ್ಲೆಂನಾ. ’ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಮಾನಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪೆನಿಚಾ ಅಸಹ್ಯ್ ಸೆವೆಚೆರ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಮೆನೇಜರ್ ತುಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಮಣಾಲೊಯ್ ತುಂ. ತಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಂವ್ಕ್ ತುಂ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ದ್ವಾರಿಂ ಸತ್ ಆನಿ ನೀತಿಚಾ ವಿಚಾರಾಣಾಂತ್ ತುಜೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಮನಿಸ್, ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ ವಹಿವಾಟ್ ಸಹಯೋಗಿ ವಿರೋಧ್ ಠೀಕಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ತುಕಾ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಂಯ್?"

 

ಜುದಾಸಾಚೆ ಗುಪಿತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್

ಆಜ್ ಜುದಾಸಾಚೆ ಗುಪಿತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಮಾತ್ ಜೆಜುಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ವಿಕುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ’ಜೆಜು’ ಮಣ್ಚಿ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನಯ್, ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾ ಖಾಲ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಯಾತ್ರ್, ಕಾರಾಚಿ ಲೊಟ್ರಿ, ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ, ಖಾಣಾಚಿಂ ಸ್ಟೊಲಾಂ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಅಸಲೊ ವೆಪಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ದುಬೈ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸಲೊ ದಂದೊ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ. (Trade License) ಕಾರಾಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ದುಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಶುಲ್ಕ್ ಭರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೊಟ್ರಿ ಕೂಪನಾಚೆರ್ ದುಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಿ ಮೊರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಿ ಅನುಮತಿ ಆಸಾ ಯಾ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಕಾನೂನ್‍ಬಾಹಿರ್ ದಂದೊ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ?

 

ಉಪಾಸ್ ಕರಾ . . .

ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಪಾಸಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೋಣ್‍ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ’ಲೊಕ್‌ಪಾಲ್  ಬಿಲ್’ ಮಂಜೂರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್  ಸೆಕ್ಸ್  ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಆನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ತೊಲೊ? ಕೋಣ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲೆ? ತುಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್?

 

ಸಾಟ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ಘೊವ್

"ಹೆಂ ಪಾವಾನಾ. ಆಮಿ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮಾಂದಿನಾಂವ್." ತಿಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ. "ಮಾಂದಿನಾಂವ್ ಮಳ್ಯಾರ್?" ಮಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ ತಾಪ್ಲಿ. "ಆಮ್ಕಾಂ ಸತ್ರಾ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ದೋಗ್ ಚೆರ್ಕೆ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಕಾಜಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಣ್ತಾತ್-ಗಿ ತುಮಿ? ಹೊ ಕಸಲೊ ನ್ಯಾಯ್?" ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಾನೂನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಮಾಕಾ ಮಾತ್ಸೊ ಸಂತೊಸ್‍ಯಿ ಭೊಗ್ಲೊ! ಪಿಸೊ ಹಾಂವ್..... ಪಾಟ್ಲೆ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಂಗ್ರಾ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಾವಶ್ಯಕ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವಾವೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಕಾಚ್ ಲಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ?"ಮಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಂಗಿಂ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್  ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಮಣ್ತಾಯಿಗಿ ತುಂ? ವೊಟ್ ನೊನ್ಸೆನ್ಸ್!" ಹಾಂವ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ಲೊಂ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