ಸ್ಟೀಫನ್, ವಾಮಂಜೂರ್

ಸ್ಟೀಫನ್, ವಾಮಂಜೂರ್


ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಯಾಂ ಗೊ

ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಧರ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಭಿಜನಾ.. ಮನಾಂಯ್ ಭಿಜ್ತಾತ್. ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಮಾತಿ ಮಾತ್ರ್ ಪರ್ಮಳನಾ.. ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾತ್. ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿವಾಳ್ತಾತ್, ಯಾದಿ ಕಿರ್ಲತಾತ್. 

 
█ ► ಉಡಾಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ : 1973

1973  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನವೆಂಬ್ರಾಚೆ 4 ತಾರಿಕೆರ್, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳೂರ್ (ರಿ) ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್. ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. 

█ ► ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