ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಪಪ್ಪಾಕ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-01-15 10:58:52
  |     |  ಆವಯ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಮ್ಜನಾಂತ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬಾಪಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್, ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆವಯ್ಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾನಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ. ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ "ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ" ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ "ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತಿ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ಕಳ್ತಾ" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚುಟುಕಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆತಿತ್ಲೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ವಾ ಪದಾಂ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ.

 

ಹೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಪೋರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಬಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಪಿರೇರಾ ಸರ್'ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ಹಾಚೆಸವೆಂ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಆದಿಂ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಉಡಾಸ್, ಥೊಡಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿವಿಂ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಭಾವುಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಮನಾತಿತೆರ್ ಅಶಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಉದೆಲಿ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಬಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತಾಂ.

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್


 

ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಧಲಯ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್
ತಿಕಾ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್
ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಧಾಡ್ತಾಲಿ

 

ತುಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್
ಫುಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಮ್ಯಾಂಕ್
ತೊಪ್ಚ್ಯೊ ಮಿಶಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

 

 

ಉಬ್ಗೊಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ
ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡ್ತಾಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್
ಸಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್
ತುಜೆಕರ್ನಾಂ ಜ್ಯೋರ್ ಕರಯ್ತಾಲಿ

 

ತುಜ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್
ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್
ಧೆಂಕ್ಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಹಾಂವೆಂ...

 

 

ಖುಶಿ ಕರ್ತಾನಾ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾಯ್ತೆಲಿ
ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್
ಪೊಕ್ರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್
ತುಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತೆಲಿ

 

ಘೊಳೊನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ
ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್
ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ

 

 

ತುಜಿಂ ದುರಾಂ ಹಾಂವ್

ಆವಯ್ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಂ
ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸಂವ್ಚ್ಯಾಕ್
ತುಕಾ ಮಾರ್ತಾಲಿ ತಿ
ಆನಿ ತುಂ ರಡ್ತಾಲೊಯ್

 

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಪಪ್ಪಾ...
ತುಜಿ ಕೂಡ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ
ಮಳಾಬ್‍ಚ್ ಕೊಸ್ಳಲ್ಲೆಬರಿ
ವಿಳಾಪ್ ಕೆಲೊ ಮು ತಿಣೆಂ

 

ತಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್
ಆಯ್ಕತೇ ಆಸಾಂ
ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಪೆಟೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ
ಉಟ್ಚೊ ಆವಾಜ್
ಡಬ್... ಡಬ್... ಡಬ್ ...

 

ಹುಶ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ
ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ತುಂ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪಪ್ಪಾ...
ಅಸೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ!

 

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್