ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ (ದೆ.) ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಆನಿ (ದೆ.) ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ( ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವ್ : ವಾಸು, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ) ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಭಾಶಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers’ Digest ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಶನಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ. ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories’ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನೈಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Booksellers & Publishers Association of South India (BAPASI) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಂ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅಂಕಣಾಂ, ವಿಡಂಬನಾಂ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಾಚೆಂಚ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್, ಅಂಕಣಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ. 2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. 2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಆಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಕಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

Recent Archives

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ - 4

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ        2017-08-01 17:28:20
  |     |   

ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್
ಕುಡ್ಸಿಲ್ಲೆ ಟಿಂಕರ್: “ಎಡ್ವಿನ್” ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್, ಮಂಗ್ಳುರು

 

ಪ್ರಸ್ತಾಪ್


1972-1974 ಇಸ್ವೆಂನಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ’ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್’ ಲಿಕುನ್ ತಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ನಾಶಸ್ವೆಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶ್ ಜಾತಾನಾ ಹ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಯೆಕ್ ಎಕ್ ಪರಿಣತಿ (sequel) ಬರಂವ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲಿ ಸಾಹೆತ್ ಮಾಹೆತ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಹೆರ್ ಲೇಖಕ್ ಹೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಮಿಚೆರ್ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಝಳ್ಕಾಲಿಂ ನಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ “ಬ್ಲೊಂಡಿ” ಲಿಕುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಹಿ ನವಾಲಿಕಾ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆ ನದ್ರೆಕ್ ‘ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಪ್ರತ್ ಝಳ್ಕಾತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಯಾದಿ ಯಾದಿಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ನದರ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾರ್ತಾನಾ ಆಮಿ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚೆರ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಟವ್ ಕರುಂಕ್ ಇಂಬು ಮೆಳ್ಟಾನಾ 1972-1974 ಇಸ್ವೆಂನಿ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಚ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಸುಲಬಾಯೆನ್ (ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಲಾಬ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ರೂಚ್ ಆನಿಕಿ ತೇಜ್ ಜಾತಾನಾ ಎರಿಚ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನಾಚ್ಯಾ ‘ನಿರ್ಯಾತಿ’ ಸಾಹಿತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಿ ಸರಣಿ ‘ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ’ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್. ತುಮಿ ಯೆದೊಳ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಡೆನಿಕೆನಾನ್ ಸಂಸೊದ್ ಕರುನ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಂ ಬಿತರ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಂಯ್‌ನಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ಡೆನಿಕನಾಚ್ಯಾ ‘ಸಂಸೊದಾ’ಂಕ್ ಶೆಂಡಿ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್ಲೆ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸರಣಿ ಲೇಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್.

 

ಪುಣ್ ಹೆ ಆಂಬೊಟ್ ಟಿಂಕರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜೆ!

 

ಟಿಂಕರ್: “ಎಡ್ವಿನ್” ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್, ಮಂಗ್ಳುರು

 

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ, ಪಯಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆವ್ತಾನಾ ನೆಂಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಕೊಂತ್, ಬೆಂತಿಣ್, ತೀನ್ ಚಾರ್ ನಮೂನ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆರ್ಲುಕ್ಯೊ ಆನಿ ಎಕಾ ಸಾಂತಾಚೊ ರಜಿಸ್ತ್ರ್ ದಿತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಟಾನಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖರೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್’ ಟ್ರೇಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಸೆರೆಮನಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಉಮೆ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಸಬಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಬಿಯಾತಿಣಿಂನಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಚಾನಿಸ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಉಮೆ ದಿತಾನಾ ಕೋಟ್ - ಬುಟಾರ್ ಉಸ್ಮಡ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ಮಾಮ್ಮಾಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಕ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯಿ ಆಸಾ; ಆನಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂತ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಸಾವಿಯೊಚೊ ರಜಿಸ್ತ್ರ್.

 

ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಹೊ ರಜಿಸ್ತ್ರ್/ಚಿತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಂಟಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ‘ಆನಿ ತುಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಾಂತಾಪರಿಂ ನಿಸ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿದ್ ಆತಾಂಯಿ ಜಿವಿ ಆಸಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಶ್ಯಾತ್: ಸಾಂ ಡೊಮಿನಿಕಾಪರಿಂ ನಿಸ್ಕಳ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಲೊಂ ನಾ, ಚಡ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೇಲಮ್‌ಥಾವ್ನ್ (ಯೆರ‍್ಕಾಡು) ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ Friends of Dominic Savio ಕಡ್ತಿಲೆಕ್ ವರ‍್ಗಣಿ ಬಾಂದ್ಲಿ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ‘ಭಾಗೆವಂತ್’ ಲೇಖನಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್, ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಹಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ನ್ಹಯ್, ‘ರಾಕ್ಣೊ’ರ್ ತವಳ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾವಿಯೊ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊ, ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೀಸ್ ರುಪಿಯಾಂಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳ್ಟಾಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ನ್ಯೂಚಿತ್ರಾಕ್ ವಚುನ್ ಬಾಲ್ಕನಿಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಮರ‍್ಜೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ‘ಸಿನ್ಯಾಮ್’ ಪಳೆತಾಲೊಂ. ಸಾವಿಯೊ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ದೋನ್ ಸಾಹಿತ್ ಶಿಬಿರಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ; ತಾಂತುಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಗೊಬೊರ್ ಪಡ್ಲೊ ಪುಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆಕ್‌ಪೊಟ್ - 1969 ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತರಿ - ತುಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?

