ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಅತ್ತಾರಾಂತ್ (ಮಿಲಾರ್) ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಚಡುಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾ. ಹೊಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮಿಲಾರ್, ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹೊನ್ನಾವರ' ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.
1984 ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಲೆಕನಾಂ ಆನಿ ಕವನಾಂ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಕಾಶವಾಣಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ ವಿವಿಧ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ - ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಸಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್. 1100 ಪಾನಾಂಚಿ 25,000 ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ 50,000 ಉತ್ರಾಂಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ - ಕನ್ನಡ - ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 'Welcome to Konkani' ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ವಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಬ್ದಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಐ ಪಿ ಎ' ವಾಪಾರ್‍ಲಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಆನಿ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ.
ಸ್ಟೀವನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ' ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪ್ರೇತನ್. ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ ಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲೊ 'ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ದಾಕ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ 12ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಜನ್ನ ಕವಿಚೆಂ 'ಯಶೋಧರ ಚರಿತಾ' ಕಾವ್ಯೆಂ ತಾಣೆಂ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲಾ. 12 -13 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಯ್ವ್ ಶರಣಾಂಚೆಂ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ 'ಸರ್‍ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಹಿತ್' ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. 'ರಂಗಣ್ಣಾಚೆ ಸಪ್ಣಾಂತುಲೆ ದೀಸ್' ತಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಾಶಾಂತರಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್. '27 ಕವಿತಾ' ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್. ಸಾಹಿತ್ ವಿಮರ್‍ಶ್ಯಾಚೊ 'ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ' ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಮೀಮಾಂಸಾಚೆಂ 'ಬಾನ್ನೆಂ' ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್.
ಶಾಳೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾಣೆ 1996 ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಂಡಳೆನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆವ್ಪಾ ಸಮಿತಿಂನಿ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ವಿವಿಧ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸೆಮಿನಾರಾಂನಿ ತಾಣೆ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

Recent Archives

ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆರ್ಸೆ ಘೆವ್ನ್

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ        2017-10-08 10:46:00
  |     |   

ಕಾಂಯ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಯ್ಸೂರ್ಚೊ ವಾಗ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಕಿರ್ದಾರ್(ಪಾತ್ರ್) ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ. ಥೊಡೆ ತಾಕಾ ವರ್ತೊ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕೋಣ್ ಪುಗಾರ್ಣಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಕೋಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕಾಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಂಚಿ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಕೆನರಾ, ಮಲಬಾರ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ಗ್ಯಾಂತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಕರ್ತುಬಾಂಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ತಾ. ಥೊಡೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ದಖ್ಖನಾಂತ್ (ತೆನ್ಕಾ ಇಂಡಿಯಾಂತ್) ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ಪ್ರಗತೆಚೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ತಾಣೆಂ ದಿವ್ಳಾಂ ಇಗರ್ಜೊ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಇತಿಹಾಸ್ ಪಂಡಿತಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುವಿಶಿಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ತಶೆಂಚ್ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜೆರಾಲ್ ವಾಚ್ಪಿ ಟಿಪ್ಪುವಿಶಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದಿತಾತ್. ದುರಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಟಿಪ್ಪುವಿಶಿಂ ಜೆರಾಲ್ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಕರ್ತಲೆ ಸಯ್ತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾತ್ (ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ತೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಟೆರ್ಶಿಯರಿ ವಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮುಳಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ) ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಟ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ವೆಲೆಂ ಸತ್ತರ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ವೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಳ್ ಮೂಳ್ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿಂರ್ಗಿಬಿಸಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾತ್.

 

ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಕೇಟ್ ಬ್ರಿಟಲ್ಬೇಂಕಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂನಿ ಅಧ್ಯಾಪನ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಲ್ಬೇಂಕಾನ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ‘ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಲೆಜಿಟಿಮಸಿ’, ‘ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಶಿಪ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂ ಡೊಮೇಯ್ನ್’ ಅಸಲೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಗೂಂಡ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ಆನಿ ಸಂಸೊದಾಚಿ ತಾಂಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾ.


ಜಗಾರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಲ್ಬೇಂಕಾಚ್ಯಾ ‘ಟಯ್ಗರ್ ದ ಲಯ್ಫ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್’ – (2016) ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಬ್ರಿಟೀಶ್ ಮನೋಗತಿಚೆರ್ ಹಯ್ದರಾನ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾನ್ ಜಾತಾ. ಜರ್ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ವಿಸ್ರತೆ ತರಿ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಕ್ ಕೊಲಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ‘ದ ಮೂನ್ ಸ್ಟೋನ್’ ನಾಟಕಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಸಯ್ತ್ ಸೆರಿಂಗಪಟ್ನಾಚ್ಯಾ (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣಾ) ದಾಡೆಚ್ಯಾ ವಿವರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬ್ರಿಟೀಶ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಅಟ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ವಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯೊ ಜಾಪಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ಪಣಾಂತ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಜೆಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಭೂತ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೊ ವಾದ್. (To achieve an understanding of Tippu Sultan, we need to acknowledge first that the world in which he was born was very different from our own) ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಘಡಾವೊಳಿ, ತ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ರಾಯ್ ಕುವರಾಚ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಾ ಅಶೆಂ ತಿಚೊ ವಾದ್. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜನಾಶೆಂ ಕೊಣೆಂಗೀ ಲಿಕ್ಲಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ, ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂರಚನಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಗುಂತುನ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಚರಿತ್ರಾ ರಚ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ.

 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಕಾಳಿಂ ಅಟ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಬ್ರಿಟೀಶ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿ ವಸ್ಣುಕ್ ವಾದ್ (ಕೊಲೋನಿಯಾಲಿಸಮ್) ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ವಿವಿಧ್ ದೆಶೀ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ರಾಟಾವೊಳಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ರಾಜಾಂ ಗೀಳ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ತೆಣೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಝುಜ್ ಹಾಂಗಾ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಝುಜಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಇಂಡಿಯಾಚೆಂ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಲಾಂಚೆ ಬಳ್ ಪುರ್ತೆಂ ಮೊಡುಲ್ಲೆಂ. ಬಂಗಾಲಾಂತ್ ಘಾತ್ಕಿ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂನಿ ನವಾಬಾಂಕ್ ಆಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮರಾಠಾಂ ಮಧೆಂ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂನಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಯ್ದರಾಬಾದಾಚೆ ಆಣಿ ಅವಧಾಚೆ ನಿಜಾಮ್ ಎಕ್ದಮ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಘಟ್ ಉರ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಯ್ದರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಮಯ್ಸೂರ್ ರಾಜ್ ಮಾತ್ರ್.

 

ಘಾಟಾಂ ಮಧೆಂ ಸುರಕ್ಷೆನ್ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ರಾಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸಾಗೊಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಸುರಕ್ಷೆನ್ ನಿರಂತರ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರಿಜೆ, ವ್ಯಾರ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ತಕಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ದಂಧೊ ಚಲಯ್ಜೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಶಾಭಿತ್ ಚಲಾಜೆ ತರ್ ಗಾಂವಾರ್ ಶಾಂತಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ಆತಾಂ ‘ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಟೊಪಿಯೆಚ್ಯಾ - ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಸೊಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ’ ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತಿರ್ಕಾಸ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಲುಟುನ್ ವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಗೊಳೆಗಾರಾಂಕ್, ವ್ಯಾಪಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಅನಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ಚೆ ವೆಳಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?

 

ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯುರೋಪಿಯನಾಂಚೊ ಸಂಪತ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಆಬ್ಳೆಸ್ ದೆಶಾಂತ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಚಾರಾಕ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಹೆರ್ ರಾಯ್ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಕಾ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸುಂಯೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹಯ್ದರಾಕ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚ್ಯಾ ಕುಬ್ದ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಚಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ರಾಕುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ತಾಂಚೊ ಶೆವಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂ ವಿರೊದ್ ನಿರಂತರ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಜಿವೊ ದವರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವರ್ತೊ ನಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆನಾಂತ್.

ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸವಾಲಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ವೆಚಿ ಕೃತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪೆಶಿಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ಪಣಾಕ್ ತೆಂಕೊ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂಕ್ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ‘We cannot understand past by viewing it to the prism of present, hindsight is proverbially described as a wonderful thing but it can also be a hindrance’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಬ್ರಿಟಲ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಬ್ರಿಟೀಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ್ ವಾದ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ದೇಶಿ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

 ಆಜ್ ಆಮಿ ವಸ್ಣುಕೆವಾದಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾವಳಿಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಡ್ತಾ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಂಟೆಫಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಪಳೊಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೆಂ, ಜಾತಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ಸಲೀಸ್ ಆನಿ ಸಹಜ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಬಾಬ್ತಿಂ ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋದ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆವಟ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಲ್ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಸರ್ವ್ ನಿರ್ದಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಶಿಸ್ತ್ ರುಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ.

 

ಟಿಪ್ಪು ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಪ್ರೇಮಿಂಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ವಿರೋಧಿಗಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ವ್ಹಡ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಉಟೊಂವ್ಚೆಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಟ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್ (1750-1800) ಭಾರತಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್, ಆಯ್ಚೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ವಾಡ್ಲಾಂ ತಶೇಂ ವಾಡುಂಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿಗತೆಂತ್ ಮರಾಠ್ ಜಾಂವ್, ಹೆರ್ ನವಾಬ್ ಆನಿ ನಿಜಾಮ್ ಜಾಂವ್ ಖಂಚೆಯ್ ದೇಶ ರಾಯ್ ಜಾಂವ್, ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಕ್ ವಿರೊದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ಪಡ್ಲಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಆನಿ ಮುಡ್ಲಾಂತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬ್ರಿಟೀಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ್ ಶಾಹಿಚೊ ಅಪಾಯ್ ಸಮ್ಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರತಿಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್. ಜರ್ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ದೆಶಿ ರಾಯಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಬ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ ಪರಿಗತ್ ವಿಂಗಡ್ ಚ್ ಜಾತಿ ತೆಂ ಖರೆಂ.

 

ಮನ್ಶಾಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿವಿಂಗಡ್ಪಣ್ ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಘರ್ಶಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ವಾಡ್ಚಿ ಆಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಜರಿತರಿ ತಶೆಂ ಜಾತಾ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಿತ್ (ಜಪಾನ್ ಆನಿ ತೆನ್ಕಾ ಕೊರಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಬಡ್ಗಾ ಕೊರಿಯಾ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ) ‘Wherever human beings live side by side, outbreaks of disagreements and sometimes even conflicts are inevitable’ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಗರ್ಜೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರಿಟಲ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಟಿಪ್ಪು ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆಂ ಮಂಡನ್.

 

ಕೇಟ್ ಬ್ರಿಟಲ್ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ತಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ತರಿ ಪುಸ್ತಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ವಿವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪುಗಾರ್ಣೆಕ್ ಫಾವೊ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಚೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂಚೊ ವಿವರ್, ಟಿಪ್ಪು ಆಪ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾಲೊ ತೆ ವಿವರ್, ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ತಿಣೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಜವಾಬ್ಧಾರೆಚೆಂ ಸಂಸೊದ್ ಕಾಮ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಟಿಪ್ಪು ಏಖ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಶಾಥಿವಂತ್ ರಾಜಾ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ರಾಜ್ ತಂತ್ರ್ (ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ) ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಣೆಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ವಿವರ್ ತರಿ ಟಿಪ್ಪುವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಲಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಬ್ಚೆ.ಲಿಯೊನಾರ್ದ್ ರ‍್ಯಾಂಕೆಚೆಂ ‘ಎಂಪಿರಿಸಿಜಮ್’ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ ತರಿ ಥೊಡೆಂಪಣಿಂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್ ಪಾತಿಪಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಇತಿಹಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಮುಳಾವಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ರುಚಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ.