ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಅತ್ತಾರಾಂತ್ (ಮಿಲಾರ್) ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಚಡುಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾ. ಹೊಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮಿಲಾರ್, ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹೊನ್ನಾವರ' ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.
1984 ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಲೆಕನಾಂ ಆನಿ ಕವನಾಂ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಕಾಶವಾಣಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ ವಿವಿಧ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ - ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಸಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್. 1100 ಪಾನಾಂಚಿ 25,000 ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ 50,000 ಉತ್ರಾಂಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ - ಕನ್ನಡ - ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 'Welcome to Konkani' ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ವಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಬ್ದಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಐ ಪಿ ಎ' ವಾಪಾರ್‍ಲಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಆನಿ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ.
ಸ್ಟೀವನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ' ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪ್ರೇತನ್. ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ ಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲೊ 'ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ದಾಕ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ 12ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಜನ್ನ ಕವಿಚೆಂ 'ಯಶೋಧರ ಚರಿತಾ' ಕಾವ್ಯೆಂ ತಾಣೆಂ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲಾ. 12 -13 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಯ್ವ್ ಶರಣಾಂಚೆಂ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ 'ಸರ್‍ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಹಿತ್' ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. 'ರಂಗಣ್ಣಾಚೆ ಸಪ್ಣಾಂತುಲೆ ದೀಸ್' ತಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಾಶಾಂತರಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್. '27 ಕವಿತಾ' ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್. ಸಾಹಿತ್ ವಿಮರ್‍ಶ್ಯಾಚೊ 'ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ' ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಮೀಮಾಂಸಾಚೆಂ 'ಬಾನ್ನೆಂ' ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್.
ಶಾಳೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾಣೆ 1996 ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಂಡಳೆನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆವ್ಪಾ ಸಮಿತಿಂನಿ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ವಿವಿಧ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸೆಮಿನಾರಾಂನಿ ತಾಣೆ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

Recent Archives

ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಗಿ ವಾತಿಕಾನಾಚೆ?

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ        2017-07-24 20:25:35
  |     |   

ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಸರ್ವ್‌ತಂತ್ರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೇಶ್. ಆಮಿ ಕೊಣಾಂಯ್‌ಸವೆಂ ಝುಜುಂಕ್ ಆಶೆನಾಂವ್. ತರಿ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಚೀನಾ ಆಮ್ಚೆ ವಿರೋದ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮುನ್ನಾಳಿ ಕರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ. ತಾಂಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಂ ಭಿತರ್ ಕೊಣೀ ಉಬಯ್ತಿತ್ ತರ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ವಿರೋದ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಭೆದ್ ವಿಸ್ರುನ್ ತಾಕಾ ವಿರೋದ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಜಶೆಂ ಮಹಾನ್ ದೇಶ್‌ಪ್ರೇಮಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ವಿರೋದ್ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಖರೋಖರ್ ವಿರೋದ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊಗಿ ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಂ ಭಿತರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಾಜ್‌ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ (ಜಶೆಂ ಪರ್ದೆಶ್ಯಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಹಾಂಗಾ ಭಂವ್ಡೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಕರ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ ತಶೆಂ) ಹೆರ್ ದೆಶಾಂಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಚೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಆಮಿ ವಿರೋದ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ.

 

ತಶೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ವೆಳಾರ್ ಪಾಪಾಲ್ ಬಾವ್ಟೊ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾತಿಕಾನಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಯ್ತಾತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ? ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಆಮಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾಸವೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ತಾಳ್ ಪಡುಂಕ್ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ 'ದೆವಾಚೆಂ ದೆವಾಕ್ ದಿಯಾ, ರಾಯಾಚೆಂ ರಾಯಾಕ್ ದಿಯಾ' ಹೆಂ ವಾತಿಕಾನಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಮಧೆಂಚ್ ಖಂಚ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆಂ? ಪಾಪಾ ಆಮ್ಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗೊವ್ಳಿ ವ್ಹಯ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಖಾಲ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್ ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಉಬೊಂವ್ಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತತಾ ತರಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾಂ.

