Novel Series

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್...!    -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸರಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್.... ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. 

 

ಜರ್ ಹಾಂವ್....ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್....!    -    ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಆನಿ ತೆಂ ....ಕ್ಲೋಡಿಯಾ .....ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ. ತೆಂಯೀ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಲೆಜ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆ ಮೊಗಾಳ್ ಫಾಮಾದ್ ಚಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. 

 

ನೀಟ್ ಗೀಟಾಂನಿ, ಚವ್ಕ್ ಚವ್ಕಟಾಂನಿ ಆನಿ ತ್ರಿಕೋನ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಂನಿ    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಹಾಂವೆಂ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಭೋವ್ ಆಪ್ತ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ತ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಖಾತಡ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹೆ ಫುಕಾರ್ ಉಬಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ಆಪ್ತ್’ ಆನಿ ‘ಖಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? 

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 100    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ಮ್ಹಜೆ ಕುಡಿಂತ್, ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ರಿಗಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಹಕ್ಕ್ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಆಸಾ, ಮೆಥ್ಯು!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ‘ತುಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ತುಜೆಂ ಲೀಜಾ ತುಜ್ಯಾ ಮಜತಿಕ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ತುಂ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಹಾಳ್ ಸುರು ಕರ್, ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ ಆನಿ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ವೋಡ್. ಹ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಚೊ ಹಕ್ಕ್‌ದಾರ್ ತುಂ, ಮೆಥ್ಯು.’ ತಾಣೆ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಲೆಂ.  

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 99    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಹರ್ಯೆಕಾ ಒಪರೇಶನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಯೆತಾಂ!’ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲಾವಯ್ಲಿ ಬೊತ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ. ‘ಹಾಂವ್ ಆಮಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತರಿ ತಾಂಕಾಂ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್‌ಚ್ ಜಾಯ್.... ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಾಳು. ತಿ ದಾಡ್ಡೆವ್ನ್ ಹಳ್ದುವಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾಣಾಂತ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಣ್? ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಟ್ರುಮೆಂಟಾಂ ಧರುನ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್, ಪಾಂಚ್ ಯಾ ಸ ಒಪರೇಶನಾಂ...

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 98    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ಹಾಂವ್ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ನಾ.’ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ‘ಥೊಡಿಂ ಸುತಾಂ ಘಾಂಟಾಂವ್ಕ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಆಜ್ ಘಾಂಟಾತೆಲಿಂ. ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಲಾರಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಕರಾವಳಿ ವಯ್ಲೆ ರೆವೆಂಚೆ ಕಣ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂಪಿಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ರಾಕಾಜೆ, ಸರ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆಜೆ!’

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 97    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ದೆಕುನ್ ಹೊ ಶಿರಾಪ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭೆಜ್ಲಾ. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ, ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ, ಈವಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ನ್ಹಯ್, ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ. ಹಾಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಸೊರ್ಮುಣಾಂತ್ಲಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಜಿಂ ಈವಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ. ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ರೆವರೆಂಡಾನ್ ಹಿ ಖಾಸ್ ಜಮಾತ್ - ಝಡ್ತೆಂಚಿ ಝುಜಾಂ - ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್. 

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 96    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಆಸಾಯ್ ತರಿ ಹ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆಚೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಹುನ್ನರ್ ತುಕಾ ಆನಿಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಶಿಕಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಶಿಕಯ್ನಾ.’ ತಾಣೆ ಕೊನ್ಯಾಕಾಕ್ ಎಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಸಿಸೆರೊಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ. ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. 

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 95    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ತರ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೆ ಸೊದ್ನೆಕ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುಂಕ್‌ನಾಂಯ್?’ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹೊ ತುಮ್ಚೊ ಖಾಸ್ಕಿ ವಿಷಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾಸಾಭಾಸೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ? ಆತಾಂ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಹಾತ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್. ರೆವರೆಂಡಾನ್ ಆಯ್ಚೆ ಜಮಾತಿಚೊ ತೀಬ್ ದಿಲಾ ನ್ಹಯ್ - ಆಜ್ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಡ್ತೆಂಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ.’

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 94    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ಸತಾಕ್ ಮೊಲ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಂ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಗ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ನಾ!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹೆಲೀನಾನ್. ‘ನಾ, ರಿಚರ್ಡಾಚೆಂ ಭಿಂ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ.’ ಆತಾಂ ಮಾಲಿಸಾಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಹೆಲೀನಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ‘ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದೋಷ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಯೆದೊಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ.’ ‘ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಕೂಚ್,’ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ ಲಿಲಿಯನಾನ್. 

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 93    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಡೋಬ್ಬಿಚ್ಯಾ ಕೊಟೆಜಿಂತ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿ, ತುಫಾನಾ ಮದೆಂಯಿ ಹೆ ತುಫಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚುನ್ ಆರಾಮ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಸರ್ವ್‌ಯಿ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ ಪುಣ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್.

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 92    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ಲೀಜಾಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಡೊಕ್ಟರ್, ಡೊಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್, ಒಸಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ..... ಆಜ್ ರಿಚರ್‍ಡ್ ಒಸಿಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಚೀಟ್ ‘ಸ್ಪೆಶಲ್ ಡೆಲಿವರಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಲಿಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ- ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ; ಮ್ಹಜಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾ.’

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 91    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಪಳೆ ಹೆಲೀನಾ, ಮನ್ಶಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅವ್ಗುಣಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ಜಾಯ್. ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆನಿ ದೆವಾ ಮದ್ಲಿ ಖಿಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಯಾ ಸಮಡ್ತ್, ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮದೆ೦, ಆಮಿ ಪಾದ್ರಿ, ಒಕತ್ ವಾ೦ಟ್ಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ೦ಪಾ೦ವ್ಡರ್. ಅಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ - ತೊ ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್  ನವಾಲ್ ನಾ. ಖ೦ಚಾಯಿ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕೇಜ್ ಎಕ್ ಘೆ. 

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 90    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ, ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ತಲ್ವಾರಿ ಖಿಣ್‌ಖಿಣಾಂಕ್ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ಭೊಂವಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾಲ್ಯೊ. ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಥೆಂಬೊ, ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ತಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರಡ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕಾರಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 89    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

‘ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಕೆನ್ನಾಂಯಿ ತಾನೆವ್ನ್ ಆಸಾ, ಮೆಥ್ಯು!’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಭುಜಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ. ‘ಚಡ್ ಕರುನ್ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್!’ ತೊ ಸುಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ತುಂ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ, ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಈವಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯಿ - ಹೆಲೀನಾಕ್ ತುಜೆಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತುಂವೆಂ ನೆಮ್ತಾನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಟೆಂಡರಾಂಚೊ ಮುಕೆಲಿ ನೆಮ್ತಾನಾ, ತುಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಿ ತಾಚಿ ತಾನ್‌ಯಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್