ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ


ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಪುನ್ನವ ನಾಕಾ ?

ಅಮಾಸ ಕೊಣಾಕಯಿ ನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹೋಣು ಸಕಡಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಅಮವ್ಯಾಸೆ ಕಾಳೊಕು ಅಜ್ಞಾನ ಆನಿ ಅಶುಭ ಸೂಚಕ. ಪುನ್ನವ ತಶೆಂ ನಯಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಳೆರಿ ಉಜ್ವಾಡು, ಚಾನ್ನೆಚಿ ರಾತ. ಜ್ಞಾನಾಚೆ ಕಣಜ. ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಕರಿಚೆ ಪ್ರಕಾಶ.

 

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ! ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾ ಬದ್ದತಾ ?

ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ವೆಕ್ತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಚೆ ಸರಕಾರ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವ್ನು ಸಾಹಿತಿಂಕ ಕಿತೆಕ ಕರಿನಾ? ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