ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೋಚ್ ಅವ್ವಲ್ ದರ್ಜೆಚೊ ಕಥಾಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್. ತಾಛಿ ಕಥನ್ ಶಯ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ್.  ನಿಗೂಡ್, ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚ್ಯೊ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನಿಪುಣ್. ಆತಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂಯ್ ತೋ ವರ್ತ್ಯಾ ಉರ್ಭೆನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ, ಪಯ್ಣಾಕಥಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ಬರೊ ಗಾವ್ಪಿ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸೊಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ’ ರೊನ್ - ಲೊರೆನ್ಸ್ ನೈಟ್’ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಸತ್ತಾರಾವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 60  ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್, ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ದೆ| ಸಿರಿವಂತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 1974  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಹಾಡ್ಲಿ - ಸರಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ - ಆಮಿ    ನೋವ್, ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಂ, ಕಲಾವತಿ, ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ,  ಠೋಕನ್ ನಂಬರ್ 13,  ಹೊ ಹಾತ್ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಹಾತ್ . ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಸೊಧ್ನೆರ್. 

ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಹಾಣೆ 9 ಕಾದಂಬರಿ, 60  ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, 200  ವಯ್ರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, 60 ವಯ್ರ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ಸೊಜ್ ಹಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ - ರೋಶನಿ, ಝೀನಾ ಆನಿ ಶರಲ್. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾತ್.

Recent Archives

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 6

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ        2017-10-01 19:36:15
  |     |   

 

ಆನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾನ್, ಸಾರ್ಕಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚುನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ,...ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ....ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ, ಫಾ.ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್...ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಸರಳ್, ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ತಾಸ್ತಾಂ....ರಿಶಭಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಕಾರ್ ವೋಂಟ್, ಉಧ್ಧಟ್ ಪಣಾಚಾ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಉಗಡ್ಲೆ....


“ಫಾದರ್....ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ?!”…


ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ....ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ವೊಂಟಾದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರೊಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟೊಂಚಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚಾ ಉತ್ರಾಂ ಮತಿಂ ಜಿರೊವ್ನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಾ ಲಾರಾಂನಿಂ ಗಾಳುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ, ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಸಖ್ಲೊನಾಂ. ಅಶೆಂ ತೊ ತ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್, ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಶ್ಟಾತಾನಾಂ.....ರಿಶಭ್ ಪರತ್ ಉಲಯ್ಲೊ...


“ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಜ್ವಾನಾತ್ಲೊಲೊ ಘಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಹೊ ಸರಳ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ವೆಕ್ತಿ ....ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ....ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್.!.”


“ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಾಯ್ ಆನಿಂ ಸರಳ್ ?!” ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಬಸವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್..... .


“ಹಾಂ....ತುಮಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಘಾಯ್, ಆನಿಕೀ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂ ಫಾದರ್ !”.


ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಫಾ. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಶಿಸೆಂ ವೊತ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ರಿಗ್ತಾನಾಂ, ಕಪಾಲಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿರಿಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ತಾಚೊ ಕ್ಶೀಣ್ ತಾಳೊ ಪರತ್ ಉಟ್ಲೊ.....


“ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾಂ.” ...


“ ತುಮಿಂ ಆನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಮೆಳುನ್, ಮಾಕಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕರುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವಾಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ...ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ತರೀ ಕಶೆಂ ?!”.

 

‘ಫೆಡ್ರಿಕ್ ....ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.....’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಸ್ತಾಂ, ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ! ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚಾ ವಳ್ಕೆರ್ ದುಬಾವೊನ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಜಾಲೆ. ಆನಿಂ ತೊ ದುಬಾವಾನ್ ಗಾಗೆಲೊ....

 

“ರಿ...ಶ...ಭ್ ?!”


“ಹಾಂ ರಿಶಭ್...ರಿಶಭ್ ರೋಯ್ ...ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್......” .


“ಮೈ ಗಾಡ್...ರಿಶಭ್ ?!....ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?!” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್.


“ಹಾಂ...ಹಾಂ...ರಿಶಭ್....ರಿಶಭ್...ರಿಶಭ್ !” ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ರಿಶಬಾನ್.


