ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಜಮ್ಯಾ ಸಂವಹನ್ ವಿಶಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಪ್ರಿಂಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಶಹರಾಂನಿ ವಾವುರ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಸಂಯೋಜಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚಿ ತಿ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್ ತಿಚಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಚ್ಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್ ( MAAM ) ಹಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾ.ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ( KWAA ) ಹಾಚಿ ಸಮನ್ವಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

Recent Archives

ಅಂಕೋಲಾಚಿ ಕೊಗುಳ್ - ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್        2017-10-22 09:12:12
  |     |  ತ್ತರಕನ್ನಡ್‌ ಜಿಲ್ಲೊ ಸಬಾರ್ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಸಿದ್ದಿ ಆನಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪಂಗಡ್ ಪ್ರಮುಖ್‌ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಸಿದ್ದಿ ಲೊಕಾಕ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆನಿ ಅರಬಾಂನಿ ಗುಲಾಮ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಗೊಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್‌ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಸೊಡ್ನ್‌ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ತಾಣಿ ದಾಟ್‌ ರಾನ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಲೂಕಾಂನಿ ರಾನ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸು ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ್‌ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ್‌ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ. ಬಾರೀ ಗರೀಬ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಿ ಲೋಕ್. ಹಾಂಕಾ ಶಿಕಾಪ್ ಉಣೆಂ. ಉತ್ತರಕನ್ನಡ್‌ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಅಂಕೋಲಾ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಮಟಾ ಆನಿ ಕಾರವಾರಾಂತ್‌ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಲೋಕ್‌ ಚಡ್ತಾವ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಜಿಯೆತಾ.

 

 

 

ಆಂಕೋಲಾಚಿ ಕೊಗುಳ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮ ಗೌಡಾಕ್‌ ಅಂಕೋಲಾಂತ್ ಒಳ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್‌ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಚಡ್ತಾವ್‌ ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚಿ ಆಜಿ ತಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಾಕ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್‌ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಚೆರ್‌ ತಿಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ ಜನಪದ ಗಾಯನಾಂತ್‌ ತಿಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ ತಿಕಾ ಲಾಬ್ಲೊ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಚ್ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ ತಿಣೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನೆಸ್ಣಾನ್ ಆನಿ ಗಳೊ ಭರ್ ಸೊಬ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಮಣಿಯಾಂನಿ ಘುಂತ್ಲೆಲ್ಯಾ ’ಮಣಿಸರ’ ವರ್ವಿಂ ಅಖ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತಿ ಗುಮಾನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ.

 

80 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಚಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾವೆಂ ಅಂಕೋಲಾಚಾ ಬಡಿಗೇರಿಚಾ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಜುಲಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್‌ ತಾಪಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್‌ ಅಸ್ವಸ್ತ್‌ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಲಾಚಾರ್‌ ಜಾಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್‌ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೊ ದೀಸ್. ( ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್‌ ಗೆಲ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿಚೊ ನಾತು ನವೆಂ (ಭಾತಾಚಿ ಕಣ್ಶಿ ಹಾಡುಂಕ್ ದಿವ್ಳಾಕ್‌ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಬಾರೀಕ್ ವಾಲಿ ಘೆವ್ನ್‌ ಕಿತೆಂಗೀ ವೊಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ನ್‌ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿನ್‌ ಆಮ್ಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವೆವೆಗಿಂ ಉಟೊನ್‌ ತೋಂಡ್ ಭರ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತಿಕಾ ಟಿವಿಚೆರ್ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಕಾ ಖುದ್ದ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಿರ್‍ಯೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕಾ ಸುವ್ಯೆ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ನಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್‌ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಟ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ತಿಚೆಂ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಕಷ್ಟಿ ಜಿಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ ಮಿರ್‍ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್‌ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್.

