ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

Recent Archives

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 2

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ        2017-07-16 11:21:32
  |     |   

ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್ | ಭಾಷಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ರೂಪಾಂತರಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್: ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್., ಮಂಗ್ಳುರು

 

ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ

 


ಡೆನಿಕೆನಾಚಿಂ ಅವಿರತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂ ಸಕತ್ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂನಿ 3000 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ.


ಕೋಣ್ ಹೆ ಮಾಯನ್, ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮಾಯನ್ ಮನೊರೆ (pyramids) ಚರಿತೆಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಹ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್/ಮನೊರೆಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಯಾ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಕೂಚ್ ಡೆನಿಕೆನಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಹ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಮಾಯನ್ ಕೆಲೆಂಡರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಂಚಾಗ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ತಾರಿಕೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ನಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಂಚಾಂಗಾ ಪರ‍್ಮಾಣೆ 2012 ವರ‍್ಸಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ನಾಸ್ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅದ್ಮಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ಹೊ ಖರೊ ಜಾಲೊ ನಾ. ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಅದ್ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ - ದೆಕಿಕ್, ಲಿಂಕನಾಚಿ, ಕೆನಡಿಚಿ ಹತ್ಯಾ, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ 9/11 ಬೊಂಬಾರ‍್ಡಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇತರ್ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಚೊ ಅದ್ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಯನ್ ಪಂಚಾಂಗಾಂತ್ ಆಸಾ ‘ಖಂಯ್.’
ಡೆನಿಕೆನಾಚೊ ವಾದ್/ಪ್ರಣಾಲಿ (theory) ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಅತಿ ಪುರಾತನ್ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ‍್ಯಾಂತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾನ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾ/ಮನೊರೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಿಸಿಸ್ಟ್ ಥರಾಂಚಿ ಜಿಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಣಾಲಿಕ್ ತೆಂಕೊ ದಿತಾತ್. ಮಾಯನ್ ಜನಾಂಗ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ಮುಖ್ವಾಡಾಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ದಿಲಾಂ.ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ದೆವಾಳಾಂತ್ ಧುಂಪ್ ಪೆಟಂವ್ಚೆಂ ತುರಿಬ್ಲ್.

 

  

 


ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ‍್ವ್ 750 ಹಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಡೊನ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಚೊ ವಸ್ತೆಚೊ ಪ್ರದೇಸ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ, ಹೊಂಡುರಾಸ್, ಎಲ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಆನಿ ಬೆಲೀಝ್ ಪ್ರದೇಸಾಂನಿ ದಾಟೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಗಣಿತಾಂತ್ ನಿಪುಣ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಪರಿಪಕ್ವ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. (hieroglyph script) ಲಿಪಿ ತೆ ವಾಪರ‍್ತಾಲೆ.

 

 

ಹ್ಯೆ ಸಂಧಿಚೆರ್ ಡೆನಿಕೆನಾನ್ ಪೆರು ದೇಶಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಬ್ ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಉಗ್ತಡಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಥಾವ್ನ್ ಉಸಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಜಿನೊಸ್ Andesite Volcanic Stones -ಚೊಚ್ಚ್ ಆನಿ ಹಾಂಚೆರ್ ಕಾರ‍್ವಯಿಲ್ಲಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಮಾಮೂಲಿ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಪಳೆಯುಳಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಡಿನೊಸರಾಂಚಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್. (ಚಿತ್ರಾಂ ಪಳೆಯಾ ಆನಿ ದೆಗೆನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚೆ ಗಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮಾನವಾಚೆಂ ಗಾತ್ರ್) ಡೆನಿಕೆನಾಚೊ ವಾದ್ ಯಾ ರಾಜಾಂವ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಅನಂತ್ ಅನಾದಿ ಕಾಳಾರ್ ಮನಿಸ್ ಆದಿ ಮಾನವ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಮೊನ್‌ಜಾತಿಂ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆತಾಲೊ, ತಾಂಕಾಂ ಘರೇಲೂ ಜಾನ್ವರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಸ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯೊ ಮೊನ್‌ಜಾತಿ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಂಸಾರಾಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಡ್ತುಗೊಲಾಕ್, ಉಜ್ಯಾಚಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್, ನಿರ‍್ಯಾತಿಂನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಣುಝುಜಾಂಚ್ಯಾ ವಿನಾಶಿ ವಿಕಿರಣಾಂಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ನಯ್‌ಸರ‍್ಗಿಕ್ ಯಾ ಅನಯ್ಸರ‍್ಗಿಕ್ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹ್ಯೊ ಮೊನ್‌ಜಾತಿ ಆನಿ ಆದಿ ಮಾನವ್ ಭಸ್ಮೊನ್ ಗೆಲೆ, ಅಶೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮುಖ್‌ಮೌಲ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಂ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್.