“ಹೆಂ ಕಿತೆಂ?....ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತುಕಾ ?!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಫಾ.ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚಾ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್. ಆನಿಂ...


ರಿಶಭಾಚೆ ಜಖ್ಮೆನ್ ಭರ್ ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ...ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್... ನಾಕ್ ...ವೋಂಟ್... ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಾ ಗಯ್ರೆ ದಿಶ್ಟೆನ್ ತಾಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್....ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ‘ಸುಂದರ್ ಸುಧೃಢ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ’ ರಿಶಬಾ ಥಂಯ್ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧೊಖೊ ಮಾರ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಣಾಂತರ್ ಜಾಲೊ!. ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ರಿಶಭಾಚೆ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ಕಾಂಪ್ಚೆ ಅಸ್ಥಿರ್ ವೋಂಟ್, ಪರತ್ ಉಲಯ್ಲೆ....


“ಜರ್ ತ್ಯಾದೀಸ್ ತುಮಿಂ ಮ್ಹಜಾ ತ್ಯಾ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೊಗಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ತರ್.... ಆಜ್ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಸರಳ್, ವಿಂಚುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉದೆತಿನಾಂ!.”


ಹೆ ತಾಚೆ ಕಾಳ್ಜಾ ಆಘಾತೆನ್, ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಂಚಿನಿಂ ದುಖಾಂ ಹಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲೆ ತಾಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ಮೌನ್-ಪಣಿಂ ಆಟಾಯ್ತಾಂನಾಂ... ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ.ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್, ಘಧ್ಘತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ.... “ರಿ..ಶ…ಭ್ ”....


ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ರಿಶಭ್ ಉಲೈತ್ತ್ ಗೆಲೊ.....


“ತುಮಿಂ …. ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್, ಫಕತ್ ತುಮ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ಸಮಡ್ತೆವಿಶಿಂ ದಬಾವ್ ಘಾಲುನ್ ತಾಕಾ ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ಕರುನ್ ತಾಚಾ ನಿತಳ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೊಗಾಚೆರ್, ತುಮಿಂ ಕಾತರ್ ಚಲೈಲಿ.


ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಮಿಂ, ಮೊಗಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಧೆಂ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ....ಮಾಕಾ ತುಮಿಂ ವಿಶ್ವಾಸಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಫಕತ್ತ್ ತುಮ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತಾವಿಶಿಂ ಮಾಕಾ ಥೊಡೊ ಉಪದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್.....


‘ಸರ್ವಾಂಚೊ ದೇವ್ ಎಕ್ ಚ್ಚ್!’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ಹೊ ರಿಶಭ್, ‘ತುಮ್ಟ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಯೀ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ’ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತೊ.!!...ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಘಾಢ್ ಸಳಾವಳೆನ್, ತೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ವಾಟೆಕ್ ಸೈತ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಂ.!!!


ಪೂಣ್ ನಾಂ... ಬಾಂಯ್ಚಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ತುಮ್ಚಾ ಸಮಡ್ತೆವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆ, ತಶೆಂ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಚೆ ತುಮಿಂ, ಮ್ಹಜಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಜುದಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಸ್ವಾರ್ಥ್-ಪಣಾಕ್ ತುಮಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.


ಆನಿಂ ತುಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ವಾಸ್ತವ್ ವಿಶಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ವಿಶ್ಲೇಶನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಖರ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆನಿಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಮಾನವೀಯತಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್, ಫಕತ್ತ್ ತುಮ್ಚಾ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರುನ್, ತುಮಿಯೀ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್.


ಆನಿಂ ತುಮಿಂ ದೊಗಾಯ್ನೀಂ...ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ತುಮಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್.... ಆದಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಘೋರ್ ಚುಕಿವರ್ವಿಂ... ಆಮ್ಚೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಮೊಗಾ ರಾವ್ಳೆರ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಗೆಲೆಂ! ಆನಿಂ, ಆಮ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ!!. ಆನಿಂ ಆತಾಂ....


