ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

Recent Archives

ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಘಟ್ಟ್ ಜೇವ್

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ        2017-06-25 11:30:50
  |     |   

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಕೋಣ್‌ಯಿ ವಾಪರಿನಾಂತ್. ಗರಜ್‌ಶಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಎಕ್ ಉತ್ರಾಂವಳ್ ವಾಪರ‍್ತಾಲಿ:

 

ಸಿರಿಗಣ ಶಿಕ್-ರೆ ಪುತಾ
ವ್ಹಡಾಂಗೆಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಯೆತಾ
ಮಾಸಾಚಿ ಫೊಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ

 

ಹೆ ಉತ್ರಾವಳಿಂತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ ಆನಿ ವಾಕ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಘರ‍್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಯಾ ಕೆಟರಿಂಗ್‌ವಾಲೆ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರಿನಾಂತ್. ಆತಾಂ, ಬೀಫ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ಮಾಸಾಚಿ ಫೊಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಬೊರ‍್ಗೊಳ್ ನಾ.

 

ಸಾಹಿತ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಆಸಾಂ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಸಾದ್ಯಾ ಪರ‍್ಜೆಕ್ ಮಾಸಾಚಿ ಫೊಡ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಭಾರಿಚ್ ಅಪ್ರೂಬ್. ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ‍್ಬೆಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ‘ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಊಟದ ಹೊಟೇಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೋರ‍್ಡ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರ‍್ಕಟ್ ‘ರೆಸ್ಟೊರಾಂ’ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ - ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಮೆಳ್ಟಾ ಖಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಮರ‍್ಕಟ್ ರೆಸ್ಟೊರಾಂಚ್ಯಾ ಭಕೀಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಂ ನ್ಹಯ್. ತೀಕ್ ತೀಕ್ ಮಾಸಾಚೆ ಫೊಡಿಕ್ ಲಾಳ್ ಗಳಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ನಾ; ಆಯಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಮಿಂ ಯೆರೊಪಾಚ್ಯಾ ಭಂವ್ಡೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1985 ಇಸ್ವೆಂತ್. ತವಳ್ ಯೆರೊಪಾಂತ್ ಚಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೊರಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಭಂವ್ಡೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವೇಳ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಯ್ಡಾನ್ ವೆಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ವಿದೇಯ್ಪಣಿಂ ವೆಚೆಂ, ತಾಣೆ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ délicatesse (ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾಣಾವಳಿಕ್) -ಕ್ ವೆಚೆಂ. ಅಶೆಂ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಭಂವ್ಡೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚ್ಯಾ ತತ್ವಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಗ್ರುಂ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ.

 

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡಾಂತ್, ಜಿನೀವಾ ತಳ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿ ವಿಹಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಯ್ಡಾನ್ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚೊ ಭೆಟೊಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲೊ. ಭೋವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಹಾರ್ ಸ್ಥಳ್ ತೊ. ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಬಸ್ಚೊ ಸಬಾವ್ ಮ್ಹಜೊ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಹಳೂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುನ್ ಭಾಗಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿತಳ್ ನಿರ‍್ಮಳ್ ಪಾಂಯ್‌ವಾಟಾಂನಿ ಚಮ್ಕಾತಾನಾ ಭಾಗಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ದಾರ‍್ವಟ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ಬೊಂಬೆಂ “ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಮ್ಹಾರಾಜಾಚೆಂ. ಸರ‍್ಶಿನ್ ವಚುನ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೆಂ ಎಕ್ ರೆಸ್ಟೊರಾಂ - Hot Pot. ಆನಿಕಿ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಸರೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಮವಸ್ತ್ರಾರ್ ದಾರಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ವೆಲ್‌ಕಮ್ ವೆಲ್‌ಕಮ್!


ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಸ್ವಾಗತಾಚಿ ಗರಜ್‌ನಾತ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮಿಂ ತೆಗಾಂನಿ ಬಿತರ್ ಸುಳಿ ಮಾರ‍್ಲಿಚ್. ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ - ಡಾಡಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಜಿ fish curry rice ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ.

 

ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್, ‘ಮೋಟಾ ಚಾವಲ್’ ಶಿತ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳೆಕಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಅಚ್ಚಾರ್, ಪಾಪಡ್, ಖೊಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ತೊವ್ಶಿಂ ಆನಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮೆಜಾರ್ ಮಾಂಡ್ಯೆತಾ, ತೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚೊ ಸುಲುಸ್ ಇತ್ಲೊಚ್. ರೆಸ್ಟೋರಾಂಚೊ ಧನಿ (ಫ್ರೆಂಚ್ ಜಿನ್ಸೀಯಾಚೊ - French Nationality) ಮೈಸೂರ್ ಎಕಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ‘ಶೆಫ್’ (ಬೊಟ್ಲೆರ್ ನ್ಹಯ್, ಫರಕ್ ಆಸಾ!) ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಧಿಮಾಗ್ ಖರ‍್ಚುನ್ ಎಕ್ ವಿಬಿನ್ನ್ ಖಾಣಾವಳ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಬಿ ಕೆಲಿ.
ಬರೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚಿಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಆನಿ ಬೊಂಗ್ಗೆ ಪರತ್ ಜಿವೆ ಜಾಲೆ.

 

ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಿಖ್ತಾಂ? ಹಾಂವೆಂ ಯೆರೊಪಾಚಿ ಭಂವ್ಡಿಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂರ‍್ಬೆತ್ ಫುಂಕೊಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್/ಭಂವ್ಡೆಚಿ ಥೊರಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. ಅಶೆಂ ಕರ‍್ತೆಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸ್ಥಳಾಂನಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾಯ್ಡಾನ್ ಎಕ್ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ‘ಹಿ ಜಾಕೊಬಾಚಿ ಬಾಂಯ್’ ಯಾ ‘ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಶಿರಾಪ್ಲೆಲೊ ಅಂಜೂರಾಚೊ ರೂಕ್ ಹೊಚ್ಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್, ಸರ‍್ಣೆಂತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡ್ತೆಲೆಯಿ ಆಸಾತ್. ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ 420-ಪಣಾಂ ಚಲಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಚಿಂತಾತ್ ತರ್ ಫಸ್ಲ್ಯಾತ್. ರೊಮಾಚ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಎಕಾ ದುಖಾನ್ದಾರಾನ್ ‘ಹಿಂ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ ಪಾಪಾಸಾಯ್ಬಾನ್ಂಚ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆಂಡಿ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಂ ನಾಣಿಂ ಸುಟ್‌ಕೇಜಿಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಫುಡೆಂಚ್ ಕಾಳ್ಬೆಲ್ಲಿಂ. ಆಸುಂದಿ, ಸರ‍್ವಾಂನಿ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ನ್ಹಯ್, ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ತರಿ?

 

ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ “ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಘಟ್ಟ್ ಜೇವ್” ಮಾತಾಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ. ಎಕ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಆನಿ ಹೊ ಮಾತಾಳೊ ದೀಂವ್ಕ್. ಮಾಸಾಚಿ ಫ್ಹೊಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಕ್ ಬೊಡಿ-ಕ್ಯಾರೆಟ್-ಘೊಡೊ ಹಿ ಕಥಾ ಸಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಮಾಸಾಚಿ ಫ್ಹೊಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ಶಿರಿಗಣ ಶಿಕಾಜೆ, ವ್ಹಡಾಂಗೆಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಲಾಗಾಜೆ, ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಸಾಜೆ...ಶರ‍್ಥಾಂ ಪಳೆಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಸಾಚಿ ಫ್ಹೊಡ್. ವ್ಹಯ್ ತವಳ್ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಪರ‍್ವಡ್ಚೆ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ ಎಕಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘರ್‌ಬರ‍್ನ್ ಸಯ್ರೆ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್/ಯೆಜ್ಮಾನೆನ್ ಹರ್‌ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ವಚುನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ “ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಘಟ್ಟ್ ಜೇವ್”. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಜಮಾನ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ಮೆಳ್ಟಾತರ್-ಜೆವಣ್ ಜಾಲೆಂ? ಅಳೆ ತಿ ಲಾಯ್ನ್ ಮಟ್ವಿ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ ವಚಾ ಮ್ಹಣ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಕರ‍್ಚೆಪರಿಂ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ನಿರ‍್ದೇಶನ್ ದಿತಾ. ಕಸಲಿಚ್ ಆತ್ಮೀಯತಾ, ಸಯ್ರಿಕೆಚಿ ಲಯ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆನಾ. ಕೆಟರಿಂಗ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ದುರ‍್ಸನಾ, ತೆ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಕೆಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಪಡಾಜೆ. ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಮಾಸ್-ಚಿಕನ್-ಮಂಚೂರಿಯನ್-ಬಿರಿಯಾಣಿ ಆಸಾ ತಶಿ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊ? “ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಘಟ್ಟ್ ಜೇವ್” ಅಶೆಂ?

 

ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಬಾಬ್ ತಾಳೊ ಕಾಡುನ್ ಛೆತಾವ್ಣಿ ದಿತಾ - ಖಾಣಾಚೊ ಇಬಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಪುಣ್ ಗುರ‍್ಕಾರಾನ್/ಪಾದ್ರಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಚೆರ್ ಗೊಡ್‌ಬ್ಲೆಸ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆವಣ್/ರಾಂದಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆವಾಚಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವದಾಂ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಕನ್ ಇಂದಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಚಾಯ್ನೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? “ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಘಟ್ಟ್ ಜೇವ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಹ್ವಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ ನ್ಹಯ್; ತುಂ ಶಿರಿಗಣಾ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಯ್‌ಗಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೋಣ್ಂಚ್ ವಿಚಾರಿನಾ ನ್ಹಯ್, ತುಂ ಮಾಸಾಚೆ ಫ್ಹೊಡಿಕ್ ಲಾಳ್ ಗಳವ್ನ್ ಆಸಾಯ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ವಿಚಾರಿನಾ.

