ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊ ಶೆರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ದಮ್ ದಾರಿ ಮುಕೆಲಿ. ಮುಳಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಂತೂರ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ವೋಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ "ಗೋಲ್-ರೋಜ್" ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ. ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಾಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಸಾಯ್ನಿಂಗಾಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಸ್ತ್ ಲೇಡಿಸ್ ಟೈಲರ್. ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರ‍ಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್ ಲಿವಾಜ್ ಶಿವಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಬಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ಟಿನ್, ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾದರ್ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ನಾಟಕ್ ರಚನ್, ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ಪದಾಂ, ನಟನ್, ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಣ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲೆಂ ಶೆತ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ.
ಬೆಂದುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಿನತೆಚೊ ಸಂಘ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕಲಾಸಂಪತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಬಾಂದುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಗಣಿತ್ ದೆಣ್ಗಿ ತಾಣೆ ದಿಲಿ. ಆಸ್ಟಿನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾ ವಿರೋಧ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಿ ಮಸೂದ್ ವಿರೋದ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ( ನೆಹರೂ ) ಮಯ್ದಾನಾರ್ ತಾಣೆ ಆಯೊಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ಚಿಂತಾನಾ ತವಳ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ( ಆತಾಂ ಮಾಲ್ಘಡೆ ) ಆತಾಂಯ್ ಊಬ್ ಜಾತಾತ್. 1973 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ 1979 ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ 6 ವರ್ಸಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಸೆಂಚ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಗೌರವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ದಿಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್ನ್, ಸ್ಥಾಪಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಂವಿದಾನಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್ ಆಸಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿಲ್ಯಾ ತರ್, ಏಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾನ್, ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ, ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್, ಬಿ.ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಬುನ್ಯಾದಿ ವಾವ್ರ್.
ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಳ್ವಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಆಸ್ಟಿನಾನ್ - ಮಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಕಾಣಿಕ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ, ಝೆಲೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಅನಿ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಅಶೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ಚಲವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ, ಆಜ್ ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಇತ್ಲಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಯಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೊ ಆನಿ ನಾಟಕ್ :

ಆದರ್ಶ್ ಯುವಜಣ್ - ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಬುಕ್ - 1978, 1979 ( ದೋನ್ ಆವೃತ್ಯೊ) - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿ - ಏಕಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ - 1995 - ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಆಡೊಸಾಂತ್ಲಿ ಫುಲಾಂ - ಕವಿತಾಂ ಮಾಳೊ - 2002 - ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ , ಮೊತಿಯಾಂ - ಚುಟುಕಾಂ - 2004 - ದಿವ್ಯ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನ್, ವಜ್ರಾಂ (ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ) - 3,500 ಚುಟ್ಕುಲ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ - 2009 - ಮರಿಯಾಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ವಜ್ರಾಂ (ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ - 3,500 ಚುಟ್ಕುಲ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ - 2010 - ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ್.

ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಆಟ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆ ನಾಟಕ್, ಪಂದ್ರಾ ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಧಾ ರೇಡಿಯೊ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೆಖನಾಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ :

ಆದರ್ಶ್ ಯುವಜಣ್ ಹ್ಯಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ 1978 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯಾಂ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ್ , ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ 1976 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯಾಂ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್

ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಟಿನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ - ಸಮ್ಮಾನ್ :

