ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ


ಕಮಲಾದೆ ಪೊಪನಾದೆ ಇಂಗೊಜಿ ಶಾಲೆಗ್?

ಪರಿವರ್ತನಾಕ್ ಸದಾಂ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ತರಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಗಜಾಲ್. ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್ ವಿಣ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ತಾಣಿಂ ರುಕಾಚೆ ಕೊಲೆ ನ್ಹೆಸ್ತಾನಾಂ ಕಾಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಸುರ್ವೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ 

 

ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆರ್ಸೆ ಘೆವ್ನ್

ಘಾಟಾಂ ಮಧೆಂ ಸುರಕ್ಷೆನ್ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ರಾಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸಾಗೊಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಸುರಕ್ಷೆನ್ ನಿರಂತರ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರಿಜೆ, ವ್ಯಾರ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ತಕಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ದಂಧೊ ಚಲಯ್ಜೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಶಾಭಿತ್ ಚಲಾಜೆ ತರ್ 

 

ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಗಿ ವಾತಿಕಾನಾಚೆ?

 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ವೆಳಾರ್ ಪಾಪಾಲ್ ಬಾವ್ಟೊ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾತಿಕಾನಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಯ್ತಾತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ? ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಆಮಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ 

 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಪರಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸದಾಂ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ತರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್‌ರಾಣಿಯೆಪರಿಂ ತೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಅಲಂಕಾರ್ 

 

ಜಳ್ಚೆಂ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಮಸ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಹುನ್ನಾರ್ ತರಿ ಕೊಣಾಚೊ?

ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವೆಕ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಹಜಾರೊ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಚೆ ವಿಶೀಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ಚೊಂ. 

 

ಅಸಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಆಯ್ಕುನ್ ವೊಗೆಂ ಕಶೆಂ ಬಸುಂ?

ಜೆರಿಕ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ, ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ತಾಕಾ ವರ್ತೆಂ, ಪೂಣ್ ಧಾ ಜನ್ಮಾಂನೀ ಧಾ ಜೆರಿಂನಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವನಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕವನ್ ಸಂರಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ!  

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