ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೋಚ್ ಅವ್ವಲ್ ದರ್ಜೆಚೊ ಕಥಾಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್. ತಾಛಿ ಕಥನ್ ಶಯ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ್.  ನಿಗೂಡ್, ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚ್ಯೊ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನಿಪುಣ್. ಆತಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂಯ್ ತೋ ವರ್ತ್ಯಾ ಉರ್ಭೆನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ, ಪಯ್ಣಾಕಥಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ಬರೊ ಗಾವ್ಪಿ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸೊಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ’ ರೊನ್ - ಲೊರೆನ್ಸ್ ನೈಟ್’ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಸತ್ತಾರಾವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 60  ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್, ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ದೆ| ಸಿರಿವಂತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 1974  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಹಾಡ್ಲಿ - ಸರಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ - ಆಮಿ    ನೋವ್, ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಂ, ಕಲಾವತಿ, ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ,  ಠೋಕನ್ ನಂಬರ್ 13,  ಹೊ ಹಾತ್ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಹಾತ್ . ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಸೊಧ್ನೆರ್. 

ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಹಾಣೆ 9 ಕಾದಂಬರಿ, 60  ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, 200  ವಯ್ರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, 60 ವಯ್ರ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ಸೊಜ್ ಹಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ - ರೋಶನಿ, ಝೀನಾ ಆನಿ ಶರಲ್. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾತ್.

Recent Archives

ಜರ್ ಹಾಂವ್ ... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 7

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ        2017-11-01 15:57:34
  |     |   

ನಿ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ....ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಮನೋದಬಾವೆಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್, ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ಲೊಲೊ  ಫಾ.ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್, ಆತಾಂ ತೊ ಧರ್ನಿ ವಯ್ಲೊ ಸರಳ್ ವಿಂಸ್ಚಾಕ್ ವಿಸರ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಕ್ಶಣಾನ್ ತಾಣೆಂ ರಿಶಬಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕೆಲಿ. ಆನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ದರ್ವಡಿ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.!

 

ತ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಚಾ ಮತಿಂ.... ರಿಶಭಾನ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಕಾಂತೆಕ್ ವೊಳಗ್ ಕರುನ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಕರ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂ, ಪರತ್ ಪರತ್ ವಯ್ರ್–ವಯ್ರ್ ಛಾಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.! . ಆನಿಂ ಕುಡಿಂತ್ ಚರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೆಂಭರಿತ್ ಅಸ್ಥಿರ್ ಉಬೆನ್ ಭರೊನ್ ತೊ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಯೀ.....ರಿಶಭಾಚಿಂ ಶಿರಾಪ್ಚಿಂ ತಿಂ ಕಠೋರ್ ಉತ್ರಾಂ ಮುಂದರುನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ....

 

ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ....

 

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ... ರಿಶಭ್.... ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಆಪ್ಣಾ ಮಧೆಂ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಘಡಿತ್... ಫಾ.ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಮತಿಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಲಾಗೊನ್....ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ್ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.......

 

♥  ♥  ♥ 

 

ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ... ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್.... ಕ್ಲೋಡಿಯಾ .....

 

ಆಪ್ಲೊ ‘ಕಜನ್ ’....ತಶೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಮೊಗಾ ಚಲೊ ರಿಶಭಾಚೊ ಖಾಸ್ ದೋಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಸಂಗಿಂ.... ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ನೀಜ್ ತರ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ....

 

ತಾಚಾ ಅಂತರ್ ಜಾತ್ ಲಗ್ನಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್, ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾ ಮುಖಾಂತರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಕಜನ್ ಭಾವ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್, ತಾಕಾ ಫಸವ್ನ್, ತಾಕಾ ಫಟ್ಕಿರೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ !. ನೀಜ್ ತರ್...ತ್ಯಾವೆಳಾ....ತಿಂ ತೆಗಾಂಯೀ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.  

 

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ...ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ...ಫೆಡ್ರಿಕ್.

 

ಪೂಣ್, ತ್ಯಾವೆಳಾ....ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಂಲೆಂ, ತಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಟಾಂಪುಂಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೊಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್, ಕರ್ಚಿ ಮಾಂದ್ಣಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ! 

 

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಘಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ....ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಮೊಗಾ ದುರಂತೆಚಿ ಭಾಲಿ ರಿಗವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ತಾಂಚಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೊಗಾ ಭಾಂಧಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ಚಿ, ಆಘಾತೆಚಿ ಘಡಿ ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ !

 

‘ವಿವಿಂಗಡ್ ಸಮಡ್ತಿಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಚಿ, ಲಗ್ನಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್, ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್, ಸುಗಮ್ ಕರುಂಯಾ ’ ಮ್ಙಣ್ ತಾಂಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಬೆ ಚಲಾಕೆನ್ ‘ವ್ಹಯ್’ ಕರುನ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ತಾಂಕಾ, ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚಾ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ತಿಂ....

 

‘ಆಮಿಂ ತಾಂಚಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಿಕಾಳ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾಂವ್ ! ’ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ತಾಂ...ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್ ಅಖಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರುನ್, ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ ಲ್ಲೊ.!. ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ಮೇಟ್ ದವರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಂಚನಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಗಾಂಚ್ ಸುಟಯ್ಲೊ....

 

“ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾ ಲಾಗಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರೈತಾಂ. ನಂತರ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ”  ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ವಂಚಾನಾಚಿ ಭಾಲಿ ಮಾರ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್.! ತಾಂಚಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚ್ಚ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ತೊಪ್ಲಿಲಿ ತಿ ಪ್ರಥಮ್ ಘಾತ್ಕಿ ಭಾಲಿ.! ಆನಿಂ  ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ....

 

ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ಮೇಟ್ ದವರಿಡಾಯ್ ತರ್... ತ್ಯಾ ಮಾತ್ಸ್ಯಾ ಕಾಳಾಕಾಂತ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ನದರ್ ಚುಕೊವ್ನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್, ರಿಶಬಾಕ್, ಅತೀವ್ ಮೊಗಾ ಭಾವಾನಾಂನಿ, ಆರಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ !. ಆನಿಂ ಹಿ ಮೊಗಾ ವೆಂಗ್ ರಿಶಬಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ತಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರ್ ಹಾಲಾಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.!

 

ಪೂಣ್ ತಾಂಚಿಂ ತಿ ವೆಂಗ್ ನಿಮಾಣಿ ವೆಂಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ತಿಂ ನೆಣಾಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.!

 

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚೆಯೀ ಮೇಟ್ ತಿಂ ಕಾಡ್ತಾಸ್ತಾಂ...ತಿಂ ದೊಗೀಂ ಸಾಂಗಾ-ಸಾಂಗಾತಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಕಸಲೊಯೀ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾಸ್ತಾಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಖಾಲ್ ತಿಂ ಘೆತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್....ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್ ದವರ್ಲೊಲ್ಯಾ ಅತೀವ್ ವಿಶ್ವಾಸೆನ್....

 

ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ವಿವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

 

ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ....ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್, ರಿಶಭಾವಿಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ಮೇಟ್ ದವರುಂಕ್ ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮತಿಂತ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್, ತಾಣೆಂ ರಿಶಭಾಕ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲಿ.! ಉಪ್ರಾಂತ್....ಮನ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನಾನ್ ತೆಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡುನ್...ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೈತ್ತ್ ...ತಾಣೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

 

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಲೊಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್... ತಾಂಚಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಳ್ವಳೆ ತಳ್ಮಳೆ, ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲೆ. ಆನಿಂ ನೀಜ್ ತರ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ.....

 

ರಿಶಭಾಚಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಯೀ ಆಕಾಂತೆಚೆಂ ಮೋಡ್ ಉದೆಲೆಂ.!       

 

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕರುನ್, ಮಾರ್ಲೆಲಿ ತಿ ವಿಕಾಳ್ ಭಾಲಿ... ರಿಶಬಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮತಿನ್ ತಶೆಂ ಕುಡಿನ್ ಪಿಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ !!.

 

ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ವಂಚನ್ ಜಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಹಂತಾರ್,...ರಿಶಭಾಚಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಊಂಚ್ ತಶೆಂ ಅಪರಿಮಿತ್ ಆಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ತುಟುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಘಾಢ್ ಮೊಗಾ ಸಂಭಂದ್ ತುಟೊನ್ ಗೆಲೊ ತರ್....

