ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸಾ.  ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150  ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ’ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ’ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.  

Recent Archives

ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್        2011-07-01 00:31:06
  |     |    

 

 

ಸುರ‍್ಯೊ ಆಡೊಸ್ ಜಾತಾಸರ್
ಜನೆಲಾಂತ್ ಲಿಪ್ಚ್ಯಾ ಲಜೆಪಾಶ್ಟ್ ಚೆಡ್ವಾಬರಿ
ವಣದಿಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ತಾ
ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ.

ಸಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಪಾಚಿಂ ಚಾರ್  ರೊದಾಂ
ಹಿಕಾ, ತರ್‌ಯಿ ಹಾಣಿಂ
ಘುಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್
ಕಾಳ್ಜಾಕ್, ವೊಂಟಾಂಕ್ ಬಿಗಾಂ.

ಆಂಬ್ರಾಪೊಲೊ ತಾಂಬ್ಶೆತಾನಾ, ಸಾಂಜೆರ್
ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡಿಯೆಬರಿ,
ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾ ಹಿ ಗಾಡಿ
ಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ
ಸರ್ಕಲಾಲಾಗಿಂ ರಾವ್ತಾ-
ಬಿಗಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುನ್,
ಪೂರಾಯ್ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ದವರುನ್.

ಭಿತರ್,
ಲಕ್ಶ್ಮಿ ದೆವಿಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಯ್ನೆಲ್
ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
‘ವೆಪಾರ್ ಬರೊ ಚಲೊಂ’
ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತಿಯಾಂಮುಳಾ
ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಡಬ್ಬೊ.

ನೆಕೆತ್ರಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್
ಪೆಟ್ತಾ ಸ್ಟವ್, ತ್ಯಾಯ್ ಉಜ್ಯಾಕ್
ದರ‍್ಯಾಬರಿಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಾಜ್
ತಾಂತಿಯಾಂಸವೆಂ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಂಯ್
ಅರ್ದೊ ಉಕಡ್ತಾ ಧಗಿಕ್.
ತಾಚೆ ಘಾಮಾಥೆಂಬೆ ಪರ‍್ಜೊಳೊಂಕ್
ಸ್ಟವ್ವಾಚೊ ಉಜೊಚ್ ಸುರ‍್ಯೊ.

ವೆಪಾರಾಕ್ ಊಬ್ ಲಾಬ್ತಾ ಸವ್ಕಾಸ್
ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಶ್ಯಾವಾಲೆ, ಕುಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆ,
ಭುಕೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದುಬ್ಳೆ, ರುಚಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗಿರೇಸ್ತ್
ಥರಾವಳ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ರಾಸ್.
ಗಿರೆಸ್ತಾಂಲಾಗಿಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಂತ್ ತರ್,
ದುಬ್ಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಲೆ ತರ್
ಏಕ್ ದೋನ್ ರುಪಯ್
ಫಾಲ್ಯಾ ದೀಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಆವ್ಕಾಸ್.

ಶೆಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂದಿಕ್ ಸಯ್ತ್
ಘಾಮ್ ಸುಟತ್
ಹ್ಯಾ ಧಗಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್.

ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಜೆಖಾಂಬ್ಯಾರ್ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ
ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್
ಹೊ ಅಖ್ಖೊ ಭೊಂವಾರ್
ಕಲಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿತಿಯೆಬರಿ ಸೊಬ್ತಾ.
ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಯ್.

 

 

(ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಹಾಂವ್
ಹ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಚೊ
ನೀವ್ಸ್ ಪೆಪರಾಂಚೊ ವೆಪಾರಿ.
ದಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆನ್
ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ)

 

***

 

   ಉಕಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಂತಿ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್
  ಆಜ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ, ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚ್ಯಾ
   ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿಯೆಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ.

   ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂತಿಂ
   ಹಳೂ ಫೊಳ್ಯಾಕ್ ಕುಟ್ಟುನ್, ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಸೊಲ್ನ್,
   ಸರಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಂಕ್ಡೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲೊ
   ಕಾಗ್ದಾಕುಡ್ಕೊ ವೋಡ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್,
   ಖಿಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಂಗಿಸ್
   ಮದೆಂಚ್ ಧರ‍್ನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ; ಖಿಣಾನ್
   ತಾಂತಿಯಾಚಿಂ ದೋನ್ ಅರ‍್ದಾಂ.

   ಪಿಯಾವ್, ಮೀಟ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ
   ಶೆಣಾವ್ನ್, ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾನ್ ತಿಂ ಅರ‍್ದಾಂ
   ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲಿಂ.

   ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್, ಆಶೆನ್
   ಏಕ್ ಅರ‍್ದ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾನಾ
   ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ-


   ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂತ್,
   ತಾಂತಿಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ
   ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೆವಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್!

    ತಾಚ್ಯಾಯ್ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ರ್
    ದಾಟ್ ಅಕ್ಶರಾಂನಿ ಛಾಪ್ಲಾಂ-
    ‘ಬುರ‍್ಶ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ
    ತಾಂತಿಂ ಗಲೀಜ್; ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ’.

    ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ‍್ದ್ ಖಾತಚ್
    ಪರತ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಬಾಬಾಕ್:
    ತಾಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಉಬೆಕ್‌ಚ್ ತಾಚೆಂ
    ಅರ್ದೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಉಕಡ್‌ಲ್ಲೆಂ!

 

 

 

ತಾಂತಿಯಾಚೆಂ ಆನಿಯೆಕ್ ಅರ‍್ದ್
ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಚೊಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ-

ಆಮ್ಲೆಟ್, ಸಿಂಗಲ್‌ಗೀ ಡಬಲ್?
ಬ್ರೆಡ್ ಘಾಲಿಜೆಗೀ?
ಹಾಫ್ ಬೋಯ್ಲ್, ಪಾಲ್ಟಿಗೀ?
ಉಕಡ್ಲೆಲಿಂ ತಾಂತಿಯಾಂ, ಏಕ್ ಗೀ ದೋನ್?
ಲಾಯ್ನ್ ರಾವೊನ್ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಮ್ಹನ್ಚ್ಯಾಂ.
ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಕ್ ಪುರ‍್ಸೊತ್‌ಚ್ ನಾ.
ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂ!


(ವಡಲ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಹಾಂವ್
ಹ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಲಾ ಭೊವಾರಾಚೊ
ನೀವ್ಸ್ ಪೇಪರಾಂಚೊ ವೆಪಾರಿ.
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಮುಕೇಲ್ ಖಬರ್-
ಬಾಬಾನ್
ಉಪಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ)

ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಕಾಗ್ದಾಕುಡ್ಕೊ ಪರತ್
ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಾರ‍್ಕಿಲೊ ಹಾಂವೆಂ-

ಅರ‍್ದೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಉಕಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್...
ಹಾಂವೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ಉಕಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತಿಯಾಚೆಂ ಕಿಸ್ಪೊರ್!!

 

- ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಟಿಲ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕವಿ. ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಬರಂವ್ಚೊ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ , ಜೊ,ಸಿ.ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ,ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ನವಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವಕ್ತೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಶೆತ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲಿ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ವಿಲ್ಸನ್ ತಸಲೊ ಕವಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ವಯ್ಚಾರಿಕತೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೊಂದ್ವಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲಿ ಸರ್ಜನ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ಶಿರ್ ವಾ ಝರ್ ಕೆದಿಂ ಸುಕತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಭೊಗಾನಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಪಾಲೆಲ್ಲೆಂ ರಾಕ್ಸಾಖಾಸ್ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ , ವಯ್ಚಾರಿಕತಾ ಕಿರ್ಲಾತಾ ಆನಿ ಪೀಲಾಂ ಕಾಡ್ಟಾ  ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್  ವಾ ಚಾರ್ ಮಾರ್ಗಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ?

- ಎಚ್ಚೆಮ್.