ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2014-09-15 21:12:22
  |     |  ಫುಲೊನ್, ಬಾವೊನ್, ಝಡೊನ್, ಭಿಂ ಜಾವ್ನ್, ಕಿರ‍್ಲೊನ್, ರೊಂಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಫುಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ - ಜೀವ್ ರಚ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂತ್ ಫುಲಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫಕತ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಮಾತ್. ತೆಚ್ ದೆಕುನ್ ಫುಲಾಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೊಂ ಪಾರೊ, ದೊರ‍್ಯಾರ್ ಥಾರೊ.  ಪೂಣ್ ಮನಿಸ್ ಬುದ್ವಂತ್.  ಫುಲಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವ್ ರಚ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂತ್ಲೆಂ ಅಲಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾ. ಆಜ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ದೆವಾಕ್ ಸಜಂವ್ಕ್ ಫುಲಾಂ ಜಾಯ್, ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಫುಲಾಂ ಜಾಯ್. ಫುಲಾಂನಿ ಸಜನಾತ್ಲೊ ದೇವ್ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ವೊಡಿನಾ, ಫುಲ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮಾಳಿನಾತ್ಲಿ ವೊಕಾಲ್ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡಿನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ - ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯೊ ದುಕಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯೊ.ದರಗ್  ಖಡ್ಶ್ಯಾರ್ ಮಿಟಾಯ್ ಫುಲಾಂ!
ಖುಂಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಡ್ಶ್ಯಾರ್ ಉಡ್ಡಾತಾನಾ
ಧೊಂಪ್ರಾಗಾಂಟಿ ಝೆಂಜ್ರೊನ್
ಪಾಜ್ರಲ್ಲೆಂ ರಗತ್
ಮಿಟಾಯ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ಸಿಂತ್
ಭರುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ...

ಕಸ್ತಳ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಜಿಡ್ಡೆ!
ಖುಂಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾನಾ
ಕುಂಬು ಮೊಡ್ಲಾಚೊ
ತೊಪ್‍ಲ್ಲೊ ಸಿರ್ಕೊ
ಜಿಡ್ಡೆ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ಲೆಂತ್
ಪುಂಜಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾ...

ದೊರ‍್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಿಶಿಯೊ ಫುಲಾಂ!
ಖುಂಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೂಡ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾನಾ
ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ರೊಂಬ್‍ಲ್ಲಿ
ಬೊತ್ಲೆ ಖೊಂವ್ಚಿ
ಮಿಶಿಯೊ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್
ಪುರುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ...

ನ್ಹಂಯ್ ಪಲ್ತಡಿ ಸಾತ್ಯಾ ಫುಲಾಂ!
ಖುಂಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ
ಸುಳಿಯೆಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್
ಗಿಳ್‍ಲ್ಲೊ ಘೊಟ್
ಸಾತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾ...

ಪರ್ಕಿ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಗುಲೊಬ್!
ಖುಂಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ
ಬೊಟಾಂಕ್ ಘಾರ್ಪಲ್ಲೊ
ನಿಶ್ಟುರ್ ಕಾಂಟೊ
ಪಾಕ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್
ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾ...

ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್
ಮರಿಯೆ...
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ
ಅಶಿಂಚ್‍ಗೆ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ತಿಂ
ದುಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಸಂವ್ಕ್ ನೆಣಾಂತ್...!!

 

- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್