ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ತಮಿಳ್ನಾಡಾಚ್ಯಾ ತ್ರಿಚ್ಚಿಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್ ಜಲ್ಮಾನ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ನಿವಾಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪದ್ವೆ ಪೂರ್ವ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕ್ ಆನಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್  ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ ಶೆತಾಂತ್  ಥಳಾಹಂತಾ ಪಾಸುನ್ ಧರುನ್ ತೀನ್ ದಶಕಾಂ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗಿ. ಸತ್ತರಾಂಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ , ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. ತವಳ್ಚಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ, ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ ಕವಿತಾ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಿತ್ರ್ , ಕಾಣಿಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ’ಸಮಾದಾನ್’  ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 1970 - 1980  ಹ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಚಡುಣೆ 200 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ, 100  ಲಾಗಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.   

Recent Archives

ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್

ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ        2017-09-07 21:01:35
  |     |   

ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಣಾರಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ಜರಿ ಆಮಿ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂನಿ ನಿವೇಶ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಜಿಣಿ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಧನ್ - ದವ್ಲತೆಚಿ ಪುಂಜೊ ಜಾತೆಲಿ. ಜರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ನಿವೇಶ್ ಆಮಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂತ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಜಿಣಿ ಸದಾಂಚ್ ಖಂತ್ - ಪಿಡೆಂಚೊ ಪಿಂಜ್ರೊ ಜಾತೆಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಫರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ವೋಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ. ಆನಿ ಹಿ ಕಲಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ’ಜಿಣಿ - ಧನ್’ ಕರುಂಕ್ ಫಕತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಮಾತ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಸಮಾಲೋಚಕ್, ಪ್ರಸಂಗ್‌ದಾರ್, ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂ ಕವಿ ಸಿ. ವಿ. ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್. ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

  ಸಂಪಾದಕ್

 

ವೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್‌ಚ್ಚ್. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಮೊಗಾ ರೊಸಾಂತ್ ಫುಲಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ಮನಾಂ ಆನಿ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಏಕ್ ನವೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಶಿರಾಂನಿ ಧಾಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಅತ್ವೊಚ್ ಅನ್ಭೊಗ್. ತೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕಿತ್ಲೊ ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ಲೊ ವ ಬಾಳ್ಳೊ, ತಿತ್ಲೊಚ್ ಚಡ್ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲೊ ಮಣ್ಯೆತ್.

 

ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಭೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್, ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಆನಿ ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂಸವೆಂ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಾತಾ ಆನಿ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ನಾಚ್ತಾ. ಸೆಂವ್ಚೆಂ ವಾರೆಂಚ್ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಂಗೀತಾನ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ವಾರೆಂ ಸೆವ್ತಾನಾ, ಮೊಗಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವೆ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಶಿರಾಂನಿ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಉಡ್ತಾ.

 

 

ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ನವೆಂ ಭಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ವಾತಿ ಪೆಟನಾಂತ್, ಫುಲಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಂ ಬಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಮೊಗಾ ರೋಸ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರಾಂದ್ವಯೆಚಿಂ ನಿಸ್ತಿಂ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕರಿನಾಂತ್ ವ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ರುಚಾನಾಂತ್. ಮನಾಂ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲಾನಾಂತ್. ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳಾನಾ. ಮತಿಂನಿ ಕಾಳೊಕ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಖಂತ್ - ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಉಡಾನಾಂತ್. ಘರ್ಚ್ಯಾ ವೊಣ್ತಿಂನಿ ರಾಗಾಚೆಂ, ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ, ದ್ವೇಷಾಚೆಂ ವಾರೆಂಚ್ ಭರ್ತಾ. ವಯ್ರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಠೀಣಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಿಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ಯೆ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್‌ ಪಡ್ತಿತ್!

 

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನವೆಂ ಜೆವ್ತಾನಾ ನವೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮನಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಯೇಂವ್ದಿ. ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಬರಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂತ್ ಇನಾಸ್ ಲೊಯೊಲಾ ಝುಜೊನ್ ಕೀರ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಝುಜಾಂತ್ ಘಾಯೆವ್ನ್ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ಬರೆ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ - ಶಿಪಾಯ್ ತೊ ಜಾಲೊ. ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆತ್ಮೊ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಸ್ಸಿಸಿಚೊ ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವೀರ್ ಶಿಪಾಯ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಝುಜಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊ "ವಚ್, ಪಡೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಇಗರ್ಜ್ ದುರುಸ್ತ್ ಕರ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ನವಿಚ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಆಮ್ಚೆಬರಿಚ್ ಸಾದೆ ಮನಿಸ್, ಪುಣ್ ಬರ‍್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆನ್ ವರ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಜಳ್ಳೆ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಕ್ಲೆ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಿಕ್ತಾಂವ್!

 

ಜಿಣಿ ಬದ್ಲುಂಕ್, ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊ ವ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ನಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಡುನ್, ಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯೆಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ಧಾರುಣ್ ಕರ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ಶಿಕವ್ಣೆನ್ ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ತರೀ, ಆವಯ್ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ ಆನಿ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್! ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಪರತ್ ಫುಲಾಬರಿ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಂ. ಮೊಗಾ - ರೊಸಾಕ್ ನವಿ ರೂಚ್ ಆಯ್ಲಿ. ಘರಾಂತ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಾ, ವಿಶಾಲ್ ಮನಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ.

 

ಸಬಾರ್ ಘರಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ನೊವೆನಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಆಸಾನಾಂತ್. ಫುಲಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ನಿತಳ್, ಉದಾರ್, ವಿಶಾಲ್ ಮನಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಸೊಧುನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಿಂ ಫುಲಾಂ ಘರಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಫುಲಾಂ ದವರ್ನ್ ಸೊಭಂವ್ಚ್ಯೊ ಬೊಶಿಯೊ ಆಮಿಂಚ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಇತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಫುಲಾಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸೊನ್ ಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಬೊಶಿ ಖಾಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಅಶೀರ್ ಮನಾಂ ವಚೊನ್ ವಿಶಾಲ್ ಮನಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೇಂವ್ದಿತ್. ಶೆಳೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಮೊಗಾ - ಉಜ್ಯಾಚಿಂ ಆಗ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ದಿತ್. ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕೊಯಾಂ.

 

 ಸಿ.ವಿ. ಲೊರೆಟ್ಟೊ