ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಕಾಶ್ಟೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದುರಂತ್ - ಮ್ಯೂಝಿಯಂ !

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2013-08-16 11:48:02
  |     |  ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ವಾದ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ವಾಜ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾಕ್ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ತಾಜ್ ಮಹಲಾಚೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ದವರ್ತಾ.  ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ನ್ಹಂಯ್; ರಾಂಯಾಂಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಆಸ್ತಾನಾ. ತೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಕಯ್ದಿಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಸವಯ್ ಘೊಳಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂನಿ ಪಿರಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ? ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಮಿ ಮತ್, ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಪಾಪುಡ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಾದಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ಗಿ ? ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆತ್. ಪೂಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್  ’ಡಿಫೆನ್ಸ್’.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆನ್ ಬರಯ್ತೊ ತರ್ ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಚೆಂ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ವಿಸರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಉಲಯ್ತೊ.  ಹೆಂ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಸುಕ್ಯಾ ಪೊಪಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಮದೆಂ ದೋನ್ ಮಿರಿಯಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ತಿಕ್ಸಾಣ್ ವರ್ಣುನ್ ತಿಂ ಮಿರಿಯಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ವಿಂಚುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ...

ಎಕಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಾಚಿ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ತೆ ಬಾಂದುಂತಿತ್, ತುಮ್ಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಟ್ಟಾ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಶ್ಟೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊಗೀ ?  ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆತವಳ್ ಹೆಂ ಬರಯ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಜೆ ಕೆದಳಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಶ್ಟೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ! ಹೆರಾಂಚಿ ಗಾಂಡ್ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ? ಆಮಿ ತಾಂಣಿ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕುಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ! ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆನಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ!  ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಿರಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವನಾಂ ಬರಯ್ಜೆ?  ತೆದಾಳಾ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಶ್ಟಿ ಝಡ್‍ಲ್ಲಿ? ವಾ ಪಾಲಂವ್ ಉಬ್‌ಲ್ಲೊ ?  ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿರ್ ಕದೆಲ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಘರ್ಚೆ ಖಾಟ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಮಿ! ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ನ್ಹಂಯ್ ಗಿ? ಸಗ್ಳಿ ಸಮಾಜ್ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂ, ಘರ್ಶಣ್, ದ್ವಂದ್ವ್ ಉದೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೂರಾ ರಾಜಿ !

ಹಾಂಚೊ ವಾದ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಚಿಂತಿಜೆ ಕೊಣೆಂಯ್. ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ -  ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಕಿತೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಾತಾ ವಾ ಭಾಯ್ರ್? ತ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ತಕ್ಲೆಂನಿ ವಾಪಾರುಲ್ಲ್ಯೋ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ್ ದವರ್ತಾತ್? ತಶೆಂ ತರ್ ವಡ್ ನಾ ! ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಶೆಂ ನಾ. ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನ್ಹಂಯ್; ಬಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ಕಿ - ದುಬ್ಳ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ಆಮಿ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಗಾಂಲ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೆಟ್ನೆನ್ ಜೆವ್ತಾಂವ್? ನಾ ಬಾಬಾಂನೊ ಆಮಿ ಮಾಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಶೆಕುಂಕೀ ಶೆಕ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕೊಪಾಂ ಮಾಸ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಅಜೂನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿವಿ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಆಮಿ ಫೆಸ್ತ್ ಪರಬ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ವಿಚಾರ್ನಾಂವ್ ನೆ? ವಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಾ ಕರ್ನಾಂವ್ ನೆ?  ತೆಂಯ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಆವ್ಘಡಾಂ ಘಡ್ತಾನಾ ಆಮ್ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಾ ಕರ್ನ್ ಫಂಡ್ ರಚುನ್ ಆವ್ಘಡಾಂತ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೀನಾಂವ್ ಗಿ? ಕಾಂಯ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುಕೆವಿಶಿಂ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣೆ ಉಪಾಶೆಂಚ್ ರಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತುಮಿ??

ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಬಾಂದ್ತೆಲೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್.  ತರ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ - ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾಚೆ ಮೋಲ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಟ್ವಾಣಾಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆನಿಮ್ತಿಂ ಗಿ ವಾ ತಾಚೆಭಿತರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುವರ್ವಿಂ? ತರ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಖಂಯ್ಚ್ಯೊ? ಕಾಶ್ಟಿ, ಕಂಡಿ, ನಾಂಗೊರ್, ಕರ್ಲಿಂ, ವಾನ್, ಮುಸೊಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ತೀಸ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ವಾಣಾಂತೀ ಹೆಂಚ್ ದವರಿಜೆ ಮು? ವಾ ಕಾಂಯ್ ಖೊಂಡ್ತಾನಾ ನವೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಾಸನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲಿ ಕೊಯ್ತಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಣಿಯೆನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಂಕ್ಣಾಚೆ ಚುರೆ ವಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ? ತರ್ ಓಕೆ. ಪೂಣ್ ಹೆಂಯ್ ದವರುಂಕ್ ಅಸಲೆಂ ಕಟ್ವಣ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ.


’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೀಸ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚ್ಯೊ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ನಾಂತ್ ಗಿ? ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕನ್ನಡಾ ಭಾಶೆಂತ್ ’ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕವಿತೆಗಳು’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಾ.ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 22 ಭಾಶೆಚ್ಯೊ 83 ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೊ ಪೂರಾಯ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆಂಥಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ್. ಆನಿ ಹಾಂತು ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯೊಇ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಅರುಣ್ ಸಾಕ್ರದಾಂಡೆಚ್ಯೊ ದೋನ್, ರಾಜಯ್ ಪವಾರಾಚಿ ಏಕ್ ಆನಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಹಜ್. ಪೂಣ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಕವಿತೆಂ ಪಯ್ಕಿ ತೀನ್ ಕವಿತಾ ಮುಳಾನ್ ನಾಗ್ರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಮುಳಾನ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಲಿಪಿಚಿ. ತರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚಿ ಏಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ತಾಂಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ? ತೆಂಯ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಚೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಡಿ. ಎನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಚೊ ಕಾಂತಾವರಚೊ ಡೊ. ನಾ. ಮೊಗಸಾಲೆ. ಮಲಯಾಳಿ, ನಾಗ್ರಿ ಲಿಪಿಚಿ ಕವಿತಾ ಮೆಳೊನೀ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚಿ ಕವಿತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದುರ್ಸಾನಾ. ಪುಣ್ ದುರ್ಸಜೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್. ನಾಗ್ರಿ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಚರ್ಚೆಬರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಹಾಕಾ? ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕೋರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ದೇಶ್ ಭಾಸ್ ಹಿಂದಿಕ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಪಾಂವೊಂಕ್ ನಾ? ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ತರ್? ಆನಿ ಆಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಂಯಾ... ಹ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ನಾಕಾ.... ? ? ?

ಇತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೂರ್ ನಾತ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾಂವಾಂತ್ಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ‍ಚ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್! ಕಾನಾಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಚಡ್ತಾವ್. ಆಮ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಪಾದಕ್ ಹಾಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಮೂರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!
 
ಆಸೊಂ, ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ಲೊ ’ಸಾಹಿತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಕ್ ದಾನ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊನ್ ವರುನ್ ಆಳೆ ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾವ್ಯಾಂ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಬರಿ  ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್‍ಯಿ ಅತಾಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ನಾತ್ರಾಂ ’ಅಳೆ ಹಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾತೆಲಿಂ!


- ವಿಲ್ಸನ್. ಕಟೀಲ್

 

ಮ್ಯೂಝಿಯಂ ಚರ್ಚಾ :


     ಇಗರ್ಜೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೋಯ್ ಜಾತಿತ್, ಮ್ಯೂಝಿಯಂ ನಾಕಾತ್ ? - ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು,ಚಿಕಾಗೊ.

     ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಜಾಯ್ತ್ , ಮ್ಯೂಝಿಯಂ ನಾಕಾ ?  - ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ವಾಜ್

     ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಸೊಡಾ, ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾವುರಾ - ಮೇರಿಯನ್ ಎಲ್ ಡಿಸೊಜಾ

     ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ? ? ?  - ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

     ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾ ? - ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

     ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಇಮೋಶನಲ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ? - ಕಿಟಾಳ್ ದಿಶ್ಟಿಕೊನ್ಸೊ.

     ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮ್ಯುಝಿಯಂ ಜಾಯ್ ? ಗಾರ್ಡನ್ ? - ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