 

 

ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೆದ್ನಾ ಕಾಜರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಂತ್ ಶಿರೊತ್ಯೊ ಘಾಲ್ ವಾಡ್ತಾಲೆ, ವೊರ‍್ನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಶಿತಾಚೊ ದೊರೊ ಬಾಂದುನ್ ವೋರ‍್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚಾನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತಾಲೆ. ಆನಿ ತವಳ್ ಮಾಟ್ವಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಇಂದಾ - ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ಯೆತಾಲೆ, ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರ‍್ಚೆ ಆವಾಜ್. ಕಸಲ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. ವ್ಹಯ್, ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆಪವ್ಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಾ ವಾಚಕಾಂನೊ ತ್ಯೆ ಪರಿಗತಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಿಂ ಒಕ್ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಗಾಂಧಿ-ಜೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್. ಮುಲ್ಕ್‌ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ಹಾಚೊ Untouchable ವಾಚ್‌ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಅಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಣಿ ಉಶ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿರೊತೆಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾಜೆ, ಉರ‍್ಡಾಜೆ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ದೆಂವಜೆ? ಮಾಸಾಚೆ ಎಕಾ ಫೊಡಿ ಖಾತಿರ್? ಆತಾಂ ಹಿ ಮಹಂತನಿ ರಿವಾಜ್ ಆಳ್ವಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ ಪುಣ್ ಜಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಂ ಸಾಹಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದಿಸ್ಪಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಸ್ರಿ ಫಂಗತ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಲಿಖ್ಲಿ.

 

ಹಾಕಾಯಿ ಎಕ್ ಪಾಟ್ಪೊಡ್ದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ - ಮ್ಹಜೊ ಮಾವ್ಳೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತರಿ ತಾಚಿಂ ಕರ‍್ತುಬಾಂ, ಉಲವ್ಣೆಂ, ‘ಲೊ ಪೊಂಯ್ಟ್’ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ತೊ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್, ದೊತೊರ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕೋಣ್‌ಯಿ ತರ‍್ಕ್‌ವಿತರ‍್ಕಾಕ್ ದೆಂವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಅಸಲೆ ಶಿರಿಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಫಸಯ್ತಾಲೊ ಕಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ತಾಕಾ (ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್) ‘ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಿಡಾರ ಬೇರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ.

 

ಎಕಾ ದಿಸಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಲಗಿನ್ ಉಟ್ಲೆಂ, ಸಾದಾರ‍್ಣ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ತವಳ್ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, ರಾಂದ್ಪಿಣ್ ಆಲಿಸ್‌ಬಾಯ್, ತೆಜ್ಜುಬಾಯ್ ಯಾ ಫುಲಾಬಾಯ್‌ಚ್ chief cook. ಹಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ - ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ರಾಂದಪ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ರುಚ್ಲೆಂ ವ ನಾ, ನೊವ್ರ್ಯಾಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ತೃಪ್ತೆಚೊ ಹಾಸೊ ಆಸಾ ವ ನಾ ಹೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಕೊರೊಲಿನ್ ಆದಾಳ್ಯಾರ್ ಕುವಾಳೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ತಿಂಚ್ “ಕೆಟರರ‍್ಸ್.”

 

ಹಾಂ ಪಯ್ಲಿ ಫಂಗತ್ ಪಡ್ಲಿ, ಶಿರೊತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉದಕ್ ಶೆಣಾಂವ್ಚೊ ಪಟಾಪಟಾ ಆವಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ...ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಲಗ್ನಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಮಾವ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ. ತೊ ತಶೆಂ ಪೂರಾ ಜೆವ್ಣಾಂಕ್ ವೆಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗಿ - ತುಂಯಿ ಯೆರೆ, ಬಾಬು - ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೊ. ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ರುಂದಾಯ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸಾಂ, ಸುಕ್ಡೊ-ಶಿರ‍್ಪುಟೊ ಮಾವ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ ದೋಯ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ...ಅಶೆಂ, ತಾಚಿ ಶಿರೊತಿ ಭರೊನ್ ವೊಂಮ್ತೊಂಕ್ ಜಾಲಿ. ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ‘ಮೆನರ‍್ಸ್’ ನಾಂತ್? ವಿಚಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವೊಂಟ್ ಉಸಯ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಶಿರೊತಿ ದೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಕಸಲೆಂಚ್ ಶಿಂಪಾನಾಸ್ತಾಂ ಎಕ್ ದೋಣ್ ಕಶಿ ದೋಡ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಮುಂಡು ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವೊನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ? ತೆಗಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಯಾ ಚಡ್ ಜೆವಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಮಾಟ್ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಶ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿರೊತ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಣಾಂಯ್? ತಾಂಕಾಂ ಮಾಸಾಚಿ ಫೊಡ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಫಂಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಹುನ್ನರ್ ಖೆಳ್ಟಾಂ - ಹೆಂ ಉಶ್ಟ್ಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ನ್ಹಯ್!

 

ಶಿರೊತೆಚಿ ದೋಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ....

 

ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಸಾಂಟ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಜೆ ತರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

 

ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ “ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಘಟ್ಟ್ ಜೇವ್” ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾನ್ ತರ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂ : ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಜೆವ್ತಾಂ!

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್., ಮಂಗ್ಳುರು