News Reports

ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ    -    Kittall Media Network

ಜುನಾಚ್ಯಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ವಾಲೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ದಾದೊಸ್ ಕೆಲೆಂ.

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭೆಟ್    -    Kittall Media Network

ಶ್ರೀ ಧಾಬೊಲಿ ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಂನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಭೇಟ ದೀವ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಶ್ಲಾಘನ ಕೆಲೆಂ. 

 

ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಪ್ರಯೋಗ್ - ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್    -    Kittall Media Network

’ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ನಾಟಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನಾಟಕಾಂಚಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾಕೀ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂಭರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಸಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ 

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಬಳ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ - ಎಚ್.ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್    -    Kittall Media Network

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್ ಹಾಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ಸಂಗಟಕಾಂಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ, ಹಿತಯ್ಶಿಂಚೊ ಮನಾಪಾಸುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ "ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಜ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಚಾಲು ದವರ್ತಲೊಂ."

 

ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ - ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ    -    Kittall Media Network

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಣಿ ಸನ್ವಾರಾ, ಮೇ 27 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್, ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟಾ, ಕೆ.ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಎಂಪಾಯರ್ ಮಿಸ್ಚೀಪ್ ಮ್ಹೊಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ಕಿಡ್ ( ಸ್ವಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಆನಿ ಜೋಸ್ ಅಲುಕ್ಕಸ್ ಬಾಂದಪ್)  ಹಾಂತು ಅಟ್ರಾವೊ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕಥಾಕಾರ್ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್ ಹಾಂಕಾ 2017  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ದಾಯ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೆ.ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್  ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಿದಾನ್‌ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆ.

 

ದಾವ್ಯಾ ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಮಧೆಂ ಕವಿ ಸಮನ್ವಯಿ - ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ    -    Kittall Media Network

ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಫುಟ್ಬೊಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನ್ ಗೊಲ್ ಮಾರ್ತಾ, ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಪಾಂಯ್ ಬಳ್. ತೋ ಉಜ್ವೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ಯಾಂ. ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನ್ 

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಲೋಬೊ ಪ್ರಭು ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಶಿಲ್ಪ ಆಕೃತಿ ಅನಾವರಣ್    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂನಿ ಸರ್ವ ಮಾತೃ ಭಾಷಾ ವಾಪರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ. ಹ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖಾವಯಲೆ ಪೀಳಿಗೆಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ವೊರವಚೆ ತಶಿ ಜಾತ್ತಾ  ನಂತಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 

 

ಸೊಫಿಯಾ - ಏಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್    -    Kittall Media Network

ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಹಾಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುನ್ , ಹ್ಯಾರಿ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣೆ ಕಥಾ - ಪಠ್‌ ಕಥಾ ಆನಿ ಪದಾಂ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಸೊಫಿಯಾ - ಏಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್’ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ - ಭಾರತವಾಣಿ ಯೋಜನಾ    -    Kittall Media Network

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಸೂರು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ದೇಶಾಚೆ ಸಂವಿದಾನ ಬದ್ಧ 22 ಭಾಷೆಚೆ ಆನಿ ಇತರ ಮಸ್ತ ಭಾಷೆಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಶೋಧನ, ಶಬ್ದಕೋಶಾಚೆ ಕೃತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕರನು ಅಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್

 

ಸಿ| ಶಾಲೆಟ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಕ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್    -    Kittall Media Network

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆಟ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ 7.04.2017 ವೆರ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಾ, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಕ್‌ಲೇ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ 'ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ದೊತೊರ್' ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ.  ’ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಚಿ ಆತ್ಮಿಕತಾ’ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ತಿಣೆ, ’ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ರುದಾನಾಕ್ ಭಾರತಾಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸ್ಪಂದನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ. 

 

ಮುಂಬಯಂತ 'ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ'    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಹಯೋಗಾನ ಮುಂಬಯಂತ ದಿ. 18-03-2017 ಆನಿ 19-03-2017 ತಾರ್ಕೆರ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ದೋನ ದಿಸಾಚೆ 'ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ' 'ಶಿಗ್ಮೋತ್ಸವ' ಏಕನಾಥ ಠಾಕೂರ ರಂಗಮಂಟಪಂತ ಮುಂಬಯಿ ಮಾಹಿಮ್ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಾಂತ ಭಾರೀ ಸಂಭ್ರಮಾನ ಚಲ್ಲೆಂ.

 

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್, ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್    -    Kittall Media Network

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೋ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೇಖಕ್, ನಾಟಕ್ ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ನಂತೂರ್ಚೊ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭು ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್(ರಿ)’- ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುಚ್ಯಾ ಕೆ.ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಮ್ಹಾಲಾಂತ್ ( ದುಸ್ರಿ ಮಾಳಯ್, ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹಾವ್ಜ್ ವಯ್ರ್ )  ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಗ್ಯಾಲರಿ ’ಆರ್ಕಿಡ್” ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ಥಾವ್ನ್ 6 ವೊರಾಂಪರ್ಯಾಂತ್ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್-ಸಂವಾದ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ(ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್) ಹಾಂಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕಾಣಿಯಾಂಪುಂಜೊ ’ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತೊಲೊ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಗಟನಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆಂ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

 

ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ 61 ವಿ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತಾ    -    Kittall Media Network

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯತಾ - 61 - ಚಿಕಾಗೊಚ್ಯಾ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ 

 

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ - ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2017    -    Kittall Media Network

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ 'ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ' ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಗೆಲೆ ಏಕ ದಿವಸಾಚೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಕಾನ್ವೆನ್‌ಶನ

 

ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಂತ್ ಕೆವಿನ್    -    Kittall Media Network

ಸವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ ಕೆವಿನ್ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ಮ್ಹಜೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾಚೆ ಯಾದಿ ಆಜೂನ್ ಮನಾಂತ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕನಾ...

 
█ ► ಉಡಾಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲ(ರಿ) 1995 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕವೇದಾಚೊ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್’ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತಸ್ವೀರ್. ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್.

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್