Short Stories

ಏಕ್ ಪಾವ್ಸಾಳಿ ರಾತ್    -    ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ಚೆಂ ಉಪನಗರ್ ಬೊರಿವ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟಾಂಕಿ ಭಿತರ್ ಚರಂಡಿಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತೆಂ 

 

ಆಶೆಚೊ ಆಕಾಸ್ ಧರ್ಣಿಚೆರ್    -    ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ

"ಸಂಸಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತಾಂತು ಜಿಯೆಜಯ್ ತರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ... ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ ಖರ್ಚಾಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾನಾ ... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಮಾಕ್‌ ಚ್

 

ಭಾಭಾವಾಂ ಭಿತರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಯೆತಾನಾ...    -    ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

"ತುಜೆಪರಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣ್‌ಯಿ ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತುಂ ಭಾವಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಲೊಯ್? ಇತ್ಲೆ ಪ್ರೊಬ್ಲಮ್ಸ್ ತರ್, ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್. 

 

ಅಚಾನಕ್    -    ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಆವಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ವೊಚ್‍ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ತೊ ಶಿಡಿ ಚಡುನ್ ತಿಸ್ರೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಕಾಂಪಿಣ್ ಧಾಂಬ್ಲಿ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪರತ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ಧಾಂಬ್ತಾನಾ

 

ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ    -    ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ

"ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಯ್ ತರ್ ... ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಭಗ್ಸಿನಾಂಯ್ ತರ್ ತುಂ ಖರೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣಿ ಜಿಯೆನಾಂಯ್..." "ಮ್ಹಾಕಾ ’ಹಾಂವೆಂ’ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ... 

 

ಮೊಗಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್    -    ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ

“ವಿವಾ, ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ರಾವ್ತೆಲೆಂಯ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ ವಿವಾ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂಯ್ ತರ್ ತುವೆಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಚುಕಿ ಥಾವ್ನ್ 

 

ಸಾಂಕಳ್    -    ಜಾನ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಯೆತಾತ್, ಕಾಟೇಜಿಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ನಿದ್ತಾನಾ, ಮದೆಂ ರಾತ್‌ಭರ್ ಕಾಟೇಜಿಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೊ ಖಾಟ್ಲ್ಯಾಚೊ...

 

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು    -    ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ  ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಚಾನಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ನಗ್ ಸೊಭೊಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೆ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಟೊನ್ ಕಿಚಡ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕೊಬು ಸಾರ‍್ಕೆ ವಾಡ್ಲೆನಾಂತ್. ಚೊರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಚಾ ರೊಸಾಳ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ನಾಣ್ಯೆಚೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಘಾಣ್ ಉಟ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾವಿತ್ರಿಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಘೊವಾಕ್ ಜೋರಾನ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹರಿಕಥೆ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಪೊಜ್ಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

 

ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ    -    ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ, ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್, ತೆಂ ಸಾಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಮನೋಹರಾನ್ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಕೆಲಿ. ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅಕರ್ಷಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮನೋಹರ ಥಂಯ್ ಆಶಾ ಜಿವಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅಪುಣ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್? ಹಂಕಾರ್ ಜಿಡೆಂ ಫಲಯ್ತಾನಾ, ಆಶಾ ಲಿಪೊನ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. 

 

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ರೆಬೆಕ್ಕಾ    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

'ಮಾನೇಸ್ತಾ, ರಾವಾ ರಾವಾ, ಥಾಂಬಾ!’ ತೆಂ ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ‘ಹೆಂ ಖಾಣ್ ತುಮಿ ವ್ಹರಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಚಿ ಖಾತರ್‌ ದಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲಿ ಪುಣಿ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತೆಲಿ.’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಪೊತಿ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಿ. ‘ಧನ್ಯವಾದ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ, ಧನ್ಯವಾದ್!’ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ಗಳ್ಗಳೀತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಭಾಗ್ವೊನ್ ತಾಣೆ ರೆಬೆಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ - ತಾಳ್ವೆಂಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

 

ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ !    -    ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ

ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚಿ ತಪ್ಶೀಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಇ| ಅಶ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ನೆಂಟೊ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಹಾಕ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲಿ. 

 

ರಿತೆ ಹಾತ್ ರಿತೆಂ ಕಾಳಿಜ್    -    ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ಲೊ ಪುಣ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಯಾ ಇಚ್ಛಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಘೊವಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಿಕಾ ಕಳಾನಾತ್ಲಿಂ. ತಿಕಾ ಪರ್ವಾಚ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿ. 

 

ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆನಿ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಭೊರೊ    -    ನೇವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಠೊಕೆ ಮಾರ್‍ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಮಮ್ಮಿನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ತೆಂಚ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಲಾಂಕುಡ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಮ್ಮ... ಫಾಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಾನಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಶೂನ್ಯಾತಾ ನಿಶೆತಾಲಿ. ಮಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ತಾಲಿಂ. 

 

ಮಾಜ್ವಾನಾತ್ಲೊ ಉಡಾಸ್    -    ಗ್ಲೇಡಿಸ್, ಮೈಸೂರ್

ಜೇಸನಾಚೆಂ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಮೆಲಿಸಾ ಆನಿ ರೂಪರ್ಟ್ ಸಂಭಾಶಣಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೇಸನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ- " ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ರೂಪರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತೊಂ" 

 

ಬಣ್ಣಕಡ್ಡಿ    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಯ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾ೦ತ್ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಲಿಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ತಾ೦ಬ್ಡೆ೦ ಖತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಬರಪ್ ಮಾಜ್ವಯ್ತಾಲೆ೦. ಪಾಯ್ಪ್ ಖಣಿಯೆ೦ತ್ ದೆ೦ವ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾ೦ಬ್ಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಖತ್ ಕಾಳ್ಬಣೇಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦. ಬಣ್ಣಕಡ್ಡಿ೦ಚೊ ಕ೦ರ‍್ಡೊ ಥ೦ಯ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ವಿ೦ಚ್ಲೊ ನಾ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್