 

ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕನಾಚ್ಯಾ ಮೊಚ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಯ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಉರ್ಡಾತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಪಾಟ್ಥಳ್ ಆಸಾಜೆ ನ್ಹಯ್? ಹಿ ಲೇಖನಾವಳ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ‘ಮನೆ ಕೆಲಸ’ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಾರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಾಂತ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಸಾವಿಯೊಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತೆಂ, ಉಳ್ಟೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ negative ಪಿಂತುರ್. ಹಾಂತುಂ ಕಾಳೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಧವೆಂ ಆನಿ ಧವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಎಕ್ ಸುಚಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಸೊ: ಮತಿಂತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುನ್ ಸಾಂತ್ ಡೊಮಿನಿಕಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ತಿಬ್ಯಾಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಳೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್. ಅಬ್ಳೆ, ತುಕಾ ಸಾಂತಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ದಿಸ್ತೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶುಭ್ರ್ ಆಗಸಾಕ್ ಪಳೆ, ತುಕಾ ಸಾಂತಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ ರುಪ್ಣೆಂ ದಿಸ್ತೆಲೆಂ.

 

ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ - ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂತಾಚಿ ದಿಸವ್ಣ್ ಜಾಲಿ. ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾರಿ ಉಗ್ತೆ ಕರುನ್ ಆಗಸಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂತ್ ಡೊಮಿನಿಕಾಚಿಚ್ ದಿಸವ್ಣ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಕತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬಳಿಷ್ಟ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಅಸ್ಕತ್.

 

ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ವೊದ್ದುವರಾಂಟ್ ಎಕ್ ಗಾಂಚ್ ಯಾ link ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಂಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ - ದಿಸವ್ಣ್ಯೊ - ಪಾತಿಯೆಣ್ಯೊ ತ್ಯಾ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕಾನ್ ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ತೊ 63 ಮಿಲಿಯಾ ಕಾಪುನ್ ವೆಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಲಿಖ್ತೊಂ!

 

ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಬ್ಬೊರ್ ತೆಂತೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆಸಾ, ಪಳೊವ್ಯಾಂ.

 

ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ:


ಯೊನಾಚಿ ಖುಣಾ (ಮಾತೆವ್ 16:1-4; ಮಾರ್ಕ್ 8:11-12; ಲೂಕ್ 11:16,29-32)

38. ತವಳ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಫಾರಿಜೆವಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ತುಜಿ ಏಕ್ ಖುಣಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಜಯ್”.
39. ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಖೊಟಿ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಸಂತತ್ ಮಾತ್ರ್ ಖುಣಾ ಮಾಗ್ತಾ! ಯೊನಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಚೇ ಖುಣಾಂ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿಂ ಖುಣಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್.

 

1954 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಘಡಿತ್ ಆತಾಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಥರ್ಥರಾಯ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ - ಗುಂಟಾಂಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್ ಕ್ರಿಯಾ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಉಸ್ಕೊಂಚಿ ತಾಳ್ಯಾ ದೂಕ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೆ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಗುಂಟಾಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಡೊ| ಎಮ್.ಡಿ. ಅಡಪ್ಪಾನ್ ಫ಼ೈಸಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬು ಕಾಂಯ್ ಶಸ್ತ್ರ್ ಕ್ರಿಯೆವೆಳಾರ್ ಥತಾಸ್ತು ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಒಪರೇಶನಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದವರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾರಿಕ್ ಥಿರಾಯ್ಲಿ. ಖಂಯಿ ಮಾಪಾನ್ ತುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಗುಂಟಾಂಚೆ ಒಪರೇಶನ್ ಎಕ್ ಮಾಮೂಲ್ ಶಸ್ತ್ರ್ ಕ್ರಿಯಾ ಪುಣ್ ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮೋತ್ ಚುಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆವಯ್ಕ್ ಬಿರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್. ಒಪರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಡೊಕ್ಟರಾಕ್ ಚೆಕ್‌ಅಪ್ ಭೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಭೆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಎ.ವಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ‍್ಕಲಾಕಡೆನ್ ಆಮಿ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ ಸಬಾರ್, ಧವೆಚ್ ಆಡ್ವೆ ಉಬೆ ಗೀಟ್. ದಾಟಾಯೆನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಪಾತಳ್, ಪಾತಳ್, ಕ್ಷಿಣ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ವೆಚೆ ಹೆ ಗೀಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಪಳೆ ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಗೀಟಾಂಚೆರ್ ತಿಚೆಂ ಗಮನ್ ಹಾಂವೆ ಒಡ್ತಾನಾ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ಹಾಯ್ ದೆವಾ, ಕಸಲೆಂ ಖುಣಾ ಹಿಂ? ಸಂಸಾರ್ ಆಕೇಯ್ರ್ ಜಾತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಖುಣಾಂ ಆಗಸಾರ್ ದೆಸ್ತೆಲಿಂ, ಫಾತ್ರಾರ್ ಫಾತರ್ ಉರ‍್ಚೊ ನಾ...ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ತೆಂ? ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ವಚುನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

