ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಪಾಡ್ಕೊ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2013-06-11 10:10:12
  |     |   

ಸುರ್ಯಾ ವೊಂಟಿಯೆಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಕಿರ್ಣಾಂ ಝರಿ
ದೊವಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಟಾಂ ಪರ್ಜಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ,
ಬೊಂಗೆ, ತಣಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊಯ್ ಫುಲೊಂಕ್ ಆಯ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಫಾಂತ್ಯಾ ಫಾರಾಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ
ಭುಂಯ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್

ನೀದ್ ಖಳ್ನ್ ರಾಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನೆನ್, ಮ್ಹಜಿ
ಶಿಮ್ಟಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳಯ್ತಚ್, ತಿಚೆಂ
ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂಮೂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೆಣಾಂ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಡಾಂಚ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ
ತಿಣೆಂ ಬೊಟಾಂನಿ ಕಿಂಪ್ಚಿತಾನಾ
ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ನಾತಿನ್ ವಿಸಾರ್ಲೆಂ-
"ಮಾಂಯ್ ಕಸಲೆಂ ವಾಸ್ರುಂ?"

ಹಾಂಡ್ಕಾರ್ ರೆಡ್ಯಾಬರಿ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ಲಿ ತಿಣೆ-
"ಪಾಡ್ಕೊ".


***


ದೊರಿ ಸುಟಯ್ತಚ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಬೊಂಬಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್
ಏಕ್ ನಿಸ್ರತಾಂ ಆನಿಯೆಕ್ ಧರುನ್
ತರ್ನೊ ತಕ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ವೊಂಟಿಯೆಕ್ ಧಾಡಾವ್ನ್
ಆನಿ ಕಿತೆಂ ದೂದ್ ಪಾನೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ
ಪರತ್ ಬಿಗ್ದತಾ ನಿಶ್ಟುರ್ ದೊರಿ.
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟೆಕೀ ಲಾಂಬ್ ಪಾವಾನಾ ಆವಯ್ಚಿ ವೊಂಟಿ!

ದುದಾಥೆಂಬ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಗಳೊ ಬಿಜ್ಚೆಪ್ರಾಸ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಉಶ್ಟಾನ್ ತಿಚಿ ವೊಂಟಿ ಭಿಜ್ತಾ.

ಆವಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೆಂವ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್
ವ್ಹಡಿಲ್ನೆಚ್ಯಾ ಚೆಂಬಾಚೊ ಕಾಂಟ್‍ಯಿ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ
ವೊಂಟಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಶೆಣಾಕ್ ಉಸಳ್ಚ್ಯೊ ದುದಾಝರಿ ಪಳವ್ನ್
ಆಂಯ್ಡೊ ಘೊಟ್ತಾಂ


***


ದೆಗೆನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ-

ಪಯ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ ಕಂಯ್
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಂಕೀ ಬರ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ತಲಿಂ ಕಂಯ್
ಖಾವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ದಾಟೆಮೊಟೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಮಾಪ್ಳಿ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆಂ ದೀವ್ನ್ ವರ್ತೆಲೆ ಕಂಯ್
ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಭಾತೆಣ್ ಮೊಲಾಯ್ತಲಿಂ ಕಂಯ್

(ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾನಾ ಉಸ್ಳಲ್ಲೆಂ ಹುನೊನಿ ರಗತ್
ಕಸಾಯ್ ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿರ್ ಸುಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ
ಗೊಟ್ಯಾಂತ್, ಭಾತೆಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ವೊಂಟಿಯೆಂತ್
ದೂದ್ ಪಾನೆತಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!)


ಆತಾಂ ನವೆಂಚ್ ಕಾನೂನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕಂಯ್
ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕಂಯ್
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಂಕೀ ವಿಕುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ ಕಂಯ್
ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಸಾರ್ ಪೊಶಿಜೆ ಕಂಯ್
ಮೊರ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ...

ದೆಕುನ್ ಅಶೆಂ... ಜಿವಿತ್‍ಯಿ ನಾ, ಮರಣ್‍ಯಿ ನಾ
ಅಕ್ಮಾನ್, ತಾತ್ಸಾರ್, ನಾಲಿಸಾಯ್...!


***


ಸಬಾರ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ನಾತಿನ್,
ಪಾಕ್ಯಾವಯ್ಲೊ ಕೊಲು ಪೂರಾಯ್ ಝಡೊನ್
ಕುಂಬು ಕಾಂಬಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಘುಡಾರ್ ಹಾತ್ ಚರಯ್ಲೊ

ಬೊರಿಯೆವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚಿಂ ಮಾಸಾಳ್ ಬೊಟಾಂ ಚರ್ತಾನಾ
ಹಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್
ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ವೊಡ್ಣಿ!

ಗಳೊ ಪೊಶೆತಾನಾ ಬೊಟಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ
ದಾಟಿಮೊಟಿ ಕಿರೆಂಟ್ ತಿಣೆಂ ಬಳಾನ್ ಚಿರ್ಡಿತಾನಾ
ತಳ್ಹಾತಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಿಂ ಖತಾಂ!

ತ್ಯಾ ಖತಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ದಿಸ್ಲಿ!
ಪೂಣ್ ತಾಂತುಂ ಕಟೀಣ್ ಹಿಮ್ಸಾಣ್, ಕಾಂಟಾಳೊನ್
ತಿಣೆಂ ಖಿಣಾನ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಿ!!


***

 

ಹಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾ...,ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ಏಕ್ ಪುಣಿ ಭುಕೆಲ್ಲೊ ವಾಗ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ ಗಿ-
ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆನಿ ತೆಂ ಜಿವಾರಕ್ಶಣ್ ಕಾನುನ್
ಎಕಾಚ್ ಘಾಸಾಕ್ ಬೊಖಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ?!

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ :

 

♦     ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ?

 

♦     ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಚೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ


♦     ರುಕಾರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ನಾ


♦     ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ್


♦     ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆಕ್


♦     ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