 

 

ತರಿ ಹ್ಯೆ ಸರಣಿಂತ್ ತಾಣೆ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗೃಂಥಾಂ ಬತ್ತೀಸ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಉತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ 63 ಮಿಲಿಯಾ ಪ್ರತಿಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ವಾಲಾ!


ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂನಿ ಭರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಆರಾಯಿಲ್ಲೆ ‘ದಾಕ್ಲೆ’ ಕಾಂಯ್ ಇತ್ಲೆ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಲಿಂ “ಡೊಗು” (ಅರ‍್ಥ್= ಆವ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚಿಂ ವಿಗ್ರಹಾಂ) ಯುಗಾಚಿಂ (ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ‍್ವ್) 14,000-400) -ಹ್ಯಾ ವಿಗ್ರಹಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಡೆನಿಕೆನ್ ಅಸೊ ದಿತಾ ಕಿ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗೃಹಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಿರ‍್ಯಾತಿ. ತಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್/ದಿರುಸ್ ಅಂತ್ರಳ್‌ಯಾನಿಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ (Astronauts’ space suit).

 

  

 

ಹಿಂ ವಿಗ್ರಹಾಂ ಝೊಮೊನ್ ಟೊಕಿಯೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್, ಜಪಾನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

 

ಪ್ರವಾದಿ ಎಜೆಕೀಲಾಚೆಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರ್


ಹ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಚೊ ಭೋವ್ ಆತುರಾಯೆಭರಿತ್ ವಾಂಟೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಗೃಂಥಾಂತ್ಲೊ ಹೊ ಗದ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಪಳೆಯಾ.

 

 

ಆಮ್ಚೊ ರಚ್ಣಾರ್ ಎಕ್ ನಿರ‍್ಯಾತಿ? Is God An Alien?


ಎಜೆಕಿಯೆಲಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ (ಎಜೆಕೀಯೆಲ್ 1-16)


1. ತಿಸಾವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ, ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹಾಂವ್ ಕೆಬಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ಚೆ ದೆಗೆರ್ ನಿರ್ವಾಸಿತಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲೊಂ ತೆದ್ನಾಂ ಮಳಬ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಏಕ್ ದರ್ಶನ್ ದೆಕ್ಲೆಂ.
2. ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ - ಜೆಹೋಯಾಕೀನ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಸನಾಚೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ವರಸ್ ತೆಂ.
3. ಕಾಲ್ದೇಯಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಕೆಬಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ಚೆ ದೆಗೆರ್ ಬೂಜಿಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಯಾಜಕ್ ಎಜೆಕಿಯೆಲಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೊ.
4. ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ: ಉತ್ತರೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವಾದಳ್ ಸುಟ್ಲೆಂ, ಪರ್ಜಳಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಝಗಿತ್ ಉಜ್ಯಾ ಸವೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕೂಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಜ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಝಳ್ಝಳಿತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.
5. ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ಚಾರ್ ಪಾಣಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕೆ ಆಕಾರ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೆ. ತೆ ಹೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆ: ತಾಂಕಾಂ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ಆಸ್ಲೆಂ.
6. ಹರೆಕಾಕ್ ಚಾರ್ ತೊಂಡಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಚಾರ್ ಪಾಕಾಟೆ ಆಸ್ಲೆ.
7. ತಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ನೀಟ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ಘಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಪಿತುಳಾ ಭಾಶೆನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ.
8. ಚಾರ್ ಕುಶಿಂನಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂ ಪಂದಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ತಸಲೆ ಹಾತ್ ಆಸ್ಲೆ. ಚಾರಾಂಯ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಆನಿ ಪಾಕಾಟೆ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ:
9. ತಾಂಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗ್ತಾಲೆ; ತೆ ಘುಂವನಾಸ್ತಾಂ ಫುಡೆಂ ವೆತಾಲೆ; ಹರೇಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಶೀದಾ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಲೊ.
10. ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಅಶಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ: ಚಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರೆಕಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ತೋಂಡ್, ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಶಿಂವಾಚೆಂ ತೋಂಡ್, ದಾವ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗರುಡಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಆಸ್ಲೆಂ.
11. ತಾಂಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ವಯ್ರ್ ಉಸಯ್ಲಲೆ ಆಸ್ಲೆ. ದೋನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆ ಆನಿ ದೋನ್ ತಾಂಚಿ ಕೂಡ್ ಧಾಂಪ್ತಾಲೆ.
12. ಹರೇಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಶೀದಾ ಫುಡೆಂ ವೆತಾಲ್ಯೊ; ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಜಂಯ್ ವಚುಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ತೆ ವೆತಾಲೆ, ಘುಂವಾನಾಸ್ತಾಂ ತೆ ವೆತಾಲೆ.
13. ಪ್ರಾಣಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ಜಳ್ತೆ ಇಂಗ್ಳೆಶೆ ದಿಸ್ಲೆ, ಪ್ರಾಣಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಝಿಗ್ಝಿಗ್ತಲ್ಯಾ ಚುಡಿಂ ಪರಿಂ; ಉಜೊ ಪರ್ಜಳಿತ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಝಗ್ಲಾವ್ಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾಲೆಂ.
14. ಪ್ರಾಣಿ ಝಗ್ಲಾವ್ಣ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹೆಣೆಂತೆಣೆಂ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ.
15. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ‍್ಣಿರ್ ಚಕ್ರಾಂ ದಿಸ್ಲಿಂ, ಚಾರ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ಎಕಾಚೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಎಕೇಕ್ ಚಕ್ರ್.
16. ಚಕ್ರಾಂ ಝಳ್ಝಳಿತ್ ಸ್ವರ್ಣ್‌ಮಣಿಯಾಚಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಚಾರಾಂಯ್ಚೊ ಆಕಾರ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಂ ಅಶಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಿ ಚಕ್ರಾ ಭಿತರ್ ಚಕ್ರ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.
17. ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಚಾರಾಂಯ್ ದಿಶಾಂನಿ ವಚುಂಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ವೆತಾನಾ ತಿಂ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿನಾತ್ಲಿಂ.
೧೮. ತಾಂಚ್ಯೊ ದೆಗೊ ಊಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಾರಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೆಗಾಂ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ದೊಳೆ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.
19. ಪ್ರಾಣಿ ಫುಡೆಂ ವೆತಾನಾ ಚಕ್ರಾಂಯ್ ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಫುಡೆಂ ವೆತಾಲಿಂ; ಪ್ರಾಣಿ ಧರ‍್ಣಿ ವಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ಚಕ್ರಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾಲಿಂ.
20. ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಜಂಯ್ ವಚುಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ ತೆ ವೆತಾಲೆ; ಚಕ್ರಾಂ ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ವಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಚೊ ಅತ್ಮೊ ೨೦. ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಜಂಯ್ ವಚುಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ ತೆ ವೆತಾಲೆ; ಚಕ್ರಾಂ ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ವಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಚೊ ಅತ್ಮೊ ಚಕ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ಲೊ.
21. ಪ್ರಾಣಿ ಫುಡೆಂ ವೆತಾನಾ ಚಕ್ರಾಂಯ್ ಫುಡೆಂ ವೆತಾಲಿಂ; ಪ್ರಾಣಿ ಥಾಂಬ್ತಾನಾ ಚಕ್ರಾಂಯ್ ಥಾಂಬ್ತಾಲಿಂ. ಪ್ರಾಣಿ ಧರ‍್ಣಿ ವಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ಚಕ್ರಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಚೊ ಅತ್ಮೊ ಚಕ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ಲೊ.
22. ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಅಂತ್ರಾಳಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ; ತೆಂ ಸ್ಪಟಿಕಾ ಪರಿಂ ದಳ್ಥಳ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲಲೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.
23. ಅಂತ್ರಾಳಾ ಪಂದಾ ತಾಂಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ಉಸಯ್ಲಲೆ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗ್ತಾಲೆ. ಹರೇಕ್ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಆನಿಕ್ ದೋನ್ ಪಾಕಾಟೆ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಧಾಂಪ್ತಾಲೆ.
24. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ: ತೊ ಆವ್ರಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಸಾರ್ಕೊ, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್ಲೊ. ತೆ ವೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಂದಳಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್ಲೊ. ತೆ ಥಾಂಬ್ಲೆ ತೆದ್ನಾ ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಕಾಟೆ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯ್ಲೆ.
25. *???????
26. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಅಂತ್ರಾಳಾರ್ ನಿಳ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕಾಂ ಪರಿಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಎಕಾ ಶಿಂವಾಸನಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆರ್ ಮನ್ಶಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಲಿ ಏಕ್ ಆಕೃತಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲಿ.
27. ಕಮರ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಉಜ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಝಳ್ಝಳ್ತಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ; ಕಮರ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಜ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆ ದೆಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್.
28. ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕುಪಾರ್ ಪಡ್ತಾ ತ್ಯಾ ಧೊಣ್ವಾ ಭಾಶೆನ್ ಹೊ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ವೈಭವಾಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ದರ್ಶನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ್ ಸರ್ಪಟ್ಲೊಂ, ಆನಿ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊ.

