Special Articles

ಗಾಂಧಿ, ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ    -    ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಗಾಂಧಿ ಜಲ್ಮಾನ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ತಶೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ತೊ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚೊರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲೊ. ಭಿಂಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ 'ರಾಮ' ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ 

 

9 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ರೇಡಿಯೊ. ಸಮಾಜೆಚಿಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನಾಂ ಕಳೊಂಕ್, ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಮನಾರಂಜನೆಕ್- ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ ಚ್ ಆಧಾರ್ ರೇಡಿಯೊ.

 

ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ’ವಿಲ್ಪಿ’ಚೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಪದಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲಾ, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಇತ್ಲಿ ವಾಡನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಕುಟಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ, ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಕೆಲ್ಲೊ ನಿಯಾಳ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಯೀ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

 

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 4    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ಆಮಿ ಮನಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್: ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಎಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪತ್ರಾರ್ ಹಾಲಿಂಚ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫಾತಿಮಾಚ್ಯಾ ಹೆ ದಿಸವ್ಣೆಕ್ ಎಕ್ clean chit ದಿಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮರಿಮಾಂಯ್ 

 

ಮೊಗಾಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್ - ಸಾಂ.ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾ    -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾಕ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ 2008 ಅಕ್ತೊಬರ್ 12 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜುಲಾಯ್ 28 ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್. 

 

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 3    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಬಾಪ್ ಆನಿ ಪುತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಆನಿ ಪವಿತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ದಳ್ಬಾರ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸಾತ್. 1600 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ಟ್ರೀಯಾಚಾ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ವೆಂಚುರಾ ಸಾಲಿಂಬಿನಿ ಹಾಣೆ ಚಿತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭುಂಯ್‌ಚೊ ಗೋಲ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಗೋಲಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ದೋನ್ ಬಯ್ತಾಡಾಂ (antennae) ಕಸಲಿಂ? ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಪಿಂತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆತಿನ್ಶಿಂ + ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1957 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಶಿಯಾನ್ ಉಬಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅಂತ್ರಳ್‌ಗೃಹಾಚೆಂ ರೂಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಾರೀಕ್ ಲಖ್ಷಾ ಡೆನಿಕೆನಾಚಿ!

 

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 2    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಡೆನಿಕೆನಾಚಿಂ ಅವಿರತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂ ಸಕತ್ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂನಿ 3000 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ. ಕೋಣ್ ಹೆ ಮಾಯನ್, ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ?

 

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 1    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ ವಾಚುನ್ ತಿ  “ರಾಕ್ಣೊ” ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾನಾ 1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾಂಚ್ಯಾ ಭ್ರಾಂತಿಚಿ

 

ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಆಮ್ಚಿ ಇತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಕಿ God Particle-ಲಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. We have not created anything from nothing, we have only discovered what Lord God Created.  ರಚ್ಣಾರಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ - by the sweat of thy brow ....Genesis 3:19 ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್ ವಾರವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಪೋಟ್ ತುಂ ಭರ‍್ತೊಲೊಯ್ (ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೃಂಥ್ 3:19).

 

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?    -    ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

“ಕಿತ್ಯಾಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂಯಿ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಚಾಲುಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೊ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಮಿಂ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲಿ ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾತಾ..

 

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೆ!    -    ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಹತಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೈಂಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬರ್ಟೊಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ಬಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಸೊಕ್ಸಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ಏಕ್ ಕಂಪಾಸ್, ಏಕ್ ನಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಚಿಲಿ ಪಡ್ಲಾಕ್ ಆಸಾ 

 

ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ’ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್’    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನರ್ 10 ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಆತಾ ಬೋಯಿಂಗಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್ ನವೆಂಚ್ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಡ್ರೀಮ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ - 10 ವಿಮಾನ್ 224 ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸೊನ್ 330 ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. 

 

ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಮ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ದೇಕ್    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಮಟ್ಟಾರ್ ಚ್ ಪಳವ್ನ್,  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಸ್ತಾನಾ 

 

ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸಂಸ್ಕರಣ್: ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುದ್ವಾರಿಂ ನವೆಸಾಂವ್    -    ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ

ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಚಾ ಸೊದ್ನೆನ್ ಉದಕ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಸೊದ್ ಲ್ಯಾಬಾಂಚಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತೆ ವ್ಹಡ್ ಹಂತಾರ್ (ಸ್ಕೇಲಾರ್) ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಪ್ಲಾಯರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಥಾವುನ್ ಕಸಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪರಿಸರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶಾಜಿವಾಕ್ ಜಾತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಾವೆ ನಾಂತ್.

 

ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಉಡಿ - ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘಡಿ : ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಥಯ್ಲಿ ಜಮವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೆ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ದಾನಾನ್ ಸಭಾರ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಕ್, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಘಾಂಟಿಂಚಿ ತೋರ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ನವೆಂ ಘರ್, ಶಾಳಾಂಚಿ ದುರುಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಪಾಕ್ ಎಮ್.ಸಿಸಿ.ಪಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಬರಿಚ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ದಯಾ ದಾಖಯ್ಲಿ.

 
█ ಪ್ರವಾಸ್ ►►►

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ

█ ► ಉದಯ್ ಎಲ್. ಬೆಂಬ್ರೆ ಕವಿತಾ