News Analysis

ರಕ್ಷಾ ಕುಡ್ಕಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಕರ್ಣ    -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಪ್ರಭಾ ದತ್ತ್ ಅನಿ ನಕ್ಕೀರನ್ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಮಾನ್ವೊಂಚಿ ಕ್ರಮಾ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮರ್ಣಾಶಿಕ್ಷೆಚಾ ಫರ್ಮಾಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗೀ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆ 

 

ಏಸಿಡಾಕ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂನಿ ಜಾಪ್ - ಸೀರಿಯಾಚೆರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಬಾಂಬ್    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸೀರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಜೆಚೆರ್ ತಸೆಂಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಘಾಲುನ್ 

 

'ಪಾಸ್' ಜಾಲ್ಲಿ ಅಕಾಂತ್ವಾದಾಚಿ 'ತೊಪಿ'    -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾ ಸ್ಪೋಟನಾಂತ್ ತೇಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವುಲ್ಲೆ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಘಾಯೆಲ್ಲೆ. ಘಟನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವೆಂದ್ರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅನಿ ಬಾವೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್, ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ  

 

ನವಿಂ ಪದಾಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವೊಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕೊಣೆಂ ?    -    ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಯ್ಯಾ ಪದಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ನಾ. ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಕೊಣಾಚಿಂಗಿ ಪದಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾ, ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಕ್ ನೆಮ್ತಾ ...

 

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್!    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾ - ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಟಾ, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಜತ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಾಂಕ್ 

 

'ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ' ಥಾವ್ನ್ 'ನೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ' ಕ್ - ಡೊನಾಲ್ಡಾಚೆಂ ’ಟ್ರಂಪ್’    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಏಕಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಚುನಾವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

 

ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ - ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ರಾವುಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಖಾಲ್ ಲೋಕಾಕ್ ಸೆಲ್ಲ್ ಫೊನಾಂ ತಸೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ವಾಪರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.  ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರತ್ ...

 

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆನಿ ಕಾಳೆ ದೀಸ್    -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಲೆಕಾಕ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲೊ ದುಡು ಆನಿ ಅಕಾಂತ್ವಾದಾಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಕ್ಲಿ ನೊಟಾಂಚೊ ವೆವಹಾರ್ ಭಾರತಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್  ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ಪಂಥಹ್ವಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ...

 

ಧರ್ಮ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ; ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್, ತಾಂಚೊ ದೇವ್    -    ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

ವಿಶಯ್ ಅಸೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ತಾತ್ವಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಚೊ ಫರಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ ಅಸಲಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿಂ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಬರೆಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ತೆಂಯೀ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಸಹಜ್.

 

ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್    -    ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ

ಆನ್ಯೆಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಆಸಾ ತಾಚೆ ದೇವ್‌ಯಿ ಬಳಾದೀಕ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ನಾ ತಾಂಚೆ ದೇವ್‌ಯಿ ತಗ್ಸತಾತ್. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಎಕಾ ನೀಜ್ ದೆವಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಎಕ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಕಿ ತಾಚೊ ಫಳ್ ಆಮಿ ಅಜೂನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. 

 

ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ಝಿಕಾ ?    -    ಡೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಿರೆಂ

ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್‌ಯೀ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಮಾನಾಂ 3 - 4  ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾತುಂ ಜಳಾರಿಯ್ ಯೆತಿತ್. ವಿಮಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪ್ರೇ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಗೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕರ್ನಾಂತ್ ಆನಿ  ಹಾಂತು ಜಿವ್ಯೊ ಜಳಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಯಾ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ಹೆ ವೈರಸಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಝಿಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

 

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಖುನ್ಯೆ ಘರ್ - ಚಿಕಾಗೊ    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೀ - ಹ್ಯೊ ಮೆಶಿನ್ ಗನ್ಸ್ ತಯಾರಾಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಸೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಗನ್ಸಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂಧಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.  ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ತರೀ ಕೋಣ್?  ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಕುರ್ಡೆ, ಕೆಪ್ಪೆ ಆನಿ ಸತಾಕ್ ಜೀಬ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ ತಸ್ಲೆ.  

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆನಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ    -    ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾಶೆಚಿ ಸೆವಾ, ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ? ಜಾಂವ್ ಏಕ್ ಕೊವ್ಳೆಚಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್, ಏಕಾ ಬೂಕಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್, ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಬ್ಯಾರ್‍ಯಾಂಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ "ಪಾಟಿಂಬೊ" ದೀವ್ನ್ ಮರೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಉಲೊ. 

 

ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಹತ್ಯಾ ಆನಿ ಖಾವಿ ಅಕಾಂತ್‌ವಾದ್    -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಕ್ ನಿಶೇಧ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಬ್ಬೊರ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ ತರೀ ಅಧಿಕೃತ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಹೆಂ ಎದೊಳ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಯುಪಿಎ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎನ್.ಡಿ.ಎ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚಾ ಅಕಾಂತ್‌ವಾದಾವಿಶಿಂ ಮೌನ್ ಧೋರಣ್ ಘೆತ್‌ ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ನಿಷೇದಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ ನಾ. 

 

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ : ಸ್ತ್ರ‍ೀಯಾಂನಿ ದೇಶಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ಲಿ    -    ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂ ಪೈಕಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಾರೀ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ್ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್.  ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚಿ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ವೆದಿ.  ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಹಿಂ  ಹ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಕ್ ತಾಚೊಚ್ಚ್ ಏಕ್  ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸ್ತಾ. ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳಾ  ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲ್ತಾತ್.  ಸಂಸಾರಾಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಹ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್   ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್.

 
█ ► ಉಡಾಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲ(ರಿ) 1995 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್’ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತಸ್ವೀರ್. ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್.

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್