 

ಎಜೇಕಿಲಾಚಿ ದಿಸಣ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಟ್ಟಾವೀಸ್ ಚರಣಾಂಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಣ್ಯಾರ‍್ಯಾಂನಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಉತ್ರಾಂ ವಾಂಟೊ ಯಾ ಆಪ್ಲೆ ಸಮ್ಜಣೆ ಪರ್‌ಮಾಣೆ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ ಅರ‍್ಥ್ ಸಾರ‍್ಕೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಡೆನಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಳಾಂ-ಪಾಳಾಂನಿ ನಿರ‍್ಯಾತಿಂಚೊಚ್ ಆಟವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಎಕೆಕೀಲ್ ಪ್ರವಾದಿಚಿ ದಿಸವ್ಣ್ ಎಕಾ ಅಂತ್ರಳ್‌ತಾರುಂ (flying saucer) ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವಾದ್ ಕರ‍್ತಾ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಹಾಂವೆಂ ಲಿಕುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಎಜೇಕಿಲಾಚೆ ದಿಸವ್ಣೆಕ್ ಎಕ್ ರಾಜಾಂವಿ ಅರ‍್ಥ್ ದಿಯಾತ್? 

 

ಪವಿತ್ ಗೃಂಥಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‌ಎಕ್ ಘಡಿತಾಕ್ ನಿರ‍್ಯಾತಿಂಚೊ ಗಾಂಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂಚಾಂನಿ ದಿಸುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್, ಜಾಣಾಯ್ ಆನಿ ಬಳ್ ತುಕೊನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಕಿ ಆದಿಂಮಾಗಾ ಹೊ ಸಂಸಾರ್/ಸುರ‍್ಯಾ ಮಂಡಳ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್ ನಿರ‍್ಯಾಂತಿಂನಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಇತ್ಲೆ ಬಳಾದಿಕ್/ಬುದ್ವಂತ್/ಜಾಣಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಕಿ ಆದಿ ಮಾನವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಇತ್ಲಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಿ ತಾಂಚೆ ವರ‍್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಿರೆಮಿಡ್ ತಸಲಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಉಬಾರೊಂಕ್ ತೆ ಸಕ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಟಿಯಾಹು‌ಅನಾಕೊ (Tiahuanaco-Bolivia) ನವಾಲ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಆತಾಂಯಿ ಆಮ್ ಮಾನವಾವರ‍್ವಿಂ ಉಬಾರೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್‌ನಾಂತ್. ತರ್ ಕೊಣೆ ಹಿಂ ಉಬಾರ‍್ಲಿಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್, ಖಂಚಾ ಜನಾಂಗಾನ್? ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಗಿ ದೈತ್ಯಾಕಾರಾ‌ಅಚೆ ಮಾನವ್ ಜಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ದೋಳ್ನ್‌ಮೋಳ್ನ್ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ? ವಿಗ್ಯಾನಾಚೆ ಭಿಂ ವೊಂಪ್ಲೆಂ?


ಆಮಿ ಪವಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯಾಂ ಆನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೃಂಥಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಲಿಖುನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳೆಯಾಂ:

 

  

 

 

ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೃಂಥ್ 6: 1,2 ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆಂ ಪಾತಕ್

 

1. ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಚಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಧುವೊ ಜಲ್ಮಲ್ಯೊ.
2. ದೇವ್-ಪುತಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯೊ ಧುವೊ ಸುಂದರ್ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ.
3. ತೆದ್ನಾಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಾಸ್ ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಉರುಂಕ್ ನಜೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ವಿನಾಶಿ ಕುಡಿಚೊ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಎಕ್ಶೆಂ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ.”
4. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್ ದೈತ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್‌ಪೂತ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಧುವಾ ಸಂಗಿಂ ಎಕ್ವಟುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ. ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚೆ ಬಳ್ವಂತ್ ವೀರ್ ಆನಿ ನಾಂವಾದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಹೆ.
5. ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಖೊಟೆಪಣ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಖೊಟಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘೊಳನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ.
6. ಆಫ್ಣೆಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಚುರ್ಚುರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತೊ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ.
7. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪೃಥ್ವೆ ವಯ್ಲೊ ನಾಂಚ್ ಕರ‍್ತಲೊಂ; ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಜಾನ್ವಾರಾಂಕ್, ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್ ಆನಿ ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ನಾಂಚ್ ಕರ‍್ತಲೊಂ. ತಾಂಕಾಂ ರಚ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ತಾತ್.


ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ/ವಿವರಣ್/ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ನಾಂತ್. ಬರಾಬರ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಮನಿಸ್, ತುಮಿಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ತೊ, ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಜಾಲಾ ಕಿ - ಖಂಚೆಂಯಿ ‘ಗುಳ್ಕ್’ ಕರುನ್ ಗಿಳೊಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾ.


ಸವಾಲಾಂ: ಕೋಣ್ ಹೆ ದೇವ್ ಪುತ್?


ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚೆ ಬಳ್ವಂತ್ ವೀರ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಕೋಣ್ ಹೆ?


ಕೋಣ್ ಹೆ ದೇವ್ ಪುತ್? ಕೋಣ್ ಹ್ಯೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಧುವೊ?

(ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕಿಸ್ತಾಂತ್ ಡೆನಿಕೆನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ?)