Special Articles

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 3    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಬಾಪ್ ಆನಿ ಪುತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಆನಿ ಪವಿತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ದಳ್ಬಾರ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸಾತ್. 1600 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ಟ್ರೀಯಾಚಾ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ವೆಂಚುರಾ ಸಾಲಿಂಬಿನಿ ಹಾಣೆ ಚಿತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭುಂಯ್‌ಚೊ ಗೋಲ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಗೋಲಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ದೋನ್ ಬಯ್ತಾಡಾಂ (antennae) ಕಸಲಿಂ? ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಪಿಂತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆತಿನ್ಶಿಂ + ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1957 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಶಿಯಾನ್ ಉಬಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅಂತ್ರಳ್‌ಗೃಹಾಚೆಂ ರೂಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಾರೀಕ್ ಲಖ್ಷಾ ಡೆನಿಕೆನಾಚಿ!

 

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 2    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಡೆನಿಕೆನಾಚಿಂ ಅವಿರತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂ ಸಕತ್ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂನಿ 3000 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ. ಕೋಣ್ ಹೆ ಮಾಯನ್, ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ?

 

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 1    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ ವಾಚುನ್ ತಿ  “ರಾಕ್ಣೊ” ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾನಾ 1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾಂಚ್ಯಾ ಭ್ರಾಂತಿಚಿ

 

ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಆಮ್ಚಿ ಇತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಕಿ God Particle-ಲಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. We have not created anything from nothing, we have only discovered what Lord God Created.  ರಚ್ಣಾರಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ - by the sweat of thy brow ....Genesis 3:19 ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್ ವಾರವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಪೋಟ್ ತುಂ ಭರ‍್ತೊಲೊಯ್ (ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೃಂಥ್ 3:19).

 

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

“ಕಿತ್ಯಾಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂಯಿ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಚಾಲುಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೊ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಮಿಂ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲಿ ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾತಾ..

 

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೆ!    -    ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಹತಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೈಂಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬರ್ಟೊಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ಬಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಸೊಕ್ಸಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ಏಕ್ ಕಂಪಾಸ್, ಏಕ್ ನಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಚಿಲಿ ಪಡ್ಲಾಕ್ ಆಸಾ 

 

ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ’ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್’    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನರ್ 10 ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಆತಾ ಬೋಯಿಂಗಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್ ನವೆಂಚ್ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಡ್ರೀಮ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ - 10 ವಿಮಾನ್ 224 ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸೊನ್ 330 ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. 

 

ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಮ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ದೇಕ್    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಮಟ್ಟಾರ್ ಚ್ ಪಳವ್ನ್,  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಸ್ತಾನಾ 

 

ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸಂಸ್ಕರಣ್: ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುದ್ವಾರಿಂ ನವೆಸಾಂವ್    -    ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ

ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಚಾ ಸೊದ್ನೆನ್ ಉದಕ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಸೊದ್ ಲ್ಯಾಬಾಂಚಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತೆ ವ್ಹಡ್ ಹಂತಾರ್ (ಸ್ಕೇಲಾರ್) ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಪ್ಲಾಯರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಥಾವುನ್ ಕಸಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪರಿಸರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶಾಜಿವಾಕ್ ಜಾತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಾವೆ ನಾಂತ್.

 

ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಉಡಿ - ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘಡಿ : ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಥಯ್ಲಿ ಜಮವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೆ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ದಾನಾನ್ ಸಭಾರ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಕ್, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಘಾಂಟಿಂಚಿ ತೋರ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ನವೆಂ ಘರ್, ಶಾಳಾಂಚಿ ದುರುಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಪಾಕ್ ಎಮ್.ಸಿಸಿ.ಪಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಬರಿಚ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ದಯಾ ದಾಖಯ್ಲಿ.

 

ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ - ಸಿಸಿಎಸ್    -    ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ

ಸಿಸಿಎಸ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಾಂತ್‌ ಆಪ್ಲೆ ದುಬಾವ್‌ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಸಿಸಿಎಸ್ ಝುಜಾಥಳಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಂಯ್‌ ತೆಂಕ್ಚಾಭಿತರ್ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಭೆಜೊನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಸೊದ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲ್ಮೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಲೇಶಕ್‌ ಆಸಾತ್. ಸಿಸಿಎಸ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೆಂ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್‌ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್.

 

ಜೂಡಿಬಾಯೆಚೆಂ ಮರಣ್: ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ    -    ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಜೂಡಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಸಾತ್ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಥಕಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್, ಮನಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಥಾಕಾಯ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾವಿಶಿಂ ಮನ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಫುಲ್ತಾ.

 

ಕೊಣ್ ಯೀ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಬೊಗ್!    -    ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೆಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪುಣ್ ದುಕಾಭರಿತ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂದೀಪ್ (ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಸುಮಾರ್ 55 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಿತ್. ತೊ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಲಾ. 

 

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ : ಸರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ    -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ 'ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವೊಳ್ಕಾತೆಲೆ ನಾಂತ್' ಮ್ಹಣ್ ? ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ  ಏಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. 

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ರೋಶನ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ - ರೋಶನ್, ಬೆಳ್ಮಣ್    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಫಕತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ವೆತೊಂ ನಾ. ಅಶಿ ಚರ್ಚಾ, ಉಲವ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. 

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಕವಿತಾವಾಚನ್