Kittall Media Network

Kittall Media Network

KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

Recent Archives

"ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ..." - ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ.

Kittall Media Network        2017-11-25 17:37:18
  |     |   

"ಸಮಾಜೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಲೋಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ದರಬಸ್ತ್ ದುಡು ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾ ಹುದ್ದೊ ಆಸೊಂಕ್ ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಹಠ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪುರೊ. ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಹಾಂವೆ ಸಮಾಜ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವೆಗ್ಳಿ, ಮ್ಹಜಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಯೀ ವೆಗ್ಳಿ. ದಿತಾನಾ ಕೊಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಮಿ ದೀಜಾಯ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ದಿತಲೇಯ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಶೆತಾತ್. ಕೊಣಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಯ್, ಕೊಣಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ - ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್. ಸಮಾಜೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೆಂ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಕರಿಜೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತೀ ಸ್ವತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಸೊಧ್ತೆಲೆ - ಜೊಡ್ಟೆಲೆ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್ ... " ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎನ್. ಆರ್. ಐ ಉದ್ಯಮಿ ತಶೆಂ ಗಲ್ಫ್ ಎನ್. ಆರ್. ಐ. ಪೋರಂ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪೆರ್ಮುದೆಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಿಂಟೊ.

  

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಫಕತ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ದೆಶಾಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರ್ ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಜ್ ಶೀದಾ ಅಂತರಾಷ್ತ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನಾಂ ಯೆತಾತ್ ತರ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ತ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಗೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಿಮಾನ್ ಯಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ತಶೆಂ ವಿಮಾನ್ ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಡೊ| ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೋಯ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಓಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

 

  

 

 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ಚಡುಣೆ ಕಶೆಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ " ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎಂ. ಆರ್. ವಾಸುದೇವ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಸಹಜ್ಪಣಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಚೊ ದರ್ಜೊ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ತೂನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ?’ ತವಳ್ ತೊ ಖಂತಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ’ ಮಿ| ಪಿಂಟೊ, ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕಸಲೇಯ್ ವಾಟೊ ದಿಸಾನಾಂತ್. ತುಮಿ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರ್ ವಚತ್...ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ ಸರಾಜೆ..."

 

"ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾರತಾಥಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕೇರಳಾಗಾರಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಚಡ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಶೀಲಾಯೆನ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊ.

 

" ಇತ್ಲೆಂ ಕಳ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ವೊಗೊ ಬಸ್ಲೊಂ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನಾಚಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ ತರೀ ಹಾಂವೆ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮುಕೆಲಿ ಶ್ರೀ ತೇಜೊಮಯ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಓಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊಂ, ಡೊ| ವೀರಪ್ಪ ಮೋಯ್ಲಿ ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ಫಕತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ - ಡೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಂವ್ಲಾಂ, ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ - ಮನವ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾಂನಿ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಕಶೆಂ ತರೀ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಚೊ ದರ್ಜೊ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಠ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ."

 

 

 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಡುಪೆರಾರಾಂತ್, ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಸಾಗ್ವೊಳೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಆನಿ ಬಜ್ಪೆ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಮುಂಬಯ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಥಾವ್ನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸನದ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ Small Scale Service Institute ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜೊಡ್ಲೊ. 1979 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತೊ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ Al-Merooj Petroleum Supply Company ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಶಿನಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಸುಪರ್ ವೈಸರ್ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್ 1990 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕುವೆಯ್ಟಾಚೆರ್ ಇರಾಕಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೋ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

 

 

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಾನ್ವಾಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಭಾಗಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್  

 

ಇರಾಕೀ ಆಕ್ರಮಣಾವೆಳಾರ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಪರತ್ 1991 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಪಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ M/S Fadak General Trading and Contracting Company  ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಂಪನಿ ಸುರು ಕೆಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ತೋ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

 

ವನ್ ಎಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲೊರಿಯಾಬ್ 

 

 

 

 

 

 

 

"ಜೆರಾಲ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ವಾ ಲೋಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಇಗರ್ಜೊ - ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಬಾಂದ್ಚಿಂ, ಶಿಕ್ಪಾಕ್ - ಒಕ್ತಾಕ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಸ್ವತಾಚೊ ದುಡು ದಿತಾತ್, ಥೊಡೆ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ದಿತಾತ್. ಬರೆಂಚ್. ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ, ಪೂಣ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕೀ - ಎಕಾ ಗಾಂವ್ಚಿ, ಎಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಿ ಸರ್ವ್ ವಾಟಾಂನಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್/ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ರಸ್ತೊ, ಸಂಪರ್ಕ್ - ಸಾಧನಾಂ, ವಿಜೆ ಸಕತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಕಯ್ಗಾರಿಕೊ ಯೆತಾತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಗಾಂವಾತ್ ಚ್ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಾತ್ ನಯ್ ವ್ಹಡ್ ಕಯ್ಗಾರಿಕೊ, ಉದ್ಯಮಾಂ ಯೆತಾನಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ವ ಉದ್ಯಮಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ರುತಾ ಜಾತಾತ್. ತವಳ್ ಮಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜೋಡ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ತಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್, ಶಿಕ್ಪಾ ತೆಕಿದ್ ಕಾಮ್ ಸೊಧುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಥಂಯ್ ಧಕ್ಕೆ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ದರ್ಜೊ ಮೆಳಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊ.