 

ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಕಾಂಯ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹೆ ಆಡ್ವೆ - ಉಬೆ ಗೀಟ್, ಸುಪರ್‌ಸೊನಿಕ್ ಜೆಟ್ ಫಾಯ್ಟರಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಾಂಚೊ ಧುಂವರ್ (exhaust gases) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆತಿತ್ಲಿ ತಿ ಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್.

 

 

ಹೆಂ ಸಮ್ಜಾಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆತಾಂಯಿ ಹ್ಯೆ ದಿಸವ್ಣೆಚೊ ಥರ್ಥರೊ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂನಿ ಆಸಾ!

 

ಪುಣ್ ಹಿ ಬಿರಾಂತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ವಿಕಾಸ್ ಜಾತಾಚ್ ಹಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಭ್ರಮ್ ಆನಿ ಬಿರಾಂತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಕ್ರಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಶಿಂಕಳ್ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಚ್. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ ದೆಖ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಕಥಾ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾ ವಜನಾಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಖಂಚಾಯಿ ‘ಅಜಾಪಾಕ್’ ತೆಂ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಚಿತ್ತ್‌ಭ್ರಮ್ (illusion) ಮ್ಹಣ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಚೆರ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ ದಿಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಅಜಾಪಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಣನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಖಂಚಾಗೀ ಎಕಾ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ ದೈವೀಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಉಸ್ತೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಣಾ ‘ಭಾವಾರ‍್ಥ್ಯಾ’ಂಚಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಪಿಗ್ಳಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಕಾತ್.

 

21 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1995-ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಹೊಟೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಎಕ್ ಭಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೆನೆಜರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಸರ್, ಆಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ’ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗಣಪತಿ ದೀವ್ಳ್ ಪಳೆ. ಚಿಕಾರ್ ಭಕ್ತ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ - ಗಣಪತಿಬಾಪ್ಪಾ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾ. ಭಕ್ತಾಂನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ತೊ (ಗಣಪತಿ) ಪಿಯೆತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಅಜಾಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಭಕ್ತ್ ಜಮ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ!

 

ಹಾಂವ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಅಜಾಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳುಂಕ್‌ನಾ ಪುಣ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಅಜಾಪಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಭಕ್ತಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಜಾಪಾಚೊ ದಾವ್ ನಿಂವ್ಲೊ.

 

ಸಂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್‌ಶಾ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಅಜಾಪಾಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ರಿತಿರ್ ಸ್‌ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲೆಂ ಪುಣ್ ಭಕ್ತಾಂಚೆ ಮತಿಂತೆ ಎಕ್ ಎಕ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಥಿರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಂ, ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ಭಾವಾರ‍್ಥಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಚಿಡಾಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊದ್ತಾಂ ಕೀ ಖಂಯ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ‘ಅಜಾಪಾಂ’ ಆಸಾತ್.

 

ದೆಕಿಕ್ ಆಮಿಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾರ್ಥಾತ್ ಮೆಟಾಕ್ ಎಕ್ ಅಜಾಪ್ ಆಸಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್ ತೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಬೊಂಚೊ ಬಂದ್ ದವರ್ಚೊ ಬರೊ. ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ರಚನ್ಂಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಜಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ಘೊಟಾಳೆ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮಿ ಮಾಂಕ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಯಾ ಆವ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ಟಾ? ಆಮಿ ಜೀಣ್ ಕಿತ್ಲಿಯಿ ಲಾಂಬಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ. ಹ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವದ್ದುವರಾಂಟಾಂಕ್ ಮಾತೆಂ ದೀಜೆ?

 

ಪುಣ್ ಹಾಲಿಂಚ್ಯಾ ‘ಅಜಾಪಾಂ’ ಪಯ್ಕಿ ಫಾತಿಮಾಂತ್ಲಿ ದಿಸವ್ಣ್, ಸುರ್ಯಾಚೆಂ ಅಜಾಪ್ ಸವಲಾಂವಿಣೆ ಗಿಳುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಜಾಲಾಂ ಅಶೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ‘ಅಜಾಪಾ’ವಯ್ರ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಸವಲಾಂ, ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೆ ಖ್ಹುರು, ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ‘ಬೊಂಚೊ’ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. 1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಾತಿಮಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಘುಟ್ ಪಾಪಾಸಾಯ್ಬ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕರ‍್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೇಂತ್ ನಾ, ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ತರಿ ಇಸ್ಕಳ್ಳಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್.

