Poems

ಬಿದಿವೇಶ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಪತ್ರ್    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಘಟಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಬಿದಿವೇಶ್ಯೆಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಧರ್ಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ವವಿಮರ್ಸೊ, ಸೊಭಾಯೆಪ್ರಜ್ಞಾ, ಅಭಿವೆಕ್ತಿ, ಅನಾಮಿಕ್ಪಣ್, ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಮೊಲಾಂ ಬಳಾದಿಕ್ ಪರಿಕರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ತಾ

 

ಭಿಕ್ಣೆಶಿ ಭೆಸ್    -    ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಆಕೃತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸಾ. ರೂಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ತರ್, ರೂಕ್ ಚಿರುನ್ ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ್ ಉರಜಾಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತೀಯ್ ಉರಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ...

 

ಗರ್ದಾನಾಗೊಟೊ    -    ರೋಬಿನ್, ನೀರುಡೆ 

ಏಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಝಳ್ಕತಾ. ರೊಬಿನ್ ನೀರುಡೆಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್

 

ದುಡು ದುಡು ದುಡು    -    ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊಟಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದುಡ್ವಾಚಿ. ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು...

 

ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾ೦ತ್    -    ಚಿಕ್ಕ ಪಾ೦ಗ್ಳಾ

ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಥರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಕೇಸ್, ವೊಂಣ್ತಿಕ್ ಶಾಂತಿ ದಿಂವ್ಚಿ, ಶಿಸಾಂನಿ ಆಂಗಡ್ ಉಘಡ್ಚಿ...

 

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ದೀಂವ್ ಕಣ್ಸಿ?    -    ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪೊಸ್ತೆಲೊ ರಯ್ತ್ ಚ್ ಆಜ್ ಉಪಾಶಿಂ ನಿದ್ ಲ್ಲೆಂ ಬೀಕರ್ ವಾಸ್ತವ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮೊಡಿಂ ತರೀ ವರುಂಕ್ ಯೆಯಾ. ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ, ತೀಯ್ ನಿತಳಾಯೆಚಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೀ ಕಶ್ಟ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಮ್ನ್ಯಾಚೆ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂನಿ ಶೆತಾಮಾತಿಯೆಕೀ ವೀಕ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾಂ!

 

ದಾಂಡೆ - ತೊಣ್ಕೆ    -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದಾಂಡೆ - ತೊಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಸಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೀ ನಾ. ಜಾತಿಕಾತಿ ನಿಬಾನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿಬಾನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಲುಟ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳಯ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂವ್ ವಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂವ್. 

 

ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೀ    -    ರೋಬಿನ್, ನೀರುಡೆ 

ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ, ಆವ್ರ್ ಉಟ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕವಿ ಆಯ್ಕತಾ, ಆನಿ ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ತೀವ್ರ್ ತರಾನ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಪಾವ್ಸ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೀ ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ತೊ ಪಾವ್ಸ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೊ. ಆವ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೀ ಉಟ್ತಾ ಪುಣ್ ತೆಂ ದುಕಾಂಚೆಂ. ರೊಬಿನ್ ನಿರುಡೆಚಿ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಭರಿತ್ ಕವಿತಾ ಹಿ, ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ವೊತ್ಚೊ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ನೆಗಾರುನ್ ಪೊಲ್ಯಾಭೊಂವ್ತಿಂ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದುಕಾಥೆಂಬ್ಯಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ!

 

ವಾಟೇವಯಲೆ ರಗತ    -    ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ರಗ್ತಾಚಿಂ ದೋನ್ ರುಪಾಂ ದೆಕ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಏಕ್ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂ ರಗ್ತಾ ವಾಳ್ ಸ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ; ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ತರೀ. ತಶೆಂ ವಾಳ್ಚೆಂ ರಗತ್ ವಾ ವಾಳಂವ್ಚೆಂ ರಗತ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಛ್ಛಾಣೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಖುನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಗತ್ ವಾಳಯಿಲ್ಲೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್. ಟಿ. ಐ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ! 

 

ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್    -    ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಬೋವ್ ರಮ್ಯ್ ಸಂಬಂಧ್! ಆನಿ ಜೆನ್ನಾ ಗಾಂವಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ ಲಿಕ್ತಾತ್ ತೆನ್ನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಕ್ ಆಂಕ್ರ್ಯೊ ಫುಟ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಂಗಾಚೆ ಗುಡೆ ದೊಂಗೊರ್, ಶೆತಾಂಭಾಟಾಂ, ಹಿತ್ಲಾಂ ಬೋವ್ ಆಕರ್ಶಕ್. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಭುಲಾನಾತ್ಲೊ ಕೋಣ್?

 

ಪಪ್ಪಾಕ್    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಆವಯ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಮ್ಜನಾಂತ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬಾಪಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್, ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆವಯ್ಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾನಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ. 

 

ಭಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪಿಜ್ಜಾ    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಆಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಆಜ್ ನೀಜ್ ಪೇಜ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ  ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆರ್ ಹಜಾರ್ ಟೆಕ್ಸಾಂ ಆನಿ ಸೆಸ್ಸಾಂ. ರೇಶನ್, ವೋಟರ್, ಯೂನಿಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರ್ಡಾಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಉರವ್ಣಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಟೆಕ್ಸಾಚಿ ಕಾತರ್. ಪೂಣ್ ಪರ್ಜೆನ್‌ಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಮಾತ್ ಬೋವ್ ರಂಗೀನ್. ಅಛ್ಛೇ ದಿನ್ !

 

ಹಾಂವ್    -    ಡ್ಯಾರು, ವಾಮಂಜೂರ್

ಕವಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರೆಂವೆಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ;  ತಾಣೆ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಫುಡ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಗಲ್ಫಾಚಿಯ್ ಏಕ್ ಝಳಾಕ್ ದಿತಾ- ಹಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಿಶಯ್. 

 

ತಿ    -    ಶೀಲಾ, ಭಂಡಾರ್ಕರ್

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಸಾರಾಯೆಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲಯ್ತೇ ಆಸಾ- ಕಾವ್ಯಾಭಾಶೆನ್. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜಯಾ, ಆಯ್ಕಾಯಾ ಆನಿ ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. 

 

ಆಲ್ತಾರ್ ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್    -    ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ತಾರೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ವಿರುದ್ದ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಲೆಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್; ಜಾಂವ್ ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾ ಲಾಯಿಕ್. ರಾವ್ಳೆರಾತಸಲ್ಯಾ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ಘಾಲ್ಚೆ, ಆಲ್ತಾರಿರ್ ರಾವೊನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಾರ್ ಹೆ ಪೂರಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾನ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಪಾಳಿನಾತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಭಾವೀ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. 

 
█ ► 90 ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್

ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿ' ಸೊಜಾ - ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ [ D.O.B : 09-03-1927 ]

█ ► ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