ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2012-11-16 20:44:07
  |     |  ಹೊ ದೇಶ್ ಅಜಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ , ಹಾಂಗಾ ಕಚ್ರ್ಯಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆತಾಂಯೀ ತಸೇಚ್ ಆಸಾತ್.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉದ್ಯಾನ್ ನಗರಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನಾ ಶೀಳ್  ಪಾಂಚ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಕವೀಕ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತೀ , ಭುಕೆಚೆಂ ವಿಕೃತ್ ರೂಪ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಫಕತ್ ಪೊಟಾಚಾ ಭುಕೆಕ್ ಕೊಪೆ ಖಾವ್ನ್  ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ , ಕುಡಿಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬವ್ನ್ ವಾರ್ ತುಟವ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೀಟಾಂತೀ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ವಿಕೃತ್ ರೂಪ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ,  ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ಭೊಗುನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿ ,  ಕರ್ಕಸ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾ ಕಿಂಕ್ರಾಟೆಂತ್ ಆನಿ ಚಾನಿಯೆ ಬೊಬೆಂತ್  ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಆಪ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್  ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಭೊಂವಾರಾಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ  ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತಾ ಖಂಡಿತ್ ವಿರಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿ. 

- ಎಚ್ಚೆಮ್  

 

 

ಫಾಂಟ್ಯಾವಯ್ಲೊ ಕಾವ್ಳೊ
ಹಟ್ ಧರುನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ತಾ-
’ಖಾ ಖಾ ಖಾ’

ದೊರ‍್ಯಾವಯ್ಲಿ ಚಾನಿ
ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್ ಬೋಬ್‍ಮಾರ‍್ತಾ-
’ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್’

ಥಂಯ್ಚ್ ಸಕಯ್ಲ್, ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆನ್
ಉಶ್ಟೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ
ಪೋಟ್ ಕುಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ
ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್-

ಕೊಣೆಂಗೀ ಉಡವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ
ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ,
ಆನಿಕಿ ಪುರ್ತಿ ವಾಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ
ವೊಮ್ತಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕೂಡ್!

ತ್ಯಾಯ್ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ತೊಪುನ್ ಆಸಾ-
ಕೊಣೆಗೀ ಕೊಪೆ ಖಾವ್ನ್,
ಚಿಂವೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಕಾಂಟೊ!

ಭುಕ್ ಆನಿ ಖಾಣಾಂಚಿಂ
ಕಿತ್ಲಿಂ ವಿಕೃತ್ ರುಪಾಂ!
ಕಸ್ಲಿ ಧಾರುಣಾಯ್!

ಚಿಂತೂನ್ ಚಿಂತೂನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲಾಂ.
ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್,
ತಾಚೆವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್, ಬೊಬಾಟ್-

"ಖಾ ಖಾ ಖಾ"!
"ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್ ಚೀಂವ್"!

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್