 

 

 

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನೆಸಾಣ್ ಆನಿ ಆಚಾರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್. ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ನೆಸಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್‌ ದೆಣ್ಗಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ತಿಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಧರುಂಕ್‌ ಜಾತಾ. ತಿಂ ಕಾಪಾಡ್ ನೆಸ್ತಾತ್ ಪೂಣ್ ಬಾಜು ಘಾಲಿನಾಂತ್. ಕಾಪಾಡ್ ನೆಸ್ತಾನಾ ಆದಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಕುಡ್ಕೊ ನೆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಧೊಂಪ್ರಾಚ್ಯಾ ತಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಸಾಡಿ ನೆಸ್ತಾತ್. ಕಾಪ್ಡಾಚೊ ಪಾಲಂವ್ ತಾಂಚಿಂ ಹರ್ದಿಂ ಧಾಪುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸ್ತಾ. ಘೊಮ್ಟೊ ಭರ್ ಹ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಕಾಳ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಬಣಾಂಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾಂನಿ ಘುಂತ್ಲಲೆ ’ಸರ’ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಚಡಾವತ್‌ ಗಾದ್ಯಾ ಬಾಟಾಂನಿ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ಲಾಂಕುಡ್ ವಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ತಾತ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ತಾಂಚ್ಯೊ ಪಾಟಿ ವೊತಾಕ್‌ ತಾಪೊನ್‌ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಕಾಳ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಂಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಣೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಾರೀ ಉಣೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಮಾರ್ಗಾದೆಗೆರ್ ಆಂಬೆ, ರಾಂದ್ವಯ್, ಫುಲಾಂ ವಿಕ್ಚೆಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

 

ಕಷ್ಟಿ ಜಿಣೆಂ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಅಜೂನ್ ವೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಿರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಕ್ ವಡ್‌ ಏಕ್‌ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಚೊ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ. ತಿಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ಮಾಂದುನ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಿಕಾ ಬರ್ಪೂರ್ ಮೆಳ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಖರೆಂ. 1988 ಇಸ್ವೆಂತ್‌ ತಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂಚೆಂ ಜಾನಪದ್‌ ಉರವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವೆಲ್ಲೆಖಾತಿರ್ ಸುರ್ವೆಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಿಕಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್‌ ತರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

 

80 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯ್‌ ತರೀ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಕ್ ಭಾರೀ ಉಮೆದ್. ಸರಿಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಹಜಾರಾಕೀ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಪದಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ. ಪ್ರಾಯೆನ್‌ ತಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆರ್‌ ಕಿತೆಂಚ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯೆಚಾ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪದಾಂ ಆಸಾತ್ - ಜಾಂವ್‌ ಜಲ್ಮ್ , ಕಾಜಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್, ಫೆಸ್ತಾಂ ವ ಇತರ್‌ ಆಚರಣ್ - ಹ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾಕ್ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತ್ಯಾ ಪದ್ದತೆಕ್ ವ ಆಚರಣಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ. ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ಹೆರ್‌ ಚಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅತಾಂಯೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮೂದಾಯಾಚಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಕ್‌ ತಶೆಂ ಹೆರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೊ ಏಕ್‌ ವೃತ್ತಿಪರ್‌ ವ್ಯವಸಾಯ್ ನಂಯ್. "ಪದಾಂ ಮಣೊಂಕ್‌ ಆಮಿ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಪಾಗ್ ವಿಚಾರಿನಾಂವ್. ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಗಟ್ಟ್‌ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾರಾರ್‌ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್‌ ಮೆಳ್ತಾ" ಮಣ್ತಾ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ.

 

ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ತಿಚಿ ಆಜಿ ಆನಿ ಆವಯ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಜಾನಪದ್ ಪದಾಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೃಷಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಲೋಕಾಂಚಿ ಪ್ರಮುಖ್‌ ಕಾಮ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಗಾದ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ತಾನಾ, ಭಾತ್ ಲುಂವ್ತಾನಾ, ತಾಂದು ಕಾಂಡ್ತಾನಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆರ್‌ಕಾಮ್‌ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪದಾಂ ಗಾವುನ್ಂಚ್‌ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್‌ಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಮೇಟ್‌ ತಿಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಹೆರಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಲಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್‌, ಮತಿಂತ್‌ ಜಿಕುನ್‌ ಧರ್ಚೆಂ ವಿಶೇಷ್‌ ದೆಣೆಂ ತಿಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌, ಆವಯ್ ಆನಿ ಆಜಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿನ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತಿಲೆಂ. 16 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ 45 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಬೊಮ್ಮಗೌಡ ಲಾಗಿಂ ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್‌ ಜಾತಾನಾ ತಿ ಬರಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲಿ. ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆ ಘೊವಾಕ್ ವ ಘೊವಾನ್‌ ತಿಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಮಣ್ತಾ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ.

