ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಟಿ.ವಿ. V/S ಬೂಕ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2016-03-06 11:26:04
  |     |  ಯುಗಾಂಪಾಸುನ್ ಮಾಯ್ಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಮಾಯ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದಿಗ್ದ್, ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ರಿಸ್ಕೆಚಿ ಸಯ್ತ್. ಕಾರಣ್ ಮಾಯ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಟಿ.ವಿ. ಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ನಾ. ಆನಿ ಜರಿ ಬುಕಾಂನಿ ಟಿ.ವಿ.ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್, ಟಿ.ವಿ. ವೊಗೆ ರಾವೊನ್ ಸೊಸುನ್ ವರಿತ್ ?

 

ಸೊಸುನ್ ವರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ದೇಶಾ ಮುಕಾರ್ ನಿದರ್ಶನಾ ರುಪಾರ್ ಆಸಾತ್.

 

ತರೀ ಬುಕಾಂಕ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೋಯ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸಾನಾ.

 

ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಮುಲಾಕ್ ಟಿ.ವಿ. ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಡವ್ಯೆತ್. ಎಕಾ ವೆಮುಲಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾತೆಲೆ. ಆನಿ ಚಾರ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲೆ ಟಿ.ವಿ. ಫುಟನಾಸ್ತಾನಾ ತೆ ಕಶೆಂ ಶಾಭೀತ್ ಉರ್ತಿತ್ ?

 

ಬೋವ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀ ಘಡಾಮೊಡಿಂಚೆರ್ ಖೊಲಾಯೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ದಿನ್ವಾಸ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂದ್ ವಾಚುಂಕ್ ಚಿಚಾಯಾ : ಕಟೀಲಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾಚೆಂ ಭಾಶಣ್ 

►ಎಚ್ಚೆಮ್

  

 

ಟಿ.ವಿ.- ಪಳೆಂವ್ಚಿ

ಬೂಕ್- ವಾಚ್ಚೊ
ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್
ಪುಣ್, ವಾಚ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್!ಟಿ.ವಿ. ಪಳೆಂವ್ಕ್
ದೊಳೆ ಪುರೊ
ಪುಣ್, ಬೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್
ಮತ್ ಜಾಯ್!

 

 

ಟಿ.ವಿ.ನ್ ಬೊಬಾಟ್ಚೆಂ ಚಡ್
ವೆದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಬರಿ
ಪುಣ್, ಬೂಕ್ ಮಾವ್ನಿ ವ್ಹಡ್
ಪರಿಕ್ಶೆಕ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಸರಿಟಿ.ವಿ.ಫಕತ್
ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್
ರಂಗ್ ಲಾಯ್ತಾ
ಪುಣ್, ಬೂಕ್
ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್‍ಯೀ
ವಿಚಾರ್ ಪಾಯ್ತಾಅವೈಜ್ನಾನಿಕ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ, ಪೊಕೊಳ್ ಸೀರಿಯಲಾಂ
ಫಟ್ಕಿರಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ, ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ಡ್ ಭಾಶಣಾಂ
ಘಡಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇಸ್ ಬದ್ಲಿತಾ ಟಿ.ವಿ
ಪುಣ್ ಬುಕಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ವೆಗ್ಳೆಂ
ತಾಕಾ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಆಸಾನಾ!ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡ್ಲಾಂ
ಟಿ.ವಿ.ಕ್
ಲಾಯ್ಬ್ರೇರಿಚಿ ಅಧಿಕಾರಿಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ
ದೆಕುನ್ ಬೂಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್!ಆತಾಂ, ಬುಕಾಂನಿಯ್ ಮಾಯ್ಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ
ತೊಡುನ್ ಕಬಾಟಾಂಚಿ ರಿವಾಜ್
ಅಳೆ ಅಳೆ...ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಯ್ಕತೇ ಆಸಾ-
ಟಿ.ವಿ. ಫುಟ್ಚೊ ಆವಾಜ್!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್