ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ ಹೊ ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತು ವಾವ್ರ್ ಕರಚೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಕುಮಟಾ ಮೂಳಾಚೊ ಮನೀಸ್. ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾಕೂನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೆ "ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವ ಚರಿತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಚೆ ಸಮೀಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ" ಪ್ರಬಂಧಾಕ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಲಾಭ್‌ಲಾ. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭ ಆನಿಕ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಖಬರ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನು ಬರಯಿಲಾ. ಕನ್ನಡಾಂತು 200 ಪಶೆ ಅಧಿಕ ಲೇಖನಾಂ - ಕರ್ಮವೀರ, ಕಸ್ತೂರಿ, ಸುಧಾ, ತರಂಗ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಗಾತಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಉದಯ, ಸಂಜೀವಿನಿ, ಸಂಭಾಷಣ ಸಂದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ, ತರಳಬಾಳು ಅಶೆಂ ಅನೇಕ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಾ. ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು ಆನಿಕ ಕನ್ನಡ ಜನಾಂತರಂಗ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಜಾವ್ನು ಕಾಮಕೆಲ್ಲಾ.

2013 - 2017 ಆವ್ಧೆಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನು ಜಬಾಬದಾರಿ ಯೋಗ್ಯರೀತಿರಿ ನಿಭಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲಾ. ಕನಕದಾಸಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಂಕಣಿಕ ಹಾಡ್ಚೆ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಂತು ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮಹಾರ್ ಆನಿಕ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ರಚನಾ ಹಾಣೆ ಕರಯಿಲ್ಯಾ. ಪಿ. ಯೂ. ಶಿಕ್ಷಣಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಚೆ ಸಮಿತಿಚೆ ಏಕ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನು ಸರ್ಕಾರಾಕ ಸಲಹಾ - ಸೂಚನಾ ದಿಲ್ಲಾ.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಾವ್ನು ಧಾರವಾಡ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾನರಿ ಸೇವಾ ಘಡಯಿಲಾ. ಅಂತರ್ಜಾಳಿರಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಚೆ ಲೇಖನ.

Recent Archives

ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಪುನ್ನವ ನಾಕಾ ?

ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ        2017-09-07 17:39:30
  |     |   

ಮಾಸ ಕೊಣಾಕಯಿ ನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹೋಣು ಸಕಡಾಂಕ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಅಮವ್ಯಾಸೆ ಕಾಳೊಕು ಅಜ್ಞಾನ ಆನಿ ಅಶುಭ ಸೂಚಕ. ಅಮಾಸೆಕ ವಾಯ್ಟ ಘಡತಾ ಮ್ಹೋಣು ಜಣ ತ್ಯಾ ದೀಸಾಕ ವಿಸೇಷ ಮಹತ್ವ ದೀನಾತ್. ಪುನ್ನವ ತಶೆಂ ನಯಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಳೆರಿ ಉಜ್ವಾಡು, ಚಾನ್ನೆಚಿ ರಾತ. ಜ್ಞಾನಾಚೆ ಕಣಜ. ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಕರಿಚೆ ಪ್ರಕಾಶ. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಆನಿಕ ಸಕ್ಕಟ ಭಾಷೆಚೆ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿಂಕ ಪುನ್ನವ, ಚಾನ್ನೆ, ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯರಚನೆಚೆ ವಸ್ತು ಜಾತ್ತಾ. ಜಾವ್ಕಾಶಿಲೆ ಅಲಂಕಾರ, ಪ್ರಾಸ, ವರ್ಣಾನ ಕರೂಂಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತಾ. ಪುನ್ನವ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣತಲೆ ಕೊಣಯ್ ಆಸಾಚಿ ಕಿ ?

