ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ

ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ


ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್

ಆನ್ಯೆಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಆಸಾ ತಾಚೆ ದೇವ್‌ಯಿ ಬಳಾದೀಕ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ನಾ ತಾಂಚೆ ದೇವ್‌ಯಿ ತಗ್ಸತಾತ್. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಎಕಾ ನೀಜ್ ದೆವಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಎಕ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಕಿ ತಾಚೊ ಫಳ್ ಆಮಿ ಅಜೂನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