ಆಸ್ಟಿನಾನ್ 1978 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಡೀಲ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಲಯನ್ಸ್ ವಾವ್ರ್ 1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಿಕಾಗೊ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ಚಿಕಾಗೊ ದಮಾಯನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ನಿಸಣ್ ಚಡಾತ್ತ್ ವಚೊನ್ 2004 ಆನಿ 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್‌ಪಾಲ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ವೈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಾಲೊ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಟೇರ್ರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ರಾಜ್ಯ್‌ಪಾಲಿನ್ ಜಾಲಿ. ತಾಕಾ ಲಯನ್ಸ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬಿರುದಾಂ ಆನಿ ಪದಕಾಂ ಹಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಬರಂವ್ಚಿ ತರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾನಾಂ ತರೀ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್. ಆಜ್ ತೊ ಇಲ್ಲಿನೊಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ಲೊಚ್ 61 ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಪ್ರಗತೆಪರ್ ಬಿರುದಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿಂ ಪದಕಾಂ ತಸೆಂ ಆನಿ ತೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿಂ ಪದಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಆನಿ ನೋವ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಣಿ ತಾಕಾ ಜೀವಾವ್ದಿ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲೊ.
ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಹಾಚೊ ದೋನ್ ಆವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ 1996 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮೂಳಾಚೆಂ ಬ್ರಾಡ್‍ವ್ಯೂ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಘಡ್ಲೆಂ. 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಘಡ್ಲೆಂ. 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ಚಿಕಾಗೊ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲೊ. 1999 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಕಾ ಆವ್ದೆಕ್ ತೊ ’ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನ್ಸ್ ಒಫ್ ಮಿಡ್‍ವೆಸ್ಟ್’ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಲೊ. 2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ’ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನ್ಸ್ ಒಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ’ ಹಾಚೊ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೊ ಇಲ್ಲಿನೊಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಿನಾಳ್ಯಾ ಈ - ಮ್ಯಾಗಝೀನಾಚೊ ತಸೆಂಚ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಿನಾಳ್ಯಾ ಈ - ಮ್ಯಾಗಝೀನಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾಕ್, 2000 ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಲ್ಲೆನ್ನಿಯಮ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಫ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ತಾಕಾ ’ಏಶಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್’ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮೆಳಯ್ಲೊ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕಾ ’ಲೀಡರ್‌ಶಿಫ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್’ ಆನಿ ’ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಎವಾರ್ಡ್ಸ್’ ಮೆಳ್ಳಿಂ. 1994 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾರ್ಖಿಸ್ ವ್ಹೂಸ್ ವ್ಹು ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ 'ವ್ಹೂಸ್ ವ್ಹು ಇನ್ ದ ಮಿಡ್‍ವೆಸ್ಟ್' ಆವೃತ್ತಿಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ 1996 ವರ್ಸಾ 'ವ್ಹೂಸ್ ವ್ಹು ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್' ಆವೃತ್ತೆಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಿ. 1995 ವರ್ಸಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬಯೊಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಚೊ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಕೆಲೊ. 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಝನ್ ಪೋಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ’ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್, ದುಬಾಯ್’ ಹಾಣಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕಾ ಪಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಣಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿಲೆಂ. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಭಾರತಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಮೈಸೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ "ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಪೂತ್" ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ. 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಏಶಿಯಾ ಟೀವಿ ಹಾಣಿಂ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೀಡರ್‌ಶಿಫ್’ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿಲೆಂ. ತಸೆಂ 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ 'ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಕಪ್‍ಲ್' ಎವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕಂಗ್ರೆಶನಲ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ಮ್ಯಾನ್ ಡೇನಿ ಡೇವಿಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಣೆ ’ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮೇನಿಟೇರಿಯನ್ ಕಪ್‍ಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ :

ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಹಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂತೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಪಾದ್ವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಂತೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಐ.ಟಿ.ಐ. ನಂತೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಟ್ರೈಟನ್ ಕಾಲೆಜ್ ರಿವರ್ ಗ್ರೋವ್, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲುವಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಾರ್ರನ್‍ವಿಲ್ ಆನಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿನೊಯ್, ಚಿಕಾಗೊ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ, ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸನದ್ಯೊ.

ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ : 08 ಅಗೋಸ್ತ್  1950

ಲಗ್ನ್ : 25 ಅಕ್ತೋಬರ್ 1980 ಟ್ರೀಝಾ ಲಿಲ್ಲಿ ಪಿಂಟೊ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ.

ಭುರ್ಗಿಂ : ಅನಿತಾ, ಅನಿಲ್, ಅತೀನಾ ಆನಿ ಏಂಜಲ್

ಸಂಪರ್ಕ್ ಇ ಮೇಲ್ : austinporob@gmail.com

Recent Archives

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್!

ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ        2017-03-09 20:05:02
  |     |   

ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ವಯ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಚ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಥಟಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್ ಖಂಯ್ !

 

ಕಾರಣ್? ... ಕಾರಣಾಂ ಸಭಾರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ತಸೆಂ ಸಭಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಟಾತ್, ಮುಖಾರುನ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡೊನ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಹಜಾರಾಂನಿ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್ ತರ್ ಸಭಾರಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಕರ್ನ್ ಜೀವನ್ ಮುಖಾರಿತಾತ್.

 

ಸಭಾರಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ತಸೆಂ ಹಜಾರಾಂನಿ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ಸಭಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ ಸ್ವ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜನನ್ ದೀವ್ನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತಾತ್.

 

ಸಭಾರಾಂ ಮೋಗ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಧ್ತಾತ್, ಬಾರಾಂಕ್ ವೆತಾತ್, ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಂಗ್ಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾತ್.

 

ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ಪತಿ ಸೈನಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಝುಜಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂಕಾಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖರೊ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಟಾ.

 

ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಲಗ್ನಾ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾ ಕೀ ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಂಗಡ್ ವೆತಾನಾ ಅನಾಥ್ ಜಾತಾತ್ ವಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಗತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಗಂಗಾಗತ್. ಹಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಕ್ತ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ರೀತ್ ವ ರಿವಾಜ್ ವ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಏಕ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ಲೆಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ!

 

 

 

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಭುರ್ಗಿಂ ದುರ್ಬಳ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ. 1,397,801 ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಸಂಶೋದನಾಂತ್ ದೊತೊರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಕೀ, ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೂಡಿಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಸಭಾರ್ ಅಸ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ 28 ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಗೊರ‍್ಯಾ - ಕಾಳ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಚ್ಯಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತಿ ಸಂಗತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ.

 

ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರುಣ್ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ 17.4 ಠಕ್ಕೆ ಚಲಿಯೊ ಲಗ್ನಾ ಸುರ್ವಾತಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾತ್ ತರ್ ಬಾಪಯ್ ಆಸೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರುಣ್ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆಂ ಫಕತ್ 4 ಠಕ್ಕೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

1,618 ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಲಟೀನೊ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚಿಂ ಬಹುತೇಕ್ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಸೆಂ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್ - ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಸಹಕಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಕರಾಳ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖಾರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತಿ ಸಂಗತ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸಮಾಜಿ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಕೂಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್.

 

ಲಟೀನೊ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲ್ಹಾನ್ - ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸಂವ್ಚೆ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.

 

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾ - ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಟಾ, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಜತ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಲಾಬ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾಂ ಸಭಾರ್ ತರುಣ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ’ಜೀವನ್ - ಶೈಲಿ’ ಕಸಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

 

 

 

ಹೊಚ್ ವಸೊ ಅತಾಂ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ತಿ ಸಂಗತ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊತಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀನಾಂತ್. ಮಾಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ತಸೆಂ ಗನ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವ ತ್ಯಾ ಮೋಲಾಂಕ್ ಘಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಶಿಸ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಜೀವನ್ ಜೈಲಾಂನಿ ಸಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

 

ಕಾಳ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಶಾಲಾಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ, ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮಾಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ, ಚೊರ್ಪಾಣಾಂ, ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್, ಖುನ್ಯೊ ಕರುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾಸ್ಚೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

 

ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಂಯ್; ತಾಂಕಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್, ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್, ಸಲಹಾ ಜಾಯ್ ತಸೆಂಚ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್. ಹಿ ಕರಾಳ್ ಸಂಗತ್ ತ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಶಿವಾಯ್ ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

 

ಹಾಕಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಏಕ್ ಖರೋಖರ್ ಶಿಸ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್. ಫಕತ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಮೊಗಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ಂಚ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಕರ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ?

 

► ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