 

ಕಸಲೆಂ ಹೆಂ ಸುರ‍್ಯಾಚೆಂ ಅಜಾಪ್? ಹಾಲಿಂಚ್ ಆಮಿ God Particle ವಿಂಗಡ್ಸಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಂ ತುಂರ್ಬೆತ್ ಫುಂಕ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಜಣಾಂಗಾಕ್ ‘ಸುರ್ಯಾ’ಚೆಂ ಅಜಾಪ್ ಕಶೆಂ ವಿವರಾಂವ್ಚೆಂ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ? ಬೊಂಚೊ ಬಂದ್ ದವರ‍್ಚೆಂಚ್ ಭ್ಹೇತ್ರೀನ್ (ಉಚಿತ್) ನ್ಹಯ್? ತರಿ ಹ್ಯಾ ಅಜಾಪಾವಿಶಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ವಾಚ್ಯಾ, ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತರೀ ಪರ‍್ವಾ ನಾ:

 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲೆ ಲೇಖನ್ 11 ಮೇ 2017 - ಂತ್ Catholic Herald ನೆಮಾಳ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂತ್ ‘ಸುರ‍್ಯಾಚೆಂ ಅಜಾಪ್’ ಘಡೊನ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೆಂ ತರ‍್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ವಾಚ್‌ಚ್ಯಾ ವಾಚ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಖುದ್ದ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ಜಣೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂವಳ್ ಘುಸ್ಪಡೊನ್ ಬಲ್ತೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾಯ್ ಆಸಾ.

 

Fatima at 100: Can a scientist take the Miracle of the Sun seriously?


by Fr Andrew Pinsent


posted Thursday, 11 May 2017

 

A scientific perspective does not rule out miracles. We must remain open to exploring the unexplained

 

The question in the headline implies that the expected answer is “no”, but as a former particle physicist, my response is “Why not?” Contrary to a common prejudice, a scientific perspective does not rule out miracles, and the event at Fatima is, in the view of many, particularly credible.

 

As regards miracles in general, the usual prejudice against them takes one of two forms. The first is to claim that a scientific worldview excludes miracles, wrongly defined as breaking the laws of nature or, specifically, physics. This prejudice rests on a misunderstanding of the scope of scientific laws, which describe how simple, idealised systems behave in isolation. Such laws enable us to perform extraordinary feats, such as the final voyage of the Cassini spacecraft now taking place through the rings of Saturn.

 

But such laws say nothing about what happens when a system is not isolated, especially when a free personal agent intervenes. To give an example, if I throw an apple in the air, its trajectory will approximate a parabola that can be predicted from its initial position and momentum, but that prediction says nothing about whether or not I choose to catch the apple. And if I can intervene to change the trajectory of an apple then presumably God, who is all-powerful, can do the same and much more. Hence there is no real problem with miracles from the perspective of scientific laws, since to describe how a system behaves in the absence of intervention says nothing about whether an intervention can or does take place.

 

A second form of the prejudice is to claim that a combination of natural causes can and should be found to explain what appears to be miraculous, reducing the miraculous to the providential. To give one of many examples, it is not uncommon for clerics and teachers of a certain age, who find the miraculous mildly embarrassing, to claim that Jesus’s feeding of the 5,000 was simply a matter of people being shamed into sharing the food they already had.

 

But such explanations rarely fit well with the actual accounts, especially the reactions of eyewitnesses. Nor are such explanations either necessary or helpful. Obviously, we need to bring our critical judgment to bear on reports of particular miracles, which are exceptional signs in a world of created beings with their own natural powers. But to decide, in advance of any evidence, that miracles are impossible or never happen, is against the spirit of critical inquiry and is a counsel of despair. After all, if no miracles ever happen, then we are trapped in a world of natural powers, inadequate for our happiness, and doomed to individual and ultimately cosmic decay and death.

 

 

 

How, then, should we assess Fatima, and especially the reported miracle of the sun of October 13, 1917? This event accompanied the last of six apparitions to 10-year old Blessed Lucia Santos and her cousins Jacinta and Francisco Marto (who are shortly expected to be declared saints). The crowd of witnesses numbered in the tens of thousands and we have many testimonies, including from university professors and reporters, later compiled in a book by John Haffert, Meet the Witnesses of the Miracle of the Sun. For example, Avelino de Almeida from O Século, an anti-clerical government newspaper, and who had previously mocked the children, wrote that the sun made sudden, incredible movements, “outside all cosmic laws”.

