ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2012-09-12 23:48:55
  |     |  ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ. ( ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದುಂಚ್ಯಾ,  ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ, ಕವಿತಾ : ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಧುಂವ್ರಿ ) ಆಜ್ ತಸಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಉದೆಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಂಡ್ರು ಎಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ, ಗುರು ಬಾಳಿಗಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಆಸಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಸುಗ್ಗೆಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಅಸೋಚ್ ಉರೊಂ ಆನಿ ವಾಡೊಂ ಆಶೆತಾಂ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಬರಯ್‌ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸಾ ತಶೀಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಾಂ. ಹಿ ಕವಿತಾ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಧೊಸುಂ ಆನಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರುಂ.  

- ಎಚ್ಚೆಮ್

ಖೊಲೆ ಜಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್
ಪಾಕ್ಯಾನ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ
ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಬೊರಿಯಾಂಚೆರ್
ಚಿವ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಥಾನಾಂ


ಮ್ಹಜಿಂ ಬೊಟಾಂಯ್ ತಶಿಂಚ್
ಹಾಡಾಂಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲೆಬರಿ
ಕಾಂಯ್ ಮಾಸಾಳ್ ನ್ಹಂಯ್

ಆಮ್ಚೆಂ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮಿಲನ್
ರಮ್ಯ್ ನ್ಹಂಯ್; ನವ್ಯ್
ಮಾಸಾಮಾಸಾಚೊ ಖೆಳ್ ನ್ಹಂಯ್
ತೆಂ ಹಾಡಾ - ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್


♦ ♦ ♦


ಕರೆಂಟಾಚ್ಯಾ ವಯರಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಕ್
ನಾರ್ಲಾಕಟ್ಟೆಕ್ ಬಿಗ್ದುನ್
ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಧಾಕ್ಟುಲಿ ಧೊಲ್
ಬಡಯ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್

ತಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊರಿಯೆಂತಸಲ್ಯಾ ಬೊಡಿಯೆಂನಿ
ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾನಾ
ಅಬ್ಬಾ! ಕಸಲೊ ಅದ್ಭುತ್ ಆವಾಜ್!
ಶೋಶಿತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿಯಾಂತಸಲೊ!
ಮಾರ್ನ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾತಸಲೊ!


♦ ♦ ♦


ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೀ ಆಪುಡ್ನಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ
ತಶೆಂಚ್, ಆಮಿಂಯ್
ತಾಂಕಾ ಆಪುಡ್ನಾಂವ್, ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಜೊ ಖಂಯ್
ಚುಕೊನ್ ಬೋಟ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ
ಪಾಟಿರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಜೆರ್ಬಾಂದಾಚೆ ಮಾರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ
ತಾಂಚಿ ಪವಿತ್ ಕಾತ್
ಕಾತಿಕ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಸಮಾನ್ ಸಬ್ದ್
ಡಿಕ್ಶನರಿಂತ್ ಮಾತ್


♦ ♦ ♦


ತೊಚ್ ರಾಗ್ ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ
ತುಜ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾರ್
ಕಾಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್
ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾ . . .
ದುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಫ್ ಕರ್ ತಾಕಾ

ಆನಿ ತಶೆಂಚ್

ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್
ಮನ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್!

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್