ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ರಾಜಕೀಯಾಚಿ ನ್ಹಿಸಣ್ ಚಡೊಂಕ್... ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟೂಲ್ ?

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-04-14 19:12:18
  |     |   

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾನಾ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿಶೆಂ ಕರ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆತೇ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಬರೆ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ.

 

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಸಾಹಿತಿಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಸೊಭೊಯ್ತೊಲೊ ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ಲೊಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪುಣೀ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಅಕೇರಿಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ವಾಚ್ಪಿ ಪುಣೀ ಫಾವೊ ಕರುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ ಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಧೊಶಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಕಡೆ, ಅಸೊ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಚ್ ಥೊಡೆ ದುಬಾವ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ವಚೊಂ. ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾತ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂಯ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

 

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಇಂಧನಾನ್, ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಯಂತ್ರಾಕ್ ಚಾಲನ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲೆ, ಆನಿಕೀ ಕಾಡ್ನ್ ಚ್ ಆಸಾತ್. ಬರೆಂ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮದೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ ಕೀ- ಇತ್ಲೆಯ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ?"ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚೊ" ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ. ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾದಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಕ್ರಿಯಾ. ತಿ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಚಿ ಸಕತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ "ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚಿ" ಕ್ರಿಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಯ್ ಜಾಲಿ ಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದುಬಾವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಯೀ ಆಸಾ. ನಾ ತರ್ ಅಶೆಯ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾ? ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ನೆಂತ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚುಂಕ್? ವಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕೀ ಹ್ಯಾ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ವರ್ಸ್ ಭರ್ ಕಾಮ್ ಲಾಬೊಂಕ್? ವಾ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕೊಂಕ್; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆವಿರೋದ್ ಕಾಂಯ್ ಉಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಬರಿ ತಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್? ವಾ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ಪಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ವರುಂಕ್ ಅಶೆಂ ಬುಕಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಛಾಪುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ? ನಾ ತರ್ ಸಾಹಿತಿಂಥಂಯ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಶಾ ಪುರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ "ತುಜೊ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ತುಜೊ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಗಾಯ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಧೊಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಆಸೊಂದಿ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ದುಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್.

 

ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಲಿಪಿಚೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ "ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್?". ಆರೆ ಸಾಯ್ಬಾನೊ, ತುಮಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಗಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ "ವಾವ್ರ್" ಕರುನ್, ಕೊಣಾಕ್ ಗೀ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಲಾಬಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್, ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಬಸಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಿಜೆಗಾಯ್? ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಕಾನಡಿ ಆನಿ ದೇವನಾಗರಿ ಅಶೆಂ ದೊನೀ ಲಿಪಿಂತ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ "ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಂಬೆಂವ್ಚೆ" ಮ್ಹಣ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆ. ತೆದಾಳಾಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಮೊನ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಂಬೆಂವ್ಚೆ, ಪ್ರಸ್ತಶ್ತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಂಬೆಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣಿಂಚ್ ಉತ್ರಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಗೀ ವಾ ಲಿಪಿವಾದಿಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ ಹ್ಯಾ "ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಗಾಯ್? ಹಾಣಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಚ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಹಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್.

 

 

ಆತಾಂ ಪರತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿಯೆಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲಾ. ಆನಿ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಸಾದೊ ಸಂದರ್ಭ್ ನ್ಹಯ್. ಗಜಾಲ್ ಕಸಲಿ ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಲಾ! ಅರೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್? ಸಂಬಂಧ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆತಾತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೇ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆತಾತಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮಾಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಕೀ "ಹಾಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ". ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ? ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕರ್ನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೀ? ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ವೆಕ್ತಿನ್, ತೇಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಉದ್ದೇಶಾಖಾತಿರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಗಿ? ವಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಾಹಿತಿ ವೊಗೊಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊಯ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಗಿ? ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ವಾವುರ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ ಲ್ಲೆಂ - ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ದುರುದ್ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಮಾನಾಚೆಂ ಕದೆಲ್, ಕದೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಿ ಉರ್ಲೆಂ ನಾ ಬಗಾರ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡುನ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸ್ಟೂಲ್(ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಟೂಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೀ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ) ಕೆಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಚಡ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹೊ ಸಾಂದೊ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್; ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಪೀಠಾವಿಶಿಂ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಕ್ "ತುಂ ಕೋಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್. ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ತುಂ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಬಾಂದುನ್ ದಾಕಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಟೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್!

 

 

ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ದುರಂತಾಕ್ ಕೋಣ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

 

ಆಮಿಂಚ್ ಥೊಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಕವಿ , ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಪಾವ್ತೆಂ, ಹೆಂ ದುರಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಡಾವ್ಯೆತೆಂ. ತೇಯ್ ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ದುಕ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಟಸ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಚ್ ವ್ಹಡ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ.

 

ಅಸಲ್ಯಾ ಪೂರಾ ಕರ್ತುಬಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚಿ ಅಂದಾಜ್ ಮೆಳತ್.


ಇತ್ಲೆಂ ಘಡೊನೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಸಾಕ್ಶೆಪ್ರಜ್ಞಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಮಿ ವೊಗೆ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾಜಕೀಯಾಚಿ ನ್ಹಿಸಣ್ ಚಡೊಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಸ್ಟೂಲ್ ಕಶೇಂಯ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಖಾಯಮ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾ ಆಸಾ, ತೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದೆಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಚ್ ಸುರು ಕರ್ತೆಲೆ. ತವಳ್ ಸಾಹಿತಿ ಸಗ್ಳೆ ತಾಂಕಾಂ "ಜೈ" ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಖಾತಿರ್ ಹಾತ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಲೆ.

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್