 

ಕೊಡಿಯಾಳಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಪುನ್ನವ ನಾಕಾ ಕಿ, ಅಮಾಸ ಜಾಯಿ ಮೊಣು ಕೋಳ್ನು ಆಯ್ಲೆ. ತೆಂ ಆಸ್ಸೂಚೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಚೆ ದಫ್ತರಾಕ ಕಾಳೊಕು ಜಾಯಿ. ಥಂಯಿ ಕಸಲೆ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹೋಣು ಕೊಣಾಕಯ್ ಕಳಪಾಕ ನ್ಹಜ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭವನ ಘೆವಪಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ನಾ. ಕೊಂಕಣಿಚೆ ನಂತರ ಆಯಿಲೆ ಬ್ಯಾರಿ ಆನಿಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಂಕ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಆಸಲೆರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಭಾಡೆಚೆ ದೋನ್ ಕೋಣೆ(ರೂಂ). ಏಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆ 41 ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಲೊಕಾಂಕ ಹೋಡ, ಸುಂದರ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭವನ ಜಾಯಿ ಮ್ಹೋಣು ದಿಸನಾಶಿ ಆಸ್ಸೂಚೆ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದ ( ಹಾಚೆ ಖಾತಿರ ದೋನ ವರ್ಷಧೋರ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ತರಿಪಣ ಆಮಗೆಲೆ ಜಣ ಆಮಗೆಲೆ ಭವನಾಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ ಖೇದನೀಯ ಅಂಶ) ತಾಜ್ಯಾನ ಮಾಕ್ಕಾ ದಿಶ್ಚೆ ಕಾಳಕಾಂತು ಉರಲೆಲಿ ಕೊಣೆ ಯವಚೆ ಗರಜಯಿ ನಾ!

 

ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾಯಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ 

 

ಸಾಂಗಾಚಾಕ ವಿಸರಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಪುನ್ನವ ( ಪೂರ್ಣಿಮಾ) ಮಾಯಿ ಆಸಾ. ತಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನು ಜುಲೈಂತು ನೇಮಕ ಕೆಲೆಂ. ತಿ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ನಟಿ, ಕ್ರೀಯಾಶೀಲ ಬಾಯ್ಲಮನೀಸ. ಗೌರವಾಕ್ ಅರ್ಹ ಆಶ್ಯಿಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತು ಖೂಬ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಸೂಚೆ ತೆಂ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಭರಮ ಜಾಸ್ತ ಕರತಾ. ತಸ್ಸಲೆ ಉಜ್ವಾಡು ಹಾಡೊವ್ಚೆ, ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಬಳ ದಿವ್ಚೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ ಆನಿಕ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ನಾಕಾ ಜಾಲಿ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ ತಿಣೆ ಫೂಲ ಮಾಳನು ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಮಣಚೆ. ಬಾಯ್ಲಾಂಕ ಫೂಲ ಸುಂದರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಾತ್ತೇರಿ ಫೂಲ ದವರುನ್ ಘೆವಚೆ ಚೂಕವೆ? ತಿಕ್ಕಾ ಕಮಲಾಫುಲ್ಲಾರಿ ಮೋಗು ಜಾಸ್ತಿ ! ಕಮಲಾಫುಲ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಸಲೆಂ ದೇವಾಧಿದೇವಾಂಕವರಿ ಇಷ್ಟಾಚೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ ಜಣ ಕಮಲಾಫುಲ್ಲಾಕ (ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ) ಮ್ಹಣತಾತ್ ಕಳಿತ ನಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾನ ತಾಗಿಲೆ ಬೊಂಬಲಿಂತು ಜನ್ಮಲ್ಲೆ ಕಮಲಾಫುಲ್ಲಾಂತು ವಿಷ್ಣುಕ್ ಜನ್ಮ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತರಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷಾಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಮ್ಹೋಣು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬ್ರಹ್ಮಪಕ್ಷ ( ಕಮಲಾಚೆ ನಿಮಿತ್ತ), ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ( ಕಾಳಕಾಚೆ ನಿಮಿತ್ತ), ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ( ಉಜ್ವಾಡಾಚೆ ನಿಮಿತ್ತ). ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಉಜ್ವಾಡು ಆನಿಕ ಕಮಲಾಚೆ ಪಕ್ಷ. ಕಮಲ ಫುಲಚಾಕ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರಯಿ ಜಾಯಿ.

 

ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಫುಲಚಾಕ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಾಯಿ. ತಿಕ್ಕಾ ಭಾಯ್ರಿ ದವರಿಲೆರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಅಮಾಸ್ - ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಮತ.

 

ಕಿಟಾಳ್ ಕಾಳ್ಜಿ ► ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್; ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕೋಣ್ ?