Essays

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ.    -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಜಾ. ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಚೆರ್ ಯಾ ಆಜಿಯೆ ವಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಲ್ಪನಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಎಕೆ ರಿತಿಚೊ ಆನಂದ್. 

 

ಕಮಲಾದೆ ಪೊಪನಾದೆ ಇಂಗೊಜಿ ಶಾಲೆಗ್?    -    ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಪರಿವರ್ತನಾಕ್ ಸದಾಂ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ತರಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಗಜಾಲ್. ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್ ವಿಣ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ತಾಣಿಂ ರುಕಾಚೆ ಕೊಲೆ ನ್ಹೆಸ್ತಾನಾಂ ಕಾಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಸುರ್ವೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ 

 

ಖಬ್ರಾಂಚೆ ಪಾಗೊರ್    -    ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮಣ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಡ್ ಪಾತಕ್! ತಸಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ದೇವ್ ಚ್ಚ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. 

 

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಆತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಭಿಕಾರಿಣ್ ?    -    ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣಾವಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ತಿ ಆತಾಂ ಪಿಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಣೆಂಯಿ ತಿಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಚಿಂತುನ್, ತಿಕಾ ಭಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತಿಕಾ ರಾಗ್ ಯೆತಾ. ಪಯ್ಶೆ ತಾಂಚಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ 

 

ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆರ್ಸೆ ಘೆವ್ನ್    -    ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಘಾಟಾಂ ಮಧೆಂ ಸುರಕ್ಷೆನ್ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ರಾಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸಾಗೊಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಸುರಕ್ಷೆನ್ ನಿರಂತರ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರಿಜೆ, ವ್ಯಾರ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ತಕಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ದಂಧೊ ಚಲಯ್ಜೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಶಾಭಿತ್ ಚಲಾಜೆ ತರ್ 

 

ಪದ್ ಆಜೂನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ...    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಅಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಯ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಅಶೆಂ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ "ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಡಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾನಾ ಬಿಡಿ ಪೆಟಂವ್ಚೆ" ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ, "ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲೆಬರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಬಂಡಾಯ್, ಪರ್ಗತಿಶೀಳ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ಬಾನುಲಿ ಪಯಣವನ್ನು ಸಹ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಬಾಳ ಪಯಣಿಗರು    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ಮಗ ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಇವರೀರ್ವರು ನೀಡಿದ ಮನೋಬಲ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ.

 

ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್    -    ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಫರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ವೋಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ. ಆನಿ ಹಿ ಕಲಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ’ಜಿಣಿ - ಧನ್’ ಕರುಂಕ್ ಫಕತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಮಾತ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಸಮಾಲೋಚಕ್, ಪ್ರಸಂಗ್‌ದಾರ್, ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂ ಕವಿ ಸಿ. ವಿ. ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್. ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

 

ಗಮ್ಮಾತಾಯೆಚೊ ಗಜಾಲಿ    -    ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

"ವಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ರಾಗಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, 'ಆಮೇನ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡುನ್ ಕ್ರೊಕೊಡಾಯ್ಲಾಪರಿಂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಬೆರ್ ದವರುಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತ್, ಚಿಕ್ಕೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ 'ಆಮೇನ್' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ರಾಗಾನ್ ’ಬೋಡಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಯಿಷ್ಟ್’ ಮ್ಹಣಾನಾಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೊ. 

 

ಆತ್ಮಸಖ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಕೇಳುಗ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಾಲ್ಯ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದೂರವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಆ 

 

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!    -    ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

ರೊನೆಟಾಚೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಬ್ರಾಯನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಧರ್ಣಿಂತ್ ಇರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನುಭವ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ! ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ತೊ ಕರ್ತಲೊ? ಕಾಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಎಕಾ 'ಕೊಲ್ ಗರ್ಲ್' ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ 

 

ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್    -    ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

'ಒಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೊಲ್ಡ್' ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ 

 

ನೆನಪಿನ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು    -    ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತನಾಲ್ಕರ ಅಕ್ಟೋಬರ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಮಧ್ಯಾನ್ಹ. ನಾನು ಮಧ್ಯಾನ್ಹದ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಅವರ

 

ಎಕಾ ಇಶ್ಟಿಣಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ    -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಉಟೊನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ಹಳ್ಟಾರ್ ವಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಊಬ್ ಚರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ರಾತ್ ಭರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ಕಂಕ್ನಾಡಿಚೊ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಂಗ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಫೊಳೊಂಕ್ 

 

ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ - ನಶಾ!    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಳೊ ಧಾಡ್ಲೊ ತರ್, ತೊ ವೊಂಟಾರ್ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಗುಣ್ಗುಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾಂ. ತೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ ಉತ್ರಾಂ 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