ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

Recent Archives

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 1

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ        2017-07-08 20:38:44
  |     |  
Chariots of the Gods? Erich von Daniken | ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್  |  ಭಾಷಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ರೂಪಾಂತರಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್: ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್., ಮಂಗ್ಳುರು

 

‘ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್!’ ಆನಿ ಹಾಂವ್ - ಎಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್

 

1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ‍್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ ವಾಚುನ್ ತಿ ಸಾಂಕ್ಳೇಕ್ರಮಾ “ರಾಕ್ಣೊ” ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾನಾ 1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾಂಚ್ಯಾ ಭ್ರಾಂತಿಚಿ ಭಿರಾಂತೆಕ್ ತೆರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಸಂಪಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಕುಸ್ಕುಟ್. ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆದಾರ್ -ಗೃಥಾಂಚೆ ಪಟ್ಟೇಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಥೊಡಿಂಚ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವಜನಾಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಆಮಿಂ 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾಹ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಮಳಾರ್ ವಿಗ್ಯಾನಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ, ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ವ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿರ‍್ಕಿರೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಶಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ತಾರ‍್ವಟಿ ಮಿತ್ರಾನ್ ಎಕಾ ಗೃಂಥಾಚಿ ಝೆರೊಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಿ. ‘ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಕಿಸಾಕ್ ಹೊ ಗೃಂಥ್ ಸಹಜಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಗಸಾರ್ ಎಕ್ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಚೆಂ ಮೋಡ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ತೆಂ ಎಕ್ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್!’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಫೊಕಾಣಾಂನಿ. ಹೆಂ ತರಿ ಖರೋಖರ್ ಸತ್. ನಿರ‍್ಯಾತಿ (alien) ಜೀವಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹಜಾರೊಂ-ಮಿಲಿಯಾ-ಬಿಲಿಯಾ ಯಾ ಟ್ರಿಲ್ಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾಂನಿ ಆನಿ ನಿರ‍್ಯಾತಿಂನಿ ಆಮ್ಕಾ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂ ಮದೆಂ ಹಾಂವ್ ‘ಫಿರ‍್ಕಿಸ್’ ಎಕ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾವಿಕ್ ಮಿತ್ರಾನ್ ಮಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘Return to the Stars -Gods From Outer Space by Erich von Daniken. ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ‍್ಕಿಚ್, ನಿರ‍್ಯಾತಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ (ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿ) ಪಾಟ್ ಸೊಡ್ಲಿನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂಚಿ, ಚಲಚಿತ್ರಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಕ್ಷ್ ಚಿತ್ರಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ (ಚಡ್‌ಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅ-ಪಕ್ವ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಮ್ಜಣೇಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ ತರಿ) ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ತುಪೆಂ ಜಮಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತುಪ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತೀರ‍್ಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ‍್ತಾಂ.

 

   

ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್


ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ 1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ “ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್” ಕಾದಂಬರಿ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಚೊ ಮಟ್ವೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕರಿಜೆಚ್ಚ್ ಪಡ್ಟಾ:


‘....ಮುಳಾವ್ಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂಚೆರ್ ರಾಜಾಂವಿ ಸಾದ್ಯತಾಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಥಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಭೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಕಥಾ 1787 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಂಫ್ರಿ ರೆಪ್ಟನ್ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಚ್.ಜಿ.ವೆಲ್ಸ್, ಇಸಾಕ್ ಅಸ್ಶಿಮೊವ್, ಜೂಲ್ಸ್ ವರ‍್ನ್ ಆನಿ ಹಾಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಈಟಾಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಾ ಹೆರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಬರ‍್ಪೂರ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಲಾಂ, ಖಾಸ್ಕಿ ಅಣ್ಬವ್ ವಿವರಿಲ್ಯಾತ್, ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ನಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜೋರ್ಜ್ ಅಡಾಮ್‌ಸ್ಕಿ (ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಕಿತ್ ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್) ಪ್ರಮುಕ್ ದೋಗ್. ಬರೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ವಿಗ್ಯಾನಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡಿತ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ. ಅಸಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ಮತಿಂತ್ ‘ಎಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ್’ ಉದೆಶೆಂ ಕರ‍್ತಾ; ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರಂಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾತಾನಾ, ವಾಚ್ಪಿ ಆಪ್ಣೆ ವಾಚ್‌ಚ್ಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ವಳ್ಕಾತಾ’

 

ಹಿ ಕಥಾ (ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್), ಸಭಾವಿಕ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಅಸ್ವಭಾವಿಕ್ ಅಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಅಸ್ವಭಾವಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ, ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ - ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಾಹಿತಾಚೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಲಕ್ಷಣ್: ಪರಿಚಿತ್ ಆನಿ ಅಪರಿಚಿತ್ ಘಡಿತಾಂಚೆಂ ಮಿಸ್ಳಾಪ್....


ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್

 

ಎಪ್ರಿಲ್ 1935 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ‍್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಅಪ್ಪಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕಾಚಿ ಜಿಣಿ ತಾಣೆ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಂಚ್ಯಾ ‘ನೆಕೆತ್ರಾಂ’ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಕಾಳ್ಯಾ ತಿಬ್ಯಾಂನಿ ದಾಟೊನ್ ಆಸಾ. ಸೈಂಟ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ತರಿ ತಾಣೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ದೊತೊರ‍್ನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾಂಚೆರ್ ವಚುನ್ ಖಂಚ್ಲಿ. ದಸೆಂಬರ್ 1964-ಂತ್ ತಾಣೆ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ನಿರ‍್ಯಾತಿಂನಿ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿಕಾಯ್ (Did Our Ancestoes have a visit from Space?) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಖನ್ ಲಿಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಎಕಾ ಕನೆಡಿಯನ್-ಜರ‍್ಮನ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ತೊ ಹ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಚಿಡ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಬಗಾರ್ ತಾಚಿಂ ಕರ‍್ತುಬಾಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ನಿತಳಾಯೆಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ದುಡ್ವಾ-ದಗಾಲ್ಬಾಜಿಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಂದಾಂಚೀರ್ ಜಯ್ಲ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಎಕಾ ‘ಪ್ಲೇ-ಬೊಯಾ’ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ನವ್ಕರೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ‘ಭವಿಷತ್ತ್ ಕಾಳಾಚೆ ಉಡಾಸ್’ (Memories of the Future) ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಲಿಖ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ದಗಾಲ್ಭಾಜಿ ಪ್ರಕರಣಾಂಕ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಹೆರ್ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಕಾ ದಂಡ್ ಆನಿ ಜಯ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಬಿತರ್ ತಾಣೆ ಲಿಖ್ಲೊಲೊ ಗೃಂಥ್ Chariots of the Gods? ಇತ್ಲೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ಕಿ ಎರಿಕಾನ್ ದಂಡ್ ಭರ‍್ಚೊ ಭರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಜಯ್ಲಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.


ಸಾತ್ ಮಿಲಿಯಾ ಪ್ರತಿಯಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಹಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ನಿಂವ್ಲೆಲೊ ನಾ. ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ಈಟಾಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಫಳ್ ಯಾ ತಾಣೆ ಕಸಲೊ ಪುಣಿ ಸಂಸೊದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ? ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಪ್ಣಾಚೀ ಆಸಕ್ತೆಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ, ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಎಕಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಗೃಂಥಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್.


ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೊ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಖಾಂಬೊ


Chariots of the Gods? ಹ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂತ್ ಡೆನಿಕೆನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಖುತುಬ್ ಮಿನಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ (ದಿಲ್ಲಿಂತ್) ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಮಾತಿಯೆನ್ ಖಾಯ್ನಾನಾಸ್ತಾಂ ಉಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಚೊ ಜಡಾಯೆನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ. ಚಕ್ರವರ‍್ತಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಾ ಮೌರ‍್ಯಾ (ದುಸ್ರೊ) ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಉಬಾರ‍್ಲಲೊ ಹೊ ಖಾಂಬೊ, ಲೋಹಾಚೊ ಖಾಂಬೊ, ಆಜೂನ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆತ್ತಾಂ ಉಬಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಉಬೊ ಆಸಾ. ಕಸಲ್ಯಾ ಲೋಹಾಚೊ ಖಾಂಬೊ ಹೊ, ವಿಚಾರ‍್ತಾ ಡೆನಿಕೆನ್. ಹೆಂ ಲೋಹ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ತೊ. ಹೊ ಖಾಂಬೊ ಕೊಣೆ ಉಬಾರ‍್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬಾರ‍್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ದೆಗೆನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಯಂತ್ರಾ, ಸಾಹೆತ್ ಆನಿ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ವಿಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಲೋಹ್ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ ನಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಪ್ರಣಾಲಿ/ವಿಚಾರ್‌ಸರಣ್ಯೊ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಡೆನಿಕೆನಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಹೊ ಖಾಂಬೊ ಭುಮಿಚೊ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣೆ ನಿರ‍್ಯಾತಿಂನಿ ರಚುನ್ ಉಬಾರ‍್ಲಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

 

 

ಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಬರಪ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನವಾನ್ಂಚ್ ಕಾಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಎಕ್ ಸುಲುಸ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಚಡಿತ್ ಸೊದ್ನಾ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಲೋಹ್ (ಯಾ ಲೋಹಾಂ) ಅಪ್ರೂಬಾಚಿಂ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಖಾಂಬೊ ರಚ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಅವ್ವಲ್ ರಿತಿರ್ ತಾಚೆಂ ಮಿಸ್ಳಾಪ್ ಕೆಲಾಂ ಕಿ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಖಾಸ್ ರಿತಿಚೆಂ alloy ಲೋಹ್ (ಉತ್ತಮ್ ಶ್ರೇಣಿಚ್ಯಾ ಧಾತು-ಲೋಹಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಚೆಂ ಧಾತು-ಲೋಹ್ ಮಿಸ್ಳಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಲೋಹ್) ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಹೊ ಖಾಂಬೊ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂ? ಮೌರ‍್ಯಾ ಸಂತತಿಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ಆಸತ್? ವಿಚಾರ‍್ತಾ ಡೆನಿಕೆನ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಖುತುಬ್ ಕೊಂಪ್ಲೆ಼ಕ್ಸಾಂತ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಚಿ ದಿಗಾಯ್ 23 ಫುಟ್ ಆನಿ ವಜನಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ 6000 ಕಿಲೊಗ್ರಾಮ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ Gold of The Gods ಗೃಂಥಾಂತ್ ಡೆನಿಕೆನ್ ಯುಕಾಡೊರಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಭಾವಿಕ್ ಮಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ಮುದೆ, ವಿಚಿತ್ರ್ ಇಮಾಜಿ ಆನಿ ಎಕ್ ‘ಗೃಂಥಾಲಯ್’ ಜಾಂತುಂ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಬರಪಾಂಚ್ಯೊ ಶಿಲ್ಪಾಲೇಕ್ (tablets) ವಿವಿದ್ ಆಕೃತ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ.

 

 

 

ಡೆನಿಕನಾಚ್ಯಾ ವಾದಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ನಿರ‍್ಯಾತಿಂನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮುಜುಗರ್ ಆಯ್ಕಾ: ಅಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪುಬ್ಲಿಕ್ ಜಾತಾನಾ ಹೆರ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಥಂಡ್ ಬಸನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಸುಲುಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಮುಂದರಿತಾತ್ ಯಾ ಹಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಖರಿಂ ನ್ಹಯ್ ಯಾ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಡೆನಿಕೆನಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಹೊ ಡೆನಿಕೆನ್ ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ನಾ ಆನಿ ಹಿಂ ಸರ‍್ವ್ ತಾಚಿಂ ಘಡ್ಪಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪುರಾತನ್‌ವಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಂನಿ ರುಜು ಕರ‍್ತಾನಾ ಡೆನಿಕೆನ್ ಭಾಗ್ವಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಘಡ್ಪಾಂ ಕಬೂಲ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.


ಡೆನಿಕೆನಾಚೊ ಮೂಳ್ ಸಭಾವ್ ದಗಲ್ಭಾಜ್, ಫಟವ್ಣಿಂ ಆನಿ ಸರ‍್ವ್ ಕಾಳಿಂ ಕರ‍್ತುಬಾಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ ಫಟಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂತ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮುಖ್‌ಮೌಲ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲೆ. ತರಿ ಪುಣ್ ಡೆನಿಕೆನಾಚಿಂ ಗೃಂಥಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾ.


ಆಪ್ಲ್ಯಾ Chariots of the Gods? ಗೃಂಥಾಂತ್ ತಾಣೆ Nazca Lines ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ ಅಜಾಪೀ ಘಡ್ಣುಕ್ ಉಗ್ತಡಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಚಿತ್ರ್ ಪಳೆಯಾ

 

  

 

ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಹ್ಯೆ ತಸ್ವೀರೆಂತ್? ಸಬಾರ್ ಪುಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ (geometric) ಗೀಟ್, ಎಕಾ ಮಾಂಕಡಾಚೆಂ ರೂಪ್. ಹೆ ಗೀಟ್ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಸಾಗ್ವಳಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ವೆ. 1553 ಪೆರು ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪೇಡ್ರೊ ಸಿಯೆಜಾ ಡಿ ಲಿಯೊನ್ ಹಾಣೆ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಗಮನ್ ಹ್ಯಾ ಗೀಟಾಂಚೆರ್ ಪಡಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಕಸಲೆ ಹೆ ಗೀಟ್ ಜೆ ಉಬ್ಣೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಥಾವ್ನ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆ? ಕೊಣಾ ರಯ್ತಾಚಿ ಕಾಮ್ಗಿರಿ ಹಿ? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಚೆರ್ ಡೆನಿಕೆನಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲೆಂ - ಹೆ ಗೀಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ನಕ್ಷಾ ನಿರ‍್ಯಾತಿಂನಿ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಅಡ್ಡ್ಯಾಚಿ. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹೆ ಗೀಟ್ ಆನಿ ಕಾಲ್ವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಂಚಾಯೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಬಾರ್ ಅಳುಕ್-ಪಿಳುಕ್ (controvertial) ತರ‍್ಕಾಂ ಉಟ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆಕ್ರೇಕ್ ಪುರಾತನ್ ವಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಂನಿ ಫೈಸಲ್ ದಿಲೆಂ ಕಿ ಹೆ ಗೀಟ್ ಕೊಲೊಂಬಿಯಾಚಿ (ಪೆರು) ನಾಗರಿಕತಾ ಫುಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಗ್ವಳೆ ಕಾತಿರ್ ಖೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ವೆ ಹೆ ಆನಿ ನಿರ‍್ಯಾಂತಿಂಚಿ ಕರ‍್ತುಬಾಂ ನ್ಹಯ್.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಿಸ್ತಾಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ ►