ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಲೆಜ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಎಮ್. ಕೊಮ್. ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್. ’ಚಿಗುರು’ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೋ ಪಿ. ಎಚ್. ಡಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. 

Recent Archives

ಚರ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್        2017-09-09 10:49:20
  |     |   

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಉದರಗತೇಕ ಆಸಚೆ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲೋವಚೆ ಲೋಕಾಲೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸ್ಥಾನಾರಿ ಆಸಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಾಚೆ ಅನುದಾನಾರ ಚಲಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹರಯೇಕ ಪಂತಾ ಚರ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜಾತಾ ಆಸಚೆ ಆಮೀ ಪಳೋವೇತ. ಚರ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರ ಮ್ಹಣತನಾ ಥಂಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವನು ದೋನ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಮುಖಾರ ರಾವತಾ. ಎಕ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕವೇದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾಡಾವಳೀಚೆ ದೃಷ್ಟಿ ದವೋರೂನ ಕೆಲೆಲೆ ಕಾಮ ಆನೀ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಚರ್ಚಾಗ್ರಾಸ ಜಾವಚೆ ಆಮಕಾ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಭರಮೇಚ ವಿಶಯ. ಪುಣ ತೇ ತಿಟಲೇಕ ಜಾಲೇಲ ದಿಸೂಂಕ ಯೆನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹರಯೇಕ ಪಂತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ, ಸಾಂದ್ಯಾಕ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಜಾತನಾ ವೆಗವೆಗಳೆ ವಿಶಯಾರಿ ಚರ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಾವನು, ಅಸಲೇಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾಂಕ ಜಾಯವೇ ? ಮ್ಹಣ ಚಿಂತಚೆ ತಶೀ ಜಾಲೇಲ ಆಸಾ.

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾಲೆ ವ್ಹಳಕ ಜಾವನು ಸರಕಾರೀ ಸ್ತರಾರ ಆಸಚೆ ಅಸಲೆ ಎಕ ಅಂಗ ಹರಯೇಕ ಪಂತಾ ಪಕ್ಷ, ರಾಜಕೀಯ, ದುಡ್ವಾಬಳಾ ಮುಖಾರಿ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಭಾಸ ಸೊಲವತಾಚೆ ಆಮೀ ಪಳೋವೇತ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ನ್ಹಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಾಂತು ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ತರ ದೇಶಾಂತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ ಯೆವನು ಆಸಲ್ಯಾರೀಯ ಹರಯೇಕ ಪಂತಾ ದೇಶ ಹಾರಚೆ ಆನೀ ಪಕ್ಷ ವಿಂಚೂನ ಯೆವಚೇಚ ಜಾತಾಸ ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ದೇಶಾಂತು ಪಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಭಲ ಜಾವನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಫಕತ ನಾಂವಾಕ ಮ್ಹಣಚೆ ತಸಲೆ ವೇಳಾರಿ ಆಜೀ ಆಮಿ ಆಸಂಚಿ. ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಆರತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಕಾ ಸಾಂದೇ ಮ್ಹಣ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಸರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖಾಚೆ ಮುಖಾತರ ನೇಮಣೂಕ ಕರತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಂತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನೀ ಸಾಂದೆ ಲೋಕಾಲೆ ಸುರವೇಚ ಸಭೆಂತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಸಚಾಕ ಅವಕಾಶ ದಿನಾಂಚೀ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಳೇರಿ ಪತ್ರಿಕೇಂತ ಪ್ರಕಟ ಜಾಲೇವರಿ - ತಾನಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷಾಂತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮ್ಹಣ.

 

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಕಂಚಯ ಪಕ್ಷಾಚೆ ನ್ಹಂಯ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಲೋಕವೇದ ಕಂಚಯ ಪಕ್ಷಾದಾಕೂನ ಆಯಿಲೆ ನ್ಹಯ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಸಾಂದೇಪಣಾಚೆ ವಿಂಚವ್ಣಿ, ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಕಾಮ ಮ್ಹಣತನಾ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಅಧಿಕಾರಾಂತು ಆಸಚೆ ಸರಕರಾಚೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾತಿನೀಧಿತ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾಂಕ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೇಕ ಸರಕಾರಾನ ಕೆಲೇಲ ಹೋಡ ಅಪಮಾನ ಹೋ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾತು ವಿಂಚವ್ಣಿ ಜಾಲೇಲ ಪಕ್ಷ ಶಾಶ್ವತ ನ್ಹಂಯ, ಪುಣ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಾಶ್ವತ ಆನೀ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಹಳೇಲ ವಿಚಾರ ಸರಕಾರನ ಗಂಭೀರ ಜಾವನು ಆಲೋಚನ ಕರಚೆ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಆಜೀ ಆಸಾ.

 

ಅಕಾಡೆಮಿಂತು ಮಹಿಳಾ ಆನೀ ಪಂಗಡಾಚೆ (ಬೋಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತಾ) ಪ್ರಾತಿನಿಧಿತ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಜಾವನು ಆಸೂನ ಆಪಣ್ಯಾಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಮುಖಾರ ವಿಂಚುನ ಆಯಿಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಕಾ ಜಾಲೇಲ ಅಪಮಾನ ಹೋ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ ಆನೀ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ ಜಾಲೇಲ ಅಪಮಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಚೆ ಸಚಿವ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಹಾನೀ ಎಕ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವನು ತಾಂಗೇಲ ಇಲಾಖೇಂತ ಜಾಲೇಲ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ ಖಂಡನೀಯ ಜಾವನು ಆಸೂನ ಸರಕಾನ ಮಾಫ ಅವಶ್ಯ ಜಾವನು ನಿಮಗೂಕಾ.

 

► ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್