 

Today, the Church does not demand that we accept the miracle, but states only that the apparitions of Our Lady themselves are worthy of belief. Nevertheless, given the number and range of eyewitnesses, and the political and ecclesial shock to Portugal that followed this event, everything we know is compatible with a public miracle of the most extraordinary kind and credibility.

 

From the perspective of 2017, the timing also seems propitious. The apparitions took place four centuries after the start of the Protestant Reformation in 1517, and two centuries after the founding of the first Grand Lodge of the Freemasons in London in 1717, milestones in the shift from Catholicism to religious indifferentism. On the very day of the miracle of the sun in 1917, the Petrograd Soviet took military control in Russia, paving the way for atheistic communism to begin its ruinous domination of much of the world, persecuting the Church and leading to the cruel deaths of tens of millions of people.

 

Hence it is not surprising that God should have granted us a spectacular miracle, with stern warnings, of the repentance and penance with which we need to respond to his gift of grace, for the salvation of our souls and of the world.

 

Fr Andrew Pinsent is research director of the Ian Ramsey Centre for Science and Religion at Oxford University and a priest of the Diocese of Arundel and Brighton.

 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ಆಮಿ ಮನಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್: ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಎಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪತ್ರಾರ್ ಹಾಲಿಂಚ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫಾತಿಮಾಚ್ಯಾ ಹೆ ದಿಸವ್ಣೆಕ್ ಎಕ್ clean chit ದಿಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮರಿಮಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್. ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ ಸಭಾ ಅಜಾಪಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಕ್ ಮಾನುನ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಾಂವ್ಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಸಲಿಂ ಅಜಾಪಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಾ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ‘ರಚ್ಣಾರಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಹಾಲ್ಕದುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಎಕ್ ಅಕಾಸ್ಮಾತ್ ದರ‍್ಶನ್ (apparition), ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಎಕ್ ಚಿತ್ತ್‌ಭ್ರಮ್ (illusion) ಯಾ ಚುಕ್‌ಲ್ಲಿ ಸಮ್ಜಿಕಾಯ್, ಭ್ರಮ್, ಬಿರಾಂತ್ (hallucinations), ವಶೀಕರಣ್ ಯಾ mass hypnotism. ಅಥ್ವಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್ ವೊಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆನಿಕನಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ನಿರ್ಯಾತಿಂಚೆಂ ಕಮಾಲ್?

 

ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಎಕ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ಸವಾಲ್, ದೊರ‍್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಹೆಣೆಂ ಘಾಲುಂ ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್?

 

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಯೆ ಮದೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ಬೊಳ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಕಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್; ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ತಾತ್, ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕರ‍್ತಾತ್, ಸಯ್ತಾನಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್, ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ-ರಜಾರಾಂನಿ cardiac by-pass surgery ನಾಸ್ತಾಂ ಊಂಡ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾ, ಪೊಟಾಂತ್ಲೊ ಗೆಡ್ಡೊ (tumor) ಖರ್ಗಾತಾ, ಝಡ್‌ಪಿಶೆಂ ಸುಟ್ತಾ....ಕೋಣ್ ಹೆ?

 

ಹೆಂ ಎಕ್ ನವೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಹಾಂಕಾಂ faith healers . ಹೆ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿಯೆಂತ್ಲೆ.

 

ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ರಿಸ್ತ್? ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಹೆ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆಂ, ಜಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕ್ಲೆ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್/ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಪೂರಕ್ ದಾಕ್ಲೆ ನ್ಹಯ್.

 

 

 

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾ - ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಎಕಾಚಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ, ಬಿರಾತ್ಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ - ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಸರ್ಚೆಂ, ನೀದ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾ, ಖಾಣ್ - ಜೆವಣ್ ರುಚನಾ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮೀಣ್ (ಕಾಳ್ಕಯ್) ಜಾಲಿ. ತವಳ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಎಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ faith healer ಉದೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ‘ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂ’ಚಿ ಖೆಟ್‌ಚ್ಜ್ ಜಾಲಿ, ಜಾತಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಭಾವಾರ್ಥಿ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಹಾಲ್ಕಂದ್ತಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಚಡಯ್ಲಿಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂತಾ ಸರ್ಶಿಂ, ತ್ಯಾ ಸಾಂತಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾ. ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ - ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬುಕ್ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ವರುನ್ ‘ವಾಂಜೆಲ್ ರಜಾರ್ ಕರುನ್’ ಹಾಡ್ತಾಂ.


ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಸಲಿಗಿ ರಿತಿವಿಧಿ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚೊ ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಂಗ್ತಿಚ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿ - ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್? ಸಬಾರಾಂನಿ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ - ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್. ಸಯ್ತಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಗ್ದಿತಾ? ಕುಕಾರ‍್ಯೊ, ಆಕೃಂದನ್ ಆನಿ ರಡ್ಣೆಂ. ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ಸಯ್ತಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಗ್ದಿತಾ. ತವಳ್ ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ತ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಿಕ್ ವಯ್ಜಾಚೆರ್ ಚರ‍್ಲಿ. ಎಕ್ ಶಿರ‍್ಶಿರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಣ್ಯಾಂತ್ (ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಸಾಹಿತಿ ಉತ್ರಾಂವರ‍್ಣಾನಾಂ ಹಿಂ!) ಧಾಂವ್ಲೊ. ತೊ ವಯ್ಜ್ Horror of Dracula ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ Christopher Lee ಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

 

 

ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಕಿಸ್ಕ್’ ಕರುನ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ‘ಕಿಸ್ಕ್’ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ (ತುಜ್ಯೊ ಬುದಿ ಸೊಡಿನಾಂಯ್‌ರೆ, ಬಾಬಾ!) ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವೋಂಟ್ ಉಸಯ್ಲಾಗ್ಲಿ ಪುಣ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ‘Hydrogen Peroxide, hydrogen peroxide’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಂತ್ರ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾವ್ಜೆಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ mathematics phobia ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಹಿಕಾ ಕಾಂಯ್ Chemistry phobia ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ತವಳ್ ಭಾವಾರ್ಥಿಕ್ ವಯ್ಜಾನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ -ಸಯ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾ ಆನಿ ಹಿಂ ಸಾಫ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಯಾ!

 

ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್, ಬೋಬೊ ಆನಿ ಆಕೃಂದನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಂಗ್ತೆಚೆ ಕಾಳ್ಜೊರಾಚೊ ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಾಂಪೊನ್ ‘ದಡ್ಡ್’ ಕರುನ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೆ ಆನಿ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆ.

 

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ ಹಿ ಎಕ್ ಕಣ್ಣ್‌ಕಥಾ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್. ಹಳೂ ಉಟೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊಂ- ಮಾಮ್ಮಿ, ಮ್ಹಜೊ ಸಯ್ತಾನ್ ಸುಟ್ಲೊ, ಆತಾಂ ಚಲ್ಯಾಂ. ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ ಪುಣ್ ಆಮೃಕಿ ಹಾಸ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ!

 

ಆನ್ಯೇಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ -

 

ಕುವೇತ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕಣ್ಗೆಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾನ್ ಕುದೊಳ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸೆರ್ವಾಲೊಂ - ರೋಟರಿ, ಹೊ ಸಂಘ್, ತೊ ಸಂಘ್, ಹಿ ಮಂಡಳಿ, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ - ಸಂಪಾದಕ್, ತಾಚೊ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಬಾರ್ ಜಮಾತಿಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಪಾಸ್’ ಲಾಬ್ತಾಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ - ಕೇರಳಾಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವಾರ್ಥಿಕ್ ವೈದ್ಯ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ತಂಬು ಮಾರ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಜಾಪಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಂಯ್ ವಳಕ್‌ಪಾಳಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸುಂಕ್ ಆನಿ ವರ್ದಿ ಬರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಫುಡ್ಲಿ ಫಂಗತ್ ಮೆಳ್ಟಾಲಿ. ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ವೇದಿಚೆರ್ ದೋಗ್ ಸುಟ್‌ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಖಿಂವಾಟ್ (highly animated) ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಎಕ್ಲೊ ಮಳೆಯಾಳಮಾಂತ್ ಬೊಬಾಟ್ಟಾಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ತರ್ಜಣ್ ಕರುನ್ ಭಾಂಗ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್ ‘ಹುರಿ ದುಂಬಿಸು’ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಝಾ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕದೆಲಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಕುಲೊ ಫಿಟ್ಟ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಬಸ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಕಸೊಯಿ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ, ಪಳೆಯಾಂ ಹಾಂಚೊ ಹುನ್ನರ್. ತವಳ್ ತೊ ತರ್ಜಣ್‌ದಾರಾನ್ ಐಲಾನ್ ಕೆಲೆಂ - ಆತಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ/ಜಾಲ್ಲಿಂ ವೇದಿಕ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಜಾಪಾಂಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತೆಲೆ/ಲಿಂ. ತಾಣೆ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ವೇದಿರ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀ ಲಾಗ್ಲೊ ಕಿ ಅಸಲೆ ಜಮಾತಿ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಎವಾಂಜೆಲಿಸ್ತಾನ್ (ಪ್ಲಸ್ ಸುಟ್‌ಬೂಟ್) ತಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲೊ ಗೆಡ್ಡೊ (tumor) ಖರ್ಗೊನ್ ಗೆಲೊ. ಬರಾಬರ್. ದುಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಯ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಕಾನ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಎವಾಂಜೆಲಿಸ್ಟಾನ್ ಪಾಂಚ್, ಧಾ ಆನಿ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚೆ ಅಂತರಾರ್ ರಾವೊನ್ ‘ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಡೇಸ್ತಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಯಾನ್ ‘ಜೀಸಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಕಸಲೆ ಅಜಾಪ್, Praise the Lord!

 

ಆತಾಂ, ತಿಸ್ರಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಭಾರಿಚ್ ಮಝೆದಾರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ದವರ್ತಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ?