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್.....ತಾಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ರೂಪ್, ಎಸಿಡಾ ಜಕ್ಮೆನ್ ವಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿವಿತಾಚಾ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ದುರಂತೆ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಾಹಾಯೆಕಾಚಾ ಮೊಡಾನ್, ತಾಕಾ ಸರಳಾ ಸಂಗಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವೈಲೊ.!!. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ದಯನೀಯ್ ಪರಿಗತೆಚಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್, ಸರಳಾ ಮಜತೆನ್ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ರಸ್ತೊ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಸಮಾಜ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಚೊ ತಸಲೊ ನಿರುಪಯುಕ್ತ್  ವೆಕ್ತಿ ತೊ ಜಾಲೊ!!!.

 

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭಯಾನಕ್ ಅಸಾಹಾಯಕತೆಚಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಂತ್ತಾಚೆ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಅಶೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಗೀ .....  

 

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.... ಫಾ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ದಿಸಾ...ತೆಂ, ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಚಾ ಮೊಗಾ ಭಾಂಧಾವ್ಯಾಚಾ ಯಶಸ್ವೆ ಥಂಯ್ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನ್, ಫಾ.ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.!  

 

ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್,  ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾ ಸಂಗಿಂ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಸಂವಾದ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಚರ್ಚಾ ಉಪದೇಶಾ ಬರಾಬರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವೆ ಪರಿಣಾಮಾನ್....ತವಳ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಹಳ್ತಾರ್, ರಿಶಭಾಚಾ ಮೊಗಾವಿಶಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತ್ಚಾಪರಿಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ!.

 

ಆನಿ ಫಾ.ಫ್ರೆಂಕ್ಲಿನಾಚೊ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಭಾವ್ ಇತ್ಲೊ ಗೂಂಡ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊಕೀ, ಸಮಡ್ತೆ ಉಪದೇಶಾಚ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಪಡ್-ಲ್ಲೆಂ ಬಿಂ ಜಿವಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ...

 

ಸಮಡ್ತೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಂಭಂಧಾ ವಿಶಿಂ, ತಾಚಾ ಆನಿಂ ಫಾ.ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್  ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಚರ್ಚಾ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಸಂವಾದ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ....ಫಾ.ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಪ್ರಭಾವ್ ಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ, ಎಕಾ ಥರಾಚಾ ‘ಹಿಪ್ನೊಟಿಸಮಾಕ್ ’ ವೊಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.! ಆನಿಂ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಲುನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚೊಂಚೆಂ ಉತ್ತಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.     

 

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಸಮಡ್ತೆ ಮೊಗಾಚಾ ಮೊಡಾನ್, ತೆಂ ಹಳ್ತಾರ್ ಸಮಡ್ತೆಚಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜಾಚಾ ಸಮರ್ಥೆ ಥಂಯ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಮಾಲ್ವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಯೆದೊಳ್ ತಾಣೆಂ ರಿಶಭಾವಿಶಿಂ ಮತಿಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಜ್ರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಕಸಲೊಗೀ ಏಕ್ ಯೇರ್, ಉದೆತಾನಾಂ...

 

ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆದೊಳ್ಚಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಸಲ್ವೊನ್ ಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ.! ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಚಾ ನಿಯಂತ್ರಣೆಚಾ ಸಕ್ತೆ ಭಾಯ್ರ್, ತೆಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಘಡುನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ, ಸಧ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನೋಪರಿವರ್ತನೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

 

ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತೆಂ, ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಹಂತಾರ್ ದೋನ್ ದೊಣಿಯೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಚಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂಚ್ಚ್ !

 

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಂಧರ್ಭ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್....ಅಂತರ್ ಜಾತಿ ಲಗ್ನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ವಿವಿಧ್ ಸಮಸ್ಯಾಂವಿಶಿಂ, ತಸಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಉದೆಂವ್ಚಾ ಕರಾಳ್ ಘಡಿಯೊ... ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್, ಮತಿಚೆಂ ದಬಾವ್, ಮನೋಖಿನ್ನಾತಾ, ಹಾಚಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ಉದೆಂವ್ಚೊ ಜಿವಿತ್-ಚ್ಚ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ಚೊ  ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅಪಾಯ್.!  ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಿಶಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಅಧಯ್ರ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ತಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ಸಮ್ಜಣಿಂ-ಚಿಂತಾಪ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾಂ ...

 

ಸಧ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಶರಾಣಾಗತೆಚಾ ತಡಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ತಶೆಂ ಕರ್ಚಾಂತ್ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಲೊ !

