News Reports

ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೊಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸನ್ಮಾನ್, 'ಬರೊ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್' ಬಿರುದ್    -    Kittall Media Network

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಏಕ್ ದಿಶಾ ದಿಲ್ಲೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಮುಕೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೊ ಹಾಂಕಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಆನಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ್ ( philanthropy ) ಶ್ರೇಣಿಂತ್ಲೊ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಾಟಿಥಳಾರ್, ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ್ ಆನಿ ಎಕುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ’ಬರೊ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ.

 

ಅಗೋಸ್ತ್ 20 : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ದಿವೊ ಸಹಮಿಲನ್'    -    Kittall Media Network

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಚಿತ್ರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ್ ಪತ್ರ್ ’ದಿವೊ’ ಹಾಣಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಅಗೊಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಷೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳೊನ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ 

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್ವಾಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಜೆ - ಸಾಂಕ್ತಿಸ್    -    Kittall Media Network

" ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗಾಂವಾರ್ ’ಮ್ಹಿನತಿ ಲೋಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುನ್,  ರೆಂವೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಯಾಂಚೆಂ  ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್

 

ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ’ಸಮಾಜ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್    -    Kittall Media Network

"ಸಮಾಜೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೀಚ್ ದೆಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್, ಧನಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ನೀಜ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಮಾಜೆಚಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್  ರತ್ನಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ರತ್ನಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಣಿ ಸಾಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದೆಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಒಳ್ಕುನ್, ತಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪೂನ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊ| ಸುಧೀರ್ ಪೈ. ಕೆ. ಎಲ್.  ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್, ಸಂಶೋಧಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್  ’ಸಮಾಜ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. 

 

ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ - ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್    -    Kittall Media Network

`ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್' ಹಾಚೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 20 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ `ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ' ಅಗೊಸ್ತ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಥಳೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ 

 

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ 'ಸಮಾಜ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್, ಸಂಶೋಧಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಹಾಂಕಾ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್, ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂನಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ

 

’ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್’ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾವೇತನ್ ವಾಂಟಪ್    -    Kittall Media Network

ಮುಂದರುನ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ " ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣೆನಿಮ್ತಿಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಾನಾಯೆ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಹುಸ್ಕೊ.  ಆನಿ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಾನಿಧಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾನಿಧಿಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕುಮ್ಕೆಹಾತ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಆಜ್ ’ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್’ ಹಾಣಿ ತಾಂಚೊಯ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಆಮಿ ಅಭಾರಿ ಆಸಾಂವ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ನೇಕ್ ಇರಾದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೇರ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಚೇರ್ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್"

 

ಅಗೋಸ್ತ್ 10 : ಡೊ| ಜೆರಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ 2017  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ. ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಆಸುನ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ 

 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ’ನಶಾ’ ಕೊವ್ಳಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್    -    Kittall Media Network

ಆಯ್ತಾರಾ, ಜುಲಾಯ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಅನಿಲ್-ಲವೀನಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಸಂಗೀತ್ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ’ನಶಾ" ಕೊವ್ಳಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ.

 

ಕವಿಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ - ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ( KWAA ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಪೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೇರ್ ಆಪ್ಲಿ 

 

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಆಪೊವ್ಣೆ    -    Kittall Media Network

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ 

 

ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಬರೆಂ ಆಸಜೆ ತರ್, ಬರಿ ಬಜೆಟ್ ಯೀ ಗರ್ಜೆಚಿ - ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್    -    Kittall Media Network

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ತಾಲೆತಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇಜೆ. ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಆನಿಕೀ ಊಂಚ್ ಆಸಜೆ ತರ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಬಜೆಟ್ ಯೀ

 

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ನವೀನ್ ಆರ್. ಡಿ’ ಸೊಜಾ ನೇಮಕ್    -    Kittall Media Network

ಯುವಮುಕೆಲಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಆರ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ , ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂದಿ

 

ಯುವಪಿಳ್ಗೆನ್ ನವ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕಥಾ - ಕಾದಂಬರಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ವಾವುರ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉದೆಲಾ - ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ    -    Kittall Media Network

ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚಾ ಅಶೀರ್ ಧೊರಾಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ, ವಿಕ್ಟರಾಚೆಂ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಝರಾನಾಸ್ತಾಂ, ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ಅಗಾದ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ದುಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಕಾತ್ರಪ್ ಆನಿ ಸಭ್ದಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಲುನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೊ ತಶೆಂ ಲೇಖನಾಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಅಸ್ಕತ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ಗುಂಡಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಜಾವ್ನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ನಿರಾಸ್ ಆನಿ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ನಾಮಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉಟಯ್ತ್ ಆಸಾ.

 

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ’ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಯಶಸ್ವೀ ಪ್ರದರ್ಶನ್    -    Kittall Media Network

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡಾಂಚ್ಯಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ - ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್