ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮುಳಾನ್ ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ. ಬಜ್ಪೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್, ಪದ್ವೆ ಪೂರ್ವ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್, 1977 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗಾಂತ್ 5 ವೆಂ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ನವ್ಕರೀಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 38 ವರ್ಸಾಂ ವಾವುರ್ನ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಅಶೋಕ್‌ನಗರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯೊ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ಕಾಣ್ಯೊ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ,  ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ’ಕ್ಷೇಮ’ ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತೇ ಆಸಾತ್.
ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಿ ಜೀವ ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯ್ ಆನಿ ಅಮಾಲಿಂಕ್ ವ್ಯಸನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ದಿತೇ ಆಸಾ.

Recent Archives

ಸೊಭಾಯ್

ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್        2017-11-05 09:04:33
  |     |   

ಮಾಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಶಪಾತಿ. ಗೊರೆಂ, ತಾಂಬ್ಡೆಂ, ಧವೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ರಂಗಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪಕ್ಶೆಕ್ ವೊಂದಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲಿ ಪಕ್ಶಪಾತೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್. ಸಾದಿ ಕವಿತಾ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಯೀ, ವಿಶಯ್ ಆನಿ ದಿಶ್ಟಿಕೋನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬೋವ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ತಾ.


ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

ಶ್... ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾ೦ಗಾ ಪಳೆ
ತು೦ ಕವಿ
ಕೆದಾಳಾಯ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಯ್ತಾಯ್
ಥಂಯ್ ತುಕಾ ತೆ೦ ಗೊರೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ

 

ತೆ೦ ತುಕಾ ಸೊಭಿತ್ತ್ ದಿಸ್ತಾ
ತು೦ ತಾಕಾ ವರ್ಣು೦ಕ್ ಲಾಗ್ತಾಯ್
ತಾಚೆ ಗಾಲ್ ಗುಲೊಬಿ
ನಾಕ್ ಕಿರಾಚೆ೦
ವೊ೦ಟ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ತೆ೦ಡ್ಲ್ಯಾಬರಿ
ದಾ೦ತ್ ದಾಳಿ೦ಬಾಬಿಯೊ
ದೊಳೆ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ
ಬೊಟಾ೦ ಬೆ೦ಡಾಬರಿ
ಕೇಸ್ ರಸ್ಮಾಚೆ
ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಚಿತ್ಳಾಚಿ
ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾನಾ೦ಕ್ ಸ೦ಗೀತ್
ತಾಚೊ ರ೦ಗ್ ಭಾ೦ಗಾರಾಬರಿ
ಹಾ! ಸಕ್ಕಡ್ ತುಕಾ ಬರೆ೦ ದಿಸ್ತಾ

 

ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಹಾ೦ವೀ ಆಸಾ೦
ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾ೦ಗಾ ಪಳೆ

 

ಮ್ಹಜೆ ಗಾಲ್ ನಾಕ್ ವೊ೦ಟ್ ದಾ೦ತ್ ದೊಳೆ
ಬೊಟಾ೦ ಕೇಸ್ ಚಾಲ್ ತಾಳೊ
ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚೆಬರಿಚ್ ಆಸಾ
ರ೦ಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಳೊ
ಕಾತಿಭಿತರ್ ಆಸಾ ಗೊರ್‍ಯಾಬರಿಚ್ಚ್
ಮಾಸ್ ಆನಿ ರಗತ್!

 

ಕವಿ, ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಯ್ತಲ್ಯಾಚ್ಯಾ
ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಖ೦ಯ್
ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦
ತು೦ ನೆಣಾ೦ಯ್ಗೀ?

 

 ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್