 

ಆನಿಂ ನಿಮಾಣೆಂ ತೆಂ...ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಾ ವೆಳಾ, ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ  ಆತುರಾಯೆಚಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಬಾಕ್ ಭೆಟಾನಾಸ್ತಾಂ....ಅಸ್ಥಿರ್ ಮನಾನ್ ತಾಕಾ ಚುಕೊವ್ನ್, ಪಾಟಿಂ ವೆಚಾಕ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ವೊಪ್ವೊಂಚಾ ಪರಿಂ ಕರ್ಚಾಂತ್ ತೆ ದೊಗೀ ...

 

ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಆನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ.!  

 

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾರಾತಿಂ....ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಥಕ್ ಲ್ಲೊ ರಿಶಬ್.....ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ವಳೆಚಾ ದುಬಾವಾನ್ ... ಫಾ. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ!  

 

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಥಕೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ದುಬಾವಾನ್, ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ತೊ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ.....

 

ಎಕಾಎಕಿ ತೊ ಧಡಂಗ್ ಸುಂದರ್ ತರ್ನಾಟೊ ರಿಶಭ್, ತಾಣೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಉಬೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಫಾ ಪ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್, ಅಸ್ಥಿರತೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಚಿಂ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ.

 

ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚಾ ಹಾಂಚಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನೆಚ್ಯಾ ಸಂವಾದನಾಚಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವಿನಿಮಯೆ ನಂತರ್, ರಿಶಭ್ ಮೌನ್ ಪಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚಾಂತ್ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲೊ.

 

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾವೆಳಾ...ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಕಠಿಣ್ ದುಬಾವಿ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಅಸಂತುಶ್ಟ್ ಮನೋ ದಬಾವಾಚಿ ಧೆಧಸ್ಪರ್ ಛಾರೊ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ, ಫಾ.ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್ ದೆಕ್ಲೊ !

 

ತರೀ ...ತಾಂಚಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಧೀರ್ಘ್ ಸಂಭಾಶಣೆವೆಳಾ, ರಿಶಬಾಕ್... ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತೊ ಅತೀವ್ ಮೋಗ್ ತಸೊ ಭರ್ವಸೊ, ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್ ಸಾರ್ಕೊ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ.!. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್...

 

‘ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್ಲಾಂ ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿರಾರಾಯೆಚೊ ಕಿಡೊ ತಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಕಾಂತೊಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ.!

 

♥  ♥  ♥ 

 

‘ಟಂಯ್ ...ಟಂಯ್ ’....

ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯೊ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್....ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾನಿಂ ಮಿಸ್ಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ಫಾ.ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಕಾನಾಕ್..... ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ, ತೊ ಏಕ್ ಕ್ಶಣಾಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿಂ...

 

ಯೆದೊಳ್ ಮತಿಂತ್ ಧಾಂವೊಂನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ...‘ ರಿಶಭ್.....ಕ್ಲೋಡಿಯಾ...ಆನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ’ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊ. ಆನಿಂ ಖಿಣಾನ್ ತೊ ವಾಸ್ತವ್ ಪರಿಗತೆಕ್ ರಿಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್-ಚ್ಚ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತ್ಯಾ ಸರಳಾ ಆವಾಜಾ ಕುಶಿನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.....

 

ಥಂಯ್ಸರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್.....ಸರಳಾ ಆವಾಜಾ ಸಂಗಿಂ, ರಿಶಭ್....ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿತ್ತ್  ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.! ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ತೊ ತಾಚೆರ್ ತಶಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚುನ್ ನಾಂನಾಂತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ.....    

 

ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಂತ್ ಹಂತ್ತಾರ್....ಆದ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಿಶಬಾಚಾ, ತ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ರುಪ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಯ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ.! ಆನಿಂ...ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರಳಾ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ರಿಶಬಾಚಾ , ಕರಾಳ್ ಪರಿಗತೆಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ತಶೆಂ ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಶೂನ್ಯ್ ಸಂಧಿಘ್ಧ್ ಜಿಣಿಯೆಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮುರ್ಗಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

 

ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್, ರಿಶಭಾಕ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆ ವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಣಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ....,ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ...

 

‘ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಆಧಾರ್ಲೊ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್, ಆತಾಂ ಪರತ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾಂ......ತೊ.....   

 

ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ, ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

 ಮುಕಾರ್ತಾ ►►►