ಮ್ಹಜೊ ತೊ ಮೋಗ್, ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚಾ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಪಂಜರಾ ಭಿತರ್, ಸುಖ್ ಸಂತೋಸ್ ತೃಪ್ತಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಪರಿಂಚ್ಚ್ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್, ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಭರ್ವೊಸೊ ನಾಸ್ತಾಂ, ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ದೀಸ್ ರಾತ್ ವೊಳ್ವೊಳೊನ್ ಆಸಾ !


ಆನಿಂ ಹಾಂವ್....ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್, ತವಳ್ ಚ್ಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ವೊಳ್ಕೊನ್, ತಾಚಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಿರ್ಭಾಗಿ......


ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಸೆಮೆತ್ರೆಂತ್, ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ....ಹಾಂವ್ ಯೀ ಏಕ್ ಜೀವಂತ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾವುನ್, ದೀಸ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ!.


ಮೊಗಾಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಭೆಜಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಚಾಚಿ ದೂಖ್, ತಶೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳಾನ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾ ನಿರಾಶಿ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಮ್ಹಜೆ ತೆ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ .... ತ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್, ದೀಸ್ ರಾತ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿಂ ವೊಳ್ವೊಳೊನ್ ಆಸಾಂ.


ತಶೆಂಚ್ಚ್....ಸೆಮೆತ್ರೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ಖುರ್ಸಾಮುಳಿಂ ಬಸೊನ್, ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಲಾಗಿಂ, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ತುಮ್ಚಾ ದೊಗಾಂಯೀ ವಿರೋಧ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡೊನ್ ಆಸಾಂ!.


ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿರಾಶೆ ಪರಿಗತೆಂತ್...ಆಮ್ಚಿ ಅತೃಪ್ತಿ ನಿರಾಶಿ ಜಿವಿತ್, ವಿಸ್ರೊನ್ ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿಂ ಭಿಂದಾಸ್ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕಾದೊಗಾಂಯ್ಕೀ...ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್....


ಆಮಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ...ಹಾಂವ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ....


ರಾತ್ ದೀಸ್ ಶಿರಾಪುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಿಶೆನಾಂವ್. ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ಶಿಶೆನಾಂವ್ ಆನಿಂ ತೊ, ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೀ.... ತುಮ್ಕಾ ಭೊಗ್ಶಿನಾ ಜಾಂವ್.!”


ರಿಶಭ್ ಶಿರಾಪುನ್ ಉಚಾರ್ಲಿಲಿಂ ತಿಂ ಕ್ರೋಧ್ ಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂ, ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ.... ಫಾದರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಸ್ಮ್ರತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ...

 

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ....ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಮುಗ್ಧ್ ತಶೆಂ ಚುರುಕಾಯನ್ ಮಿಸ್ಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸುಖಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ....ಆನಿಂ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಆತಾಂ....ಕಾಜಾರಾ ನಂತರಾಚಾ ದುರ್ದಯ್ವಿ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಭರಿತ್... ಕ್ಲೋಡಿಯಾ...


ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚಿಂ ತಿಂ ದೋನ್ ಮುಖಮಳಾಂ....ತಾಚಾ ಮತಿಂ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ....


ಕಾಜಾರಾ ನಂತರ್, ಅಚಾನಕ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಪತಿ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್....ಆನಿಂ ತಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ತೆಂ ತಾಚೆಂ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಹೆಂ ದೊನೀಂ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ !. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ....


ರಿಶಭಾಚಿ ದುರಂತೆಚಿ ದಯನೀಯ್ ಸ್ಥಿತಿಯೀ ತಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.!. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ... ತ್ಯಾ ದುರಾಂತಾ ವಿಶಿಂ ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತಾಚಾ ಮತಿಂ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.


ಎಕಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, ಸುಂದರ್ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಲಾಂಬ್ ಧೀಗ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್, ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯಾಚಾ ವಾಯ್ಟ್ ಆಕೃಮಣ್ ಕರ್ನೆಚಾ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಎಸಿಡಾಚ್ಯಾ ಜಖ್ಮೆಕ್, ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚಾ ವಿಪರೀತ್ ಅಸಹನೀಯ್ ದುಖೆಚಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲೊ.


ಆನಿಂ ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕಠಿಣ್ ವೊಳ್ವೊಳ್ಯಾಂ ಅಟವಿಟೆನ್ ಧಡ್ಭಡ್ಚೆಂ ತೆಂ....ಹೆರಾಂನಿ ತಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ತವಳ್, ಆಪುಣ್ ರಿಶಬಾವಿಶಿಂ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ.... ಆತಾಂ, ಫಾ.ಪ್ರಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಮತಿಂ ಪರತ್ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ, ತಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.!


ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ... ‘ ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್, ಚೂಕ್ ಕೊಣ್ಣಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾಸ್ತಾಂ.....ರಿಶಭಾಚೊ ಶಿರಾಪ್, ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭಿರಾಂತೆನ್ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ಚ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ....ತಾಚೆ ಕಾಂಪಾರೆ ವೋಂಟ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆ.....


“ರಿಶಭ್….ತುಂವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್. ಹೆಂ ತುಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಬೊರ್ಯಾಕ್ ಪಡಾನಾಂ ರಿಶಭ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವುನ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್.........”


“ಯಾಜಕಾಕ್ ?!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಝಾಂಕುಳ್ಳೊ ರಿಶಭ್.....“ಯಾಜಕಾನ್ ಸಮಡ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಆತಾಂಯೀ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸಾ. ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಕುಡಿ-ಕಾಳ್ಜಾ-ಮತಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ಚಾ ಮಾಕಾ....


ಹಾಚಾಕೀ ವರ್ತೆಂ, ಆನಿಂ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ತ್ ?!”...ತಕ್ಶಾಣಾಂಚ್ಚ್, ಮಾತ್ಸೆಂ ಹಲ್ಕ್ ತಶೆಂ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊರಗ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆನಿಂ ಮುಂದರುನ್ ... “ ಆನಿಂ ಬರೆಪಣ್ ?!...., ತುಮಿಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಮೆಳುನ್ ತವಳ್ ಚ್ಚ್ ತೆಂ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಲುಟುನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿಂ ತುಮಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಚತುರ್ ಕೀಳ್ ವಂಚನಾಚಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆತಾಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಫಾತ್ರೆವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ!.


ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಾ ಭಿರಾಂತೆನ್, ....ಹಾಂವ್ ವಿಶ್ವಾಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಚಾ ಇಶ್ಟಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್, ಮಾಕಾ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ವೊಂಟಾಂನಿ, ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಜುದಾಸ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾಂ!....”.


“ರಿ...ಶ...ಭ್ !”.....ತಾಚಿಂ ಧಾರುಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಆಕಾಂತೆ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಫಾ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂನಾಂ ರಿಶಬಾನ್. ತೊ ಮುಂದರುನ್ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ...


“ಫಾದರ್... ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಚೊ ಘಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್… ಜೀವಂತ್ ಆಸೊನೀ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಅಂಗವಿಕಲ್ ಸ್ಥಿತೆರ್, ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಂವ್ಚಾ ಹಾಂವೆ, ಶಿರಾಪ್ಚೊ ಹೊ ಶಿರಾಪ್.... ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಭೆಜ್ತೊಲೊಚ್ಚ್.! ಆನಿಂ ಭೆಜೊಂಕ್ ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ !”


ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ...ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ಸರಳ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ಫಾ.ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಭಳಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ಕ್ಶಣಾನ್ ತೊ ಹಾತ್ ಬಲಹೀನ್-ಸೊ ಜಾವುನ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ತಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ.! ಆನಿಂ...ತಾಚಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್, ರಿಶಾಭಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಾಂವ್ಚಾ ಫುಡೆಂ....


‘ಟಂಯ್..ಟಡಂಯ್ ’....ಲೊಂಕ್ಡಾ ಆವಾಜಾ ಸಂವೆಂ ಧರ್ನಿರ್ ಗಳ್ಳೊ!

 

ಮುಕಾರ್ತಾ ►