Essays

ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆರ್ಸೆ ಘೆವ್ನ್    -    ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಘಾಟಾಂ ಮಧೆಂ ಸುರಕ್ಷೆನ್ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ರಾಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸಾಗೊಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಸುರಕ್ಷೆನ್ ನಿರಂತರ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರಿಜೆ, ವ್ಯಾರ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ತಕಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ದಂಧೊ ಚಲಯ್ಜೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಶಾಭಿತ್ ಚಲಾಜೆ ತರ್ 

 

ಪದ್ ಆಜೂನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ...    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಅಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಯ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಅಶೆಂ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ "ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಡಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾನಾ ಬಿಡಿ ಪೆಟಂವ್ಚೆ" ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ, "ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲೆಬರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಬಂಡಾಯ್, ಪರ್ಗತಿಶೀಳ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ಬಾನುಲಿ ಪಯಣವನ್ನು ಸಹ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಬಾಳ ಪಯಣಿಗರು    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ಮಗ ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಇವರೀರ್ವರು ನೀಡಿದ ಮನೋಬಲ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ.

 

ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್    -    ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಫರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ವೋಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ. ಆನಿ ಹಿ ಕಲಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ’ಜಿಣಿ - ಧನ್’ ಕರುಂಕ್ ಫಕತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಮಾತ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಸಮಾಲೋಚಕ್, ಪ್ರಸಂಗ್‌ದಾರ್, ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂ ಕವಿ ಸಿ. ವಿ. ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್. ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

 

ಗಮ್ಮಾತಾಯೆಚೊ ಗಜಾಲಿ    -    ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

"ವಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ರಾಗಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, 'ಆಮೇನ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡುನ್ ಕ್ರೊಕೊಡಾಯ್ಲಾಪರಿಂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಬೆರ್ ದವರುಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತ್, ಚಿಕ್ಕೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ 'ಆಮೇನ್' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ರಾಗಾನ್ ’ಬೋಡಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಯಿಷ್ಟ್’ ಮ್ಹಣಾನಾಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೊ. 

 

ಆತ್ಮಸಖ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಕೇಳುಗ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಾಲ್ಯ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದೂರವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಆ 

 

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!    -    ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

ರೊನೆಟಾಚೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಬ್ರಾಯನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಧರ್ಣಿಂತ್ ಇರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನುಭವ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ! ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ತೊ ಕರ್ತಲೊ? ಕಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಎಕಾ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲ್' ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ 

 

ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್    -    ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

'ಒಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೊಲ್ಡ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ 

 

ನೆನಪಿನ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತನಾಲ್ಕರ ಅಕ್ಟೋಬರ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಮಧ್ಯಾನ್ಹ. ನಾನು ಮಧ್ಯಾನ್ಹದ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಅವರ

 

ಎಕಾ ಇಶ್ಟಿಣಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ    -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಉಟೊನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ಹಳ್ಟಾರ್ ವಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಊಬ್ ಚರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ರಾತ್ ಭರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ಕಂಕ್ನಾಡಿಚೊ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಂಗ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಫೊಳೊಂಕ್ 

 

ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ - ನಶಾ!    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಳೊ ಧಾಡ್ಲೊ ತರ್, ತೊ ವೊಂಟಾರ್ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಗುಣ್ಗುಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾಂ. ತೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ ಉತ್ರಾಂ 

 

ಮನಸ್ಸು,ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದ ಹೊರಾಂಗಣ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳು    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಚಯವಾಗುವುದು ಇಂಥ ಹೊರಾಂಗಣ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣದ

 

ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಘಟ್ಟ್ ಜೇವ್    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಆತಾಂ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಜಮಾನ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ಮೆಳ್ಟಾತರ್-ಜೆವಣ್ ಜಾಲೆಂ? ಅಳೆ ತಿ ಲಾಯ್ನ್ ಮಟ್ವಿ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ ವಚಾ ಮ್ಹಣ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಕರ‍್ಚೆಪರಿಂ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ...

 

ಮೊರ್ನಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್    -    ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಯ್, ಸರ್ಗಾಕ್ ಯಾ ಯೊಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ’ಸರ್ಗಾಕ್’ ಮಣ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಸರ್ಗಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಕೋಣ್‍ಯಿಂ 

 

ಫೋನ್- ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಎದೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನಗುತ್ತಾ, ನಗಿಸುತ್ತಾ, ಮಾತಾಡುತ್ತ, ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್