 

"ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಕುಡಿಚಿ ದಯಾಳ್ ಕರ್ನಿ, ಹಾಂವ್ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್ಲೊಂ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ - ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಶಿಕೊಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಫಕತ್ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ? ತಾಕಾ ಬಂದೆಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ? ಫಕತ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ತೀನ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ? ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೋಣ್ ಕರ್ತಾ?"

 

"ಹಾಂಗಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಜಯ್ಲ್ ಆನಿ ಮೋರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾಕಾಲಾಗಿಂಯ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಮೋರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೋರ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀಜಾಯ್ ತರ್ ಜಾಯ್ತಿ ರಾಟಾವಳ್ ಆಸಾ, ತಶೆಂಚ್ ಜಯ್ಲಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಾಜೇ ತರ್ ವಕೀಲ್ ಜಾಯ್, ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವಚಜೆ. ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಫಕತ್ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಮಾತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಯ್." ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಗಾಂವ್ ಭಾವಾಂಕ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಶೆಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಚಿಂ ಕೂಡ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಯಾದ್ ಕರುನ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿಶೇದಿತ್ ಒಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್, ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್. ಮೆಲ್ವಿನಾಖಾತಿರ್ ವಕೀಲ್ ನಮಿಯಾರ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಭಾಸಾವ್ನ್, ದೂತಾವಾಸಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮೆಳೊನ್, ತಾಂಕಾ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣೆ ಕಾಡ್ ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊ.

 

 ಮೆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ವಕೀಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ 

 

ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ - ಗಾಂವ್ಚೆ ಭಾಸೊ ತುಳು, ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭಾಸ್ ಹಿಂದಿಚೇರೀ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊಚೊ ಮೋಗ್ ವಿಶೇಸ್. ಸಂಗೀತ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾದರ್ ಕಲೆಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್. ನಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆರ್ ಭರ್ಮ್.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಮೇಳಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆತಾಂಯ್ ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಂಕ್, ಸಿ.ಡಿಂಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆ ವ್ಹಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತುಳು ಕೂಟ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಪೋಶಕ್ ತಶೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಂಕಾ ಭೆಟೊನ್ ಕವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸೊನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊ.

 

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಂಕಾ ಮನವಿ ದಿತಾನಾ

 

ಗಲ್ಪಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಕೆ.ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಹುಭಾಶಿ ಗಲ್ಪ್ ಎನ್.ಆರ್.ಐ ಪೋರಂ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ , ಕುವೈಟ್ ದೂತಾವಾಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಟೇ ಆಸಾ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊ, ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಮಾಜ್ ಮುಖಿ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯೂಮಾನಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್ ಹ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತೋ ವಾವುರ್ತೇ ಆಸಾ.

 

 

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯೂಮಾನಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ

 

ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ಸ್ ಒಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ (UAKK) ಹಾಚೊ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್  (KCWA) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಕುವೈಟ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್, ಕುವೆಯ್ಟ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ , ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ(ICS) ಕುವೆಯ್ಟ್ ಹಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಓರ್ಗನೈಶೇಸನ್ ಹಾಚೊ ಗಲ್ಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೊ ಎಂ. ಜೆ. ಎಫ್ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗಲ್ಫ್ ಎನ್. ಆರ್. ಐ. ಪೋರಂ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

 ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 

 

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಸುರು ಕರ್ನ್, ಆತಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಚ್ಯೊ ಮ್ಯಾನೆಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರಾಬರ್, ಲೋಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೇ ಆಸಾ.

 

ವೃತ್ತೆನ್ ನರ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆನೆವಿವ್ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾಬಾಂದಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಆನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಶೆಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

 

 ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ

 

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಾದೊ, ಮಾಯ್ಪಾಸಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊ ಆತಾಂಯ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಪೆರ್ಮುದೆಂತ್ ಗಾದೆ - ತೋಟ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತೃ - ಕೃಪಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಅಂಬಾಸಿಡಾರ್ ಕಾರ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ತಣಾನ್ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಬಣಬಣಾಂಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಫುಲೊನ್ ಹಾಸ್ತಾತ್. ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ವಾಸ್ರುಂ ಕೊಂಡ್ಯಾಟ್ಯಾನ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾ. ಪಾಸ್ಕಲ್ - ಜೆನೆವಿವ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಾತ್ರಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್.

 

 

ಆಮಿ ದೊಗಾಂ - ಆಮ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂ (ನಾತ್ರಾಂ)

 

ಆತಾಂಯ್ - ಎಜೆಂಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಸೊನ್ ಪಡೊನ್, ಸ್ಪೊನ್ಸರಾಂಚ್ಯಾ ಧೊಶಿಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್, ಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂನಿ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾವ್ನ್, ವೀಸಾ, ಮೆಡಿಕಲ್, ಟಿಕೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾಂವ್ ಆಯಾ ವಾ ಸಾದೊ ಕಾಮೆಲಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತೋ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ರಾವ್ತಾ. ಕುವೆಯ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ್ ದೂತವಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವಾಮನೋಭಾವಾಚಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಚಲ್ತಾ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಣನಾಂತ್ - ಜಶೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊ, ಜಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್, ಗರ್ಜೆ - ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಕೀ ’ನಾ’ ಮ್ಹಣಾನಾ.

 

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿಂಟೊಪರಿಂ, ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಸಂತತಿ ವಾಡೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೀಯ್ ಆಶಾ.