ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು , ಮಲಯಾಳಂ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್, ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿನ್, ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ 25  ವಯ್ರ್  ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 50 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ 100 ಲಾಗಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಲೇಕನಾಂ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ರಾಕ್ಣೊ, ದಿವೊ, ಕುಟಾಮ್, ಯುವ ಮೆಟಾಂ, ಬೆಳಾಚೊ ದಿವೊ, ಮಹಿಮಾ, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್, ಉಜ್ವಾಡ್.ಕೊಮ್ ಆನಿ  ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ , ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಆದಾರಿತ್ ‘ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾತೆ ಅಮ್ಮ’ ಆನಿ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೊ ‘ಓಟ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ವೊಪಾರಿಚೆರ್ ‘ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ವಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಹಾಣಿ ನಿರ‍್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ದೈವಿಕ್ ಸಂದೇಶ್’ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ 9  ತಶೆಂ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ‘ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್’  ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ 3 ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ತಶೆಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂ ರಾಕ್ಣೊ / ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್’ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ, ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ‘ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡ್, ಯು.ಎ.ಇ’  ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಬೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 1983 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಕಣ್ಣೂರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಚೊ ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವೆದಾರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಯ್ ಜಬೆಲ್ ಅಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಶಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ವೀಣಾ, ಪೂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾವೆನೊ ಶೆಲ್ಡನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೆಳಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಒಳ್ಕುನ್ ತಾಕಾ 2014  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ. 

Recent Archives

'ಪಾಸ್' ಜಾಲ್ಲಿ ಅಕಾಂತ್ವಾದಾಚಿ 'ತೊಪಿ'

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ        2017-03-24 17:13:37
  |     |   

ತೀವ್ರ್ ಹಿಂದುತ್ವ್ ವಾದಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಕೋಡ್ತೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಂಜಾನ್ ಉಪಾಸಾವೆಳಾರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಚಾ ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾಂತ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೋಟನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೈಪುರ್ NIA ಕೋಡ್ತೆನ್ ದೊಗಾಂ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಾವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. ತೆರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸೂಫಿ ಪಂಥ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಯ್ನುದ್ದೀನ್ ಚಿಸ್ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾಂತ್ 2007 ಅಕ್ತೋಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ರಂಜಾನ್ ಉಪ್ವಾಸ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ವಯ್ರ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ ಪೇತನ್ ಚಲ್ ಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಂರ್ಗೊಣೆಂ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ಕೋಡ್ತೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾವಿ ಅಕಾಂತ್ವಾದ್, ಹಿಂದು ತೀವ್ರ್ ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ನ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಭಾಜಪಾ ,ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರ್ ಅನಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ನೆತಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಬಿಗಾಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

 

ಅಜ್ಮೇರ್ ದರ್ಗಾ ಸ್ಪೋಟನಾಂತ್ ತೇಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವುಲ್ಲೆ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಘಾಯೆಲ್ಲೆ. ಘಟನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವೆಂದ್ರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅನಿ ಬಾವೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್, ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಕೋಡ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಅಕಾಂತ್ವಾದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತೊಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಾವಯ್ರ್ ಬಸವ್ನ್ ಅಪುಣ್ ಮಾತ್ ಖರೆ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ, ದೇಶಾಚೆ ರಾಕ್ವಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಾಕ್ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆಂ ಹೈಲೈಟ್ಸ್.

 

 

 

 

2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ಲ್ಯಾ, 37 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಪೋಟನಾಂತ್ ಆನಿ 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೈದರಾಬಾದಾಂತ್ 16 ಜಣಾಂಚಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಕ್ಕಾ ಮಸ್ಜೀದ್ ಸ್ಪೋಟನಾಂತ್ ಹಿಂದು ತೀವ್ರ್ ವಾದಿಂಚೊಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ NIA ಚಾ ತನ್ಕೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆರೆಸ್ಸೆಸೆಚ್ಯಾ ರೂಪಿಕರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೋಮು ದೊಂಬಿಯಾನಿಂ ಆರೆಸ್ಸೆಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮೊಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾಳಾನಿಂ ತನ್ಕಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜುಡಿಶಿಯಲ್ ಕಮಿಷನಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆನಿಂ ಧಾಕಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಧ್ರುವೀಕರಣ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದೊಂಬಿಯೊ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪುಣ್ ದೇಶಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಕ್ರಮಣಾಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆರೆಸ್ಸೆಸಾಚಿ ರೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 1948 ಜನೆವರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕರ್ಚೆಂ ಸವೆಂ ಆರೆಸ್ಸೆಸಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

 

ಹಿಂದುತ್ವ್ ತೀವ್ರ್ ವಾದಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟನಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸೀಮಾನಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಢೆಲ್ಲಿಂತ್ಯಾ ತೀಸ್ ಹಸಾರಿ ಕೋಡ್ತೆಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೂಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಚಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಘಡಿತಾಂನಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ಸಾಚಿ ಫಿತೂರಿ ರುಜ್ವಾತೆಂ ಸವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೀ ಹಾಕಾ ಕೋಡ್ತೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ಲಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

 

ಸ್ಪೋಟನ್ ಅಪ್ರಾಧಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಸಾಂದೆ ತನ್ಕೆಕ್ ಉಬೆ ಜಾತಾನಾ, ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಕೋಡ್ತೆಮುಕಾರ್ ಕಳೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತನ್ಕೆಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕಸೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಅಜ್ನೇರ್ ಸ್ಪೋಟನಾಚೊ ಆನಿ ತನ್ಕೆಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ತಾ. ದೇವೆಂದ್ರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅನಿ ಬಾವೇಶ್ ಪಟೇಲಾ ಸವೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಭಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಆಜ್ ಜಿವಂತ್ ನಾ. ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪ್ರಚಾರಕಾಕ್ ಮಧ್ಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ದುಬಾವಿ ರಿತಿನ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರುಲ್ಲೊ. ಅಜ್ಮೇರ್ ಸ್ಪೋಟನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ನಾಂವಾ ಆನಿ ರುಜ್ವಾತ್ಯೊ ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೆಚ್ ತಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಚಾವೆಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಖುನ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಧಾಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

ಆರೆಸ್ಸೆಸಾಚಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯ್ ಯೋಜನಾಂಚೆ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನೆತಾಂಚಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಮೇರ್ ಸ್ಪೋಟನ್ ಚಲ್ ಲ್ಲೆಂ. 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಸೀಮಾನಂದನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಮಸ್ಜಿದೆಂತ್ ಸ್ಪೋಟನ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ನಕ್ಷಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಭ ಮೇಳ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಪೋಟನಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ ಲ್ಲಿ. ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಕರ್ನಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಂತ್ ಪುರೋಹಿತ್, ಅಸೀಮಾನಂದ್, ಪ್ರಗ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಸ್ಪೋಟನಾಂ ಚಲ್ ಲ್ಲಿಂ. ಅತಾಂ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ ಸೂತ್ರ್ ಧಾರಿ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಸ್ಪೋಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

 

ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆ ವರ್ನಿಂ ತಿದೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕೋಡ್ತೆಚಾ ಫೈಸಲಾಧ್ವಾರಿಂ ಹೆಂ ಆತಂಕ್ವಾದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಚಡ್ ಪ್ರಸಕ್ತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