 

  

 

ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತಿಣೆ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ಸಿಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಬೊಮ್ಮ ಗೌಡಾಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್‌ ಆಸಲ್ಲೊ ಮಣ್ತಾ ತಿ. ಆಜಿ ಆನಿ ಆವಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮೂದಾಯಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಾವ್ನ್‌ ತಿಣೆಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ ಆನಿ ಮತಿಂತ್‌ ಜಿಕುನ್‌ ಧರ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲಾ.

 

ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಜನಪದ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್‌ ಏಕ್‌ ಕಾಣಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಅಂಕೋಲಾಕ್‌ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮೂದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಲಾಗಿಂ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮೂದಾಯಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ನೆಗಾರ್‍ಲೆಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಕ್‌ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್‌ ತಯಾರ್ ಪೂಣ್ ಆಪುಣ್ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಕ್ಯಾಸೆಟಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್‌ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್‌ ತಿಣೆಂ ಶರ್ತ್ ಘಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಶರ್ತಾಕ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಪ್ವಾಲೆ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕ್ಯಾಸೆಟಿಂತ್ ತಿಚೆಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ನವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್‌ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ತಿಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರಾನ್‌ ತಿಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಪದಾಂ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್‌ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

 

  

 

ಸುಕ್ರಜ್ಜಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್‌ ತಿಣೆಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ದಸ್ಕತ್‌ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್‌ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟ್‌ ದಾಂಬ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಡಿಗೇರ್ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಚ್‌ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಚುನಾಯಿತ್‌ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕಾ ಸಮಾರಂಭಾಂತ್ ತಿಣೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಡಿ. ಸಿ. ನ್ ತಿಕಾ ದಸ್ಕತ್‌ ಘಾಲುಂಕ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಸುಕ್ರಜ್ಜಿನ್‌ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಲಾಗಿಂ ಸ್ಲೇಟಾಂತ್‌ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಬರೊವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅಕ್ಷರಾಂಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಣೆ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್‌ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಬರೊವ್ನ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ್‌ ಕರ್ನ್‌ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಪಂಚಾಯತಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಕಾರ್‌ ದಸ್ಕತ್‌ ಘಾಲ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ವಾಪಾರಿ ನಾ. ಬಗಾರ್‌ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್‌ ಬರೊವ್ನ್‌ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ತಾ.

 

ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜನಪದ್. ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜನಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪದಾಂ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ಎಕಾ ಪಿಳ್ಗೆ ಥಾವ್ನ್‌ ಅನ್ಯೇಕಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಸುಕ್ರಜ್ಜಿನ್ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂ ಬರವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ತರೀ ಪೂಣ್ ತಿಕಾ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್‌ ಗಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರೀ ಸಾದ್ಯ್‌ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಚೆಂ ಹೆಂ ವಿಶೇಷ್‌ ದೆಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್‌ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸುಕ್ರಜ್ಜಿಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ಘೊವ್‌ ತಿಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ತಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಪದಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ತಿಚಾ ಸಮೂದಾಯಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಯೆತಾತ್‌ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂ ಬರೊವ್ನ್‌ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪದಾಂ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಅಸಾದ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಂಕೋಲಾಚೆ ಕೊಗುಳೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮೂದಾಯಾಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಪಾಳ್ ಹುಮ್ಟೊನ್ ವೆಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ಚಡ್ ಆಸಾ.

 

► ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್