ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್

ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್

ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್‌ಸನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೋಹಾ - ಖತಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಕವಿತಾ, ಖೆಳ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಬಂದಿ ಲೇಕನಾಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ.

Recent Archives

ವೇಳ್

ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್        2017-08-04 20:10:46
  |     |   

ವೇಳ್ - ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಿಕ್ ಧೊಸ್ ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊಗೀ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕವಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯೀ ಹಿ ಧೊಸ್ ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಚ್. ’ವೇಳ್ ಕೊಣಾಕ್ ಯೀ ರಾವನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿಯ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಆಸಾ.


ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕಡೆ ವೇಳ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ವೇಳ್ ನಾ! ತಶೆಂ ವೇಳ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಿ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಖರ್ಚುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮೋಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ವೇಳ್ ನಾಂಚ್ ನಾ.


ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ವೆಳಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಳಯ್ತಾ ಆನಿ ವೆಳಾಕ್ ಥಾಂಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪುಣ್ ವೆಳಾಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆರ್ ಧಾಂವ್ತಾ, ’ವಾರೆಂ ಗಿಳ್ತಾ, ಘಾಮ್ ಪಿಳ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ, ಉಪಾಸ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತೊ ಜೊಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಅಶೆಂ ವೇಳ್ ಉರವ್ನ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ತರ್ ಯೀ ಕೊಣಾಖಾತಿರ್? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಖಾತಿರ್! ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಉರಯಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕುಟ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ವೇಳ್ ಮುಕಾರ್ ಚ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ನಾಯಕಾಚೊ ವೇಳ್ ಸಂಪ್ ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ದಿತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ವೇಳ್ ಜಾಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆಯಾಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮನಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವನಾಂತ್.


ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭಾಯ್ಲಿ ಜೋಡ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಹಾಚೆಮದ್ಲೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅನ್ಮೋಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವಾಜ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಬರೊಚ್ ಸಾದ್ತಾ.


ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜಾಗಿಚ್ ದವರುನ್ ತ್ಯಾ ತೆಕೀದ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾತ್ಲೊ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾಯ್ ಲಿಖ್ತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ’ವೇಳ್’ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ರುಜ್ವಾತ್.


► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

 

ಹಾಂವೆ ವೆಳಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ತುಂ ಥಾಂಬ್, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ 
ಧಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ 

 

ಅಬ್ಳೆ 
ವೇಳ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ, ಹಾಂವ್ ಧಾಂವ್ಲೊ 
ವಾರೆಂ ಗಿಳುನ್, ಘಾಮ್ ಪಿಳುನ್ 
ಪಯ್ಸ್ ಬೋವ್ ಪಯ್ಸ್ 
ವೆಳಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾ, ಕಾಳಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾ 
ಧಾಂವ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿಚ್, ವೇಳ್ ಮ್ಹಜೊಚ್ 

 

ಶೆಕಿಂ 
ಥಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲೊಂ 
ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ 
ವೇಳ್‍ಚ್ ವೇಳ್ ದಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ 

 

ಪೂಣ್ ವಾಟೆರ್‌ಚ್ ವೇಳ್ ಆದಾಳ್ಳೊ 
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ - 
ಚಲ್, ತುಜೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ.

► ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