Short Stories

ಮೊಗಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್    -    ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ

“ವಿವಾ, ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾರ್ ರಾವ್ತೆಲೆಂಯ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ ವಿವಾ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂಯ್ ತರ್ ತುವೆಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಚುಕಿ ಥಾವ್ನ್ 

 

ಸಾಂಕಳ್    -    ಜಾನ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಯೆತಾತ್, ಕಾಟೇಜಿಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ನಿದ್ತಾನಾ, ಮದೆಂ ರಾತ್‌ಭರ್ ಕಾಟೇಜಿಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೊ ಖಾಟ್ಲ್ಯಾಚೊ...

 

ನರಹರಿ ಭೊಟಾಚೊ ಕೊಬು    -    ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ  ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಚಾನಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ನಗ್ ಸೊಭೊಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೆ. ನರಹರಿ ಭೊಟಾನ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಟೊನ್ ಕಿಚಡ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕೊಬು ಸಾರ‍್ಕೆ ವಾಡ್ಲೆನಾಂತ್. ಚೊರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಚಾ ರೊಸಾಳ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ನಾಣ್ಯೆಚೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಘಾಣ್ ಉಟ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾವಿತ್ರಿಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಘೊವಾಕ್ ಜೋರಾನ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹರಿಕಥೆ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಪೊಜ್ಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

 

ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಜರೀನಾ    -    ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ, ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್, ತೆಂ ಸಾಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಮನೋಹರಾನ್ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಕೆಲಿ. ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅಕರ್ಷಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮನೋಹರ ಥಂಯ್ ಆಶಾ ಜಿವಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅಪುಣ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್? ಹಂಕಾರ್ ಜಿಡೆಂ ಫಲಯ್ತಾನಾ, ಆಶಾ ಲಿಪೊನ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. 

 

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ರೆಬೆಕ್ಕಾ    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

'ಮಾನೇಸ್ತಾ, ರಾವಾ ರಾವಾ, ಥಾಂಬಾ!’ ತೆಂ ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ‘ಹೆಂ ಖಾಣ್ ತುಮಿ ವ್ಹರಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಚಿ ಖಾತರ್‌ ದಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲಿ ಪುಣಿ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತೆಲಿ.’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಪೊತಿ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಿ. ‘ಧನ್ಯವಾದ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ, ಧನ್ಯವಾದ್!’ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ಗಳ್ಗಳೀತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಭಾಗ್ವೊನ್ ತಾಣೆ ರೆಬೆಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ - ತಾಳ್ವೆಂಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

 

ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ !    -    ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ

ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚಿ ತಪ್ಶೀಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಇ| ಅಶ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ನೆಂಟೊ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಹಾಕ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲಿ. 

 

ರಿತೆ ಹಾತ್ ರಿತೆಂ ಕಾಳಿಜ್    -    ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ಲೊ ಪುಣ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಯಾ ಇಚ್ಛಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಘೊವಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಿಕಾ ಕಳಾನಾತ್ಲಿಂ. ತಿಕಾ ಪರ್ವಾಚ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿ. 

 

ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆನಿ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಭೊರೊ    -    ನೇವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಠೊಕೆ ಮಾರ್‍ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಮಮ್ಮಿನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ತೆಂಚ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಲಾಂಕುಡ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಮ್ಮ... ಫಾಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಾನಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಶೂನ್ಯಾತಾ ನಿಶೆತಾಲಿ. ಮಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ತಾಲಿಂ. 

 

ಮಾಜ್ವಾನಾತ್ಲೊ ಉಡಾಸ್    -    ಗ್ಲೇಡಿಸ್, ಮೈಸೂರ್

ಜೇಸನಾಚೆಂ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಸೆಂಡ್ರಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸೆಂಡ್ರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಮೆಲಿಸಾ ಆನಿ ರೂಪರ್ಟ್ ಸಂಭಾಶಣಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೇಸನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ- " ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ರೂಪರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತೊಂ" 

 

ಬಣ್ಣಕಡ್ಡಿ    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಯ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾ೦ತ್ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಲಿಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ತಾ೦ಬ್ಡೆ೦ ಖತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಬರಪ್ ಮಾಜ್ವಯ್ತಾಲೆ೦. ಪಾಯ್ಪ್ ಖಣಿಯೆ೦ತ್ ದೆ೦ವ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾ೦ಬ್ಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಖತ್ ಕಾಳ್ಬಣೇಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦. ಬಣ್ಣಕಡ್ಡಿ೦ಚೊ ಕ೦ರ‍್ಡೊ ಥ೦ಯ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ವಿ೦ಚ್ಲೊ ನಾ.

 

ನವಿ ದಿಶಾ    -    ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ

ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಳಾನ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ತುಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾಂಯ್ ರೊಬಿ. ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಎಕ್ ‘ನವಿ ದಿಶಾ’ ಲಾಭಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಕಾಗಾದ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

 

ರಿಕ್ಷಾವಾಲೊ    -    ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ರಿಕ್ಷಾವಾಲೊ ಪರ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಗುಂವ್ಲೊ. ಹಿಲ್ಡಾಬಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ಪರ್ಸಾಂತ್ ಸೊಧುನ್ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ಬಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ರಿಕ್ಷಾವಾಲ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಿ. “ತೆ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಜೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ. ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ತುವೆಂ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ಉಣೆ ದಿಲ್ಲೆಯ್. ತೆ ತುಕಾಚ್ ಆಸೊಂದಿ, ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆ,” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರಿಕ್ಷಾವಾಲೊ ಪಾಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲೊಚ್.

 

ಸ್ವಾರ್ಥಿ    -    ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

"ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ ಕೆವಿನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್? ಕಷ್ಟಾ ಸುಖಾಂತ್, ಬರ‍್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಂತ್, ಸದಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ, ಆಸ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡಿಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ಥ್, ಲಾಚಾರ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಘೊವಾಕ್ ವಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಡುನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾತ್, ಕೆವಿನಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಪರಿಂ. 

 

ನಿಯಂತ್ರಣ್    -    ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಆಯ್ಕೊನ್ ಫೆಡ್ಡಿಯಾಬಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾ.ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಲಜೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ದಡ್ದಡೊಂಕ್  ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

 

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ    -    ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ

.“ಸಿಲ್ವಿ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ನೆಗಾರ್ಲ್ಯಾರಿ, ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಹ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಸೆವಾ ಕೆಲಿಯ್? ಸರ್ವಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂಯ್? ಮ್ಹಜಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ತುಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ದುಸ್ರಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಲಿಗಿ? ತುಂ ಕಾಜಾರಿಗಿ ಸಿಲ್ವಿ?” ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ತಾಲೊ. 

 
█ ► 90 ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್

ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿ' ಸೊಜಾ - ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ [ D.O.B : 09-03-1927 ]

█ ► ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