ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ

ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ


ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್

ಆನ್ಯೆಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಆಸಾ ತಾಚೆ ದೇವ್‌ಯಿ ಬಳಾದೀಕ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ನಾ ತಾಂಚೆ ದೇವ್‌ಯಿ ತಗ್ಸತಾತ್. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಎಕಾ ನೀಜ್ ದೆವಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಎಕ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಕಿ ತಾಚೊ ಫಳ್ ಆಮಿ ಅಜೂನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. 

 
█ ► ಉಡಾಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲ(ರಿ) 1995 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್’ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತಸ್ವೀರ್. ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್.

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್