 

ತರ‍್ಜಣ್‌ದಾರಾನ್ ಐಲಾನ್ ಕೆಲೆಂ - ಆತಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಊಂಡಾಚ್ಯಾ ಶಸ್ತ್ರ್‌ಕ್ರಿಯೆ ಶಿವಾಯ್ ವಾಂಚ್‌ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ತಿಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೆ ಆನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಶಸ್ತ್ರ್‌ಕ್ರಿಯಾನಾಸ್ತಾಂ (cardiac by-pass surgery) ನಾಸ್ತಾಂ ತಿಚೊ ಊಂಡ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ತಿ fighting-fit ಆಸಾ. ತವಳ್ ತಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಂಗ್ತೆರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್, ತಿಚೆರ್. ಹಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಮದ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಕಾ ಕುವೇತಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ cardiac by-pass surgery ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ತಿ ವೇದಿರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಚಡ್ಲಿ ಪುಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಖಾಡುಂ ಪಡ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಗೀದಾನದ್ರೆನ್ ತಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತಿಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾತೆಂ - ಘುಂವಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ವೇದಿವಯ್ಲಿ ದೆಂವ್ಲಿ. ಜಮಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಮಾಂತಾಚೆಂ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ್ ಕರುಂಕ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ.

 

ಡೆನಿಕೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಅಸಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್?

 

ಡೆನಿಕೆನ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ದಿಸವ್ಣೆಂಚೊ, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕರುಂದಿ ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ’ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್?

 

ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚಿ ಮಾಡ್ಣಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಪುಣ್, ದೆವಾಚಿ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವಯಿಲ್ಲಿಂ ‘ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ’ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಟಾನಾ, ಎಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ದಾಕ್ಲೆ ಜೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾ-ತಾಳ್ವೆಂಕ್ ಖೊರೊಜ್ ದಿತಾತ್, ತ್ಯಾಂ ವಿಷಾಂತ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಶೆಗ್ ನಾ, ತಾಜ್ಜುಬೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಸೆಜಾರ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

 

ವಾಚಾ - ತಾಂಗೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಪ್ರೇತ್ - ಪಿಶಾಚೆ ಉಪಡ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಫಾತರ್ ಪಡ್ಟಾಲೆ, ಆಯ್ದಾನಾಂ ಹೆಣೆತೆಣೆಂ ಉಬ್ತಾಲಿಂ, ಫರ್ನಿಚರ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾಕ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ಅಸಲೆಂಚಿ ಭುತಾಚಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ. ಮನೊವೈಜಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ Poltergeist was at work. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾನಾಂತೆ ಉಪದ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಚೊ ಪಿಶಾಚ್. ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ, ಮಾಗ್ಣೆಂ-ರಜಾರ್, ಭೊಟಾಂಥಾವ್ನ್ ಪುಜಾ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೊ ಭುತ್ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ್ನಿಚೆ ಧುವೆನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ವಕದ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ - ಅಜಾಪಾಂಚಿ ಎಕ್ ಚಪಾತಿ.

ಗೊಂವಾಂಚಿ ಸಾದಿ ಚಪಾತಿ ಪುಣ್ ಕೊಣಾ ರಾಂದ್ಪಿಣೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಿಚನಾಂತ್ ತಿ ಭಾಜ್ತಾನಾ ಚಪಾತಿಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಉದೆಲೆಂ. ಅಜಾಪ್. ಹಿ ಚಪಾತಿ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಎಕಾ ಥಾಲಿಯೆಂತ್ ದವರ್ಲಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ - ರಜಾರ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕಸಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಧೊಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ಹಿ ಚಪಾತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಥಾಲಿಯೆಂತ್ ದೋನ್ - ತೀನ್ ದೀಸ್ ತಿಣೆ ದವರ‍್ಲಿ ಆನಿ ‘ಭಾವಾರ್ಥಿ’ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಹಿ ಅಜಾಪಾಂಚಿ ಚಪಾತಿ (The Miracle Chapathi) ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ರಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತೆಸಾಂವಾಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಹಿ ಚಪಾತಿ ಸುಕೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣೆ ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯೆ ಥಾಲಿಯೆಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಉದಕ್ ಘಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ? ಹಿ ಚಪಾತಿ ಫುಲೊನ್ ದಾಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚಪಾತಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಚಪಾತಿಚ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಜಾಪ್. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಖುಶಿ ವೆಲ್ಯಾ ಕಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಪಾತಿಚ್ಯೊ ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯೊ ಚಪಾತ್ಯೊ ಕರುನ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ, ಕಷ್ಟ್, ದೂಕ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಿತರಣ್ ಕರಿಜೆ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿತರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅಜಾಪಾಂಚೆ ಚಪಾತಿಚಿ ಭಂವ್ಡಿ ಸುರು ಜಾಲಿ ಆನಿ ಎಕ್ ಪ್ರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಆರಾದಾನ್, ಅಗರ್‌ಬತ್ತಿ ಆನಿ ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಭಾವಾರ‍್ಥ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್, ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಪಾತ್ಯೆ ಪಂದಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಉಪದ್ರಾಂಚಿ’ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಸರ‍್ವಾಂಯಿ ಅಜಾಪಾಂಚೆ ಚಪಾತಿಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೊ ಜೋಸ್ ನಿಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಚಪಾತಿ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಶಿಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುವೇತ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

