ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಅತ್ತಾರಾಂತ್ (ಮಿಲಾರ್) ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಚಡುಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾ. ಹೊಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮಿಲಾರ್, ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹೊನ್ನಾವರ' ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.
1984 ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಲೆಕನಾಂ ಆನಿ ಕವನಾಂ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಕಾಶವಾಣಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ ವಿವಿಧ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ - ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಸಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್. 1100 ಪಾನಾಂಚಿ 25,000 ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ 50,000 ಉತ್ರಾಂಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ - ಕನ್ನಡ - ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 'Welcome to Konkani' ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ವಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಬ್ದಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಐ ಪಿ ಎ' ವಾಪಾರ್‍ಲಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಆನಿ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ.
ಸ್ಟೀವನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ' ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪ್ರೇತನ್. ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ ಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲೊ 'ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ದಾಕ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ 12ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಜನ್ನ ಕವಿಚೆಂ 'ಯಶೋಧರ ಚರಿತಾ' ಕಾವ್ಯೆಂ ತಾಣೆಂ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲಾ. 12 -13 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಯ್ವ್ ಶರಣಾಂಚೆಂ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ 'ಸರ್‍ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಹಿತ್' ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. 'ರಂಗಣ್ಣಾಚೆ ಸಪ್ಣಾಂತುಲೆ ದೀಸ್' ತಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಾಶಾಂತರಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್. '27 ಕವಿತಾ' ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್. ಸಾಹಿತ್ ವಿಮರ್‍ಶ್ಯಾಚೊ 'ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ' ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಮೀಮಾಂಸಾಚೆಂ 'ಬಾನ್ನೆಂ' ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್.
ಶಾಳೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾಣೆ 1996 ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಂಡಳೆನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆವ್ಪಾ ಸಮಿತಿಂನಿ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ವಿವಿಧ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸೆಮಿನಾರಾಂನಿ ತಾಣೆ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

Recent Archives

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ        2017-07-12 19:27:30
  |     |   

ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನಾಪರ್ಮಾಣೆ ಸರ್ವ್ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ಧರ್ಮ್‌ನಿರಪೇಕ್ಷ್ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಣತಂತ್ರ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಸಂಸದೆ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಮ್‌ಪಂಚಾಯ್ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿಯಮಿತ್ ವೆಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಹಾತಾಂತರ್ ಚಲ್ತಾ. ದೆಶಾಚಿ ಗಣತಂತ್ರೀಯ್ ವೆವಸ್ತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಜೆಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಜಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕಾರ್ಯಾರುಪಿಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್. ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಪರಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸದಾಂ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ತರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್‌ರಾಣಿಯೆಪರಿಂ ತೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಸಂವಿಧಾನಾನುಸಾರ್ ದೆಶಾಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವೆವಸ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯಿ ಆಸಾ, ಅಯಿನ್ನ್ ಗರ್ಜೆಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ತಿದ್ವುನ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಅಧಿಕಾರ್‌ಯಿ ಆಸಾತ್.

 

 


ಖರ‍್ಯಾನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ದೆಶಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳೆ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಪುಣ್ ಚಲಯ್ತಾ ತರಿ ನಾಂವ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್. ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ತರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ. ದೆಶಾಂಚ್ಯಾ ಫವ್ಜಿಂಕ್ ತೊಚ್ ಮಹಾನ್ ದಳ್ವತಿ, ಅಂತಿಮ್ ನಿತಿಯಾಸಣ್ ತೊಚ್. ಸರ್ವ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನಾಂ ತಾಚಿ ರುಜು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾತಾತ್. ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸನ್ಮಾನ್, ಸರ್ವ್ ನೆಮ್ಣುಕ್ಯೊ, ಆದ್ಯಾದೇಶ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾತ್, ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಪರ್ಜೆಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್‌ಪೊರ್ಟಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವಿನೊವ್ಣಿ ಆಸ್ತಾ. ಎದೊಳ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಶಿಕ್ಪಾಶಾಸ್ತ್ರಿ, ತತ್ವ್‌ಗಿನ್ಯಾನಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಶೆಂ ಮಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ಭೋವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣನ್, ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮಾ ತಸ್ಲೆಯ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾತ್.

 

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೊ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಡಳ್ತ್ಯಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ತಯಾರಿ ಚಲ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಮಂಡಳಿ (ಕೊಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟರ್ಸ್) ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿ ಮಂಡಳಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ. ಪೂಣ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ತಸ್ಲಿ ವೆವಸ್ತಾ ನಾ. ಲೊಕಾಂನಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲೆ ಶಾಸಕ್ ಆನಿ ಸಂಸದ್ ಮೆಳುನ್ ಗುಪಿತ್ ಮತ್ ಘಾಲ್ನ್ (ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೇಬಲ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಬ್ಯಾಲಟ್) ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್. ಲೊಕಾಂಕ್ ತಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ರೂಪ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ಯಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾಂತ್ ವಿವಿಧತಾ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹಿ ವಿವಿಧತಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ ಮೊಲಾಂತ್ ಸಮನತಾ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾ.


1) ರಾಜಾಚೊ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಒಟ್ಟು ಜಣಾಂಸಂಕೊ ತ್ಯಾ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಶಾಸನ್‌ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ ಕರ್‍ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಹಜಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಾಚೆಂ ಬಳ್ ಜಾತಾ. ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಪರ್‍ಜೆಚೊ ಸಂಕೊ 1,00,00,000 ಮ್ಹಣ್ ಧರ್‍ಯಾಂ ತೊ ಸಂಕೊ ತ್ಯಾ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸಂಕೊ 100 ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿತ್ಲೆ ಭಾಗ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ತವಳ್ 100000 ಜಾತಾ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಕೊ ಪರ್‍ತ್ಯಾಂ 1000 ಥಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಶಾಸಕಾಚೆಂ ಮತ್ ಬಳ್ 100 ಜಾತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ರಾಜಾಚೆಂ ಒಟ್ಟು ಮತ್ 100000.

 

2) ಆತಾಂ ಸಂಸದೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ಮತ್ ಬಳ್ ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೊ ಹಂತ್ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾಂಚೊ ಜುಮ್ಲಾ ಸಂಕೊ ಸಂಸದೆಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಸದನಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸದ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಾಚೆಂ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾಂಚೊ ಜುಮ್ಲಾ ಸಂಕೊ 5,00,000 ಮ್ಹಣ್ ಧರ್ಯಾಂ ತೊ ಸಂಕೊ ಸಂಸದೆಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಸದನಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ - ಸುಮಾರ್ 250 - 227 ಜಾತಾ ತರ್ ಎಕಾ ಸಂಸದಾಚೆಂ ಮತ್ ಬಳ್ 667.


ಅಸಲ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತರಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಿಚ್ ಚಡ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೊಕಾಂಚೆ ಅಭಿಮತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್‌ಯಿ ಅಶೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜುಲಾಯ್ 17 ವೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಚಲ್ತಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜುಲಾಯ್ 25 ವೆರ್ ನವ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಿತಿದಾರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಗುಪಿತ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಪರ್ಮಾಣ್ ಘೆತಾ. ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ಚುನೊವಾಂತ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಥಾವ್ನ್ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಆನಿ ಯುಪಿಎ ಥಾವ್ನ್ ಮೀರಾ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಸಾತ್.

 

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್‌ಯಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ, ನಿವೃತ್ತೆ ವಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ತ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಪುರ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ತರಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಗಿರಿ ಚಡ್‌ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ 6 ಮ್ಹಯ್ನೆ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಸದೆಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸದನಾಚೊ - ರಾಜ್ಯ್‌ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತರಿ ತಾಕಾ ಲೋಕ್‌ಸಭಾ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್‌ಸಭೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ತೊ ರಾಜ್ಯ್‌ಸಭೆಚೆರ್ ಲೋಕ್‌ಸಭೆಚೆಂ ಆಯೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಆಂವ್ದುಂ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ವೆರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣುಕ್ ಚಲ್ತಾ.

 

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚಿ ಯಾದಿ

 

 

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚಿ ಯಾದಿ

 

 

►  ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