ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

Dony's ಹೀರೋ - Always Ours!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2015-09-03 14:10:58
  |     |   

ಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಬೋವ್‌ಚ್ ಆಂವಡ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚಿ ತಾನ್ ಭುಜಯ್ಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸುಕೊನ್ ವಚಾನಾಶೆಂ ಜಿವಿ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಆತಾಂಯ್ ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾ. ನವೆ ನವೆ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತಾತ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ವರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ.

 

ಆತಾತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾತ್. ಸಂಗೀತಾಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ. ಫಕತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚೆ ಸವೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿವಿಶಿಂ, ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಯೋಗಾವಿಶಿಂ, ಪದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ಕಾಳ್ಜಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಅನಿಕೀ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ನಾ.

 

ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ(ಚಡ್ ವರ್ಸಾಂ ನ್ಹಂಯ್) ಪರಿಗತ್ ಅಶಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಳೆ ಬಸವ್ನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಂತ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಪದಾಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮದುರ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂತೆವ್ಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದಿತೆಲೆ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ಸಿಡಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂತು ಏಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮನಾಪಸಂದಾಚೆಂ ಪದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ರಸಿಕೀ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅತಿಯಾಶಾ. ಅಶಾ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್; ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಲೆಂತ್ ಪಿಕೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಅರ್ದ್ಯಾಕುರ್‍ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ತಾಪುಡ್ - ತೂಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮದೇಂಯ್ ಎಲ್ಯೆರ್, ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಪಿರೆರಾ, ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್ ವಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂನಿ ಹೊ ಊಣ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆ ಅಜೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್.ಅಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉತ್ರಾಂಕೀ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತ್ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ದಿವ್ಯೆತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿ ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾಚಿ "ಘಾಲ್ ತುಂ ನದರ್" ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಊಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್, ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾಚಿ ಕೊವ್ಳಿ "ಹೀರೊ-ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್" ಸಿಡಿ, ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಸಾ. ದೋನ್ ಪದಾಂಕ್ ಗಾವ್ಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಾನ್ ತಾಳೊ ಬಸಯ್ಲಾ. ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮಧುರ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.ಡಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಆನಿ ಡಾ| ಸುಧಾ - ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ "ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಬಡ್ಡೇ" ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ "ಅಭಿನಂದನ್" ಪದಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂವೆಳಾ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಿಂದಿ ಗಾವ್ಪಿ ಕುನಾಲ್ ಗಾಂಜಾವಾಲಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಟೈಟಲ್ ಪದ್ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊರ್ರಿ ತ್ರವಾಸ್ಸೊ ಸಂಗಿ ನೆಫಿ ರೋಡ್ ಹಾಣಿ ಗಾಯ್ಲೆಲಿಂ "ಚಲ್ ರೆ ತಾಂಡೆಲ್ಯಾ" ಪದಾಂ ಉಡ್ತಿಂ ತರೀ ಮನ್ ಕುಶಾಲ್ ಕರ್ತಾತ್. ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುನ್ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ "ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ" ಏಕ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಪದ್. ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾ ಆನಿ ಆಶಾ ಕೊರೆಯಾ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ "ಚಿಂತ್ನಾ ಸಪ್ನಾಂ" ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಮೊಗಾ ಪದ್. ರೊನಿ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ "ರಯ್ಲಾಚಿ ಗಾಡಿ" ಅಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ತಾ.

 

ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ "ಯೇ ಗೊ ಬಾಯ್", ಡಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಾನ್ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ "ತುಂಚ್ ತುಂ" ಆನಿ ಜೊಶಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ "ತುಂ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್".

 

"ಯೇ ಗೊ ಬಾಯೆ" ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಪದ್. ಅರೆ ಹೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಘಡ್ತಾತ್ ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಪಾವ್ಸಾವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಗೀ ಸಂಗ್ತೆಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಗೀ ಪದಾಂಕ್, ಕವಿತೆಂಕ್ ಕಾರಣ್. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಖುಣಾಂಚಿಂ ನವ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್ ಆಸಾತ್."ಯೇಗೊ ಬಾಯೆ
ಅಂತ್ರಳ್ ಆಮ್ಚೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡೊತಾ
ಯೆಗೊ ಬಾಯೆ
ಕುಪಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟೊತಾ"

 

ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಜೊಕ್ತೊ ಮದುರ್ ತಾಳೊ ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾಚೊ. ಪುರಾಯ್ ಥರಾನ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪದ್.

 

ದುಸ್ರೆಂ ಜೋಶಲಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ "ತುಂ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್"..

 

"ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾರ್‍ಯಾ ಲ್ಹಾರಾರ್
ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಪರ್ಮಳ್ ಅಸೊ
ಭಾಗಿಂತ್ ಫುಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಗಾಯ್ ಫುಲಾಂಚಿ ರಾಸ್
ವಾ
ವಾಳ್ತಾ ತುಜೊಚ್ ಸ್ವಾಸ್."

 

ತಾಳೊ ದೆಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ; ಪರ್ಮಳೀ ದೆಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ; ಪುಣ್ ಭೊಗ್ಯೆತ್. ತಶೆಂಚ್ ಜೊಶೆಲಾಚೊ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್! ಜಿ ಕಿತೆಂ ಪದಾಂಚಿ ಕೂಡ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ತೆ ತೆಕಿದ್ ಜೊಶಾಲಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಭರ್ಲಾ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಕ್. ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ಗೀತ್.

 

ಆನಿಯೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಾನ್ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ : "ತುಂಚ್ ತುಂ".

 

ಕಿತೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಚಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ?


"ತುಂಚ್ ತುಂ ತುಂಚ್ ತುಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಯೊ.
ತುಂಚ್ ತುಂ ತುಂಚ್ ತುಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೊ ಕುಶಾಲ್ ಸುರ್ಯೊ.."

 

ಅಶೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಗೀತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾ. ಧಗಿಂತ್ ಲಾಸೊನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಶೀತಳ್ ಹಾವೊ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಂವೆನ್ ಲೊಂವೆಕ್ ಆಯ್ಣೊ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗಪ್ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ. ಉತ್ರಾಂ, ತಾಳೊ ಆನಿ ಗಾಯನ್ - ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮನ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಗೀತ್ ಹೆಂ.

 

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಆನಿಕೀ ಬರಿಂ ಪದಾಂ ಆಶೆವ್ಯೆತ್. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂಚ್ ಪದಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಯಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.