 

ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ಚಪಾತಿಚಿ ಖಬರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಕಾರ‍್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ - ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಫಾದರ್? ಸಿಂಪಲ್, ಎಡ್ವಿನ್, ಸಿಂಪಲ್! ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಾದೆಂ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಪಾತಿ ಪಂದಾಕ್ ಭಾತೊ (fungus) ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ನವಿಚ್ ಚಪಾತಿ ಉದೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.

 

ಖರೆಂಚ್, ಪಾವ್ಸಾಡೆಂತ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೆ ವಣದಿಚೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ, ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚೆಂ, ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿಚೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಮರಿಮಾಯೆನ್ ರಗ್ತಾಚಿಂ ದುಕಾಂ ಗಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.

 

ತರ್ ಆಮಿ ಡೆನಿಕೆನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಂಕ್, ಫಾತಿಮಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಸುರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಜಾಪಾಕ್’ ಆಮಿ ಖಂಚ್ಯಾ ತ್ರಾಸಿಂತ್ ತುಕಿಜೆ? ಜಾಪ್, ತುಮಿಂಚ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಾ.


ಹಿ ಸರಣಿ ಅಕೇಯ್ರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮುಂದರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ, ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ನಾಕಾ.

ತರಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ‘ಕಣ್ಣ್‌ಕಟ್ಟ್’ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೊಪ್ಪರ್‌ಫೀಲ್ಡ್ (David Copperfield -illusionist, hypnotizer) ಹಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿಜೆಚ್ಚ್ ಪಡ್ಟಾ. ಹೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಘಾಡಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್; ಯಾ ಸಯ್ತಾನಾಚೆ ಪದ್ವೆನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕರ್ಚೊ ‘ಉಡಿಬಾಬಾ’ ನ್ಹಯ್.

 

  

 

ಡೇವಿಡ್ ಕೊಪ್ಪರ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಡೇವಿಡ್ ಸೆಥ್ ಕೊಟ್ಕಿನ್ ಜೊ ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚೆ 16 ತಾರಿಕೆರ್ 1956 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಘರಣ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ತಾಚೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ (ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ) ಎಕ್ವೀಸ್ ಎಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ (Emmy Awards), ಇಕ್ರಾ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ‍್ಲ್ಡ್ ದಾಕ್ಲೆ, Hollywood Walk of Fame, ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ಪಣ್ (Knighthood) ಆನಿ U.S.Library of Congress ಥಾವ್ನ್ ‘A Living Legend’ ಹಿಂ ಬಿರುದಾಂ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಣೆ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ (40 ವರ‍್ಸಾ) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಚ್ಯೊ 33 ಮಿಲಿಯಾ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ವಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ 4 ಬಿಲ್ಲಿಯಾ ಡೊಲ್ಲರಾಂ ಕಮಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹೊ ಘಾಡಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್. He is a conjuror, ಎಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ್. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಸಬಾರ‍್ಶೆಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಟಿ.ವಿ.ಚೆರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ/ಪ್ರದರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಯುಕ್ತ್ಯಾಂಕ್ (tricks) ಕಸಲೆಂಯಿ ಸಭಾವಿಕ್ ವಿವರಣ್ ಮೆಳಾನಾ. ದೆಕಿಕ್, ಹಜಾರೊಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ತಾಣೆ ಎಕಾ ವಿಮಾನಾಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರ್ಚೆಂ, Great Wall of China ಹಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊನ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ (Statue of Liberty) ಪ್ರತಿಮೆಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರ‍್ಚೆಂ... ತಾಕಾ “described by Forbes as the most commercially successful magician in history” ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ.

 

ಆಮಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಎಕಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಭಾಂಚೆರ್ ಮೆಜಿಕ್ ಶೊ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಹೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಶೆ ಹೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿತ್ತ್‌ಭ್ರಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳನಾ. ‘ಕೈಚಳಕ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಕಶೆಂ? ಕಸಲಿ ಹಿ ತರ್ಭೆತಿ, ಶಿಕಪ್ ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ನಿರ್ಯಾತಿ ಗುರು ಆಸಾ?

 

ಹಿಂ ಸವಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ಡೆನಿಕೆನಾಲಾಗಿಂ ಯಾ Hydrogen Peroxide ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ or shall we have miracle chapathi for dinner tonight?

 

►  ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್, ಮಂಗ್ಳುರು