Special Articles

ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ’ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್’    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನರ್ 10 ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಆತಾ ಬೋಯಿಂಗಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್ ನವೆಂಚ್ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಡ್ರೀಮ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ - 10 ವಿಮಾನ್ 224 ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸೊನ್ 330 ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. 

 

ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಮ್ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ದೇಕ್    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಮಟ್ಟಾರ್ ಚ್ ಪಳವ್ನ್,  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಸ್ತಾನಾ 

 

ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸಂಸ್ಕರಣ್: ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುದ್ವಾರಿಂ ನವೆಸಾಂವ್    -    ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ

ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಚಾ ಸೊದ್ನೆನ್ ಉದಕ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಸೊದ್ ಲ್ಯಾಬಾಂಚಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತೆ ವ್ಹಡ್ ಹಂತಾರ್ (ಸ್ಕೇಲಾರ್) ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಪ್ಲಾಯರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಂಥಾವುನ್ ಕಸಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪರಿಸರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶಾಜಿವಾಕ್ ಜಾತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಾವೆ ನಾಂತ್.

 

ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಉಡಿ - ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘಡಿ : ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಥಯ್ಲಿ ಜಮವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೆ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ದಾನಾನ್ ಸಭಾರ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಕ್, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಘಾಂಟಿಂಚಿ ತೋರ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ನವೆಂ ಘರ್, ಶಾಳಾಂಚಿ ದುರುಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಪಾಕ್ ಎಮ್.ಸಿಸಿ.ಪಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಬರಿಚ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ದಯಾ ದಾಖಯ್ಲಿ.

 

ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ - ಸಿಸಿಎಸ್    -    ಶರೊನ್ ಒಲಿವೆರಾ

ಸಿಸಿಎಸ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಾಂತ್‌ ಆಪ್ಲೆ ದುಬಾವ್‌ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಸಿಸಿಎಸ್ ಝುಜಾಥಳಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಂಯ್‌ ತೆಂಕ್ಚಾಭಿತರ್ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಭೆಜೊನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಸೊದ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲ್ಮೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಲೇಶಕ್‌ ಆಸಾತ್. ಸಿಸಿಎಸ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೆಂ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್‌ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್.

 

ಜೂಡಿಬಾಯೆಚೆಂ ಮರಣ್: ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ    -    ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಜೂಡಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಸಾತ್ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಥಕಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್, ಮನಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಥಾಕಾಯ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾವಿಶಿಂ ಮನ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಫುಲ್ತಾ.

 

ಕೊಣ್ ಯೀ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಬೊಗ್!    -    ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೆಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪುಣ್ ದುಕಾಭರಿತ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂದೀಪ್ (ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಸುಮಾರ್ 55 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಿತ್. ತೊ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಲಾ. 

 

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ : ಸರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ 20 ವರ್ಸಾಂ    -    ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ 'ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವೊಳ್ಕಾತೆಲೆ ನಾಂತ್' ಮ್ಹಣ್ ? ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ  ಏಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. 

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ರೋಶನ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ - ರೋಶನ್, ಬೆಳ್ಮಣ್    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಫಕತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ವೆತೊಂ ನಾ. ಅಶಿ ಚರ್ಚಾ, ಉಲವ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. 

 

ನೀಬ್ ನತಾಲ್ - ದಂದೊ ಆನಿ ಧಮಾಲ್ !    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿ ಸರ್ಭಾರಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಸೊಚ್ ಜಾತಾ; ಸಾಂಜೆ ವೆಳಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುತ್ತುರಾಂನಿ ಭೊಂವಾಡೊ ಮಾರ್ನ್ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ...

 

'ಕುಲ್ಲ್ಯಾರ್ದ ಅಜ್ಜೆರ್' ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಅಜಾಪಾಂ    -    ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

ಐತಪ್ಪ ಬೈದ್ಯ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಸಾಗ್ವಳೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಎಣೆಲ್ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಕೀಡ್ ಪಡ್ಲಿ. ನೇಜಿಚಿ ಪಾಲ್ವಿ ಸಗ್ಳಿ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಡಿಯೊ - ಬೊಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯೊ. 

 

ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್    -    ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಮಾತ್ ನತಾಲ್ ಭಾರಿಚ್ ವಿಶೇಷ್ ಥರಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಘರಾಂ ಸೊಭಂವ್ಚಿಂ, ನತಾಲಾಂ ರೂಕ್ ಉಭಾರ್ಚೆ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರೂಕಾಕ್, ಝಡಾಂಕ್..

 

ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ಸುರ್ಯೊ - ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ    -    ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಫಿದೆಲಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆಜ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಶೋಷಿತ್ ವರ್ಗಾಚಾ ಪಕ್ಶೆನ್ ತಾಳೊ ಉಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತೊ ಜಿವೊ ಆಸಾ. ಅಂತಿಮ್ ಜಯ್ತ್ ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 

 

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್    -    ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ಘರಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದು ಲೊಕಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಫುಲ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾಂಕ್ ಲಾಬಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಫುಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯೆ ದಿಸಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. 

 

ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಏಕ್ ಭುಮಿವೈಂಕುಟ್ - ಸಲಾಲ    -    ವಿಲ್ಸನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

ಹ್ಯಾ ಸೂಖ್ ಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್. ಎಕಾ ಕುಶಿಥಾವ್ನ್ ಮಿಕ್ಕ್ಯಾಮಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೀನಾಬಾಯೆಚಿ. ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ಎಂಕಪ್ಪಾಚಿ, ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ನಾಯ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಲ್. 

 
█ ► 90 ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್

ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿ' ಸೊಜಾ - ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ [ D.O.B : 09-03-1927 ]

█ ► ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