 

1871 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇತಾಲಿಯಾ ಗಣತಂತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ ತೆದಳಾ ಪಾಪಾ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲೊ. 1929 ಂತ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಬೆನಿಟೊ ಮುಸ್ಸೋಲೊನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪಾಪಾ ಪಿಯುಸ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಸವೆಂ ಲಾತೆರಾನ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ (ಖರ್‍ಯಾನ್ ಲಾತೆರಾನ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಘಡಾವಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್‌ಚ್ ಅಕ್ಮಾನಾಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ) ಆನಿ ತವಳ್ ಪಾಪಾನ್ ಆಪುಣ್‌ಯಿ ಏಕ್ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸದ್ರೆಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ತೇಂಪ್ ಪಾಪಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಅನಾಚಾರಾಚಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಆಪುಣ್ ಸಂಸ್ರಾಚೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತೀನ್‌ಸ್ಥರಿ ಕುರೊವ್ (ತಿಯರಾ), ಜುಕೆತ್ತಾ, ಮೆಯ್ಟರ್ ಆನಿ ಕ್ರುಷಿಯರ್ ಧರ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾನಾವ್ನ್ಂಚ್ ತೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾಲೆ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆನಾಚಾರಾಂಕ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್‌ಕುವರಾಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಸಂಸಾರಿಂ ರಾಯಾಪರಿಂ ತಾಣಿಂ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೊ ಮುಕುಟ್ ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್ ಘೆವುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುತಾರ್‍ಯಾ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್, ಗರೀಬ್ ಆಂಕ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಪುತಾನ್ ಮ್ಹಾತ್ಯಾರ್ ಕುರೊವ್ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೊ ಪಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂ ಖಾವ್ಣೆಂತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾನ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಇನ್‌ಕಮ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಆನಿ ವಿಲುದಾಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಘಾಲ್ಲೊ 'ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್' ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. (ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೆಂ ಘರ್ ತುಮಿಂ ಚೊರಾಂಚೆಂ ಭುಂಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ!)

 

  

ಪಾಪಾ ಪಿಯುಸ್ ಇಕ್ರಾವೊ   ಬೆನಿಟೊ ಮುಸ್ಸೋಲೊನಿ

 

ಹ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಯೋಜನಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಾತಿಕಾನಾಚ್ಯಾ ಝಂಡ್ಯಾಚೆಂ ವಿಸ್ತರಣ್ ದೆಕ್ತಾಂ. ಸೆವಕಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಚೊ ಧವೊ ಹಳ್ದುವೊ ಬಾವ್ಟೊ ವಾತಿಕಾನಾಚೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಸ್ಥರಿ ಕುರೊವ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಚಾವಿಯೊ (ಸೊನ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಏಕ್) ಆಸಾತ್. ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ದೊರಿ ಆಸಾ. ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಥಂಯ್ ದಿಸುಂಕ್‌ಚ್ ಮೆಳಾನಾ.


ಆತಾಂ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧಿವಾನಾನ್ (1871 - 1925, ಪಾಪಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಶೆಂಚ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಘೆತಾಲೆ) ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೊ ಬಾವ್ಟೊ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಾಪಾರ್ಚೊ ತರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತೊ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ರಾಜಾಚೊ. ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚೊ. ತಿ ವೆವಸ್ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಪೂಣ್ ತಿ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭಾ ನ್ಹಂಯ್. ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚೊ ಪತಿ ಆನಿ ಮಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್‌ಚ್ ಸಂಕೇತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಧ್ವಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ವಾಪರ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಖಂಚಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ?

 


ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ರಂಗ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಕುವೊರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಧವೊ ರಂಗ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸದಾಂ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾಂವ್ಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಳೊ ರಂಗ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚೊ ಆನಿ ರಗತ್ ವ್ಹಾರೊವ್ಣೆಚೊ ಘುರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಂತ್ ಖುರಿಸ್. ಹೊ ಝಂಡೊ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆರ್ ಥಿರ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಖರ್‍ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ, ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಚೊ. ಹೊ ಝಂಡೊ ರಾಯ್ಪಾಟಾಚ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀನಾ ಬಗಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಭರಿತ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಸಿನೊಲ್ ಜಾತಾ.

ಆಮಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‌ಪಣಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್‌ಪಣಾಕ್ ಗವ್ರವ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಪರ್ಕಿ ಶಹರೀ ರಾಜಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ದುಕೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತಶೆಂ ಕೊಣೀ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಂಕ್ ಆಮಿ ಕುಡ್ಡೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾತಲ್ಯಾಂವ್.

 

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